گنجور

 
خواجه عبدالله انصاری
 

بوده، کنیت او ابوالفضل است از مشایخ قدیم بغداد بوده وی گفت: هر که باللّه مشغول، از ایمان او بر نواید رسید و هر که از اللّه مشغول از نفاق او بر نیاید رسید. شیخ الاسلام گفت: هر که امروز باو مشغول ای فردا درو مشغول، و هر که امروز ازو مشغول، فردا ازو مشغول ای محجوب. فی شغل فاکهون. قوم‌اند باو درو مشغول‌اند نخود و غیر او ازو وانشد:

محلک منی محل الفواد

و شغلی بحبک یا من انادی

اشتغلت فلبی عن الدنیا و لذتها

فانت و القلب شییٔ لیس یفترق

و ما تتابعت الاجفان عن سنة

الا وجدتک بین الجفن والحق