گنجور

 
ظهیر فاریابی

ای شبت پر قدرتر از روز عید

روز عیدت فرخ و فرخنده باد

وی زمین درگهت چون آسمان

آسمانت زیر پی افکنده باد

سرورا شاها خداوندا لبت

سال و ماه و روز و شب پر خنده باد

فر یزدان گشته ای ای شهریار

فر یزدان بر سرت پاینده باد

جان عالم چون تویی بی هیچ شک

جان عالم تا قیامت زنده باد

سایه میمون و فرخ طلعتت

بر سر جمله جهان پاینده باد