گنجور

 
ظهیر فاریابی
 

افتخار زمانه شمس الدین

ای چو عنقا نظیر تو معدوم

همچو هد هد بر آستانه تو

فلک تند چاپلوس خدوم

باز اقبالت آشیان کرده

همچو نسرَین در میان نجوم

مه که در آشیان دولت تو

روز دشمن نیم به سیرت بوم

تا کی از آفتاب طلعت خویش

همچو خفاش داریم محروم؟