گنجور

 
مسعود سعد سلمان

بر وفات محمد علوی

خواستم زد به شعر یک دو نفس

باز گفتم که در جهان پس ازین

زشت باشد که شعر گوید کس

 
sunny dark_mode