گنجور

 
سعدی
 1. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳: ای که انکار کنی عالم درویشان را

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰: با جوانی سر خوش است این پیر بی تدبیر را

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸: ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹: کمان سخت که داد آن لطیف بازو را

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹: گر ماه من برافکند از رخ نقاب را

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷: مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲: من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵: اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۵: آب حیات من است خاک سر کوی دوست

 10. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۱: آن را که جای نیست همه شهر جای اوست

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۵: آفرین خدای بر جانت

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۵: آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳: اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۰: ای که از سرو روان قد تو چالاکترست

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۸: چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۰: این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶: ای کآب زندگانی من در دهان توست

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۱: ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۹: بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۵: با همه مهر و با منش کینست

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱: چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸: چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه‌انگیزت

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۰: چشمت چو تیغ غمزه خونخوار برگرفت

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۹: خسرو آنست که در صحبت او شیرینیست

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۴: خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۳: خیال روی توام دوش در نظر می‌گشت

 27. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵: دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۴: دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست

 29. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۴: دلی که دید که پیرامن خطر می‌گشت

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۳: ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۶: ز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست

 32. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۹: دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت

 33. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۲: زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست

 34. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۳: سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷: سلسلهٔ موی دوست حلقه دام بلاست

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۶: شادی به روزگار گدایان کوی دوست

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸: صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۸: عشق در دل ماند و یار از دست رفت

 39. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۹: عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است

 40. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۸: گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۷: گر کسی سرو شنیده‌ست که رفته‌ست این است

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۱: گر جان طلبی فدای جانت

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۳: مرا از آن چه که بیرون شهر صحراییست

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۴: مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۰: هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۲: هزار سختی اگر بر من آید آسان است

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۳: یار من آن که لطف خداوند یار اوست

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷: آخر ای سنگدل سیم زنخدان تا چند

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۵: اینان مگر ز رحمت محض آفریده‌اند

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۴: اخترانی که به شب در نظر ما آیند

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۱: اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۳: به بوی آن که شبی در حرم بیاسایند

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۶: دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۲: دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند

 55. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - در ستایش اتابک سعدبن ابوبکر بن سعدبن زنگی بن مودود: مطرب مجلس بساز زمزمهٔ عود

 56. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۳: هر که می با تو خورد عربده کرد

 57. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۹: آه اگر دست دل من به تمنا نرسد

 58. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۷: از دست دوست هر چه ستانی شکر بود

 59. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۹: آن نه عشق است که از دل به دهان می‌آید

 60. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۰: از این تعلق بیهوده تا به من چه رسد

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۱: امروز در فراق تو دیگر به شام شد

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۵: اگر سروی به بالای تو باشد

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۵: از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۸: به حدیث درنیایی که لبت شکر نریزد

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۶: بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۸: بخرام بالله تا صبا بیخ صنوبر برکند

 67. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - در ستایش قاضی رکن‌الدین: بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند

 68. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۹: تا کی ای دلبر دل من بار تنهایی کشد

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۵: تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۰: تو را سریست که با ما فرو نمی‌آید

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۰: چه کند بنده که بر جور تحمل نکند

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۴: چه سروست آن که بالا می‌نماید

 73. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۲: حسن تو دایم بدین قرار نماند

 74. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۰: خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد

 75. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۴: دلم دل از هوس یار بر نمی‌گیرد

 76. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۶: سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد

 77. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۸: سروی چو تو می‌باید تا باغ بیاراید

 78. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۳: سرمست اگر درآیی عالم به هم برآید

 79. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۵: ساعتی کز درم آن سرو روان بازآمد

 80. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۳: کدام چاره سگالم که با تو درگیرد

 81. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۸: کس این کند که دل از یار خویش بردارد

 82. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۱: کس این کند که ز یار و دیار برگردد

 83. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۸: مرا به عاقبت این شوخ سیمتن بکشد

 84. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۸: مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد

 85. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۰: مرو به خواب که خوابت ز چشم برباید

 86. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۳: مگر نسیم سحر بوی زلف یار منست

 87. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۰: من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود

 88. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۹: نه آن شبست که کس در میان ما گنجد

 89. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۸: وقت آنست که ضعف آید و نیرو برود

 90. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۷: هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد

 91. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۶: ای پسر دلربا وی قمر دلپذیر

 92. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۱: هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر

 93. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۲: بزرگ دولت آن کز درش تو آیی باز

 94. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۹: خوش است درد که باشد امید درمانش

 95. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۴: قیامت باشد آن قامت در آغوش

 96. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۹: گردن افراشته‌ام بر فلک از طالع خویش

 97. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۱: گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش

 98. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۶: گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش

 99. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۹: هر که بی دوست می‌برد خوابش

 100. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۱: هر که هست التفات بر جانش

 101. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲: هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش

 102. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۵: یکی را دست حسرت بر بناگوش

 103. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۲: آن کس که از او صبر محال است و سکونم

 104. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۱: امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم

 105. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۶: بار فراق دوستان بس که نشست بر دلم

 106. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۹: تو پس پرده و ما خون جگر می‌ریزیم

 107. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۷: تا تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلم

 108. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۹: تا خبر دارم از او بی‌خبر از خویشتنم

 109. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۳: در میان صومعه سالوس پر دعوی منم

 110. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۳: رفیق مهربان و یار همدم

 111. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۷: سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم

 112. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۷: شکست عهد مودت نگار دلبندم

 113. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۸: گر دست دهد هزار جانم

 114. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۰: عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم

 115. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۱: من از آن روز که در بند توام آزادم

 116. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۳: ما به روی دوستان از بوستان آسوده‌ایم

 117. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۴: من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست برتابم

 118. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۲: ای به دیدار تو روشن چشم عالم بین من

 119. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۲: خلاف راستی باشد، خلاف رای درویشان

 120. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۳: دی به چمن برگذشت سرو سخنگوی من

 121. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۳: عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن

 122. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۲: فراق دوستانش باد و یاران

 123. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۹: گواهی امین است بر درد من

 124. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۵: میان باغ حرام است بی تو گردیدن

 125. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱: وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

 126. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۵: ای طراوت برده از فردوس اعلی روی تو

 127. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۰: گفتم به عقل پای برآرم ز بند او

 128. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۹: من از دست کمانداران ابرو

 129. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۱: حناست آن که ناخن دلبند رشته‌ای

 130. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۵: شبی در خرقه رندآسا، گذر کردم به میخانه

 131. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۷: اگر به تحفه جانان هزار جان آری

 132. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۷: امیدوارم اگر صد رهم بیندازی

 133. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳۳: ای باد صبحدم خبر دلستان بگوی

 134. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۵: اگر مانند رخسارت گلی در بوستانستی

 135. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۲: آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری

 136. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳۴: ای که به حسن قامتت سرو ندیده‌ام سهی

 137. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۱: ای دریغا گر شبی در بر خرابت دیدمی

 138. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۵: بخت آیینه ندارم که در او می‌نگری

 139. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۹: بر آنم گر تو باز آیی که در پایت کنم جانی

 140. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۱: بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی

 141. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۹: تا کی ای آتش سودا به سرم برخیزی

 142. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۲: تو با این لطف طبع و دلربایی

 143. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۳: تو پری زاده ندانم ز کجا می‌آیی

 144. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۳: تو در کمند نیفتاده‌ای و معذوری

 145. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۹: چرا به سرکشی از من عنان بگردانی

 146. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۹: حدیث یا شکر است آن که در دهان داری

 147. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۹: دل دیوانگیم هست و سر ناباکی

 148. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۰: دیدم امروز بر زمین قمری

 149. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۱: رفتی و همچنان به خیال من اندری

 150. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۴: زنده بی دوست خفته در وطنی

 151. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۵: سروقدی میان انجمنی

 152. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۱: سخت زیبا می‌روی یک بارگی

 153. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۱: سرو ایستاده به چو تو رفتار می‌کنی

 154. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۹: سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

 155. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶۱ - تغزل و ستایش صاحب دیوان: شبی و شمعی و گوینده‌ای و زیبایی

 156. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۶: کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی

 157. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۸: کس از این نمک ندارد که تو ای غلام داری

 158. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۵: گر برود به هر قدم در ره دیدنت سری

 159. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۰: که دست تشنه می‌گیرد به آبی

 160. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۰: گر درون سوخته‌ای با تو برآرد نفسی

 161. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۷: گرم راحت رسانی ور گزایی

 162. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۴: کبر یک سو نه اگر شاهد درویشانی

 163. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۸: مشتاق توام با همه جوری و جفایی

 164. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳۷: ندانم از من خسته جگر چه می‌خواهی

 165. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۳۶: نشنیده‌ام که ماهی بر سر نهد کلاهی

 166. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶: تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا

 167. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۹: ما گدایان خیل سلطانیم

 168. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۱: مگر دگر سخن دشمنان نیوشیدی

 169. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۷: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

 170. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۱: همی‌زنم نفس سرد بر امید کسی

 171. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳: همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

 172. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۶: ای صورتت ز گوهر معنی خزینه‌ای

 173. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۶: امروز چنانی ای پری روی

 174. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰: لاابالی چه کند دفتر دانایی را

 175. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۱: مگر نسیم سحر بوی یار من دارد

 176. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۷: تو را خود یک زمان با ما سر صحرا نمی‌باشد

 177. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۲: من دوست می‌دارم جفا کز دست جانان می‌برم

 178. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۴: ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی

 179. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۶: تعالی الله چه روی است آن که گویی آفتابستی

 180. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۵: هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی

 181. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۴۲: بر سر آنم که پای صبر در دامن کشم

 182. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۶: ای صوفی سرگردان، در بند نکونامی

 183. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۸۶: به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

 184. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۸: تن آدمی شریف است به جان آدمیت

 185. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۸: مرا خود با تو چیزی در میان هست

 186. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۱: آنک از جنت فردوس یکی می‌آید

 187. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۹: فراق را دلی از سنگ سختتر باید

 188. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۶: روز برآمد بلند ای پسر هوشمند

 189. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۹: کیست آن ماه منور که چنین می‌گذرد

 190. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۵: نگفتم روزه بسیاری نپاید

 191. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۳: چه خوش بود دو دلارام دست در گردن

 192. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۵۷: آستین بر روی و نقشی در میان افکنده‌ای

 193. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۷: من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی

sunny dark_mode