گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ابوالفرج رونی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای سرافراز عالم ای منصور» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ر» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
ح
د
ر
ز
ش
ک
ل
م
ن
و
ه
ی

شماره ۱ - در مدح سلطان گوید: غزو گوارنده باد شاه جهان را

شماره ۲ - ایضا له: شاه باز آمد برحسب مراد دل ما

شماره ۳ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم: بادبان برکشید باد صبا

شماره ۴ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم به مناسب تعیین او به حکومت هندوستان: شاها نظام ملک و قوام جهانیا

شماره ۵ - در مدح خواجه منصور بن سعید بن احمد بن حسن میمندی صاحب دیوان عرض: امروز نشاطی است فره فضل و کرم را

شماره ۶ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم: نوروز جوان کرد به دل پیر و جوان را

شماره ۷ - ایضا له: زرود زاوه عبر کرد بحر ما

شماره ۸ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم: بدیع نیست به شب دیدن ستاره در آب

شماره ۹ - در مدح طاهر علی مشکان: گرفت مشرق و مغرب سوار آتش و آب

شماره ۱۰ - در مدح بونصر پارسی: قبول یافت ز هر هفت اختر آتش و آب

شماره ۱۱ - (در مدح عمیدالدولة عمدة الکتاب): گه رحیل چو بگذاشتم همی اسباب

شماره ۱۲ - ایضا له: ای تیغ تو کشیده ترا ز تیغ آفتاب

شماره ۱۳ - در مدح سلطان علاء الدوله ابو سعد مسعود بن ابراهیم بن مسعود: عرب را آسمانی حق گذار است

شماره ۱۴ - در مدح منصور سعید: جشن فرخنده فروردین است

شماره ۱۵ - ایضا له: دلیل نصرت حق زخم نیزه عربست

شماره ۱۶ - ایضا له: روزگار عصیر انگور است

شماره ۱۷ - ایضا له: گر بخت را وجاهت و اقبال رانداست

شماره ۱۸ - ایضا له: ای بار خدایا که جهان چون تو ندید است

شماره ۱۹ - ایضا له: ای نام تو بخشیده بخشنده ارواح

شماره ۲۰ - در مدح ابوسعید بابو: صدر بابوئیان سزا باشد

شماره ۲۱ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم: باز آمد آنکه ملک بدو کامکار شد

شماره ۲۲ - در مدح علاء الدوله ابو سعد مسعود ابراهیم غزنوی: شاها ترا به شاهی گیتی مرید باد

شماره ۲۳ - ایضا له: آفرین بر شاه و جشن شاه باد

شماره ۲۴ - در مدح خواجه علی بن حسن: میزان فلک قسم شب و روز جدا کرد

شماره ۲۵ - در مدح علاء الدوله مسعود ابراهیم غزنوی: شاه را روی بخت گلگون باد

شماره ۲۶ - ایضا له: خسروا بخت پاسبان تو باد

شماره ۲۷ - در مدح ابونصر بارسی: با مال جود خواجه بکین باشد

شماره ۲۸ - در مدح عبدالحمید احمد عبدالصمد: ترتیب ملک و قاعده حلم و رسم داد

شماره ۲۹ - ایضا له: این مبارک پی بنای محکم گردون نهان

شماره ۳۰ - ایضا له: چو صاحب طالع خویش است مسعود

شماره ۳۱ - ایضا له: ساقیا جام دل افروز بیار

شماره ۳۲ - در مدح سپهسالار بوحلیم زریر شیبانی سپهسالار سلطان مسعود بن سلطان ابراهیم: ز کسب جاه پدر شاد باد و برخوردار

شماره ۳۳ - در مدح سپهسالار ابوحلیم زریر شیبانی: از جهان آفرین هزار هزار

شماره ۳۴ - در مدح ابوالقاسم خاص: عمید دولت عالی و خاص مجلس میر

شماره ۳۵ - در مدح خواجه سعید بابو: آمد آن شرع را شعار و دثار

شماره ۳۶ - در مدح سلطان مسعود ابراهیم غزنوی و صفت قصری از قصوروی: این بهار طرب نهال سرور

شماره ۳۷ - در مدح سلطان مسعود ابراهیم: ای ملک را جمال تو افزوده کار و بار

شماره ۳۸ - در مدح منصور سعید: ای سرافراز عالم ای منصور

شماره ۳۹ - در مدح سلطان ابراهیم: نظام عالم و خورشید ملک و ذات هنر

شماره ۴۰ - در مدح سیف الدوله ابوالقاسم محمود بن سلطان ابراهیم غزنوی: آمد آن مایه سعادت باز

شماره ۴۱ - در مدح منصور سعید: شاد باش ای پیشکار دین و دولت شاد باش

شماره ۴۲ - ایضا له: ای چو نام تو اعتقاد تو پاک

شماره ۴۳ - در مدح سلطان مسعود بن ابراهیم: گاه مسعود تاجدار ملک

شماره ۴۴ - در مدح بورشد رشید محتاج: بورشد رشید ای جمال ملک

شماره ۴۵ - در مدح خواجه منصور سعید احمد: آمد از حوت برنهاده ثقل

شماره ۴۶ - در مدح خواجه ابوسعد بابو: فلک در سایه پر حواصل

شماره ۴۷ - در مدح سلطان ابراهیم: ای به ذات تو ملک گشته جلیل

شماره ۴۸ - در مدح سیف الدوله محمود: فتح و ظفر و نصرت و فیروزی و اقبال

شماره ۴۹ - در مدح ابوسعید بابو: ای طبع تو فصل بهار خرم

شماره ۵۰ - در مدح عبدالحمید احمد عبدالصمد: بیار ای پسر ای ساقی کرام

شماره ۵۱ - در مدح علاء الدوله ابوسعد سلطان مسعود بن سلطان ابراهیم بن سلطان مسعود بن محمود بن سبکتکین: نظام گیرد کار هوا بدین هنگام

شماره ۵۲ - در مدح سلطان ابراهیم: سپهر دولت و دین آفتاب هفت اقلیم

شماره ۵۳ - در مدح سلطان ابراهیم: روی بازار ملک هفت اقلیم

شماره ۵۴ - در مدح سلطان ابراهیم: موکب جشن خاص شاه عجم

شماره ۵۵ - در مدح بوحلیم شیبانی: ای قوی رای کدخدای عجم

شماره ۵۶ - ایضا له: زهی بزرگ عطاراد سرفراز همام

شماره ۵۷ - در مدح سلطان علاء الدوله ابو سعید مسعود بن ابراهیم: شه باز به حضرت رسید هین

شماره ۵۸ - در مدح ابوحلیم زریر شیبانی: ای سپهسالار شرق ای پشت ملک ای صدر دین

شماره ۵۹ - در مدح ابوسعید بابو: آمد آن تیر ماه سرد سخن

شماره ۶۰ - در مدح سلطان ابراهیم یا سیف الدوله محمود بن ابراهیم: ماه ملک آمد از خسوف برون

شماره ۶۱ - ایضا له: ای جمال ترا کمال قرین

شماره ۶۲ - ایضا له: ای شرق و غرب عالم گشته به کام تو

شماره ۶۳ - ایضا له: ای بکوجاه برده موکب شاه

شماره ۶۴ - در مدح سیف الدوله محمود بن ابراهیم: نظام ملک و ولایت جمال تاج و کلاه

شماره ۶۵ - ایضا له: ای سرافراز تاج و والاگاه

شماره ۶۶ - در مدح ابوحلیم زریر شیبانی: ای شیر دل ای زریر شیبانی

شماره ۶۷ - ایضا له: نکند کار تیر آیازی

شماره ۶۸ - ایضا له: ای پیشکار تخت تو کیوان و مشتری

شماره ۶۹ - ایضا له: آمد آن اصل شرع و شاخ هدی

شماره ۷۰ - در مدح سلطان مسعود بن ابراهیم همانا در سال فراز آمدن آن پادشاه والاجاه بر تخت پادشاهی گفته شده است: درود داد خلافت رسید و عهد و لوی

شماره ۷۱ - در تعریف عمارت و مدح بورشد رشید خاص: ای همایون بنای آهو پای

شماره ۷۲ - در مدح ابونصر پارسی: از آن پس که بود اخترم درو بالی

شماره ۷۳ - ایضا له: با اهل خرد جهان بکین است

شماره ۷۴ - ایضا له: زریر رای رزین ای به حق سپهسالار

شماره ۷۵ - ایضا له: زهی دست وزارت از تو با زور

شماره ۷۶ - ایضا له: میمون شد و فرخ و مبارک

شماره ۷۷ - ایضا له: میل کرد آفتاب سوی شمال

شماره ۷۸ - ایضا له: به گردون نور اختر می فرستم

شماره ۷۹ - در جواب نظم نجم دین نامی گفته: گلی سوی خلد برین می‌فرستم

شماره ۸۰ - ایضا له: حضرتی شد بزرگ چون غزنین

شماره ۸۱ - ایضا له: خسروا گیتی به عدل آباد کن

شماره ۸۲ - در مدح سلطان مسعود بن ابراهیم و پسرش شیرزاد عضدالدولة: نو گشت به فر ملک این صفه زرین

شماره ۸۳ - ایضا له: سپاه دولت و دیدن اندر آمدست بزین

شماره ۸۴ - ظاهرا در مدح سیف الدوله محمود بن ابراهیم سروده شد در هنگامی که بغزو هندوستان بسیجیده بود: شاد باش ای مطاع فتنه نشان

شماره ۸۵ - در مدح ثقة الملک طاهر بن علی: ثقة الملک خاص و خازن شاه

شماره ۸۶ - در مدح علاء الدین اسعد: ای باد صبحدم که ز دم روح پروری

sunny dark_mode