گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
خواجه عبدالله انصاری

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم و مٰا توفیقی الٰا بالله: الحمد الله حق حمده، والصلوة علی رسوله و صفیه من خلقه محمد و آله وسلم کثیرا.

بخش ۲ - منهم من المتقدمین من الطبقة الاولی ابوهاشم الصوفی رحمة الله علیه: بکنیت معروفست. از شیخ الاسلام شنودم کرم الله ...

بخش ۳ - و من طبقه الاولی من آخر ذوالنون المصری: از طبقه اول متأخرتر و بتصوف معروف‌تر. شیخ ...

بخش ۴ - و من طبقه الاولی من المتقدمین فضیل بن عیاض: بن مسعود بن بشر التمیمی ثم الیربوعی. کنیه ابوعلی ...

بخش ۵ - و من طبقه الاولی من المتقدمین معروف الکرخی: از قدیمان مشایخ است، استاد سری سقطی ٭ و پیر او. ...

بخش ۶ - و من طبقة الاولی با سلیمان دارانی: شیخ الاسلام گفت: که نام وی عبدالرحمن بن احمد بن ...

بخش ۷ - فی مناجاته: الهی! ترا آنکس بیند که ترا دید

بخش ۸ - فی مناجاته: الهی! درد می‌دانم، دارو نمی‌دانم ٭ یا می‌دانم، ...

بخش ۹ - فی مناجاته: دوستی نگذشت جز دوست و دیگر همه آوار٭

بخش ۱۰ - و من طبقة الاولی من المتقدمین ابراهیم بن ادهم: شیخ الاسلام گفت رضی الله عنه: کی کنیت او ابواسحق ...

بخش ۱۱ - الفصل: و گفت صوفی بی‌خدمت نبود، اما تصوف نه خدمت است، ...

بخش ۱۲ - من المتقدمین ابراهیم بن سعد العلوی الحسینی: کنیه ابواسحق از قدمیان مشایخ است از اهل بغداد، ...

بخش ۱۳ - و من طبقه الاولی بشر بن حارث الحافی: شیخ الاسلام گفت: کی کنیت وی – بونصر است نام بشربن ...

بخش ۱۴ - و من طبقة الاولی الحارث بن اسد المحاسبی العنزی: ابومحمد و یقال کنیه ابوعبدالله، از علما و مشایخ ...

بخش ۱۵ - و من طبقه الاولی ابوتراب النخشبی: شیخ الاسلام گفت: که نام وی عسکر بن محمد بن الحصین ...

بخش ۱۶ - و من المتقدمین بوحاتم عطار: از استادان ابوتراب نخشبی بوده است «و استاد» بو ...

بخش ۱۷ - سری بن المغلس السقطی رحمه الله: کنیه ابوالحسین، استاذ جنید و آن بغدادیان از اقران ...

بخش ۱۸ - من طبقه الاولی احمد بن الخضرویة البلخی رحمه الله: کنیه ابوحامد، از مهینان مشایخ خراسان بوده از بلخ، ...

بخش ۱۹ - یحیی بن معاد الرازی التمیمی الواعظ: کنیت ابوزکریا، بنشاپور برفت در سنه ثمان و خمسین و ...

بخش ۲۰ - و من طبقة الاولی بایزید بسطامی: شیخ الاسلام گفت که نام وی طیفور بن عیسی بن آدم بن ...

بخش ۲۱ - و من طبقة الاولی باحفص حداد نشابوری الزاهد: شیخ الاسلام گفت: نام با حفص، عمرو بن سلمه، و ...

بخش ۲۲ - و من المتقدمین عبدالله مهدی باوردی: سید بوده ازین قوم. استاد باحفص حداد است باحفص ...

بخش ۲۳ - حمدون بن احمد بن عمارة بن زیاد بن رستم: اقصار نیشاپوری، کنیه ابوصالح، شیخ و امام ملامت ...

بخش ۲۴ - و من طبقة الاولی من المتقدمین احمد بن عاصم الانطاکی: کنیه ابوعلی و یقال ابوعبدالله، و این درستر از ...

بخش ۲۵ - فی مناجاته: الهی! مرا بر آگاهی فرو مگذار، که آگاهی همه شغل ...

بخش ۲۶ - محمد بن یوسف بن معدان: بن یزید بن عبدالرحیم البنا الثقفی الصوفی، کان ...

بخش ۲۷ - عبدالواحد زید: اما مست از ایم ببصره بود از شاگردان حسن بصری است، ...

بخش ۲۸ - الطبقه الثانیه من ائمة الصوفیه منهم سهل بن عبدالله التستری رحمه الله: کنیه ابومحمد، و هو سهل بن عبدالله بن یونس بن ...

بخش ۲۹ - احمدبن وهب: کنیه ابوجعفر، ببصره بود، بابو حاتم عطار صحبت کرده ...

بخش ۳۰ - عباس بن حمزه النیشابوری: ابوالفضل. شیخ الاسلام گفت: که عباس حمزه مردی بزرگ ...

بخش ۳۱ - عباس بن یوسف الشکلی: بوده، کنیت او ابوالفضل است از مشایخ قدیم بغداد ...

بخش ۳۲ - عباس بن الشاعر الازدی: شاگرد ابوالمظفر کرمانشاهی، کنیت او ابوالفضل عباس ...

بخش ۳۳ - و من الطبقة الثانیه ابوحمزة الخراسانی: گفتند کی اصل وی از نشاپور بود از محله ملقاباد. ...

بخش ۳۴ - و من طبقه الثانیه ایضا من المتقدمین شیخ ابوحمزه: البغدادی الیزاز، و هو من اقران سری السقطی ٭ نام ...

بخش ۳۵ - فی مناجاته: کوه آتش می‌بینیم زده دریک نفس، یا فریادرسی، یا رفتم ای فریادرس!

بخش ۳۶ - حمزه بن عبدالله: ابوالقسم العلوی الحسینی،سافر فی البادیة علی ...

بخش ۳۷ - شریف حمزه عقیلی: ببلخ بود زاهد صاحب کرامات، و پدر شیخ الاسلام باوی ...

بخش ۳۸ - ابوسعید خراز کرم الله وجهه: شیخ الاسلام گفت قدس الله روحه و اتم نوره کی نام ...

بخش ۳۹ - فی مناجاته: آنکه گفت: کی ترا یافتم از خود برست، نه بغایت ...

بخش ۴۰ - منازل القاصدین هی سبعة: التوبة والذکر و الانس والمحبة والطلب والمعرفة ...

بخش ۴۱ - فی مناجاته: چشم چون جوید چیزی که خود نبیند بآن؟ هرگز جانور ...

بخش ۴۲ - حماد قرشی: کنیت اوابو عمرو است، مرد بزرگ بوده، جنید باو می‌شد وی بغدادیست.

بخش ۴۳ - بوعمر واکاف: بوده باندلس، جنید دیده بود. شیخ الاسلام گفت: که ...

بخش ۴۴ - و من طبقة الثانیه ایضا ابوالحسن النوری: نام وی احمدبن محمد و گویند: محمد بن محمد، و احمد ...

بخش ۴۵ - و من طبقة الثانیه جنید بن محمد القواریری: ابوالقاسم الزجاج الخراز سیدالعارفین رحمه الله ...

بخش ۴۶ - ولسمنون المحب یصف الوجد والوجود:: مبنی وجدتک بالعلوم و وجدها

بخش ۴۷ - مسئلة فی التوحید: شیخ الاسلام گفت: قدس الله روحه: کی جنید گفت: سی ...

بخش ۴۸ - ابن الکر نبی ابوجعفر: من اقران الجنید و یقال کان استاذه، مات قبله و کان ...

بخش ۴۹ - بوالعباس سریج: امام وقت خود ویرا شافعی کهین می‌گفتند! از بزرگی ...

بخش ۵۰ - انشدنا الامام للحلاج لنفسه فی المراثیه: انعی الیک قلوبا طال ما هطلت

بخش ۵۱ - نکته: الفتوة ان لا یشهد لک فضلا و لانری لک حقا قال ...

بخش ۵۲ - و من طبقة الثانیه عمرو بن عثمان بن کرب بن عصص المکی الصوفی: کنیه ابو عبدالله، استاد حسین منصور حلاج ایذ.نسبت ...

بخش ۵۳ - و من طبقة الثانیه من المتقدمین شاه بن شجاع الکرمانی: کنیه ابوالفوارس، از اولاد ملوک بوده بکرمان. از ...

بخش ۵۴ - و من طبقة الثانیة ابوعثمان الحیری: نام وی سعید بن سعد اسماعیل بن سعید بن منصور ...

بخش ۵۵ - و من طبقة الخامسة والسادسة بوعثمان مغربی: سید بوده حاد النظر، نام وی سعیدبن سلام المغربی، ...

بخش ۵۶ - طلحة بن محمد بن الصباح: النبلی، کنیه ابومحمد، من کبار اصحاب ابی عثمان ...

بخش ۵۷ - من طبقة الثانیه ابوالعباس بن مسروق: نام وی احمد بن مسروق الطوسی سکن ببغداد و مات بها، ...

بخش ۵۸ - بوعبدالله نباجی سعید بن یزید النباجی: است، از قدیمان مشایخ است، ار طیفه اول امام است ...

بخش ۵۹ - و من طبقه الثانیه و قیل من طبقة الثالثة ممشاد الدینوری: سید و شیخ اهل عراق از مهینان مشایخ است و جوان ...

بخش ۶۰ - قال احمد بن ابراهیم المسوحی: و هومن اجلة مشایخ بغداد: من فتح له شیئی من غیر ...

بخش ۶۱ - و من طبقة الثانیة ایضا الحسن بن علی المسوحی: کنیت او ابوعلی است،گویند از استادان جنید و ...

بخش ۶۲ - و من طبقة الثانیه ایضا رویم: بن احمد بن محمد بن یزید بن رویم بن یزید رحمه ...

بخش ۶۳ - و من طبقة الثانیه یوسف بن حسین الرازی: کنیت ابویعقوب، شیخ ری و جبال، و در وقت خویش اما ...

بخش ۶۴ - و من طبقة الثانیه سمنون بن حمزة البغدادی: المحب امام المحبة. و گفته‌اند: کی سمنون بن ...

بخش ۶۵ - شیخ عرون بن الزنابة: کنیه ابوالاصبع بمکه شیخ بوده بشام بمرد، ویرا ...

بخش ۶۶ - میمون مغربی: بوده بمغرب، سیاه بود، چون در سماع آمدی سپید شدی. ...

بخش ۶۷ - سعدون مجنون: دیدم در چهار طاقی ازان گور نشسته، دست بر زانوی ...

بخش ۶۸ - عطاء سلیمان: از زهاد بصره است سید وقت. بیمار بود در آفتاب خفته ...

بخش ۶۹ - و من طبقة الثانیه علی بن سهل بن الازهر الاصفهانی: کنیه ابوالحسن، مردی بزرگ بوده، و از قدیمان مشایخ ...

بخش ۷۰ - علی بن حمزة الاصفهانی الحلاج: شیخ الاسلام گفت: نه حلاج بود چون حسین منصور٭ ...

بخش ۷۱ - علی بن شعیب السقا: از حیره نشابور بوده و با باحفص صحبت کرده بود، او ...

بخش ۷۲ - و من طبقة الثانیه علی بن الموفق البغدادی: از قدیمان مشایخ عراقست مسافر بوده، ذوالنون مصری٭ ...

بخش ۷۳ - و من طبقة الثانیه ابواحمد القلانسی: شیخ الاسلام گفت: که ابواحمدالقلانسی از قدیمان ...

بخش ۷۴ - و من طبقة الثانیه ابوعبدالله بن الجلا رحمه الله: نام وی احمد بن یحیی الجلا و گفتند که محمد بن یحیی ...

بخش ۷۵ - بوعبید بسری: نام وی محمد بن حسانست» بوعبدالله جلا گوید: لقیت ...

بخش ۷۶ - و من طبقة الثانیه ایضا ابوعبدالله السجزی: از مهینان مشایخ خراسان و فتیان ایشان با حفص حداد ...

بخش ۷۷ - ابوعبدالله احصری: من المشایخ القدیم شاگرد فتح موصلی٭ ایذ و جز ازو. ...

بخش ۷۸ - ابن الفرجی: از طبقه دوم است. نام وی محمد بن یعقوب، کنیت ابو ...

بخش ۷۹ - علی بن بند اربن الحسین الصوفی الصیرفی: ابوالحسین از اجله مشایخست از متاخران در نشاپور، ...

بخش ۸۰ - جعفر المبرقع: من علماء مشایخ القوم ذکره ابوعبدالله الحصری٭ ...

بخش ۸۱ - و من طبقة الثانیه محمدبن الفضل البلخی: ساکن سمرقند، و هومحمد بن الفضل بن العباس بی‌حفص، ...

بخش ۸۲ - و من طبقة الثانیه ابوعبدالله محمد بن علی‌ بن الحسین الترمذی: بوتراب نخشبی دیده بود و یحیی جلا، و با احمد ...

بخش ۸۳ - بوعبدالله عبادانی: بود از شاگردان خاص سهل بن عبدالله التستری٭ او ...

بخش ۸۴ - و من طبقة الرابعه ابوعبدالله السالمی: نام وی محمدبن احمد بن سالم البصری. ببصره بود ...

بخش ۸۵ - بوعبدالله جاوباره الصوفی همدانی: مردی بزرگ بوده از مشایخ جاوباره نام است بثغر روم. ...

بخش ۸۶ - و من الطبقة الثانیة ایضا ابوبکر وراق ترمذی: نام وی محمدبن عمر الحکیم الترمذی، باصل از ترمذ ...

بخش ۸۷ - و من الطبقة الثانیة محمد بن حسن جوهری: شیخ الاسلام گفت: که کنیت محمدحسن جوهری بوبکر است ...

بخش ۸۸ - لابی‌بکر الوراق رحمه الله:: مقدم الکره یعسوب له حمه

بخش ۸۹ - بوبکر کسائی دینوری: از قهستان عراق بود بدینور، مردی بود بزرگ، از ...

بخش ۹۰ - و من طبقة الثانیه ابوعلی الجوزجانی: «نام وی الحسن بن العلی از مهینان مشایخ خراسانست و ...

بخش ۹۱ - و من طبقة الثانیه ایضا محمد و احمد: ابنا ابی الورد و همامن کبار مشایخ العارفین و ...

بخش ۹۲ - و من طبقة الثالثه طاهر مقدسی: «شیخ الاسلام گفت قدس الله روحه:کی» طاهر مقدسی ...

بخش ۹۳ - با یعقوب مزابلی: بغدادیست از اقران جنید است، ویرا پرسیدند که: تصوف چیست؟ گفت: حال یضمحل فیها معالم الانسانیة

بخش ۹۴ - با یعقوب اقطع: کاتب الجنید وراسله. شیخ الاسلام گفت: که وی بمکه ...

بخش ۹۵ - و من طبقه الثانیه ابویقوب السوسی: نزیل بغداد. شیخ گفت: که نام وی یوسف بن حمدان ...

بخش ۹۶ - و من طبقة الرابعه با یعقوب نهر جوری: نام وی اسحق بن محمد، از علماء مشایخست، صحبت کرده ...

بخش ۹۷ - بایعقوب میدانی: از مشایخ نصیبین است، شبلی بمصر می‌شد از بغداد ...

بخش ۹۸ - با یعقوب کورتی: دیده‌ام، پیر روشن بود و صاحب وقت و کرامات بود ...

بخش ۹۹ - و من طبقة الثانیه و یقال من طبقة الثالثه خیر نساج: کنیت او ابوالحسن بود، ببغداد نشستی، صحبت کرده بود ...

بخش ۱۰۰ - و من طبقة الثانیه و یقال من طبقه الثالثة محفوظ بن محمود: از اصحاب باحفص حداد٭ از قدیمان مشایخ نشاپور و ...

بخش ۱۰۱ - ومن طبقة الثانیة و یقال من طبقة ابراهیم بن احمد: «بن اسماعیل الخواص» کنیت او ابواسحاق. شیخ الاسلام ...

بخش ۱۰۲ - الطبقة الثانیه ابومحمد الجریری رحمه الله: نام وی احمد بن محمد بن الحسین و گفتند: که حسین بن ...

بخش ۱۰۳ - و من طبقة الثالثه ابوالعباس بن عطا الادمی البغدادی: نام وی احمدبن محمد سهل بن عطا الادمی البغدادی از ...

بخش ۱۰۴ - و من طبقة الخامسه بوالعباس دینوری: «نام وی احمدبن محمد است» با یوسف حسین رازی و ...

بخش ۱۰۵ - شیخ بوالعباس باوری: هم به نشاپور بود، و شیخ بوبکر طمستانی٭ ایشان ...

بخش ۱۰۶ - بوالعباس بردعی: نام وی احمد بن محمد بن هرون البردعی الصوفی از شیخ ...

بخش ۱۰۷ - و من طبقة الخامسة ابوالعباس سیاری: نام وی قاسم بن مهدی زابن بنت احمد بن سیار، و ...

بخش ۱۰۸ - شیخ ابوالعباس سهروردی: نام وی احمد است. بمکه بوده، با مشایخ وقت سیروانی٭ ...

بخش ۱۰۹ - شیخ ابوالعباس نهاوندی: احمد بن محمد بن افضل است، شاگرد جعفر خلدی پیر شیخ ...

بخش ۱۱۰ - شیخ بوالعباس نساوی: نام وی احمد بن محمد محمدبن زکریا بود، از نسا بود، ...

بخش ۱۱۱ - شیخ بوالعباس قصاب آملی: نام وی احمد بن محمد محمد بن عبدالکریم بود. شیخ ...

بخش ۱۱۲ - بوالعباس سریج: را شافعی کهین می‌خواندند از بزرگی وی و فقیه عراق ...

بخش ۱۱۳ - عبدالعزیز: امام بوده بری، صحبت کرده بابوالقسم رازی و با ...

بخش ۱۱۴ - احمد بن السری: بوده مروزی کنیت ابوالحامد از اصحاب بوعثمن حیرب ...

بخش ۱۱۵ - و من طبقة الثالثة الحسین بن منصور البیضاوی الحلاج: کنیة ابوالمغیث از بیضاء پارس بوده، شیخ الاسلام ...

بخش ۱۱۶ - و من طبقة الثالثة ایضا ابوعمر الدمشقی: یگانه مشایخ شام بود از مشایخ و از اجله ایشان، و ...

بخش ۱۱۷ - و من طبقة الثالثه ایضا محمد بن اسماعیل: او محمد بن حامد الترمذی، کنیة ابوبکر، از مشایخ ...

بخش ۱۱۸ - و من طبقة الثالثه ایضا عبالله بن محمد الخراز: از مهینان مشایخ ری بوده، کنیت او ابومحمد است، ...

بخش ۱۱۹ - و من طبقه الثالثه بنان الحمال: ابوالحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعید المصری ...

بخش ۱۲۰ - و من طبقة الثالثه و یقال و من طبقه الرابعه ابوالحسن مزین صغیر: نام وی علی بن محمد المزین الصغیر او الکبیر والله ...

بخش ۱۲۱ - و من طبقة الثالثه ایضا ابوالحسن صایغ دینوری: شیخ الاسلام گفت: کی نام وی علی بن محمد بن سهل، از ...

بخش ۱۲۲ - و من طبقة الثالثة ایضا ابوالحسن الصبیحی: و گفتند کی نام وی ابوالحسین بن عبدالله بن بکر ...

بخش ۱۲۳ - و من طبقة الثانیه والثالثه ابراهیم بن داود القصار الرقی: کنیه ابواسحق از اجله مشایخ شامست از اقران جنید و ...

بخش ۱۲۴ - من المتقدمین من طبقة الثانیه ابوجعفر حفار: من اصحاب الجنید٭ و کان قریب السن منه و کان الناس ...

بخش ۱۲۵ - و من طبقة الثالثه ایضا ابوجعفر احمد بن حمدان بن علی ین سنان: از مهینان مشایخ نشاپور است، صحبت کرده با بوعثمان ...

بخش ۱۲۶ - و من طبقة الثالثه ابوالحسین الوراق: نام وی محمد بن سعد از مهینان مشایخ نشاپورست، از ...

بخش ۱۲۷ - و من طبقة الثالثه ایضا ابوالحسین الدراج: شیخ الاسلام گفت: از ظریفان بوده، بغدادیست، خادم ...

بخش ۱۲۸ - و من طبقة الثالثه ایضا ابوبکر الواسطی: شیخ الاسلام گفت که نام وی محمد بن موسی است ...

بخش ۱۲۹ - و من طبقة الثالثه ایضا بوبکر زقاق مصری: زقاق مصری مهین، نام وی احمد بن نصر است از مشایخ ...

بخش ۱۳۰ - و من طبقة الثالثه و یقال من طبقة الرابعه ابوبکر الکتانی: نام وی محمد بن علی بن جعفر البغدادی الکتانی، ...

بخش ۱۳۱ - الطبقة الرابعة منهم ابوعلی الرود باری رحمه الله: کان من ابناء الروساء والوزراء لزم الجنید و صحبه و ...

بخش ۱۳۲ - و من طبقة الرابعة ایضا ابوبکر الشبلی: «شیخ الاسلام گفت: قدس الله روحه و عظم کرامته، ...

بخش ۱۳۳ - و من طبقة الرابعةابوعلی الثقفی: نام وی محمد بن عبدالوهاب، باحفص حداد٭ دیده و ...

بخش ۱۳۴ - و من طبقة الرابعه ایضا ابوعلی الکاتب المصری: نام وی حسن بن احمد از مهینان مشایخ است صحبت کرده ...

بخش ۱۳۵ - و من طبقةالرابعة ایضا مرتعش: که نام وی عبدالله بن محمد است، کنیت او ابومحمد ...

بخش ۱۳۶ - و من طبقة الرابعة عبدالله بن محمد بن منازل: کنیه ابومحمد از بزرگان مشایخ نشاپور بود، او را ...

بخش ۱۳۷ - و من طبقة الرابعه ابوبکر یزدانیار ارموی: نام وی حسین بن علی بن یزیدانیار از ارمیه، او را ...

بخش ۱۳۸ - و من طبقة الرابعة ابوبکر ابن طاهر الابهری: نام وی عبدالله بن طاهر بن الحارث الطائی از ...

بخش ۱۳۹ - و من طبقة الرابعة ابوبکر بن ابی سعدان: نام وی احمد بن محمدبن ابی سعدان بغدادیست از یاران ...

بخش ۱۴۰ - و من طبقة الرابعه ایضا ابوالخیر التیناتی الاقطع: شیخ‌الاسلام گفت که نام وی حماد است غلام بوده به ...

بخش ۱۴۱ - و من طبقة الرابعة ایضا ابراهیم بن شیبان القرمیسینی: کنیه ابواسحق، شیخ جبل، در وقت خویش او را کرامات و ...

بخش ۱۴۲ - و من الطبقة الرابعة ایضا ابراهیم بن احمد بن المولد الصوفی الرقی: کنیه ابو اسحاق، از مهینان مشایخ رقة است و فتیان ...

بخش ۱۴۳ - و من طبقة الرابعه مظفر کرمانشاهی: از مهمان مشایخ جبل است، از درویشان صادق صحبت کرده ...

بخش ۱۴۴ - و من طبقة الرابعه ایضا ابوالحسین بن بنان: از اجله مشایخ مصر بوده با شیخ بوسعید خراز٭ صحبت ...

بخش ۱۴۵ - و من طبقة الرابعة ابوالحسین بن هند پارسی: نام وی علی بن هندالقرشی از مهینان مشایخ پارس است ...

بخش ۱۴۶ - و من طبقة الرابعه ابوجعفر محمدبن علی النسوی: معروف به محمد علیان نسائی، از مهینان مشایخ نسا ...

بخش ۱۴۷ - الطبقة الخامسه منهم ابوسعید بن الاعرابی: نام وی احمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم الغزی ...

بخش ۱۴۸ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوعمر والزجاجی: نام وی محمد بن ابرهیم بن یوسف بن محمد، و گویند که ...

بخش ۱۴۹ - و من طبقه الخامسه ابومحمد جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی الخواص: بغدادیست و خلد محلتی است ببغداد، وی حصیر باف بود ...

بخش ۱۵۰ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوالحسن الصوفی البوشنجی: نام وی علی بن محمد احمد بن سهل. از یگانگان ...

بخش ۱۵۱ - و من طبقة الخامسة ایضا بندار بن الحسین بن محمد بن نهلب الارگانی: و هو محمد کنیه ابواحسین، از اهل شیراز است به ...

بخش ۱۵۲ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوبکر الدقی شیخ الشام: شیخ الاسلام گفت: که نام وی محمد بن داود الدمشقی ...

بخش ۱۵۳ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوعمر و بن نجید: نام وی اسماعیل بن نجید احمد بن یوسف بن سالم بن ...

بخش ۱۵۴ - و من طبقة الخامسة ایضا شیخ بوبکر طمستانی: «شیخ الاسلام گفت»کی شیخ بوبکر طمستانی پارسی ...

بخش ۱۵۵ - و من طبقة الخامسة ایضا عبدالله الرازی: عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الرازی الشعرانی. ...

بخش ۱۵۶ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوالقاسم النصر آبادی: شیخ الاسلام گفت: کی نام وی ابرهیم بن محمد بن ...

بخش ۱۵۷ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوالحسن الحصری: شیخ الاسلام گفت: کی نام وی علی بن ابراهیم البصری ...

بخش ۱۵۸ - و من طبقة الخامسة ایضا بآخره شیخ ابوبکر فراء: شیخ الاسلام «گفت» که وی به نشاپور بود، نام وی ...

بخش ۱۵۹ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوعبدالله الخفیف: بوعبدالله خفیف شیرازی است شیخ الاسلام گفت: محمد ...

بخش ۱۶۰ - ومن طبقة الخامسة ایضا ابو عبدالله تروغبدی: نام او محمد بن محمد بن الحسین از اجله مشایخ طوس ...

بخش ۱۶۱ - و من طبقة الخامسة ایضا بوعبدالله رودباری: شیخ الاسلام «گفت»: که نام وی احمد بن عطا شیخ شام ...

بخش ۱۶۲ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوعبدالله المقری: و اخوه ابوالقاسم، محمد و جعفر ابنا احمد بن محمد ...

بخش ۱۶۳ - و من طبقة الخامسة ایضا بومحمد راسبی: نام وی عبدالله بن محمد الراسبی بغدادیست از اجله ...

بخش ۱۶۴ - و من طبقة الخامسة ایضا بوعبدالله دینوری: نام وی محمد بن عبدالخالق الدینوری از اجله مشایخ ...

بخش ۱۶۵ - الطبقة السادسة منهم شیخ ابوالحسن سیروانی کهین: «شیخ الاسلام گفت نور الله قبره، کی» نام وی علی ...

بخش ۱۶۶ - و من طبقة السادسة ایضا ابوبکر احمدبن محمد الطرسوسی: المقیم بالحرم و مات بها فی سنه اربع و سبعین و ...

بخش ۱۶۷ - و من طبقة السادسة ایضا ابوبکر السوسی الصوفی: شیخ الاسلام گفت قدس الله روحه و عظم کرامته کی ...

بخش ۱۶۸ - و من طبقة الخامسة ایضا ابوالحسین جهنم همدانی: بمکه بوده مجاور، سیدی بوده بزرگ، شاگرد کوکبی بود ...

بخش ۱۶۹ - و من طبقة السادسة ایضا ابوالمظفر الترمذی رحمه الله: شیخ الاسلام گفت: کی نام وی حبال بن احمد است امام ...

بخش ۱۷۰ - علی بن احمد الحنظلی: بشیراز، که از بوعلی رودباری شنیدم این ابیات که وی گفته است

بخش ۱۷۱ - فصل فی‌المعرفة والتوحید: شیخ الاسلام گفت، که خراز٭ گوید: المعرفة معرفتان، ...

بخش ۱۷۲ - مناجات:: آنک ترا شناخت شناخت اما کی شناخت و آنچ نمودی ...