گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ظهیر فاریابی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع که عقل محض سلیمان ثانیت خواند مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ن» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ب | ت | د | ذ | ر | ز | س | ش | ع | ل | م | ن | و | ه | ی

ا

شمارهٔ ۱: خدایگان جهان مالک رقاب امم

ب

شمارهٔ ۲: ای خسروی که از رخ دوشیزگان غیب

شمارهٔ ۳: عالی رضی دین تویی آن شمع دل که هست

شمارهٔ ۴: خدایگانا شاگرد رای توست قضا

ت

شمارهٔ ۵: ای تو را در وجوه شمع و شکر

شمارهٔ ۶: ای سینه روزگار پر جوش

شمارهٔ ۷: ای قبای سپهر آمده تنگ

شمارهٔ ۸: حامی ملک سعد دولت و دین

شمارهٔ ۹: ای خسروی که رایت جاه و جلال تو

شمارهٔ ۱۰: بدر دین حاکم آفاق مبارک تویی انک

شمارهٔ ۱۱: خدایگان صدور زمانه صدرالدّین

شمارهٔ ۱۲: پناه و مقصد اهل هنر صفیّ الدّین

شمارهٔ ۱۳: شاها عجم چو گشت مسخر به تیغ تو

شمارهٔ ۱۴: خدایگان جهان شهریار روی زمین

شمارهٔ ۱۵: خدایگانا بر بنده بندگیت چنانک

شمارهٔ ۱۶: پناه و قدوه شاهان عصر نصرت دین

شمارهٔ ۱۷: خدایگان جهان شهریار روی زمین

شمارهٔ ۱۸: خدایگان همه خسروان روی زمین

شمارهٔ ۱۹: صاحب جلد کت از راه ببرد

شمارهٔ ۲۰: ای فلک سر بدان درآورده

شمارهٔ ۲۱: خدایگانا با دست گوهر افشانت

شمارهٔ ۲۲: بزرگوارا دانم که بر خلاف قدر

شمارهٔ ۲۳: فرمانده اکابر دنیا بهاءدین

شمارهٔ ۲۴: خدایگانا آنی که طاق ایوانت

شمارهٔ ۲۵: بر جهان دیدم که از مشرق برآوردند سر

د

شمارهٔ ۲۶: ای شبت پر قدرتر از روز عید

شمارهٔ ۲۷: سپهر فضل و جهان هنر رضی الدین

شمارهٔ ۲۸: خدایگان کرام جهان رضی الدین

شمارهٔ ۲۹: خدایگانا جایی رسیدی از رفعت

شمارهٔ ۳۰: پناه ملت اسلام و قطب آل رسول

شمارهٔ ۳۱: خدایگان جهان شهریار روی زمین

شمارهٔ ۳۲: جمال دین سر احرار روزگار حسن

شمارهٔ ۳۳: سر اکابر آفاق شمس دولت و دین

شمارهٔ ۳۴: پناه ملت اسلام مجد دولت و دین

شمارهٔ ۳۵: جلال ملت و دین،تو گمان مبر که دگر

شمارهٔ ۳۶: خداوندا من آن جراح عمرم

شمارهٔ ۳۷: خورشید صدور عصر،صدرالدین

شمارهٔ ۳۸: خدیو عرصه ملک و پناه دولت و دین

شمارهٔ ۳۹: صدر صدور مشرق و مغرب نظام دین

شمارهٔ ۴۰: ای خداوندی که خاک درگهت را ز اعتقاد

شمارهٔ ۴۱: گر امین را به ولی عهد ملک

شمارهٔ ۴۲: ای گشته جهان جان ز مدحت

شمارهٔ ۴۳: ای فلک قدری که هر شب رای رو شنت

شمارهٔ ۴۴: ای قضا صولتی که در عالم

شمارهٔ ۴۵: پناه ملت و راعی خلق نصرة دین

شمارهٔ ۴۶: عماد دولت ودین صدر و پیشوای جهان

شمارهٔ ۴۷: مرا جان و دل نزد آن سرکش است

شمارهٔ ۴۸: ایا نموده به صد علم در جهان معجز

شمارهٔ ۴۹: به خواب دوش چنان دیدمی که صدر جهان

شمارهٔ ۵۰: مربی فضلای زمانه شمس الدین

ذ

شمارهٔ ۵۱: ای به شش ضرب از جهان در نرد جباری فِره

ر

شمارهٔ ۵۲: عمادالدین تو آن تقدیر حکمی

شمارهٔ ۵۳: ای بر سر ساکنان گردون

شمارهٔ ۵۴: سر دفتر اکابر دنیا بهاء دین

شمارهٔ ۵۵: ای دیده روزگار ز دیوان جود تو

شمارهٔ ۵۶: سر اکابر دولت صفی دولت و دین

شمارهٔ ۵۷: ای طلعت تو دیده جان را به جای نور

ز

شمارهٔ ۵۸: ای خسروی که از تف تیغ تو در نبرد

شمارهٔ ۵۹: ایا شهی که فلک را مهار در بینی

شمارهٔ ۶۰: پناه ملت و داعی خلق نصرة دین

شمارهٔ ۶۱: شاها به قدر همت و رای رفیع خویش

شمارهٔ ۶۲: ایا شهی که ز آثار نعل شبرنگت

س

شمارهٔ ۶۳: صاحب عادل نظام الملک ثانی مجد دین

ش

شمارهٔ ۶۴: خدایگان جهان شهریار دریا دل

شمارهٔ ۶۵: ای صاحبی که هر که در آفاق سرکش ست

شمارهٔ ۶۶: میمون و مبارک است شاها

شمارهٔ ۶۷: پناه اهل هنر پیشوای روی زمین

ع

شمارهٔ ۶۸: سر ملوک جهان فخر دین تو آن شاهی

ل

شمارهٔ ۶۹: ای مثال تو را زمین و زمان

شمارهٔ ۷۰: ای حکم تو چون قضاءمبرم

شمارهٔ ۷۱: افتخار جهان جمال الدین

م

شمارهٔ ۷۲: پناه ملک جهان تاج بخش روی زمین

شمارهٔ ۷۳: ای ترا گشته کرم ذاتی و احسان لازم

شمارهٔ ۷۴: شهریارا برای مدحت تو

شمارهٔ ۷۵: خداوندا درین مدت که من در خدمتت بودم

شمارهٔ ۷۶: اِعرِفِ الفرقَ بَینَ دالٍ و ذالٍ

شمارهٔ ۷۷: بزرگوارا من در میان اهل عراق

شمارهٔ ۷۸: شنید بنده که فرمانده جهان می گفت

شمارهٔ ۷۹: خسروا!ابر رحمت تو کجاست

شمارهٔ ۸۰: بزرگوارا سالی زیادت است که من

شمارهٔ ۸۱: خدایگانا سالی زیادت است که من

شمارهٔ ۸۲: افتخار زمانه شمس الدین

شمارهٔ ۸۳: تاج بخش جهان سکندر وقت

ن

شمارهٔ ۸۴: ای رسیده مواهب تو به من

شمارهٔ ۸۵: خداوندا تویی کز روی رفعت

شمارهٔ ۸۶: خدایگانا معلوم رای روشن توست

و

شمارهٔ ۸۷: ای چرخ باد پیشه تواضع کنان چو خاک

شمارهٔ ۸۸: ندانستم که هرگز تا بدین جای

شمارهٔ ۸۹: ای گسسته قلاده پروین

ه

شمارهٔ ۹۰: زمانه داور کشور گشای نصرت دین

شمارهٔ ۹۱: چه خری لا اله الا الله

شمارهٔ ۹۲: ای به زیر هزار خر بنده

شمارهٔ ۹۳: امام عالم و مفتی وقت محیی الدین

شمارهٔ ۹۴: صفی دین پس ازین زخمهای بی شفقت

ی

شمارهٔ ۹۵: خدایگانا صدور زمانه شمس الدین

شمارهٔ ۹۶: ای ز آثار گرد موکب تو

شمارهٔ ۹۷: خدایگان اکابر بهاء دولت دین

شمارهٔ ۹۸: ای خرد در طلب غایت تو

شمارهٔ ۹۹: شطرنج مروت و کرم بردی

شمارهٔ ۱۰۰: بزرگوارا دنیا ندارد آن عظمت

شمارهٔ ۱۰۱: ز لفظ من که رساند به سمع خسرو شرق

شمارهٔ ۱۰۲: ایا شهی که گشاده ست چرخ پیروزه

شمارهٔ ۱۰۳: بزرگ جهان! گر توانستمی

شمارهٔ ۱۰۴: سر ملوک جهان شهریار روی زمین

شمارهٔ ۱۰۵: ایا شهی که گرفته ست زیر شهپر حفظ

شمارهٔ ۱۰۶: سر ملوک جهان شهریار روی زمین

شمارهٔ ۱۰۷: ای خسروی که درگه قدر تو را سپهر