گنجور

خسرو و شیرین

 
نظامی
نظامی » خمسه
 

بخش ۱ - سرآغاز

بخش ۲ - در توحید باری

بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

بخش ۴ - آمرزش خواستن

بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

بخش ۹ - خطاب زمین بوس

بخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلان

بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین

بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

بخش ۱۶ - شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر

بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

بخش ۱۹ - رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین

بخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول

بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

بخش ۲۶ - رسیدن شیرین به مشگوی خسرو در مداین

بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

بخش ۳۲ - بر تخت نشستن خسرو بجای پدر

بخش ۳۳ - باز آوردن شاپور شیرین را پیش مهین بانو

بخش ۳۴ - گریختن خسرو از بهرام چوبین

بخش ۳۵ - بهم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه

بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین را

بخش ۳۷ - صفت بهار و عیش خسرو و شیرین

بخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزمگاه

بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

بخش ۴۰ - افسانه‌سرائی ده دختر

بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

بخش ۴۲ - به خشم رفتن خسرو از پیش شیرین و رفتن به روم و پیوند او با مریم

بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

بخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن بار دوم

بخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدائی خسرو

بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین بانو شیرین را

بخش ۴۷ - نشستن شیرین به پادشاهی بر جای مهین بانو

بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

بخش ۴۹ - بزم‌آرائی خسرو

بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

بخش ۵۱ - شفاعت کردن خسرو پیش مریم از شیرین

بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد

بخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرین

بخش ۵۵ - آگاهی یافتن خسرو از عشق فرهاد

بخش ۵۶ - رای زدن خسرو در کار فرهاد

بخش ۵۷ - مناظره خسرو با فرهاد

بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

بخش ۵۹ - رفتن شیرین به کوه بیستون و سقط شدن اسب وی

بخش ۶۰ - آگاهی خسرو از رفتن شیرین نزد فرهاد و کشتن فرهاد به مکر

بخش ۶۱ - تعزیت‌نامه خسرو به شیرین به افسوس

بخش ۶۲ - مردن مریم و تعزیت‌نامه شیرین به خسرو از راه باد افراه

بخش ۶۳ - رسیدن نامه شیرین به خسرو

بخش ۶۴ - صفت داد و دهش خسرو

بخش ۶۵ - شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را

بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانه شکار

بخش ۶۸ - دیدن خسرو شیرین را و سخن گفتن با شیرین

بخش ۶۹ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۰ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

بخش ۷۱ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۲ - پاسخ خسرو شیرین را

بخش ۷۳ - پاسخ دادن شیرین به خسرو

بخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

بخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۶ - پاسخ خسرو شیرین را

بخش ۷۷ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۸ - بازگشتن خسرو از قصر شیرین

بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

بخش ۸۰ - غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۱ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۲ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۳ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۵ - غزل گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۶ - سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین

بخش ۸۷ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۸ - بیرون آمدن شیرین از خرگاه

بخش ۸۹ - آوردن خسرو شیرین را از قصر به مدائن

بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

بخش ۹۱ - اندرز شیرین خسرو را در داد و دانش

بخش ۹۲ - سوال و جواب خسرو و بزرگ امید

بخش ۹۳ - اولین جنبش

بخش ۹۴ - چگونگی فلک

بخش ۹۵ - اجرام کواکب

بخش ۹۶ - مبداء و معاد

بخش ۹۷ - گذشتن از جهان

بخش ۹۸ - در بقای جان

بخش ۹۹ - در چگونگی دیدار کالبد در خواب

بخش ۱۰۰ - در یاد کردن دوره زندگی پس از مرگ

بخش ۱۰۱ - چگونگی زمین و هوا

بخش ۱۰۲ - در پاس تندرستی از راه اعتدال

بخش ۱۰۳ - چگونگی رفتن جان از جسم

بخش ۱۰۴ - تمثیل موبد اول

بخش ۱۰۵ - تمثیل موبد دوم

بخش ۱۰۶ - تمثیل موبد سوم

بخش ۱۰۷ - تمثیل موبد چهارم

بخش ۱۰۸ - در نبوت پیغمبر اکرم

بخش ۱۰۹ - گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکته

بخش ۱۱۰ - حکمت و اندرز سرائی حکیم نظامی

بخش ۱۱۱ - صفت شیرویه و انجام کار خسرو

بخش ۱۱۲ - کشتن شیرویه خسرو را

بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

بخش ۱۱۴ - نتیجه افسانه خسرو و شیرین

بخش ۱۱۵ - در نصیحت فرزند خود محمد گوید

بخش ۱۱۶ - در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را

بخش ۱۱۷ - نامه نبشتن پیغمبر به خسرو

بخش ۱۱۸ - معراج پیغمبر

بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

بخش ۱۲۱ - تأسف بر مرگ شمس‌الدین محمد جهان پهلوان