گنجور

اشعار منتسب

 
حافظ
حافظ
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ب | ت| ح | د | ر | ز | س | ش | ل | م | و | ه

ا

شمارهٔ ۱: ما برفتیم و تو دانی و دل غم خور ما

ب

شمارهٔ ۲: صبح دولت می‌دمد کو جام همچون آفتاب

ت

شمارهٔ ۳: اگر به لطف بخوانی مزید الطاف است

شمارهٔ ۴: غمش تا در دلم مأوا گرفته‌ست

ح

شمارهٔ ۲۳: ببین هلال محرم بخواه ساغر راح

د

شمارهٔ ۲۲: گر زلف پریشانت در دست صبا افتد

شمارهٔ ۵: هوس باد بهارم به سوی صحرا برد

شمارهٔ ۶: صراحی دگر بارم از دست برد

شمارهٔ ۷: من و صلاح و سلامت کس این گمان نبرد

شمارهٔ ۸: کارم ز دور چرخ به سامان نمی‌رسد

شمارهٔ ۹: در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد

شمارهٔ ۱۰: صورت خوبت نگارا خوش به آیین بسته‌اند

شمارهٔ ۱۱: مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید

ر

شمارهٔ ۱۲: دلا چندم بریزی خون ز دیده شرم دار آخر

ز

شمارهٔ ۱۳: صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز

س

شمارهٔ ۱۴: جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس

ش

شمارهٔ ۱۵: به جد و جهد چو کاری نمی‌رود از پیش

ک

شمارهٔ ۲۰: من دوش پنهان می‌شدم تا قصر جانان سنگنک

ل

شمارهٔ ۱۶: رهروان را عشق بس باشد دلیل

م

شمارهٔ ۱۷: روز عید است و من امروز در آن تدبیرم

و

شمارهٔ ۱۸: دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو

شمارهٔ ۲۱: مطرب خوش نوا بگو تازه به تازه نو به نو

ه

شمارهٔ ۱۹: ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده