گنجور

 
رضاقلی خان هدایت

از مشایخ کرام و افاضل عالی مقام و در طریقت صاحب مقامات عظام بوده و طالبان را تربیت می‌نمود. زیاده بر این از حالاتش اطلاعی حاصل نگردید. از اوست:

عشق آمد و خاک محنتم بر سر ریخت

وز برق بلا به خرمنم اخگر ریخت

خون در رگ و ریشهٔ دلم سوخت چنان

کز دیده به جای اشک خاکستر ریخت

٭٭٭

عشق آمدو آتشی به جانم افروخت

پروانه صفت سوز و گدازم آموخت

خاکستر من اگر به دوزخ ریزند

دوزخ داند چگونه می‌باید سوخت