گنجور

 
سعدی

برخیز تا طریقِ تکلّف رها کنیم

دکّانِ معرفت به دو جو بر بها کنیم

گر دیگر آن نگارِ قباپوش بگذرد

ما نیز جامه‌های تصوّف قبا کنیم

هفتاد زَلَت از نظرِ خلق در حجاب

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم

آن کاو به غیرِ سابقه چندین نواخت کرد

ممکن بوَد که عفو کند گر خطا کنیم

سعدی وفا نمی‌کند ایامِ سستِ مهر

این پنج روزِ عمر بیا تا وفا کنیم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode