گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای خروس ایچ ندانم چه کسی

نه نکو فعلی و نه پاک تنی

سخت شوریده طریقیست تو را

نه مسلمانی و نه برهمنی

طیلسان داری و در بانگ نماز

به همه وقتی پیوسته کنی

مادر و دختر و خواهی که توراست

زن شماری به همه چنگ زنی

دین زردشتی داری تو مگو

گشتی از دین رسول مدنی

با چنین مذهب و آئین که توراست

از در کشتنی و باب زنی

 
sunny dark_mode