گنجور

 
ظهیر فاریابی
 

خدایگانا با دست گوهر افشانت

همیشه کار زمین وزمان گهر چینی ست

اگر به رفعت قدرت فلک به صد درجه

فراز خویش نبیند ز خویشتن بینی ست

مرا به خلعت زیبا و استر رهوار

بزرگ کردی و این از بزرگ آیینی ست

هنوز زین و لگامی امید می دارم

وگرنه من به چه دانم که استرم زینی ست