گنجور

 
مسعود سعد سلمان
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع شد سودمند مدت و نا سودمند ماند مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | د | س | ل | م | ن | ی

ا

شماره ۱: وز نوای شعرشان افزون نمی‌گردد نوا

ت

شماره ۲: در زیر شاخ گل شد و ساکن نشست

شماره ۳: وین نزد همه کسی عیان است

د

شماره ۴: شادان همی نشیند و غافل همی رود

شماره ۵ - بر تو سید حسن دلم گرید: که چو تو هیچ غمگسار نداشت

شماره ۶ - چندین هزار بیت بدیع بلند ماند: شد سودمند مدت و نا سودمند ماند

شماره ۷ - همی بلرزم بر خویشتن چو شاخک بید: کدام غم که بدان مر مرا نبود نوید

شماره ۸ - که از رنج پیری تن آگه نبود: که از رنج پیری تن آگه نبود

س

شماره ۹ - زشت باشد که شعر گوید کس: خواستم زد به نظم یک دو نفس

ل

شماره ۱۰ - نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار: پس بسته چراام به چنین جایی مجهول

م

شماره ۱۱ - آتش در قبلهٔ آزر زدیم: بی‌حد پیرایه و زیور زدیم

شماره ۱۲ - نداند حقیقت که من کیستم: که هر روز یک غم کند بیستم

ن

شماره ۱۳ - شادم بدان که هستی استاد من: تا شاد گردد این دل ناشاد من

ی

شماره ۱۴ - گفتم که تو مرا مرثیت کنی: خویشان مرا تعزیت کنی

شماره ۱۵ - نه مسلمانی و نه برهمنی: نه نکو فعلی و نه پاک تنی

شماره ۱۶: دیدگان را نعیم جاویدی