گنجور

 
رضاقلی خان هدایت

بخش ۱ - تذکرة المحققین موسوم به ریاض العارفین: ریاض قلوب عارفین محقق و بساتین ارواح سالکین ...

بخش ۲ - روضه اول از تذکره ریاض العارفین در نگارش برخی از احوال و اقوال جمعی از کبراء دین من المشایخ و العارفین قدس ارواحهم و اعلی الله مقامهم: ابایزید بسطامی

بخش ۳ - گلبن اول در بیان تصوف: مخفی نماند که جناب سید شریف علامه جرجانی- طاب ...

بخش ۴ - گلبن دوم در بیان طبقات سالکین طریقت: بدانکه اگرچه عوام، فرق حلولیه و تناسخیه و اتحادیه ...

بخش ۵ - گلبن سوم در امر به ذکر و اظهار فضل اهل ذکر و مجلس ایشان: بدان که این طایفه عالیه می‌فرمایند که آیات و ...

بخش ۶ - گلبن چهارم در تبیین ذکر و فکر اهل عرفان: بدان که طریقه اهل معرفت و سلوک، ذکر و فکر است و ...

بخش ۷ - گلبن پنجم در تعریف انسان کامل و سلسله اهل طریقت: پوشیده نماند که انسان کامل را به اسامی مختلفه ...

بخش ۸ - گلبن ششم در ذکر بعضی از اصطلاحات عارفین: بر رأی عقلای باانصاف ظاهر است که هر طایفه را از ...

بخش ۹ - ابایزید بسطامی قدس سره: آن جناب، از معارف عارفین و نام شریفش طیفور بن ...

بخش ۱۰ - ابوالحسن خرقانی قدس سره: اسم شریفش علی بن جعفر و دویست سال بعد از زمان ...

بخش ۱۱ - ابوسعید مهنه قدس سره: اسم آن جناب فضل الله ابن ابوالخیر است. از صغر سن ...

بخش ۱۲ - انصاری هروی نور الله مضجعه: لقب و کنیت و اسم و نسب آن جناب شیخ الاسلام ...

بخش ۱۳ - احمد جامی قدس سره: وهو شیخ الاسلام ابونصر احمد بن ابوالحسن. از اعاظم ...

بخش ۱۴ - امین بلیانی قدس سره: شیخ امین الدین محمد بن شیخ علی بن شیخ ضیاءالدین ...

بخش ۱۵ - ابوالوفای خوارزمی: از کبار مشایخ خوارزم است. مردم خوارزم به سبب حسن ...

بخش ۱۶ - اوحدی مراغه ای: قدوه عرفا و زبده فضلای زمان خود بوده و مدت ...

بخش ۱۷ - احمد غزالی طوسی قدس سره: جامع بوده میان علوم ظاهریه و باطنیه. برادر کهتر ...

بخش ۱۸ - اوحدی کرمانی: ابوحامد اوحدالدین از مقتدایان این طایفه بوده. ...

بخش ۱۹ - آذری طوسی قدس سره: نام آن جناب شیخ نورالدین حمزه. پدرش عبدالملک ...

بخش ۲۰ - اسیری لاهیجی رحمة الله علیه: نام نامی آن جناب شیخ محمد، و شیخی است مجرد از ...

بخش ۲۱ - ابوعلی رودباری قدس سره: آن جناب شیخ احمدبن محمد ابن قاسم بن منصور و ...

بخش ۲۲ - ایزدی یزدی: از متأخرین و از طبقات سالکین در زمان سلطنت اکبر ...

بخش ۲۳ - انسی جنابذی: نام شریفش سید قطب الدین میرحاج واز فرزند زادگان ...

بخش ۲۴ - ابوعلی مصری: و هو حسن بن احمد المصری مرید جناب شیخ ابوعلی ...

بخش ۲۵ - ابراهیم اردوباری: اسمش میرزا ابراهیم و از امیر زادگان آن ولایت بوده ...

بخش ۲۶ - ابراهیم بدخشانی: خلیفه ابراهیمش نام. عارفی است والامقام والدش از ...

بخش ۲۷ - اسیری اصفهانی: آقاحسین خان نام داشته و بر تحصیل مراتب علیا همت ...

بخش ۲۸ - ابراهیم لاری ره: از حکام زادگان آن ولایت بوده و خود نیز چندی در آن ...

بخش ۲۹ - ابوذر بوزجانی: از اعاظم مشایخ متقدمین و از اماجد محققین بوده. از آن جناب است:

بخش ۳۰ - امیر مازندرانی: از مجاذیب عاشقان و از قدمای صادق. اعراب وی را شیخ ...

بخش ۳۱ - ابوعبدالله شیرازی: از اعاظم مشایخ بوده. از غایت شهرت محتاج به شرح ...

بخش ۳۲ - بوحفص خوزی: از عظما و قدمای این طایفه و خلف الصدق جناب شیخ ...

بخش ۳۳ - برهان کرمانی: اسم شریفش شاه خلیل الله بن شاه نعمت الله ...

بخش ۳۴ - باباشاه عراقی: معاصر شاه عباس ماضی صفوی و از خوشنویسان بوده. در ...

بخش ۳۵ - بیدل دهلوی: نام شریفش مولانا عبدالقادر و نظیرش در عهد خود ...

بخش ۳۶ - بینوای بدخشانی: وهو شاه خلیل الله بن خلیفه ابراهیم مذکور است. ...

بخش ۳۷ - بسحق شیرازی: اسم شریفش شیخ احمد و کنیتش ابواسحق مشهور به اطعمه ...

بخش ۳۸ - بهائی عاملی طاب ثراه: و هو شیخ المشایخ شیخ بهاء الدین محمد العاملی. ...

بخش ۳۹ - تمکین بمی ره: از سادات رفیع الدرجات قصبه بم مناعمال کرمان. ...

بخش ۴۰ - تشبیهی کاشانی ره: از اجله سادات شهر مزبور و به فضایل و خصایل ...

بخش ۴۱ - ثابت بدخشانی: اسم شریف آن جناب میرمحمد افضل. مولودش در دهلی و ...

بخش ۴۲ - جامی جامی: نام آن جناب مولانا نورالدین عبدالرحمن. ولادتش در ...

بخش ۴۳ - جمالی دهلوی: از اکابر شاه جهان آباد و از وارستگان آن دیار فرح ...

بخش ۴۴ - جمالی اردستانی قدس سره: و هو قطب العاشقین و غوث الموحدین شیخ المجرد و ...

بخش ۴۵ - جلال الدین بلخی معروف به مولوی معنوی: و هو جلال الدین محمدبن بهاءالدین محمد سلطان ...

بخش ۴۶ - حمید الدین ناگوری قدس سره: ناگور از ممالک هندوستان و شیخ از معارف عاشقان است ...

بخش ۴۷ - حسینی هروی نور الله مرقده: امیر حسین ابن عالم بن ابی الحسین و جامع علوم ...

بخش ۴۸ - حسین بیضاوی قدس سره العزیز: از اهل بیضا و آن از بلاد فارس است. کنیت جناب شیخ ...

بخش ۴۹ - حسن شاملو علیه الرحمه: از ایل جلیل شاملو و ساکن مشهد مقدس رضوی و معاصر ...

بخش ۵۰ - حزین لاهیجی قدس روحه: اصلش از لاهیجان رشت و نامش شیخ محمدعلی و از ...

بخش ۵۱ - حسین کاشی رحمة الله علیه: و هو مولانا حسین بن حسن از اکابر علما و اماجد ...

بخش ۵۲ - حقی خوانساری علیه الرحمه: از شیخ زادگان آن ولایت و آن از قرای اصفهان و آن ...

بخش ۵۳ - حسان بن ثابت اسدی: از فصحای شعرای اعراب و از فضلای ندمای اصحاب و ...

بخش ۵۴ - خسرو دهلوی قدس سره: امیر یمین الدین خسرو بن امیر محمود از مشاهیر امرا ...

بخش ۵۵ - خواجوی کرمانی علیه الرحمه: از مشاهیر ارباب عرفان و ایقان و ازمداحان سلطان ...

بخش ۵۶ - خلیل طالقانی قدس سره: از افاضل روزگار و از عرفای والامقدار بوده. خدمت ...

بخش ۵۷ - خیالی هروی: از اهالی شهر مذکور و به کمالات صوریه و معنویه ...

بخش ۵۸ - خاطری کاشانی علیه الرحمه: فقیری آگاه و طالب صحبت اهل الله بوده و در اقالیم ...

بخش ۵۹ - داعی شیرازی قدس سره: وهو فخرالعارفین و زین الواصلین سید نظام الدین ...

بخش ۶۰ - ذوقی اردستانی: از قصبه مذکور و به علی شاه مشهور بوده. در اصفهان ...

بخش ۶۱ - رضی الدین نیشابوری قدس سره: در بدو حال، مداح سلطان ارسلان بن طغرل سلجوقی بود. ...

بخش ۶۲ - رافعی نیشابوری رحمة الله: وهو امام الدین ابوالقاسم. گویند عارفی فاضل ...

بخش ۶۳ - رضی غزنوی قدس سره العزیز: وهو شیخ رضی الدین علی لالاخلف الصدق شیخ سعید ...

بخش ۶۴ - روزبهان شیرازی قدس سره العزیز: ابومحمد نام داشت و پدرش ابی نصر بقلی بوده و خود ...

بخش ۶۵ - رضی آرتیمانی قدس سره: اسم شریفش میرزا محمد رضی از سادات رفیع الدرجات ...

بخش ۶۶ - رایج هندوستانی: اسمش میر محمدعلی و از اماجد سادات سیالکوت از بلاد ...

بخش ۶۷ - رفیعای نابینی رحمة الله: اصلش از قصبه نائین و خود از محققین. عارفی آگاه، ...

بخش ۶۸ - زرکوب تبریزی قدس سره: اسم شریفش شیخ نجم الدین و از اکابر عارفین. بعضی ...

بخش ۶۹ - زین الدین الخوافی خراسانی: از اکابر مشایخ سلسله علیه سهروردیه است و نسبت ...

بخش ۷۰ - زرگر اصفهانی قدس روحه: اسمش شیخ نجیب الدین رضا از اماجد مجذوبین و اکابر ...

بخش ۷۱ - زین الدین تایبادی نور الله روحه: والی ملک ولایت، هادی راه هدایت، در زمان ملوک کرت ...

بخش ۷۲ - سعد الدین حموی جوینی قدس سره: وهو شیخ محمد بن المؤید بن ابی بکر بن حسن بن ...

بخش ۷۳ - سلطان ولد رومی قدس سره: اسم شریف آن جناب بهاءالدین محمد، خلف الصدق حضرت ...

بخش ۷۴ - سیف الدین باخرزی: نام شریفش سعید بن مظفر، ولیکن به لقب معروف شده. ...

بخش ۷۵ - سحابی استرابادی قدس سره: عارفی است کامل و عاشقی است واصل. شهودش مدام و ...

بخش ۷۶ - سرمد کاشی قدس سره: عاشقی است جانباز و عارفی است خانه برانداز. ...

بخش ۷۷ - سعدی شیرازی نور الله روحه: وهو شیخ شرف الدین مصلح بن عبدالله. بعضی مصلح ...

بخش ۷۸ - شقیق بلخی قدس سره العزیز: اسم شریف آن جناب شیخ ابوعلی ابن ابراهیم. از علمای ...

بخش ۷۹ - شهاب الدین سهروردی: ابوحفص عمر نام دارند و سهرورد از توابع کلات است و ...

بخش ۸۰ - شرف عراقی قدس سره: شیخ ابوعلی نام داشته، ملقب به قلندر بوده. از ...

بخش ۸۱ - شبلی بغدادی قدس سره العزیز: از قدمای عرفای جلیل القدر بوده. در بدو حال ملازمت ...

بخش ۸۲ - شاه سنجان خوافی: نامش رکن الدین محمودو مرید جناب خواجه مودود. چون ...

بخش ۸۳ - شرف منیری قدس سره: وهو شیخ شرف الدین احمد بن شیخ بلخی منیری. منیر ...

بخش ۸۴ - شمس سیستانی علیه الرحمة: وهو شمس الدین محمد السگزی. چون اصلش از سیستان ...

بخش ۸۵ - شمس الدین کرمانی علیه الرحمة: آن جناب از عارفین کامل و محققین واصل و به شمس ...

بخش ۸۶ - شاه بد خشانی قدس سره: نامش ملاشاه و عارفی است آگاه. بعد از مجالست بسیار ...

بخش ۸۷ - شکیب شیرازی رحمة الله علیه: نامش مولانا محمد علی. چون پدرش شمشیرساز و کاردگر ...

بخش ۸۸ - صفی سبزواری: و هو قدوة السالکین مولانا فخرالدین علی بن مولانا ...

بخش ۸۹ - صدر الدین قونیوی رومی: و هو ابوالمعالی محمدبن اسحق ابن محمدبن یوسف بن ...

بخش ۹۰ - صفی الدین اردبیلی طاب ثراه: وهو شیخ العارفین و برهان الواصلین القطب الاصفیا ...

بخش ۹۱ - صفی الدین یزدی علیه الرحمة: شیخی است عارف و فاضلی است واقف. قدوه اهل کمال و ...

بخش ۹۲ - صفایی اصفهانی: به صفات حمیده متصف بوده. مدتی سرداری نموده شجاعت ...

بخش ۹۳ - ضیای کاشانی: زبده فضلا و قدوه علما و خلف الصدق مولانا نور ...

بخش ۹۴ - ضیای کرمانی: آن جناب به شاه ضیاءالدین مشهور بوده. در زمان شاه ...

بخش ۹۵ - طاهر همدانی نور الله روحه: مشهور به باباطاهر عریان و از خاک پاک همدان بوده. ...

بخش ۹۶ - طاهر انجدانی علیه الرحمه: اسم شریفش شاه طاهر از سادات عالی درجات انجدان ...

بخش ۹۷ - ظهیر اصفهانی قدس سره: وهوظهیرالدین عبدالله بن شرف الدین عمر شفروهی. ...

بخش ۹۸ - عبدالله بلیانی کازرونی: وهو اوحدالدین عبدالله بن ضیاءالدین مسعود. ...

بخش ۹۹ - عبدالخالق غجدوانی بخارایی: مقدم سلسله خواجگان و مسلم زمره زیرکان. از خلفای ...

بخش ۱۰۰ - عراقی همدانی قدس سره: نامش فخرالدین ابراهیم. گفته‌اند که او و شمس الدین ...

بخش ۱۰۱ - عزیز نسفی قدس سره: شیخ عزیز الدین نسفی از مشاهیر محققین و از مریدان ...

بخش ۱۰۲ - علی رامتینی بخارایی علیه الرحمه: نامش علی النساج ملقب به خواجه عزیزان. از اهل ...

بخش ۱۰۳ - عین القضات همدانی قدس سره: فاضلی است گرانمایه و کاملی است بلند پایه. ...

بخش ۱۰۴ - علاء الدوله سمنانی قدس سره: وهو شیخ رکن الدین علاء الدوله احمدبن محمد ...

بخش ۱۰۵ - علی همدانی قدس روحه: وهو سیدالاجل سید علی بن شهاب الدین محمد. نسب ...

بخش ۱۰۶ - علی شیرازی نور الله روحه: وهو شیخ زین الدین علی کلاه. از مشاهیر علماء و ...

بخش ۱۰۷ - عماد کرمانی نور الله مرقده: عماد الدین فقیه مشهور است در عهد دولت آل مظفر. از ...

بخش ۱۰۸ - علی قزوینی رحمة الله علیه: از سادات شهر مذکور و به فضایل حسنه مشهور. به خدمت ...

بخش ۱۰۹ - عظیم دهلوی علیه الرحمة: خلف علی میان ناصر و از فقرای ستوده احوال بوده. از اوست:

بخش ۱۱۰ - عابد بیرمی قدس سره: نامش شاه زین العباد و بیرم از ولایات لار است و ...

بخش ۱۱۱ - عبدالله ختلانی قدس روحه: از مشایخ زمان خود بوده و عالم و صاحب تصانیف و ...

بخش ۱۱۲ - عطار نیشابوری روح الله روحه: شیخ الاصفیا شیخ فرید الدین محمد و ابوطالب کنیت آن ...

بخش ۱۱۳ - غزالی مشهدی: از مشاهیر شعرا و از معاصرین شاه طهماسب صفوی بوده. ...

بخش ۱۱۴ - غربتی لاهوری: نام شریفش ابوالمعالی از نواحی شهر مذکور و در آنجا ...

بخش ۱۱۵ - غیری کرمانی: گویند از اهل عرفان و از اتراک کرمان بوده و در ...

بخش ۱۱۶ - فرید دهلوی قدس سره: و هو شیخ فرید الدین الملقب به شکرگنج. از اکابر ...

بخش ۱۱۷ - فقیر دهلوی علیه الرحمة: اسمش میر شمس الدین و چون از بنی عباس بوده به میر ...

بخش ۱۱۸ - فکری گیلانی: درویشی صاحب ذکر و بی خویشی نیکوفکر، سالکی رسته و ...

بخش ۱۱۹ - فضل الله مشهدی: و هو شیخ عمادالدین فضل الله بن علاء الدین علی ...

بخش ۱۲۰ - فیضی دکنی علیه الرحمة: از مشاهیر مشایخ و پدرش شیخ مبارک و برادر کهترش ...

بخش ۱۲۱ - فغانی شیرازی: در مبادی حال خمار بود. به سبب تأثیر صحبت اهل ...

بخش ۱۲۲ - قاسم تبریزی نور الله روحه: نام شریف آن جناب سید معین الدین علی. از شیخ خود ...

بخش ۱۲۳ - قطب اوشی کاکی علیه الرحمة: وهو خواجه قطب الدین بختیار از اعاظم عرفاست و ...

بخش ۱۲۴ - قتالی خوارزمی علیه الرحمة: اسم شریفش پهلوان محمود مشهور به پوریای ولی. بین ...

بخش ۱۲۵ - قادری هندوستانی: اسمش محمد، لقبش داراشکوه، پسر بزرگ و ولیعهد شاه ...

بخش ۱۲۶ - قیری بغدادی: از مشایخ کرام و افاضل عالی مقام و در طریقت صاحب ...

بخش ۱۲۷ - قطب جامی قدس سره: و هو شیخ قطب الدین محمدبن شمس الدین مطهر بن شیخ ...

بخش ۱۲۸ - کمال خجندی نور الله مرقده: نام شریفش شیخ کمال الدین مسعود، از اعاظم خجند ...

بخش ۱۲۹ - گلشن دهلوی رحمة الله علیه: اسمش سعدالله، ملقب به شاه گلشن بوده و ارادت خود ...

بخش ۱۳۰ - کاهلی کابلی علیه الرحمة: ابوالقاسم نجم الدین محمدش نام بود و در سن شباب ...

بخش ۱۳۱ - کوهی شیرازی: نام شریف آن جناب محمد و شیخعلی نیز گفته‌اند و از ...

بخش ۱۳۲ - کاتبی ترشیزی: نامش محمدبن عبدالله، از علوم صوریه و معنویه ...

بخش ۱۳۳ - لطف الله نیشابوری: اسم شریفش مولانا لطف الله. سالکی است صاحب جاه در ...

بخش ۱۳۴ - لولی هندوستانی: نام وی محمد و از شوریدگان بی سر و سامان آن مملکت ...

بخش ۱۳۵ - محی الدین اندلسی علیه الرحمة: وهو أوحد الموحدین محی الدین ...

بخش ۱۳۶ - مجدالدین بغدادی: وهو ابوسعید شرف بن مؤید بن ابوالفتح بغدادی. بعضی ...

بخش ۱۳۷ - محمد غزالی طوسی قدس سره: کنیت و نام آن جناب ابوحامد محمد و لقبش حجة ...

بخش ۱۳۸ - معین چشتی هروی قدس سره: وهو خواجه معین الدین حسن سنجری. اصل آن جناب از ...

بخش ۱۳۹ - مسعود بخارایی علیه الرحمة: اصلش از قریه بک از توابع بخاراست. مدت‌ها در ...

بخش ۱۴۰ - مؤمن یزدی: اسمش حسین و ازفضلای زمان خود بوده. در نزد علما و ...

بخش ۱۴۱ - مشفقی دهلوی: اسمش شیخ مکهن و از مشایخ دهلی. اصلش از مضافات ...

بخش ۱۴۲ - مرشدی زواره‌ای: اسمش مولانا محمد، اصلش از قصبه زواره و آن از ...

بخش ۱۴۳ - مغربی تبریزی قدس سره: اسم شریف آن جناب مولانا محمد شیرین و از فحول ...

بخش ۱۴۴ - مجذوب تبریزی: اسمش میرزا محمد و از افاضل شهر مذکور و به محامد ...

بخش ۱۴۵ - محمد مازندرانی قدس سره: اسمش ملامحمد، ملقب به صوفی، از اهل مازندران بهشت ...

بخش ۱۴۶ - مراد قزوینی: سالکی صاحب نفس و فقیری پاک از هوس بوده. این شعر از اوست:

بخش ۱۴۷ - محمد دهلوی علیه الرحمة: نام شریف آن جناب سید محمد گیسودراز مشهور به غریب ...

بخش ۱۴۸ - مؤذن خراسانی: اسمش شیخ محمد علی. از اکابر فضلا و اماجد عرفاست. ...

بخش ۱۴۹ - مجنون عامری علیه الرحمه: اسمش قیس بن مزاحم بن قیس و اصلش از قبیله بنی ...

بخش ۱۵۰ - محمود شبستری قدس سره: زبده محققین و قدوه موحدین و از اهل شبستر و ...

بخش ۱۵۱ - مختوم نیشابوری قدس سره: وهو السید المظلوم الامیر المختوم. جدش از سادات ...

بخش ۱۵۲ - نجم الدین خوارزمی قدس سره: وهو قطب العارفین و زین الواصلین، شیخ نجم الدین ...

بخش ۱۵۳ - نعمت الله کهسانی قدس سره العزیز: وهو غوث الواصلین و فخر العاشقین، شاه نورالدین ...

بخش ۱۵۴ - نجم الدین رازی قدس سره: آن جناب به شیخ نجم الدین دایه مشهور است و مسقط ...

بخش ۱۵۵ - نظامی دهلوی قدس سره: وهو شیخ نظام الدین محمدبن احمدبن علی. آن جناب ...

بخش ۱۵۶ - نظامی گنجوی قدس سره: وهو نظام الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن موید ...

بخش ۱۵۷ - نور بخش قهستانی قدس سره: اسم شریف آن جناب سید محمد و ملقب به نوربخش است. ...

بخش ۱۵۸ - ناصر بخارایی علیه الرحمه: درویشی است صاحب حال و سالکی حمیده خصال. با شاه ...

بخش ۱۵۹ - نشانی دهلوی: اسمش علی احمد و حکاک بود. به ریاضات و مجاهدات ...

بخش ۱۶۰ - نعیمی مشهدی قدس سره: اسم آن جناب شاه فضل و از سادات صحیح النسب بوده. ...

بخش ۱۶۱ - ناظر کازرونی علیه الرحمة: اسم شریفش میرزا عبدالحسین و در شیراز سکونت ...

بخش ۱۶۲ - وحشت بختیاری: اسمش میرزا امام قلی. برادر خلیل خان است که شهر ...

بخش ۱۶۳ - واثق نیشابوری: صداقت کیشی است عاشق و درویشی است صادق. سالکین را ...

بخش ۱۶۴ - واله داغستانی: اسمش علیقلی خان و ازاعاظم لکزیه داغستان. اجداد و ...

بخش ۱۶۵ - وصفی کرمانی قدس سره: اسم شریف آن جناب میر عبدالله و زبده محققین آگاه ...

بخش ۱۶۶ - همتی بلخی: نامش غیاث الدین و از منشیان بی قرین، وحید زمان و ...

بخش ۱۶۷ - هاشمی کرمانی قدس سره: و هو العارف بالله میر محمد هاشم شاه، مشهور به ...

بخش ۱۶۸ - هارون جوینی: فرزند ارجمند خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان است ...

بخش ۱۶۹ - هندوی ترکستانی: از شیخ زادگان ترکستان بوده و در جوانی جناب خواجه ...

بخش ۱۷۰ - یعقوب ساوجی: اسمش شیخ نجم الدین، عم قاضی مسیح الدین عیسی است و ...

بخش ۱۷۱ - یحیی نیشابوری علیه الرحمه: و هو محی الدین یحیی بن محمد بن یحیی. جدش در جنگ ...

بخش ۱۷۲ - یقینی لاهیجی قدس سره العزیز: اسمش قاضی عبدالله، عم قاضی یحیی لاهیجی است و ...

بخش ۱۷۳ - یوسف تبیینی علیه الرحمه: از مشایخ تبیین و آن ازممالک هندوستان است. عارف و ...

sunny dark_mode