گنجور

 
ظهیر فاریابی
 

حامی ملک سعد دولت و دین

چرخ در سایه حمایت توست

صحف آمال و نسخه ارزاق

تا ابد در کف کفایت توست

کرم شاه کار خویش بکرد

بعد از این نوبت عنایت توست