گنجور

 
نورعلیشاه

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «زهی نام تو سر دفتر کتاب نکته دانی را» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
ل
م
ن
و
ه
ی

شمارهٔ ۱: زهی نام تو سر دفتر کتاب نکته دانی را

شمارهٔ ۲: دمی خواندم من خاکی کتاب آسمانی را

شمارهٔ ۳: برافکن پرده از رخسار یارا

شمارهٔ ۴: نموده رخش تا جمالی مرا

شمارهٔ ۵: روا مدار که با خنجر ستم ما را

شمارهٔ ۶: بدست غیر مده زلف پرشکن یارا

شمارهٔ ۷: اگر چه رفتی و کشتی ز دوریت ما را

شمارهٔ ۸: ای عشق تو مدعای دل ها

شمارهٔ ۹: عمری طلب رازی کردم بدر دلها

شمارهٔ ۱۰: الصلا ای عشق رهبر الصلا

شمارهٔ ۱۱: ندارد مه چو یارم روی زیبا

شمارهٔ ۱۲: ساقی بیا در جام کن آنباده گلفام را

شمارهٔ ۱۳: بلبل که ز عشق گل نالد به گلستان ها

شمارهٔ ۱۴: مکن ناصحا منع من از حبیب

شمارهٔ ۱۵: زهی روی تو خورشید جهانتاب

شمارهٔ ۱۶: مگر فکنده برخ یار من نقاب امشب

شمارهٔ ۱۷: مرا در خلوت دل خانه هست

شمارهٔ ۱۸: روی تو که رشگ آفتابست

شمارهٔ ۱۹: سحرگاهان که بگشاده در دوست

شمارهٔ ۲۰: ای صبح وصال ما ز رویت

شمارهٔ ۲۱: بدل عمریست می ورزم خیالت

شمارهٔ ۲۲: بدل بنشسته تا نقش خیالت

شمارهٔ ۲۳: ساقیا جرعه شراب کجاست

شمارهٔ ۲۴: ای آنکه ترا بمن نظر نیست

شمارهٔ ۲۵: سودی نرسد بجز زیانش

شمارهٔ ۲۶: چشمت که بلای چشم آهوست

شمارهٔ ۲۷: این دل که جنون همیشه اش خوست

شمارهٔ ۲۸: از این غیرت دلم چون غنچه خونست

شمارهٔ ۲۹: نمیدانم دلم را حال چونست

شمارهٔ ۳۰: رخش که از نظر خلق جمله محجوبست

شمارهٔ ۳۱: نه تنها ظهور صفاتت بذاتست

شمارهٔ ۳۲: ای صفاتت همه آئینه ذات

شمارهٔ ۳۳: لعل تو که معدن حیاتست

شمارهٔ ۳۴: روی تو که آئینه رخسار تجلیست

شمارهٔ ۳۵: هر سحر کز آن دو چشم جادوست

شمارهٔ ۳۶: هر سرو سهی که بر لب جوست

شمارهٔ ۳۷: سروی چو قدت جلوه کنان گه بچمن خاست

شمارهٔ ۳۸: باده عشق تو امروز نه در جام منست

شمارهٔ ۳۹: گرم ز زلف سیاه تو دست کوتاهست

شمارهٔ ۴۰: آن یار که دی از بر من بار سفربست

شمارهٔ ۴۱: یاری که وداعم ننمود و بسفر رفت

شمارهٔ ۴۲: نه تنها شبم تیره از موی اوست

شمارهٔ ۴۳: مرا قبله جان کنون روی اوست

شمارهٔ ۴۴: ای روشنی چشم مرا روی تو باعث

شمارهٔ ۴۵: ای خاک پایت بر فرق من تاج

شمارهٔ ۴۶: ای قفل دل ما را لعل لب تو مفتاح

شمارهٔ ۴۷: منم که با مژه تر کنم گهر سوراخ

شمارهٔ ۴۸: بلبلا نعره مستانه مبارک باشد

شمارهٔ ۴۹: دل گرچه ترا بمن نباشد

شمارهٔ ۵۰: کسی کان غم دلستانی ندارد

شمارهٔ ۵۱: گذر چون ترا بر مقامم فتاد

شمارهٔ ۵۲: دلی دارم ز عشق آن پری زاد

شمارهٔ ۵۳: گرم صد ره زنی با تیغ بیداد

شمارهٔ ۵۴: یارم که سر وفا ندارد

شمارهٔ ۵۵: چو مرغم تا قفس بنیاد کردند

شمارهٔ ۵۶: کسیکه ذوق تمنای دوستان دارد

شمارهٔ ۵۷: نخستین دم که عالم آفریدند

شمارهٔ ۵۸: ز رویش دسته گل آفریدند

شمارهٔ ۵۹: مرا تاعشق او ارشاد کردند

شمارهٔ ۶۰: گریه عاشقان سحر باشد

شمارهٔ ۶۱: تا مرا نور در بصر باشد

شمارهٔ ۶۲: دنیا مطلب که نیست جاوید

شمارهٔ ۶۳: خرم دل یاری که نگارش چو سفر کرد

شمارهٔ ۶۴: ای ز لبت کام ما چون نیشکر لذیذ

شمارهٔ ۶۵: بیا ای از رخت چشم بدان دور

شمارهٔ ۶۶: ای بیخبر از وفای دیگر

شمارهٔ ۶۷: سرنهادم برت بخاک نیاز

شمارهٔ ۶۸: بهار آمد ای بلبل خوش نفس

شمارهٔ ۶۹: درآمد از درم مه خلعتی دوش

شمارهٔ ۷۰: نه تنها دین و دل برد از نگاهش

شمارهٔ ۷۱: ای نهان از توام بجام اخلاص

شمارهٔ ۷۲: ای لعل می آلودت از جوش شکر فیاض

شمارهٔ ۷۳: ای که با نیکان طمع داری که یا بی ارتباط

شمارهٔ ۷۴: ای خدایت زهر بلاحافظ

شمارهٔ ۷۵: گیرم از خلق توانکرد نهان فعل شنیع

شمارهٔ ۷۶: یکی روز رفتم بگلگشت باغ

شمارهٔ ۷۷: مرا اتفاق از هجوم مخالف

شمارهٔ ۷۸: کسیکه عشق تو بر نقد دل شدش صراف

شمارهٔ ۷۹: خدای یکتا بداد ما را دویار زیبا نجیب و عارف

شمارهٔ ۸۰: چو بلبلی که بود آن بگلستان مشتاق

شمارهٔ ۸۱: بیشتر زانکه رسد باده ز روئیدن تاک

شمارهٔ ۸۲: هرسو که کنی روتو بدینشکل و شمایل

شمارهٔ ۸۳: عمریست تا چو شمع بخدمت ستاده ایم

شمارهٔ ۸۴: ای روی نکرده هیچ سویم

شمارهٔ ۸۵: زهی مصحف رو که در وی رقم

شمارهٔ ۸۶: اکنون که بطره ات اسیرم

شمارهٔ ۸۷: من جز تو کسی دگر ندارم

شمارهٔ ۸۸: ز گل و گلاب و ز لاله پیاله می جویم

شمارهٔ ۸۹: من خونین جگر داغی که از هجران بدل دارم

شمارهٔ ۹۰: نه این زمان ز می جلوه تو من مستم

شمارهٔ ۹۱: سالها شد که بدل نقش مرادی دارم

شمارهٔ ۹۲: بیا که تشنه لعلت چو آب یاقوتم

شمارهٔ ۹۳: ای ز نور تو چشم جان روشن

شمارهٔ ۹۴: ندانم آخر از داغ دل من

شمارهٔ ۹۵: چو بسمل کردی و بردی دل من

شمارهٔ ۹۶: نه تنها منزل او شد دل من

شمارهٔ ۹۷: دگر بگرفته در کف خنجرش بین

شمارهٔ ۹۸: دگر دل پای بست دیگرش بین

شمارهٔ ۹۹: رخ زیبا چو ماه روشنش بین

شمارهٔ ۱۰۰: چندم زنی ای بت جفاجو

شمارهٔ ۱۰۱: ساقی مصطب جانم تنناها یاهو

شمارهٔ ۱۰۲: امشب نگارم با روی چون ماه

شمارهٔ ۱۰۳: زهی بر جمالت جمال آینه

شمارهٔ ۱۰۴: ای کرده تلف عمر گرامی بمناهی

شمارهٔ ۱۰۵: ای خفته دراین سرای فانی

شمارهٔ ۱۰۶: ساقی ز چه روی سرگرانی

شمارهٔ ۱۰۷: کهن پیرا چو عهد نوجوانی

شمارهٔ ۱۰۸: تو در خوبی باین خوبان نمانی

شمارهٔ ۱۰۹: نهان بابر نخواهی گر آفتاب تجلی

شمارهٔ ۱۱۰: دم رفتن نکرد او گر وداعی

شمارهٔ ۱۱۱: ابروی تو آئینه انوار الهی