گنجور

 
جیحون یزدی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «رسید عید و بدانسان بروزه بست جهات» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
ج
د
ر
ز
س
ش
ع
ف
ق
ک
ل
م
ن
و
ه
ی

شمارهٔ ۱: سپاس آنکه بروی زمین و پشت سما

شمارهٔ ۲ - در منقبت اسدالله الغالب علی ابن ابیطالب سلام الله علیه: گفتم بعقل دوش که ای آیت هدی

شمارهٔ ۳ - در تهنیت عید غدیر و ستایش علی بن ابیطالب سلام الله علیه: مست از غدیرخم نگر مهر و مه و ارض و سما

شمارهٔ ۴ - در منقبت اسدالله الغالب علی بن ابیطالب (ع): ای بررخ رنگینت زآن طره مشکینا

شمارهٔ ۵ - وله: کی نرم میتوان دل جانان را

شمارهٔ ۶ - در مدح قاطع برهان و شریک قرآن واهب الفتح و النصرحجت عصر (ع): جز او که وسمه بر ابروی دلستان کشدا!

شمارهٔ ۷ - وله: باز این چه فروغست زگل صحن چمن را

شمارهٔ ۸ - در تهنیت ولادت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام: ماه مبارک چهر من می ده که شد ماه رجب

شمارهٔ ۹ - و له: گفتم از گردون کنم اسب و زماه نو رکاب

شمارهٔ ۱۰ - وله: خورشید وش شود سوار آن نگار اسب

شمارهٔ ۱۱ - وله: ای ترک جنگ جوی ترامغفر آفتاب

شمارهٔ ۱۲ - وله: جشن میلاد خداوند سفیران خداست

شمارهٔ ۱۳ - در مدح عصمت کبری صدیقه صغری حضرت معصومه سلام الله علیها: این بارگه که چرخ بر رفعتش گم است

شمارهٔ ۱۴ - وله: بدست خواجه که از فرا و جهان برپاست

شمارهٔ ۱۵ - در مدح کنزالامجاد و فخرالاوتاد مروج الادباء آقا علی آقا زید عزه: بسکه شیرین حرکات آن پسر سیمبر است

شمارهٔ ۱۶ - در تهنیت عید رمضان: رسید عید و بدانسان بروزه بست جهات

شمارهٔ ۱۷ - وله: رخشد از چهره همی جلوه شمس و قمرت

شمارهٔ ۱۸ - وله: تا عبای شه بدوش خویش میر ما گرفت

شمارهٔ ۱۹ - در تهنیت عید قربان: عید قربان بود و حاج به درک عرفات

شمارهٔ ۲۰ - وله: خوش بتو نقاش طرحی دلستان افکنده است

شمارهٔ ۲۱ - وله: ای که زلف تو ولی نعمت مشک ختن است

شمارهٔ ۲۲ - درتهنیت عید قربان: جشن اضحی شد و برطوف حرم کوشش حاج

شمارهٔ ۲۳ - وله: جشن میلاد شه دنیا و ما فیها بود

شمارهٔ ۲۴ - وله: چون ماه من بجاتب لب ساغر آورد

شمارهٔ ۲۵ - وله: چو ظل خسروی از خاتم شه برتر از جم شد

شمارهٔ ۲۶ - وله: میم دهان لعبتی نخواهنده ابجد

شمارهٔ ۲۷ - وله: نگار من چو بخیزد بنارون ماند

شمارهٔ ۲۸ - وله: چنین که جلوه گل از طرف مرغزار کند

شمارهٔ ۲۹ - وله: چهر نواب از طرب رخشان تر از اجرام شد

شمارهٔ ۳۰ - وله: عید آمد و مارا زغم روزه رها کرد

شمارهٔ ۳۱ - درتهنیت عید غدیر و منقبت مولای متقیان علی بن ابیطالب علیه السلام: بت من که از لطافت بودش ز روح عنصر

شمارهٔ ۳۲ - وله: مرا ترکیست مشکین موی و نسرین بوی و سیمین بر

شمارهٔ ۳۳ - وله: ای که زچشم و لبت نوبت بوس وکنار

شمارهٔ ۳۴ - وله: گفتم بتا هوای سفر بینمت بسر

شمارهٔ ۳۵ - وله: بجز امسال که آمد زسفر عید و امیر

شمارهٔ ۳۶ - مطلع ثانی: کای بهر مرحله اجرام مشار و تو مشیر

شمارهٔ ۳۷ - وله: ای چهره و لعل تو یکی نور و یکی نار

شمارهٔ ۳۸ - وله: چون خلیل از خلعت خلت زحق شد کامگار

شمارهٔ ۳۹ - وله: نوروز در رکاب ولیعهد کامگار

شمارهٔ ۴۰ - وله: بستم چوزی گشاده رواق ملک کمر

شمارهٔ ۴۱ - ممدوح این قصیده معلوم نیست: ای بروی و خوی تو برج مه و چرخ اثیر

شمارهٔ ۴۲ - در تهنیت عید رمضان: مه شوال چو برکوه فرابست کمر

شمارهٔ ۴۳ - وله: بصفاهان چو زری پور ملک آید باز

شمارهٔ ۴۴ - مطلع ثانی: ای خدیویکه وجودت زخدائی اعزاز

شمارهٔ ۴۵ - وله: سزد که یزد نوازد ببام گردون کوس

شمارهٔ ۴۶ - درحیرت از حوادث کون و فساد و مدح محبوب خالق اکبر موسی بن جعفر (ع): خرد طبل تحیر زن شبی خواندم بمیدانش

شمارهٔ ۴۷ - وله: هرآنکه هست چو او سرو نار پستانش

شمارهٔ ۴۸ - ممدوح این قصیده معلوم نیست: ترکا گه پیمانه است برخیز و به پیمان باش

شمارهٔ ۴۹ - وله: جهان فهرست ایجاد و سطور امصار ایرانش

شمارهٔ ۵۰ - وله: شیفته برروی سر کاکل چون عنبرش

شمارهٔ ۵۱ - وله: طالع بودت اختر حسن از رخ ساطع

شمارهٔ ۵۲ - وله: از کنز نهانیست کنون کعبه مشرف

شمارهٔ ۵۳ - وله: تیغ هلال تافت چو شوال را زکف

شمارهٔ ۵۴ - درتهنیت روز ولادت با سعادت خاتم، محمدمصطفی صلی الله علیه وآله: چو از نهان بعیان زد علم رسول مصدق

شمارهٔ ۵۵ - وله: بروج حصن تبر را که سود بر افلاک

شمارهٔ ۵۶ - وله: سزد نمیدهی از کبر جواب سئوال

شمارهٔ ۵۷ - در تهنیت عید قربان: عید اضحی شد و از دولت این جشن جلیل

شمارهٔ ۵۸ - وله: خور بسر ما گفت امروز کنم درک حمل

شمارهٔ ۵۹ - در ستایش ذات کبریائی صفات حضرت رضا علیه آلاف التحیه و الثنا ء: بودم زسرو قدان صنمی سمین و سالم

شمارهٔ ۶۰ - وله: ای لبت آتش سوزان و عذار تو ارم

شمارهٔ ۶۱ - وله: ماه رمضان تافت از این بر شده طارم

شمارهٔ ۶۲ - وله: چو شد به لشکر نیسان طلایه دار نسیم

شمارهٔ ۶۳ - وله: زمشکین طره آن چشم چو بادام

شمارهٔ ۶۴ - وله: نامه نوشتم بدلربای خود از قم

شمارهٔ ۶۵ - وله: جهان بگشتم و دیدم بسی مقیم و مقام

شمارهٔ ۶۶ - وله: سلطنت تا بکمان یافت زسر تیپ سهام

شمارهٔ ۶۷ - درآمدن ماه مبارک رمضان: بتا رسد اجل میکشان زماه صیام

شمارهٔ ۶۸ - ممدوح این قصیده معلوم نیست: رمضان آمد و آنگونه از او در حذریم

شمارهٔ ۶۹ - وله: در قرن شاه راستان صاحبقران راستین

شمارهٔ ۷۰ - وله: ظل ملک که چرخ بجان بوسدش زمین

شمارهٔ ۷۱ - در تهنیت عید صیام: رسید عید کمین کرد و تاخت بر رمضان

شمارهٔ ۷۲ - وله: از صدر جهان امروز آفاق طرب زابین

شمارهٔ ۷۳ - وله: آن پسر بچه حور است مگر یا غلمان

شمارهٔ ۷۴ - وله: تا که چون تیر از کمان رفت آن بت رعنای من

شمارهٔ ۷۵ - مطلع ثانی: کیستم من آنکه بوسد آسمان غبرای من

شمارهٔ ۷۶ - وله: سکه صا حبقرانی زد چو شاه راستان

شمارهٔ ۷۷ - لغز سماور و مدیحه: چه باشد آن جم بلقیس تخت سیم بدن

شمارهٔ ۷۸ - وله: کیست آن خسرو شیرین سخن و شور افکن

شمارهٔ ۷۹ - وله: لک السعاده ای کم وفای پر افسون

شمارهٔ ۸۰ - وله: چو شاه زنگ راند ابلق زمکمن

شمارهٔ ۸۱ - وله: رسم نوروز شد امسال مگر دیگرگون

شمارهٔ ۸۲ - وله: ببال ای مرکز کرمان بنال ای خطه طهران

شمارهٔ ۸۳ - وله: از شه بوالی حکم نو در نصب دیگر سال بین

شمارهٔ ۸۴ - درمنقب ذات کبریائی صفات علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه والثناء: خورشید گریزان بودت درخم گیسو

شمارهٔ ۸۵ - وله: سپهسالار اعظم زد چو اندر مرز ری اردو

شمارهٔ ۸۶ - وله: گرچه عید آمده نیکوی و بنازم سر او

شمارهٔ ۸۷ - وله: ای آنکه بقد تالی سرو چمنی تو

شمارهٔ ۸۸ - در مدح گوشوار عرش خدا خامس آل عبا روحی و روح العالمین له الفدا: باز آن سرخ اطلس زیب پیکر ساخته

شمارهٔ ۸۹ - مطلع ثانی: خسروی کافلاک را منقوش از اختر ساخته

شمارهٔ ۹۰ - وله: جشن ولادت شه جم تخت کی کلاه

شمارهٔ ۹۱ - وله: بسان چرخ عید جم دوباره

شمارهٔ ۹۲ - وله: ای لعل روان بخش تو از آب بقابه

شمارهٔ ۹۳ - وله: ساخته کاخی سپهسالار بهر جشن شاه

شمارهٔ ۹۴ - وله: عید روزه است مگر قاصدی از حضرت شاه

شمارهٔ ۹۵ - وله: زان موسوی دو اژدرگیسوی آسیه

شمارهٔ ۹۶ - وله: خیز ای آئینه رخ می آربا صد طنطنه

شمارهٔ ۹۷ - وله: بیکی چشم زدن چشم توام برد ز راه

شمارهٔ ۹۸ - در جشن عید غدیر و منقبت مولای متقیان امیر مومنان علی بن ابی طالب (ع): چون پرشراب راز شد خم غدیر حیدری

شمارهٔ ۹۹ - وله: ظل شه را چو زری سوی صفاهان شد رای

شمارهٔ ۱۰۰ - مطلع ثانی: کای باقبال جهانگیر و ممالک پیمای

شمارهٔ ۱۰۱ - در تهنیت عید قربان: خلیل ارکرد قربانی بعید از امر یزدانی

شمارهٔ ۱۰۲ - وله: بگیسوان خم ابروی آن بت علوی

شمارهٔ ۱۰۳ - وله: ای کزدو چهر غیرت یک بوستان گلی

شمارهٔ ۱۰۴ - تغزلی است دراستقبال حکیم عنصری: ایکه نرخ بوسه ات بر ما بنقد جان کنی

شمارهٔ ۱۰۵ - وله: بتی که رشک لب لعل او برد عیسی

sunny dark_mode