گنجور

 
حافظ شیرازی
 

ای سایهٔ سنبلت سمن پرورده

یاقوت لبت درّ عدن پرورده

همچون لب خود مدام جان می‌پرور

زان راح که روحیست به تن پرورده