گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ناصرخسرو قبادیانی
ناصرخسرو » خوان الاخوان
 

بخش ۱ - بسم اله تیمنا بذکره

بخش ۲ - آغاز کتاب

بخش ۳ - صف نخستین

بخش ۴ - صف دوم

بخش ۵ - معارضه

بخش ۶ - جواب

بخش ۷ - صف سوم

بخش ۸ - صفت چهارم

بخش ۹ - صف پنجم

بخش ۱۰ - صف ششم

بخش ۱۱ - صفت هفتم

بخش ۱۲ - صف هشتم

بخش ۱۳ - صف نهم

بخش ۱۴ - صف دهم

بخش ۱۵ - صف یازدهم

بخش ۱۶ - صف دوازدهم

بخش ۱۷ - صف سیزدهم

بخش ۱۸ - صف چهاردهم

بخش ۱۹ - صف پانزدهم

بخش ۲۰ - صف شانزدهم

بخش ۲۱ - صف هفدهم

بخش ۲۲ - معارضه

بخش ۲۳ - جواب

بخش ۲۴ - صف هجدهم

بخش ۲۵ - صف نوزدهم

بخش ۲۶ - صف بیستم

بخش ۲۷ - صف بیست و یکم

بخش ۲۸ - معارضه

بخش ۲۹ - جواب

بخش ۳۰ - صف بیست و دوم

بخش ۳۱ - صف بیست و سوم

بخش ۳۲ - صف بیست و چهارم

بخش ۳۳ - صف بیست و پنجم

بخش ۳۴ - صف بیست و ششم

بخش ۳۵ - صفت بیست و هفتم

بخش ۳۶ - صف بیست و هشتم

بخش ۳۷ - صف بیست و نهم

بخش ۳۸ - صف سی ام

بخش ۳۹ - صف سی و یکم

بخش ۴۰ - صف سی و دوم

بخش ۴۱ - صف سی و سوم

بخش ۴۲ - معارضه

بخش ۴۳ - جواب

بخش ۴۴ - صف سی و چهارم

بخش ۴۵ - معارضه

بخش ۴۶ - جواب

بخش ۴۷ - صف سی و پنجم

بخش ۴۸ - صف سی و ششم

بخش ۴۹ - صف سی و هفتم

بخش ۵۰ - صف سی و هشتم

بخش ۵۱ - صف سی و نهم

بخش ۵۲ - صف چهلم

بخش ۵۳ - صف چهل و یکم

بخش ۵۴ - صف چهل و دوم

بخش ۵۵ - صف چهل و سوم

بخش ۵۶ - صف چهل و چهارم

بخش ۵۷ - صف چهل و پنجم

بخش ۵۸ - صف چهل و ششم

بخش ۵۹ - صف چهل و هفتم

بخش ۶۰ - صف چهل و هشتم

بخش ۶۱ - صف چهل و نهم

بخش ۶۲ - صف پنجاهم

بخش ۶۳ - صف پنجاه و یکم

بخش ۶۴ - صف پنجاه و دوم

بخش ۶۵ - صف پنجاه و سوم

بخش ۶۶ - صف پنجاه و چهارم

بخش ۶۷ - صف پنجاه و پنجم

بخش ۶۸ - صف پنجاه و ششم

بخش ۶۹ - صف پنجاه و هفتم

بخش ۷۰ - صف پنجاه و هشتم

بخش ۷۱ - معارضه

بخش ۷۲ - جواب

بخش ۷۳ - صف پنجاه و نهم

بخش ۷۴ - صف شصتم

بخش ۷۵ - صف شصت و یکم

بخش ۷۶ - صف شصت و دوم

بخش ۷۷ - معارضه

بخش ۷۸ - جواب

بخش ۷۹ - صف شصت و سوم

بخش ۸۰ - صف شصت و چهارم

بخش ۸۱ - صف شصت و پنجم

بخش ۸۲ - صف شصت و ششم

بخش ۸۳ - معارضه

بخش ۸۴ - جواب

بخش ۸۵ - صف شصت و هفتم

بخش ۸۶ - صف شصت و هشتم

بخش ۸۷ - معارضه

بخش ۸۸ - جواب

بخش ۸۹ - صف شصت و نهم

بخش ۹۰ - صف هفتادم

بخش ۹۱ - صف هفتاد و یکم

بخش ۹۲ - معارضه

بخش ۹۳ - جواب

بخش ۹۴ - صف هفتاد و دوم

بخش ۹۵ - صف هفتاد و سوم

بخش ۹۶ - صف هفتاد و چهارم

بخش ۹۷ - صف هفتاد و پنجم

بخش ۹۸ - صف هفتاد و ششم

بخش ۹۹ - صف هفتاد و هفتم

بخش ۱۰۰ - صف هفتاد و هشتم

بخش ۱۰۱ - صف هفتاد و نهم

بخش ۱۰۲ - صف هشتادم

بخش ۱۰۳ - صف هشتاد و یکم

بخش ۱۰۴ - صف هشتاد و دوم

بخش ۱۰۵ - صف هشتاد و سوم

بخش ۱۰۶ - صف هشتاد و چهارم

بخش ۱۰۷ - معارضه

بخش ۱۰۸ - جواب

بخش ۱۰۹ - صف هشتاد و پنجم

بخش ۱۱۰ - صف هشتاد و ششم

بخش ۱۱۱ - صف هشتاد و هفتم

بخش ۱۱۲ - صف هشتاد و هشتم

بخش ۱۱۳ - صف هشتاد و نهم

بخش ۱۱۴ - صف نودم

بخش ۱۱۵ - صف نود و یکم

بخش ۱۱۶ - صف نود و دوم

بخش ۱۱۷ - صف نود و سوم

بخش ۱۱۸ - صف نود و چهارم

بخش ۱۱۹ - صف نود و پنجم

بخش ۱۲۰ - صف نود و ششم

بخش ۱۲۱ - صف نود و هشتم

بخش ۱۲۲ - صف نود و هشتم

بخش ۱۲۳ - معارضه

بخش ۱۲۴ - جواب

بخش ۱۲۵ - صف نود و نهم

بخش ۱۲۶ - صف صدم

بخش ۱۲۷ - معارضه

بخش ۱۲۸ - جواب

بخش ۱۲۹ - معارضه

بخش ۱۳۰ - جواب