گنجور

حافظ

نقل قول‌ها و شعرهای مرتبط حافظ

موارد منتسب به شاعران دیگر
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱: جز نقش تو در نظر نیامد ما را - جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴: جز نقش تو در نظر نیامد ما را - جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

 2. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵: من با کمر تو در میان کردم دست - پنداشتمش که در میان چیزی هست

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰: من با کمر تو در میان کردم دست - پنداشتمش که در میان چیزی هست

 3. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹ :: کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۴

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹: امشب ز غمت میان خون خواهم خفت - وز بستر عافیت برون خواهم خفت

  کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۴: امشب ز غمت میان خون خواهم خفت - وز بستر عافیت برون خواهم خفت

 4. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶: ای سایهٔ سنبلت سمن پرورده - یاقوت لبت درّ عدَن پرورده

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶: ای سایه سنبلت سمن پرورده، - یاقوت تو را در عدن پرورده،

 5. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷ :: خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۲

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷: گفتی که تو را شوم مدار اندیشه - دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه

  خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۲: گفتی که تو را شوم مدار اندیشه - دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه

 6. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷ :: اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثانی: فی الشرعیّات و ما یتعلق بها » شمارهٔ ۱۴۶ - الصّبر

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷: گفتی که تو را شوم مدار اندیشه - دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه

  اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثانی: فی الشرعیّات و ما یتعلق بها » شمارهٔ ۱۴۶ - الصّبر: دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه - یعنی که دگر به دل مدار اندیشه

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ :: سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۶۰ - غزل

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵: برو به کارِ خود ای واعظ این چه فریادست - مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتادست؟

  سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۶۰ - غزل: برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است؟ - مرا فتاده دل از ره ترا چه افتادست؟

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ :: حیدر شیرازی » دیوان مونس الارواح » غزلیات » شمارهٔ ۲۵ - و له ایضا

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰: اَلمِنَّةُ لِلَّه که درِ میکده باز است - زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

  حیدر شیرازی » دیوان مونس الارواح » غزلیات » شمارهٔ ۲۵ - و له ایضا: المنة لله که در میکده باز است - زآن رو که مرا بر در او روی نیاز است

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ :: حیدر شیرازی » دیوان مونس الارواح » غزلیات » شمارهٔ ۴۷ - و له ایضا

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴: ز گریه مَردُمِ چشمم نشسته در خون است - ببین که در طلبت حالِ مَردُمان چون است

  حیدر شیرازی » دیوان مونس الارواح » غزلیات » شمارهٔ ۴۷ - و له ایضا: ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است - ببین که در طلبت حال مردمان چون است

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۳ :: ناصر بجه‌ای شیرازی

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۳: هرگزم نقشِ تو از لوحِ دل و جان نَرَوَد - هرگز از یادِ من آن سروِ خرامان نَرَوَد

  ناصر بجه‌ای شیرازی: هرگزم نقشِ تو از لوحِ دل و جان نَرَوَد - هرگز از یادِ من آن سروِ خرامان نَرَوَد

 11. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱ :: حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۵۴

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱: ما برفتیم، تو دانی و دل غمخور ما - بخت بد تا به کجا می برد آبشخور ما

  حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۵۴: ما برفتیم و تو دانی و دل غم خور ما - بخت بد تا به کجا می برد آبشخور ما

 12. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۷ :: کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۳۵

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۷: روز عید است و من امروز در آن تدبیرم - که دهم حاصل سی‌روزه و ساغر گیرم

  کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۳۵: روز عید است و من امروز بر آن در میرم - که دهم حاصل سی‌روزه و ساغر گیرم

 13. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۱ :: سلمان ساوجی

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۱: می‌زنم هر نفس از دست فراقت فریاد - آه اگر نالهٔ زارم نرساند به تو باد

  سلمان ساوجی: می‌زنم هر نفس از دست فراقت فریاد - آه اگر نالهٔ زارم نرساند به تو باد

 14. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۲ :: سعیدالدین هروی

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۲: عشقت نه سرسری‌ست که از دل به در شود - مهرت نه عارضی‌ست که جای دگر شود

  سعیدالدین هروی: عشقت نه سرسریست که از دل بدر شود - مهرت نه عارضیست که جای دگر شود

 15. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۳ :: بهاء الدین زنگاری

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۳: ساقیا ساغر شراب بیار - یک دو جام شراب ناب بیار

  بهاء الدین زنگاری: ساقیا ساغر شراب بیار - یک دو جام شراب ناب بیار

 16. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۴ :: ابن حسام

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۴: مباد کس چو من خسته مبتلای فراق - که عمر من همه بگذشت در بلای فراق

  ابن حسام: مباد کس چو من خسته مبتلای فراق - که عمر من همه بگذشت در بلای فراق

 17. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۱ :: حافظ شانه‌تراش اهل تبریز که به حافظ طراقچی تخلص داشته

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۱: لطف باشد گر نپوشى از گداها، روت را - تا به کام دل ببیند دیدهٔ ما، روت را

  حافظ شانه‌تراش اهل تبریز که به حافظ طراقچی تخلص داشته: لطف باشد گر نپوشی از گداها روت را - تا به کامِ دل ببیند دیدة ما روت را

 18. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۷ :: کمال غیث شیرازی

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۴۷: دلبر و جانان من برد دل و جان من - برد دل و جان من دلبر و جانان من

  کمال غیث شیرازی: دلبر و جانان من برد دل و جان من - برد دل و جان من دلبر و جانان من

 19. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۵۵ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۵۵: گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود - گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵: گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود - گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود


نقل قول‌های دیگر
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴ :: اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴: ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست - آیینه به دست و روی خود می‌آراست

  اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰: قدش به درخت سرو می‌ماند راست - زلفش به رسن، که پای بند دل ماست

 2. حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان

  حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع: گر در خیال چرخ فتد عکس تیغ او - از یکدگر جدا شود اجزای توأمان

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان : گر در میان تیر فتد عکس تیغ او - اعضای توامان شود از یکدگر جدا

 3. حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان

  حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع: تو آفتاب ملکی و هر جا که می‌روی - چون سایه از قفای تو دولت بود دوان

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان : تو آفتاب ملکی و هر جا که می‌روی - دولت تو را چو سایه دوان است در قفا

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱: اَلا یا اَیُّهَا السّاقی اَدِرْ کَأسَاً و ناوِلْها - که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱: ز حد بگذشت مشتاقی به جام بادهٔ باقی - «اَلا یا ایُّها الساقی ادر کَاساً وَناوِلها»

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱: حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ - متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱: نظر ابن حسام از ماسوی بردند و او را بین - «مَتی ما تَلقَ مَن تَهوی دَع الدنیا وَ اهمِلها»

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ :: رهی معیری » ابیات پراکنده » به اقتفای خواجه

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲: صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا - ببین تفاوتِ ره کز کجاست تا به کجا

  رهی معیری » ابیات پراکنده » به اقتفای خواجه: نوای دلکش حافظ کجا و نظم رهی - «ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا»

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳ :: سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳: بده ساقی مِیِ باقی که در جنّت نخواهی یافت - کنار آب رُکن‌آباد و گُلگَشت مُصَلّا را

  سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۷۵: «بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت» - شبی با این قضا بزم چنین من در غزل‌خوانی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴: جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب - که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰: جز این قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب - که مهربانی از آن طبع و خو نمی‌آید

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶ :: شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ - مناجات

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶: همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی - به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

  شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ - مناجات: «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی - به پیام آشنایی بنوازد آشنا را»

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۴

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰: در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم - کـ‌این‌چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۴: گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست - همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۴

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰: ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون - روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۴: خرقه رهن خانهٔ خمار دارد پیر ما - ای همه رندان مرید پیر ساغر گیر ما

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ :: غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق - ثبت است بر جَریدهٔ عالم دوام ما

  غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۱: غالب به قول حضرت حافظ ز فیض عشق - «ثبت است بر جریده عالم دوام ما»

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ :: شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۶ - به یاد مرحوم میرزاده عشقی

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق - ثبت است بر جَریدهٔ عالم دوام ما

  شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۶ - به یاد مرحوم میرزاده عشقی: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق - عشقی نمرد و مرد حریف نبرد او

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ :: خیالی بخارایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶: تا سرِ زلفِ تو در دستِ نسیم افتادست - دلِ سودازده از غُصه دو نیم افتادست

  خیالی بخارایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹: تا سر زلف تو در دست صبا افتاده ست - دل سرگشته ام از رشک ز پا افتاده ست

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ :: اوحدی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - وله روح‌الله روحه

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷: مجو درستیِ عهد از جهانِ سست نهاد - که این عجوز، عروس هزاردامادست

  اوحدی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - وله روح‌الله روحه: مده به شاهد دنیا عنان دل، زنهار! - که این عجوزه عروس هزار دامادست

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ :: طغرل احراری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۲

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰: بارِ دلِ مجنون و خَمِ طُرِّهٔ لیلی - رخسارهٔ محمود و کفِ پایِ ایاز است

  طغرل احراری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۲: طغرل چه خوش است معنی این مصرع حافظ - رخساره محمود کف پای ایاز است!

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲ :: سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۹

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲: همچو حافظ به رَغمِ مُدَعیان - شعرِ رندانه گفتنم هوس است

  سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۹: ای سعیدا ز حافظ امدادی - «شعر رندانه گفتنم هوس است»

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۸

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹: چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان - همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۸: دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست - با غمزه بگو تا دل مردم نستاند

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ :: اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹: تیمارِ غریبان اثرِ ذکرِ جمیل است - جانا مگر این قاعده در شهرِ شما نیست؟

  اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴: شهریان را به غریبان نظری باشد و من - دیدم این قاعده در شهر شما نیست، چرا؟

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۰ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۰: سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست - کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵: کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست - یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۳

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳: غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است - در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۳: در سراپای وجودت هنری نیست که نیست - عیبت آن است که بر بنده نمی‌بخشایی

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰ :: نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۲۵ - خواجه حافظ فرماید

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰: ناامیدم مکن از سابقهٔ لطفِ ازل - تو پسِ پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

  نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۲۵ - خواجه حافظ فرماید: این عروسان سخن سهل مبین در پرده - تو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰ :: سلیم تهرانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۹ - باز فرستادن خربزه

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰: سرِ تسلیمِ من و خشتِ درِ میکده‌ها - مدعی گر نکند فهمِ سخن، گو سر و خشت

  سلیم تهرانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۹ - باز فرستادن خربزه: چون تو شیرینی هر حرف نکو می دانی - «مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت»

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰ :: سلیم تهرانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۹ - باز فرستادن خربزه

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰: من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش - هر کسی آن دِرَوَد عاقبتِ کار، که کِشت

  سلیم تهرانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۹ - باز فرستادن خربزه: داده دهقان عوض آب به او شربت قند - «هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت»

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰ :: فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۲

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰: من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش - هر کسی آن دِرَوَد عاقبتِ کار، که کِشت

  فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۲: من به دل کاشتم این مهر تو خود می‏دانی - هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰ :: فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۲

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰: عیبِ رندان مَکُن ای زاهدِ پاکیزه‌سرشت - که گناهِ دگران بر تو نخواهند نوشت

  فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۲: بهر بغض و حسد خارجیان غصه مخور - که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت‏

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹: غلام همت آنم که باشد - چو حافظ بنده و هندوی فرخ

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴: غلام همت آنم که پیشش - نسنجد حشمت دنیا به یک جو

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱: شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد - زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵: به آشکار بده می به دست ابن حسام - «شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد»

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱: شراب و عیش نهان چیست؟ کارِ بی‌بنیاد - زدیم بر صفِ رندان و هر چه بادا باد

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵: ز زهد خشک ریائی دلم به تنگ آمد - «زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد»

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۶ :: سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۹

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۶: تَنَت به نازِ طبیبان نیازمند مباد - وجود نازکت آزردهٔ گزند مباد

  سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۹: همیشه ورد سعیداست حافظا این قول - که جسم نازکت آزردهٔ گزند مباد

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸ :: اوحدی » دیوان اشعار » مربع

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸: آن کس که به دست جام دارد - سلطانی جم مدام دارد

  اوحدی » دیوان اشعار » مربع: آواز دهید، تا ببینند - صوفی که به دست جام دارد

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲: حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست - که آشنا سخن آشنا نگه دارد

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶: حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست - یکی تمام بود مطلع بر اسرارم

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۳

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴: کِی کُنَد سویِ دلِ خستهٔ حافظ نظری - چشمِ مستش که به هر گوشه خرابی دارد

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۳: نکند سوی دل خسته ی خواجو نظری - آه از آن دلبر پیمان شکن سنگین دل

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴: کی کند سوی دل خسته حافظ نظری - چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸: دام زلف تو به هر حلقه، طنابی دارد - چشم مست تو به هر گوشه خرابی دارد

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ :: سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴: حافظ به حَقِّ قرآن کز شِید و زرق بازآی - باشد که گویِ عیشی در این جهان توان زد

  سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۵: خوش گفته این غزل را حافظ به حق قرآن - «باشد که گوی عیسی در این میان توان زد»

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۹ :: سحاب اصفهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۷

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۹: خوش بُوَد گر مَحَکِ تجربه آید به میان - تا سِیَه‌روی شود هر که در او غَش باشد

  سحاب اصفهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۷: «خوش بود گر محک تجربه آید به میان - تا سیه روی شود هر که در او غش باشد»

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ :: اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴: چشم من در ره این قافله راه بماند - تا به گوش دلم آواز درا بازآمد

  اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴: پی همراهی این قافله بودم عمری - تا به گوش دلم آواز درایی برسید

 38. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ :: نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۱۲۲

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷: ز شعرِ دلکَشِ حافظ کسی بُوَد آگاه - که لطفِ طبع و سخن گفتن دری داند

  نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۱۲۲: بغیر نور علی همچو حافظ شیراز - که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

 39. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ :: سعدی » رسائل نثر » شمارهٔ ۶ - تقریرات ثلاثه

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳: زاهد ار رندیِ حافظ نکند فهم چه شد؟ - دیو بُگْریزَد از آن قوم که قرآن خوانند

  سعدی » رسائل نثر » شمارهٔ ۶ - تقریرات ثلاثه: دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند - آدمیزاده نگه دار که مصحف ببرد

 40. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ :: سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶: می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب - بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

  سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱: هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب - بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم

 41. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹: گفتم رَوَم به خواب و ببینم جمالِ دوست - حافظ ز آه و ناله امانم نمی‌دهد

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸: گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست - اینک علی الصباح نظر بر جمال دوست

 42. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در مدح امیر شیخ حسن

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰: مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید - که حلقه‌ای ز سر زلف یار بگشاید

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در مدح امیر شیخ حسن: بنفشه در شکن و پیچ راست می‌ماند - به حلقه‌ای که سر زلف یار بگشاید

 43. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ :: شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵: یوسفِ گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور - کلبهٔ احزان شَوَد روزی گلستان، غم مخور

  شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان: کلبهٔ احزان شود روزی گلستان غم مخور - بشکفد گلهای وصل از خار هجران غم مخور

 44. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۶

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹: منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز - چه شُکر گویَمَت ای کارسازِ بنده نواز

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۶: مرا که دیده به دیدار دوست برکردم - حلال نیست که بر هم نهم به تیر از دوست

 45. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۵ :: سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۹

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۵: ساقی چو شاه نوش کند بادهٔ صَبوح - گو جامِ زر به حافظِ شب زنده دار بخش

  سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۹: روز مرا که جرم سعیدا سیاه کرد - یارب به حق حافظ شب زنده دار بخش

 46. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۸ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۳

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۸: جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است - هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۳: مجاز،قنطره ی راه اهل تحقیق است - هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق

 47. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۹ :: شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ - شهید عشق

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۹: اگر شراب خوری جُرعه‌ای فَشان بر خاک - از آن گناه که نَفعی رسد به غیر چه باک؟

  شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ - شهید عشق: به ساقیان طرب گو که خواجه فرماید - اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک

 48. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ :: قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۰

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰: اگر تو زخم زَنی بِهْ که دیگری مَرهم - و گر تو زَهر دهی بِهْ که دیگری تریاک

  قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۰: نگه به جانب قصاب کن که حافظ گفت - اگر تو زهر دهی به که دیگران تریاک

 49. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۵ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۵: اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد - به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۵: به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم - ز من بریدی و با هیچ کس نپیوستم

 50. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶: حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی - من از آن روز که دربند توام آزادم

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۱: من از آن روز که دربند توام آزادم - پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم

 51. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ :: فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۲

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷: فاش می‌گویم و از گفتهٔ خود دلشادم - بندهٔ عشقم و از هر دو جهان آزادم

  فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۲: این جواب غزل حافظ شیراز که گفت - بندهٔ عشقم و از هر دو جهان آزادم

 52. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ :: سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۳۲

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳: من از بازویِ خود دارم بسی شُکر - که زورِ مردم آزاری ندارم

  سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۳۲: کجا خود شکر این نعمت گزارم - که زور مردم آزاری ندارم

 53. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ :: سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳: من از بازویِ خود دارم بسی شُکر - که زورِ مردم آزاری ندارم

  سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲: کجا خود شکر این نعمت گزارم - که زور مردم آزاری ندارم

 54. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳: ز چشم من بپرس اوضاع گردون - که شب تا روز اختر می‌شمارم

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹: درازی شب هجران ز من پرس - که شب تا روز اختر می شمارم

 55. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ :: مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۶ - هم در ستایش او

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹: گر بَرکَنَم دل از تو و بَردارم از تو مِهر - آن مِهر بَر کِه افکنم؟ آن دل کجا بَرَم؟

  مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۶ - هم در ستایش او: گر بر کنم دل از تو بردارم از تو مهر - آن مهر بر که افکنم آن دل کجا کنم

 56. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ :: کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹: گر بَرکَنَم دل از تو و بَردارم از تو مِهر - آن مِهر بَر کِه افکنم؟ آن دل کجا بَرَم؟

  کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۱: گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر - آن مهر بر که افکنم؟ آن دل کجا برم؟

 57. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۴ :: سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۴: محمود بُوَد عاقبتِ کار در این راه - گر سر بِرَوَد در سرِ سودایِ اَیازم

  سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳: گر دست دهد دولت ایام وصال - ور سر برود در سر سودای محال

 58. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶: بر سر تربت من با می و مطرب بنشین - تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳: چون شوم خاک به خاکم گذری کن چو صبا - تا به بویت ز زمین رقص کنان برخیزم

 59. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۷ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۲

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۷: در خراباتِ مُغان نورِ خدا می‌بینم - این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۲: ساکن دیری و از کعبه نشان می پرسی - در خرابات مغانی و خدا می طلبی

 60. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۳ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۳: با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم - همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹: تا ببینند مگر نور تجلی جمال - همچو موسی ارنی گوی به میقات آیند

 61. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱ :: شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۷ - چه خواهد بودن

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱: خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن؟ - تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

  شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۷ - چه خواهد بودن: شهریاریم و گدای در آن خواجه که گفت - خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

 62. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۳ :: سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ - پند و موعظه

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۳: وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم - که در طریقتِ ما کافریست رنجیدن

  سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ - پند و موعظه: قفا خورند و ملامت برند و خوش باشند - شب فراق به امید بامداد وصال

 63. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۷ :: سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۸

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۷: پس از ملازمت عیش و عشق مه‌رویان - ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن

  سعیدا » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۸: بخوان کلام سعیدا چو میل کارت نیست - ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن

 64. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰: می‌ترسم از خرابی ایمان که می‌برد - محراب ابروی تو حضور نماز من

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶: ای قامت بلند تو عمر دراز من - محراب ابروی تو محل نماز من

 65. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ :: رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹: سخن اندر دهان دوست شکر - ولیکن گفته حافظ از آن به

  رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۱: بود شعر رفیق از غیر بهتر - ولیکن گفتهٔ حافظ از آن به

 66. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ :: صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۹۳

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰: سخنت رمزِ دهان گفت و کمر سِرّ میان - وز میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه؟

  صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۹۳: شرمی از حافظ شیراز نداری صائب؟ - این چنین تیغ زبان آخته‌ای یعنی چه؟

 67. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ :: سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۰

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶: هر چند کآزمودم از وی نبود سودم - مَن جَرَّبَ المُجَرَّب حَلَّت به الندامه

  سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۰: گفتم: وفا نداری گفتا که: آزمودی - من جرب المجرب حلت به الندامه

 68. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ :: سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۰

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶: دارم من از فراقش در دیده صد علامت - لَیسَت دُموعُ عَینی هٰذا لَنا العلامه

  سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۰: گفتم که: عشق و دل را باشد علامتی هم - قالت: دموع عینی لم تکف بالعلامه

 69. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ :: سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۰

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶: پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا - فی بُعدها عذابٌ فی قُربها السلامه

  سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۰: گفتا که: می چه سازی گفتم که مر سفر را - قالت: فمر صحیحا بالخیر و السلامه

 70. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ :: سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۰

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶: از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه - اِنّی رَأیتُ دَهراً مِن هَجْرِکَ القیامه

  سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۰: دی ناگه از نگارم اندر رسید نامه - قالت: رای فوادی من هجرک القیامه

 71. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷: به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد - هزار جان گرامی فدای جانانه

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۵: هزار جان گرامی فدای بالایت - بیا که کشته ی عشق از بلا نمی ترسد

 72. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۷۱ - در مدح دلشاد خاتون

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷: چراغ روی تو را شمع گشت پروانه - مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۷۱ - در مدح دلشاد خاتون: چراغ حسن تو را شمع روز پروانه - کمند زلف تو را باد صبح سرگردان

 73. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۸ :: ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۸: برو این دام بر مرغی دگر نه - که عنقا را بلند است آشیانه

  ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۵: چو عَنقا را بلندست آشیانه - قناعت کن به تخمِ مرغِ خانه

 74. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۸ :: ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۸: برو این دام بر مرغی دگر نه - که عنقا را بلند است آشیانه

  ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۵: برو این دام بر مرغِ دگر نه - نصیحت را به مادر خواهرت ده

 75. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۰

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱: بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست - گرم به هر سر مویی هزار جان بودی

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۰: گرم بهر سر موئی هزار جان بودی - فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش

 76. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۸ :: صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۱۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۸: بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوم - بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

  صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۱۱: صائب این آن غزل حافظ مشکین نفس است - بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

 77. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰: چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ - سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱: رایگان چون سر و زر در قدمش می‌بازم - سر چرا بر من شوریده گران می‌دارد؟

 78. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۳

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱: در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند - اقرار بندگی کن و اظهار چاکری

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۳: سعدی تو کیستی که دم دوستی زنی - دعوی بندگی کن و اقرار چاکری

 79. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶: این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی - وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶: در وجه می صافی سجاده من بفروش - کاین خرقه که من دارم در رهن و شراب اولی

 80. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶: این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی - وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶: این نامه بی ناموس در خم می اندارید - کاین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی

 81. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۸ :: اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۶

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۸: به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت - که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی

  اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۶: به کجا برم شکایت؟ بکه گویم این حکایت؟ - که تو شمع جمع و آنگه دل اوحدی گدازی

 82. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ :: رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰: خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم - کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی مولیان آید همی: بوی جوی مولیان آید همی - یاد یار مهربان آید همی

 83. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴ :: انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴ - فی‌الحکمة

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴: خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ - نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی

  انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴ - فی‌الحکمة: نگر تا حلقهٔ اقبال ناممکن نجنبانی - سلیما ابلها لابلکه مرحوما و مسکینا

 84. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴ :: سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴: خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ - نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰: صبا چون نیست امکان تصرف در سر کویش - نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی!

 85. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶: خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است - اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵: سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد - اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی

 86. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۶

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶: نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی - گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۶: ایا صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی - بدان زمین گذری کن در آن زمان که تو دانی

 87. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷ :: رهی معیری » چند قطعه » قطعهٔ ۲۲ - فتنه آذربایجان

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷: به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند - چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

  رهی معیری » چند قطعه » قطعهٔ ۲۲ - فتنه آذربایجان: «به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند - چنین عزیز نگینی، به دست اهرمنی»

 88. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۴ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۴: صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم - عاشقان را نبود چاره بجز مسکینی

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱: صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم - همه دانند که در صحبت گل خاری هست

 89. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۶: چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد - مخموریت مباد که خوش مست می‌روی

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹: چشمت به فتنه خانه ی مردم خراب کرد - نتوان دگر بهانه بر آخر زمان نهاد

 90. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۹ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۳

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۹: بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم - ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۳: شهر آن توست و شاهی فرمای هر چه خواهی - گر بی عمل ببخشی ور بی‌گنه برانی

 91. حافظ » ساقی نامه :: خواجوی کرمانی » سام نامه - سراینده نامعلوم منسوب به خواجو » بخش ۱۲۸ - رها شدن نهنکال دیو از بند و چگونگی آن

  حافظ » ساقی نامه: فریب جهان قصهٔ روشن است - ببین تا چه زاید شب آبستن است

  خواجوی کرمانی » سام نامه - سراینده نامعلوم منسوب به خواجو » بخش ۱۲۸ - رها شدن نهنکال دیو از بند و چگونگی آن: همه کار این چرخ دل خستن است - دگر تا چه زاید شب آبستن است

 92. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۳ :: اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۳: هزار دیده به روی تو ناظرند و تو خود - نظر به روی کسی بر نمی‌کنی از ناز

  اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷: هزار دیده به روی تو ناظرند و تو خود - نظر به روی کسی بر نمی‌کنی از ناز

 93. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۴ - ساقی‌نامهٔ ۹ :: خواجوی کرمانی » سام نامه - سراینده نامعلوم منسوب به خواجو » بخش ۲۱۱ - پایان کتاب خواجو در حالت خود گوید

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۴ - ساقی‌نامهٔ ۹: به آب خرابات غسلم دهید - پس آنگاه بر دوش مستم نهید

  خواجوی کرمانی » سام نامه - سراینده نامعلوم منسوب به خواجو » بخش ۲۱۱ - پایان کتاب خواجو در حالت خود گوید: به آب خرابات غسلم دهید - پس آنگاه بر دوش مستان نهید

 94. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۴ - ساقی‌نامهٔ ۹ :: خواجوی کرمانی » سام نامه - سراینده نامعلوم منسوب به خواجو » بخش ۲۱۱ - پایان کتاب خواجو در حالت خود گوید

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۴ - ساقی‌نامهٔ ۹: تو خود حافظا سر ز مستی متاب - که سلطان نخواهد خراج از خراب

  خواجوی کرمانی » سام نامه - سراینده نامعلوم منسوب به خواجو » بخش ۲۱۱ - پایان کتاب خواجو در حالت خود گوید: ز مستی اگر عاقلی سر متاب - که سلطان نجوید خراج از خراب

 95. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۲ :: خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۹۵

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۲: عشق تو در درونم و مهر تو در دلم - با شیر اندر آمد و با جان به در شود

  خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۹۵: کی بر کنم دل از رخ جانان که مهر او - با شیر در دل آمد و با جان به در شود

 96. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۲ :: میرزاده عشقی » دیوان اشعار » غزلیات و قصاید » شمارهٔ ۲۸ - عشق وطن

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۲: عشقت نه سرسری‌ست که از دل به در شود - مهرت نه عارضی‌ست که جای دگر شود

  میرزاده عشقی » دیوان اشعار » غزلیات و قصاید » شمارهٔ ۲۸ - عشق وطن: «عشقت نه سرسری است که از سر به در شود» - «مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم »

 97. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۲ :: میرزاده عشقی » دیوان اشعار » غزلیات و قصاید » شمارهٔ ۲۸ - عشق وطن

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۳۲: عشق تو در درونم و مهر تو در دلم - با شیر اندر آمد و با جان به در شود

  میرزاده عشقی » دیوان اشعار » غزلیات و قصاید » شمارهٔ ۲۸ - عشق وطن: «عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم » - «با شیر اندرون شد و با جان به در کنم »

 98. حافظ » مقدّمهٔ جمع آورندهٔ دیوان حافظ :: جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » دیباچهٔ دیوان

  حافظ » مقدّمهٔ جمع آورندهٔ دیوان حافظ: گر بدی گوهری ورای سخن - آن فرود آمدی بجای سخن

  جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » دیباچهٔ دیوان: گوهری گر بدی ورای سخن - آن فرود آمدی به جای سخن

 99. حافظ » مقدّمهٔ جمع آورندهٔ دیوان حافظ :: هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۷ - تعریف کلام فصیح و شعر

  حافظ » مقدّمهٔ جمع آورندهٔ دیوان حافظ: گر بدی گوهری ورای سخن - آن فرود آمدی بجای سخن

  هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۷ - تعریف کلام فصیح و شعر: گر بدی گوهری ورای سخن - آن فرود آمدی به جای سخن


sunny dark_mode