گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای عجب ناچخ دو مهره او

بوالعجب شد به کینه دشمن

مهره بارد به رزمگاه آری

مهره پشت و مهره گردن

 
sunny dark_mode