گنجور

 
جیحون یزدی

شماره ۱ - در توصیف بهار و منقبت حیدر کرار علیه سلام الله الملک الجبار: باز جهان از بهار مژده رحمت شنفت

شماره ۲ - وله: اینکه با چهر تو چون سحر مبین است آفتاب

شماره ۳ - درتهنیت عید غدیر و منقبت حضرت امیر (ع): ترکا بجوش خم غدیر از نیاز بین

شماره ۴ - وله: ای لب جان پرورت بهین ولیعهد نوش

شماره ۵ - ورودیه است: خیر مقدم بخرام ای بت سیمین صدرا

شماره ۶ - در تهنیت مولود مسعود مرکز دایره اصطفا خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله: فرق دو جهان یافت زمیلاد نبی تاج

شماره ۷ - در تهنیت عید رمضان: شوال رسید و مه روزه بسفر شد

شماره ۸ - در تهنیت عید رمضان: کیخسرو عید آمد با فر جهان آرا

شماره ۹ - درتهنیت عید غدیر و منقبت مولای متقیان امیر مومنان علی بن ابیطالب (ع): ای بعذایرت بسی عاشق را دل است گم

شماره ۱۰ - در تهنیت عید صیام و تبریک مقرب الخاقان حسینقلی خان سعدالملک: ای رخ سعد اخترت فتنه دلهای قوم

شماره ۱۱ - در عید غدیر و منقبت پادشاه عرش سریرحضرت امیر علیه سلام الله الملک القدیر گوید: زد ای وشاق غدار عید غدیر خرگاه

شماره ۱۲ - در تهنیت عید قربان: عید قربان بود ای لعبت شوخ سپهی

شماره ۱۳ - وله: حبذا اردوی شه کآرد سپهرش التجا

شماره ۱۴ - وله: روزه بگریخت چو گشتش مه شوال ندیم

شماره ۱۵ - در ولادت باسعادت در درج اصطفا حضرت خاتم انبیا علیه آلاف التحیه و الثنا: هاشمی خال من ای خواجه ترکان تتار

شماره ۱۶ - وله: ای به خم زلف تو حجله چینی صنم

شماره ۱۷ - وله: دختری مشغله سوز و پسری شعبده ساز

شماره ۱۸ - وله: ای مه که قد تست فتن زا قیامتی

شماره ۱۹ - درتهنیت عید غدیر و منقبت حضرت امیر علیه السلام: الا ای چهر چون عیدت به از وصل بت خلخ

شماره ۲۰ - وله: تبارک الله ای ماه ناصری مآت

شماره ۲۱ - وله: ای پسری کز جمال خلعت نازت به تن

شماره ۲۲ - درتوصیف بهار و منقبت حیدر کرار علیه سلام الله: ای پری سیر لعبت با فروغ برجیسی

شماره ۲۳ - در تهنیت عیدنوروز و منقبت اسدالله الغالب علی بن ابیطالب علیه السلام گوید: چو نوروز کاوه سان علم برکتف نهاد

شماره ۲۴ - در تهنیت عید صیام: ای خم ابروی تو بزلف مجعد

شماره ۲۵ - وله: از بیم آصف ای تتری ترک نوشخند

شماره ۲۶ - وله: ای برخت خط چو شب بدوره خورشید

sunny dark_mode