گنجور

 
سعدی
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱: اول دفتر به نام ایزد دانا

 2. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - در ستایش حضرت رسول (ص): ماه فروماند از جمال محمد

 3. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در ستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه: آن روی بین که حسن بپوشید ماه را

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴: امشب سبکتر می‌زنند این طبل بی‌هنگام را

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲: ای نفس خرم باد صبا

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴: اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶: پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵: برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱: تفاوتی نکند قدر پادشایی را

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷: چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲: دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳: رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳: روی تو خوش می‌نماید آینه ما

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸: ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵: شب فراق نخواهم دواج دیبا را

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴: وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱: وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را

 18. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - در وداع شاه جهان سعدبن ابی‌بکر: رفتی و صدهزار دلت دست در رکیب

 19. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴: غافلند از زندگی مستان خواب

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶: ما را همه شب نمی‌برد خواب

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷: ماهرویا! روی خوب از من متاب

 22. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۳: ای مسلمانان فغان زان نرگس جادو فریب

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱: آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است

 24. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۴: از جان برون نیامده جانانت آرزوست

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹: بی تو حرام است به خلوت نشست

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۶: ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۳: این که تو داری قیامتست نه قامت

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲: آن ماه دوهفته در نقاب است

 29. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳: از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸: اتفاقم به سر کوی کسی افتاده‌ست

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۲: ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت

 32. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹: آن تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده‌ست

 33. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۹: این باد بهار بوستان است

 34. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱: افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده‌ست

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۸: امشب به راستی شب ما روز روشن است

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۴: این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۷: ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۵: آن را که میسر نشود صبر و قناعت

 39. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۶: ای جان خردمندان گوی خم چوگانت

 40. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲: ای لعبت خندان لب لعلت که مزیده‌ست

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۹: بتا هلاک شود دوست در محبت دوست

 42. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۳: به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۲: پای سرو بوستانی در گل است

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۸: با خردمندی و خوبی پارسا و نیکخوست

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴: بوی گل و بانگ مرغ برخاست

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۷: بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرام است

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۲: بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۶: بخت جوان دارد آن که با تو قرینست

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶: بنده وار آمدم به زنهارت

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۲: تا دست‌ها کمر نکنی بر میان دوست

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۸: چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۷: جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۸: جان ندارد هر که جانانیش نیست

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۸: چو نیست راه برون آمدن ز میدانت

 55. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰: چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست

 56. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۷: چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست

 57. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۶: خوشتر از دوران عشق ایام نیست

 58. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۰: خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای جانت

 59. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵: خوش می‌رود این پسر که برخاست

 60. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۰: خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۱: دوشم آن سنگ دل پریشان داشت

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۳: دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶: دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳: دیدار تو حل مشکلات است

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۱: دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵: دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت

 67. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۷: دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست

 68. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۸: درد عشق از تندرستی خوشتر است

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰: دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاب داشت

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۴: روز وصلم قرار دیدن نیست

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۴: ز من مپرس که در دست او دلت چونست

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴: سرو چمن پیش اعتدال تو پست است

 73. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۱: سفر دراز نباشد به پای طالب دوست

 74. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۴: شراب از دست خوبان سلسبیلست

 75. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۹: صبح می‌خندد و من گریه کنان از غم دوست

 76. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰: شب فراق که داند که تا سحر چند است

 77. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۹: صبحدمی که برکنم، دیده به روشناییت

 78. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۷: صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست

 79. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰: عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

 80. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۷: فریاد من از فراق یار است

 81. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۵: کارم چو زلف یار پریشان و درهمست

 82. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۲: کس به چشمم در نمی‌آید که گویم مثل اوست

 83. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۵: کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست

 84. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۵: کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

 85. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۷: کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت

 86. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳: کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

 87. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۱: مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

 88. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷: مپندار از لب شیرین عبارت

 89. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹: متناسبند و موزون حرکات دلفریبت

 90. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲: نشاید گفتن آن کس را دلی هست

 91. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۶: نه خود اندر زمین نظیر تو نیست

 92. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰: هر که خصم اندر او کمند انداخت

 93. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷: هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست

 94. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۱: هر که دلارام دید از دلش آرام رفت

 95. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۶: هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است

 96. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۹: این جا شکری هست که چندین مگسانند

 97. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۷: سروبالایی به صحرا می‌رود

 98. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴: شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد

 99. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۲: عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود

 100. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۰: غلام آن سبک روحم که با من سر گران دارد

 101. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - وله فی مدح ابش بنت سعد: فلک را این همه تمکین نباشد

 102. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۸: که برگذشت که بوی عبیر می‌آید

 103. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۹ - در ستایش اتابک محمد: بناز ای خداوند اقبال سرمد

 104. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۱: باد آمد و بوی عنبر آورد

 105. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۹: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

 106. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۷: با دوست باش گر همه آفاق دشمنند

 107. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۴: بیفکن خیمه تا محمل برانند

 108. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۶: توانگران که به جنب سرای درویشند

 109. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۶: درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند

 110. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۳: روندگان مقیم از بلا نپرهیزند

 111. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۰: شاید این طلعت میمون که به فالش دارند

 112. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۸: شوخی مکن ای یار که صاحب نظرانند

 113. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۲: طرفه می‌دارند یاران صبر من بر داغ و درد

 114. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۳: عیب جویانم حکایت پیش جانان گفته‌اند

 115. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۴: گلبنان پیرایه بر خود کرده‌اند

 116. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۲: نشاید که خوبان به صحرا روند

 117. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۳: نه هر چه جانورند آدمیتی دارند

 118. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۴: آفتاب از کوه سر بر می‌زند

 119. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۴: آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد

 120. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۶: آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می‌برد

 121. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۲: آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شود

 122. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۱: امیدوار چنانم که کار بسته برآید

 123. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۶: اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید

 124. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۸: آن سرو که گویند به بالای تو ماند

 125. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸: ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود

 126. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۱: آن به که نظر باشد و گفتار نباشد

 127. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۵: اگر خدای نباشد ز بنده‌ای خشنود

 128. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹: آنکه مرا آرزوست دیر میسر شود

 129. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۶: به حسن دلبر من هیچ در نمی‌باید

 130. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۷: بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید

 131. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۸: با کاروان مصری چندین شکر نباشد

 132. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۵: بلبلی بی‌دل نوایی می‌زند

 133. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۷: بسیار سالها به سر خاک ما رود

 134. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۹: تا حال منت خبر نباشد

 135. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳: تو را نادیدن ما غم نباشد

 136. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۴: جان من! جان من فدای تو باد

 137. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۲: جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد

 138. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۰: حدیث عشق به طومار در نمی‌گنجد

 139. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۴: دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

 140. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۳: دوش بی روی تو آتش به سرم بر می‌شد

 141. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۶: در من این عیب قدیمست و به در می‌نرود

 142. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۵: زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد

 143. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۲: زنده شود هر که پیش دوست بمیرد

 144. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۳: شورش بلبلان سحر باشد

 145. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۴: سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد

 146. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۵: کسی به عیب من از خویشتن نپردازد

 147. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۴: گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد

 148. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۵: کاروانی شکر از مصر به شیراز آید

 149. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۹: کسی که روی تو دیده‌ست حال من داند

 150. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۹: کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند

 151. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۸: کیست آن فتنه که با تیر و کمان می‌گذرد

 152. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۳: گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود

 153. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۱: مجلس ما دگر امروز به بستان ماند

 154. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۸: مرا راحت از زندگی دوش بود

 155. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۷: نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید

 156. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۱: کی برست این گل خندان و چنین زیبا شد

 157. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۷: نظر خدای بینان طلب هوا نباشد

 158. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۶: نفسی وقت بهارم هوس صحرا بود

 159. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۹: ناچار هر که صاحب روی نکو بود

 160. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۲: هر آن ناظر که منظوری ندارد

 161. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۷: هر گه که بر من آن بت عیار بگذرد

 162. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۶: هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد

 163. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۳: هفته‌ای می‌رود از عمر و به ده روز کشید

 164. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۵: هر که بی او زندگانی می‌کند

 165. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۲: هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد

 166. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۵: هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود

 167. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۴: هر که مجموع نباشد به تماشا نرود

 168. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۱: یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود

 169. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۴: یار با ما بی‌وفایی می‌کند

 170. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۷: یار باید که هر چه یار کند

 171. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۵: از همه باشد به حقیقت گزیر

 172. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۹: ای صبر پای دار که پیمان شکست یار

 173. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۴: آن کیست که می‌رود به نخجیر

 174. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۴: آمد گه آن که بوی گلزار

 175. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - نصیحت: ای دل به کام خویش جهان را تو دیده گیر

 176. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۳: پروانه نمی‌شکیبد از دور

 177. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۲: به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور

 178. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۲: تا بدین غایت که رفت از من نیامد هیچ کار

 179. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۵: خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار

 180. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۶: دولت جان پرورست صحبت آمیزگار

 181. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۳: ره به خرابات برد، عابد پرهیزگار

 182. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۷: زنده کدام است بر هوشیار

 183. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۸: شرط است جفا کشیدن از یار

 184. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۸: فتنه‌ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر

 185. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۹: ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر

 186. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۰: یار آن بود که صبر کند بر جفای یار

 187. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۵: پیوند روح می‌کند این باد مشک بیز

 188. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۶: ساقی سیمتن چه خسبی خیز

 189. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۰: ای به خلق از جهانیان ممتاز

 190. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۱: متقلب درون جامه ناز

 191. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۷: بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس

 192. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۱: آن که هلاک من همی‌خواهد و من سلامتش

 193. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۷: چون برآمد ماه روی از مطلع پیراهنش

 194. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۳: خطا کردی به قول دشمنان گوش

 195. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۸: رها نمی‌کند ایام در کنار منش

 196. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۶: رفتی و نمی‌شوی فراموش

 197. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۰: زینهار از دهان خندانش

 198. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۵: کس ندیده‌ست به شیرینی و لطف و نازش

 199. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۴: گناه کردن پنهان به از عبادت فاش

 200. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۰: هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش

 201. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۳: هر که نازک بود تن یارش

 202. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۴: هر که نامهربان بود یارش

 203. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۰: یاری به دست کن که به امید راحتش

 204. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۹: برخیز تا تفرج بستان کنیم و باغ

 205. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۹: بی‌دل گمان مبر که نصیحت کند قبول

 206. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۵: گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل

 207. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۸: چشم خدا بر تو ای بدیع شمایل

 208. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۱: نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول

 209. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۴: ساقی بده آن شراب گلرنگ

 210. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۹ - بازگردیدن پادشاه اسلام از سفر عراق: المنةلله که نمردیم و بدیدیم

 211. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۴: اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم

 212. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۷: از تو با مصلحت خویش نمی‌پردازم

 213. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۸: امروز مبارک است فالم

 214. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۹: آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم

 215. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۲: آن دوست که من دارم وان یار که من دانم

 216. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۵: ای مرهم ریش و مونس جانم

 217. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۵: ای سروبالای سهی کز صورت حال آگهی

 218. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۱: برخیز تا طریق تکلف رها کنیم

 219. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۴: باد گلبوی سحر خوش می‌وزد خیز ای ندیم

 220. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴: از در درآمدی و من از خود به در شدم

 221. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷: بگذار تا مقابل روی تو بگذریم

 222. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۰: به تو مشغول و با تو همراهم

 223. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴: به خدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم

 224. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۱: من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

 225. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۵: به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

 226. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۰: برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

 227. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۹: چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم

 228. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۲: جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم

 229. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۵: چنان در قید مهرت پای بندم

 230. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۰: چشم که بر تو می‌کنم چشم حسود می‌کنم

 231. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۷: حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام

 232. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۷: خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم

 233. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۱: دو هفته می‌گذرد کان مه دوهفته ندیدم

 234. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۸: دل پیش تو و دیده به جای دگرستم

 235. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳: ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم

 236. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۶: ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ایم

 237. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۰: شمع بخواهد نشست بازنشین ای غلام

 238. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۶: شب دراز به امید صبح بیدارم

 239. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۶: عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم

 240. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۱: عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم

 241. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۴: غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

 242. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۱: گر تیغ برکشد که محبان همی‌زنم

 243. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۳: گر به رخسار چو ماهت صنما می‌نگرم

 244. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۵: گر من ز محبتت بمیرم

 245. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۲: مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام

 246. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۱: ماه چنین کس ندید خوش سخن و کش خرام

 247. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۰: من همان روز که آن خال بدیدم گفتم

 248. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۲: من چون تو به دلبری ندیدم

 249. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۸: من با تو نه مرد پنجه بودم

 250. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۷: من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم

 251. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۹: مرا تا نقره باشد می‌فشانم

 252. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۴: ما در خلوت به روی خلق ببستیم

 253. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۴: من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم

 254. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۵: ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده‌ایم

 255. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۰: ما همه چشمیم و تو نور ای صنم

 256. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۷: من از اینجا به ملامت نروم

 257. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۸: نظر از مدعیان بر تو نمی‌اندازم

 258. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۲: من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم

 259. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۸: نه از چینم حکایت کن نه از روم

 260. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵: هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم

 261. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۳: هزار عهد بکردم که گرد عشق نگردم

 262. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۷: آخر نگهی به سوی ما کن

 263. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۰: ای روی تو راحت دل من

 264. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۶: ای کودک خوبروی حیران

 265. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۵: به است آن یا زنخ یا سیب سیمین

 266. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۷: برخیز که می‌رود زمستان

 267. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۰: بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

 268. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۶: تا کی ای جان اثر وصل تو نتوان دیدن

 269. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۷: چند بشاید به صبر دیده فرو دوختن

 270. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۹: چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان

 271. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۸: چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکن

 272. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۷: چه روی و موی و بناگوش و خط و خال است این

 273. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۰: خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن

 274. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۸: خوشا و خرما وقت حبیبان

 275. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۵: خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان

 276. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۴: دیگر به کجا می‌رود این سرو خرامان

 277. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱: دو چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران

 278. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۵: در وصف نیاید که چه شیرین دهن است آن

 279. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۱: سهل باشد به ترک جان گفتن

 280. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۳: سخت به ذوق می‌دهد باد ز بوستان نشان

 281. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۲: طوطی نگوید از تو دلاویزتر سخن

 282. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۸: گر متصور شدی با تو در آمیختن

 283. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۶: ما نتوانیم و عشق پنجه درانداختن

 284. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۹: نبایستی هم اول مهر بستن

 285. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۲: هر که به خویشتن رود ره نبرد به سوی او

 286. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۱: صید بیابان عشق چون بخورد تیر او

 287. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۶: آن سرو ناز بین که چه خوش می‌رود به راه

 288. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۴: ای یار جفا کرده پیوند بریده

 289. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۰: ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته‌ای

 290. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۷: پنجه با ساعد سیمین که نیندازی به

 291. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۵: می‌برزند ز مشرق شمع فلک زبانه

 292. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۳: ای باد بامدادی خوش می‌روی به شادی

 293. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۳: ای برق اگر به گوشه آن بام بگذری

 294. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۲: جمعی که تو در میان ایشانی

 295. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۱: ای از بهشت جزوی و از رحمت آیتی

 296. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۴: ای که بر دوستان همی‌گذری

 297. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳۵: اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی

 298. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۲: آسوده خاطرم که تو در خاطر منی

 299. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۸: ای سرو حدیقه معانی

 300. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۷: ای حسن خط از دفتر اخلاق تو بابی

 301. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۶: اگر کلاله مشکین ز رخ براندازی

 302. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۲: این چه رفتار است کآرامیدن از من می‌بری

 303. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶۲: اگر لذت ترک لذت بدانی

 304. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶۱: پاکیزه روی را که بود پاکدامنی

 305. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳: بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی

 306. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۲: تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی

 307. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۱: تو اگر به حسن دعوی بکنی گواه داری

 308. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۸: تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی

 309. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۳ - در ستایش ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد: چه دعا گویمت ای سایهٔ میمون همای

 310. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲: چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنی

 311. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۶: جور بر من می‌پسندد دلبری

 312. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۷: چه باز در دلت آمد که مهر برکندی

 313. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۹: چون است حال بستان ای باد نوبهاری

 314. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۸: چو کسی درآمد از پای و تو دستگاه داری

 315. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۲: چون خراباتی نباشد زاهدی

 316. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۴: چه روی است آن که دیدارش ببرد از من شکیبایی

 317. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۹: چون تنگ نباشد دل مسکین حمامی

 318. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۷: خانه صاحب نظران می‌بری

 319. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۷: خواهم اندر پایش افتادن چو گوی

 320. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۰: خبر از عیش ندارد که ندارد یاری

 321. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵: خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی

 322. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۰: فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی

 323. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۹: دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری

 324. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۴: دیدی که وفا به جا نیاوردی

 325. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۸: دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری

 326. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۳: ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی

 327. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۲: دو چشم مست تو برداشت رسم هشیاری

 328. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۴: روزی به زنخدانت گفتم به سیمینی

 329. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۲: روی گشاده ای صنم طاقت خلق می‌بری

 330. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۲: روی بپوش ای قمر خانگی

 331. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳۲: سرو سیمینا به صحرا می‌روی

 332. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۳: سرو بستانی تو یا مه یا پری

 333. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۹: سست پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی

 334. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۵: شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

 335. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۹: گل است آن یا سمن یا ماه یا روی

 336. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۰: صاحب نظر نباشد در بند نیک نامی

 337. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۳: عمری به بوی یاری کردیم انتظاری

 338. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۸: قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی

 339. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۶: گر کنم در سر وفات سری

 340. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۸: گفتم آهن دلی کنم چندی

 341. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۶: کدام کس به تو ماند که گویمت که چنویی

 342. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۳: ما سپر انداختیم گر تو کمان می‌کشی

 343. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۵: من از تو روی نپیچم گرم بیازاری

 344. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۹: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

 345. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۵: مپرس از من که هیچم یاد کردی

 346. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۶: مرا تو جان عزیزی و یار محترمی

 347. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳۰: مرحبا ای نسیم عنبر بوی

 348. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶۵: مبارک ساعتی باشد که با منظور بنشینی

 349. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۶: مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردی

 350. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۹: نگارا وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی

 351. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۶: نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری

 352. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۰: ندیدمت که بکردی وفا بدان چه بگفتی

 353. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۷: نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی

 354. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۶: نگویم آب و گل است آن وجود روحانی

 355. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵: ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی

 356. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳۱: وقت آن آمد که خوش باشد کنار سبزه جوی

 357. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶۰: هر روز باد می‌برد از بوستان گلی

 358. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۷: هرگز این صورت کند صورتگری

 359. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۸: همه کس را تن و اندام و جمال است و جوانی

 360. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۸: هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری

 361. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۲: همه چشمیم تا برون آیی

 362. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۵: هر سلطنت که خواهی می‌کن که دلپذیری

 363. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۰: هرگز نبود سرو به بالا که تو داری

 364. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۴: هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی

 365. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۸: یاد می‌داری که با من جنگ در سر داشتی

 366. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۴: یارا قدحی پر کن از آن داروی مستی

 367. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۲: یار گرفته‌ام بسی چون تو ندیده‌ام کسی

 368. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶۴: یاری آنست که زهر از قبلش نوش کنی

 369. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۱: چه روی است آن که پیش کاروان است

 370. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲: معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

 371. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۵: هر که هر بامداد پیش کسیست

 372. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۲: شیرین دهان آن بت عیار بنگرید

 373. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۲: خجل است سرو بستان بر قامت بلندش

 374. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۲: یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش

 375. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۴: دست با سرو روان چون نرسد در گردن

 376. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۶: دریچه‌ای ز بهشتش به روی بگشایی

 377. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۰: عشق جانان در جهان هرگز نبودی کاشکی

 378. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۰: هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود

 379. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۳: در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

 380. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۷: من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم

 381. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۴: نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم

 382. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵: مجنون عشق را دگر امروز حالت است

 383. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۶: در پای تو افتادن شایسته دمی باشد

 384. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۰: وه که در عشق چنان می‌سوزم

 385. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۴: ای به باد هوس درافتاده

 386. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹: خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست

 387. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۰: این خط شریف از آن بنان است

 388. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۲: در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست

 389. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۵: که می‌رود به شفاعت که دوست بازآرد

 390. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۱: بخت این کند که رای تو با ما یکی شود

 391. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۴: مبارکتر شب و خرمترین روز

 392. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۸: امشب مگر به وقت نمی‌خواند این خروس

 393. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۷: گر یکی از عشق برآرد خروش

 394. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۳: به عمر خویش ندیدم شبی که مرغ دلم

 395. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۰: من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول

 396. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۵: انتبه قبل السحر یا ذالمنام

 397. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۰: نه دسترسی به یار دارم

 398. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۹: خنک آن روز که در پای تو جان اندازم

 399. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۳: سرمست بتی لطیف ساده

 400. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۰: تا کیم انتظار فرمایی

 401. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۱: تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی

 402. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۱: هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

 403. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۴: کس درنیامده‌ست بدین خوبی از دری

 404. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۱: خوش بود یاری و یاری بر کنار سبزه زاری

 405. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۶: شرف نفس به جودست و کرامت به سجود

 406. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۰: دنیی آن قدر ندارد که برو رشک برند

 407. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۶: صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین

 408. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۴: یا رب آن روی است یا برگ سمن

 409. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۶: مرا رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل