گنجور

دفتر دوم

 
مولوی
مولوی » مثنوی معنوی
 

بخش ۱ - سر آغاز

بخش ۲ - هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر رضی الله عنه

بخش ۳ - دزدیدن مارگیر ماری را از مارگیری دیگر

بخش ۴ - التماس کردن همراه عیسی علیه السلام زنده کردن استخوانها از عیسی علیه السلام

بخش ۵ - اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لا حول خادم

بخش ۶ - حکایت مشورت کردن خدای تعالی در ایجاد خلق

بخش ۷ - بسته شدن تقریر معنی حکایت به سبب میل مستمع به استماع ظاهر صورت حکایت

بخش ۸ - التزام کردن خادم تعهد بهیمه را و تخلف نمودن

بخش ۹ - گمان بردن کاروانیان که بهیمهٔ صوفی رنجورست

بخش ۱۰ - یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن

بخش ۱۱ - حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان بالهام حق تعالی

بخش ۱۲ - ترسانیدن شخصی زاهدی را کی کم گری تا کور نشوی

بخش ۱۳ - تمامی قصهٔ زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام

بخش ۱۴ - خاریدن روستایی در تاریکی شیر را بظن آنک گاو اوست

بخش ۱۵ - فروختن صوفیان بهیمهٔ مسافر را جهت سماع

بخش ۱۶ - تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر

بخش ۱۷ - شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس

بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس

بخش ۱۹ - مثل

بخش ۲۰ - ملامت کردن مردم شخصی را کی مادرش را کشت به تهمت

بخش ۲۱ - امتحان پادشاه به آن دو غلام کی نو خریده بود

بخش ۲۲ - براه کردن شاه یکی را از آن دو غلام و ازین دیگر پرسیدن

بخش ۲۳ - قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود

بخش ۲۴ - حسد کردن حشم بر غلام خاص

بخش ۲۵ - کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب

بخش ۲۶ - فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن را کی نشانده‌ای بر سر راه بر کن

بخش ۲۷ - آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذاالنون مصری رحمة الله علیه

بخش ۲۸ - فهم کردن مریدان کی ذاالنون دیوانه نشد قاصد کرده است

بخش ۲۹ - رجوع به حکایت ذاالنون رحمة الله علیه

بخش ۳۰ - امتحان کردن خواجهٔ لقمان زیرکی لقمان را

بخش ۳۱ - ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان

بخش ۳۲ - تتمهٔ حسد آن حشم بر آن غلام خاص

بخش ۳۳ - عکس تعظیم پیغام سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد

بخش ۳۴ - انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماکم غورا

بخش ۳۵ - انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان

بخش ۳۶ - عتاب کردن حق تعالی موسی را علیه السلام از بهر آن شبان

بخش ۳۷ - وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر آن شبان

بخش ۳۸ - پرسیدن موسی از حق سر غلبهٔ ظالمان را

بخش ۳۹ - رنجانیدن امیری خفته‌ای را کی مار در دهانش رفته بود

بخش ۴۰ - اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس

بخش ۴۱ - گفتن نابینای سایل کی دو کوری دارم

بخش ۴۲ - تتمهٔ حکایت خرس و آن ابله کی بر وفای او اعتماد کرده بود

بخش ۴۳ - گفتن موسی علیه السلام گوساله‌پرست را کی آن خیال‌اندیشی و حزم تو کجاست

بخش ۴۴ - ترک کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغهٔ پند مغرور خرس را

بخش ۴۵ - تملق کردن دیوانه جالینوس را و ترسیدن جالینوس

بخش ۴۶ - سبب پریدن و چرخیدن مرغی با مرغی کی جنس او نبود

بخش ۴۷ - تتمهٔ اعتماد آن مغرور بر تملق خرس

بخش ۴۸ - رفتن مصطفی علیه السلام به عیادت صحابی و بیان فایدهٔ عیادت

بخش ۴۹ - وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام کی چرا به عیادت من نیامدی

بخش ۵۰ - تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر

بخش ۵۱ - رجعت به قصهٔ مریض و عیادت پیغامبر علیه السلام

بخش ۵۲ - گفتن شیخ ابویزید را کی کعبه منم گرد من طوافی می‌کن

بخش ۵۳ - حکایت

بخش ۵۴ - دانستن پیغامبر علیه السلام کی سبب رنجوری آن شخص گستاخی بوده است در دعا

بخش ۵۵ - عذر گفتن دلقک با سید اجل کی چرا فاحشه را نکاح کرد

بخش ۵۶ - به حیلت در سخن آوردن سایل آن بزرگ را کی خود را دیوانه ساخته بود

بخش ۵۷ - حمله بردن سگ بر کور گدا

بخش ۵۸ - خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان

بخش ۵۹ - دوم بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم‌تر گردد

بخش ۶۰ - تتمهٔ نصیحت رسول علیه السلام بیمار را

بخش ۶۱ - وصیت کردن پیغامبر علیه السلام مر آن بیمار را و دعا آموزانیدنش

بخش ۶۲ - بیدار کردن ابلیس معاویه را کی خیز وقت نمازست

بخش ۶۳ - از خر افکندن ابلیس معاویه را و روپوش و بهانه کردن و جواب گفتن معاویه او را

بخش ۶۴ - باز جواب گفتن ابلیس معاویه را

بخش ۶۵ - باز تقریر کردن معاویه با ابلیس مکر او را

بخش ۶۶ - باز جواب گفتن ابلیس معاویه را

بخش ۶۷ - عنف کردن معاویه با ابلیس

بخش ۶۸ - نالیدن معاویه به حضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن

بخش ۶۹ - باز تقریر ابلیس تلبیس خود را

بخش ۷۰ - باز الحاح کردن معاویه ابلیس را

بخش ۷۱ - شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب او را

بخش ۷۲ - به اقرار آوردن معاویه ابلیس را

بخش ۷۳ - راست گفتن ابلیس ضمیر خود را به معاویه

بخش ۷۴ - فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعت

بخش ۷۵ - تتمهٔ اقرار ابلیس به معاویه مکر خود را

بخش ۷۶ - فوت شدن دزد بواز دادن آن شخص صاحب‌خانه را کی نزدیک آمده بود کی دزد را دریابد و بگیرد

بخش ۷۷ - قصهٔ منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان

بخش ۷۸ - فریفتن منافقان پیغامبر را علیه السلام تا به مسجد ضرارش برند

بخش ۷۹ - اندیشیدن یکی از صحابه بانکار کی رسول چرا ستاری نمی‌کند

بخش ۸۰ - قصهٔ آن شخص کی اشتر ضالهٔ خود می‌جست و می‌پرسید

بخش ۸۱ - متردد شدن در میان مذهبهای مخالف و بیرون‌شو و مخلص یافتن

بخش ۸۲ - امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری کی در ویست

بخش ۸۳ - شرح فایدهٔ حکایت آن شخص شتر جوینده

بخش ۸۴ - بیان آنک در هر نفسی فتنهٔ مسجد ضرار هست

بخش ۸۵ - حکایت هندو کی با یار خود جنگ می‌کرد بر کاری و خبر نداشت کی او هم بدان مبتلاست

بخش ۸۶ - قصد کردن غزان بکشتن یک مردی تا آن دگر بترسد

بخش ۸۷ - بیان حال خودپرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا علیهم السلام

بخش ۸۸ - شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را

بخش ۸۹ - قصهٔ جوحی و آن کودک کی پیش جنازهٔ پدر خویش نوحه می‌کرد

بخش ۹۰ - ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جثه و گفتن آن شخص کی ای کودک مترس کی من نامردم

بخش ۹۱ - قصهٔ تیراندازی و ترسیدن او از سواری کی در بیشه می‌رفت

بخش ۹۲ - قصهٔ اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف او را

بخش ۹۳ - کرامات ابراهیم ادهم قدس الله سره بر لب دریا

بخش ۹۴ - آغاز منور شدن عارف بنور غیب‌بین

بخش ۹۵ - طعن زدن بیگانه در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را

بخش ۹۶ - بقیهٔ قصهٔ ابراهیم ادهم بر لب آن دریا

بخش ۹۷ - دعوی کردن آن شخص کی خدای تعالی مرا نمی‌گیرد به گناه و جواب گفتن شعیب علیه السلام مرورا

بخش ۹۸ - بقیهٔ قصهٔ طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ

بخش ۹۹ - گفتن عایشه رضی الله عنها مصطفی را علیه السلام کی تو بی مصلی بهر جا نماز می‌کنی چونست

بخش ۱۰۰ - کشیدن موش مهار شتر را و معجب شدن موش در خود

بخش ۱۰۱ - کرامات آن درویش کی در کشتی متهمش کردند

بخش ۱۰۲ - تشنیع صوفیان بر آن صوفی کی پیش شیخ بسیار می‌گوید

بخش ۱۰۳ - عذر گفتن فقیر به شیخ

بخش ۱۰۴ - بیان دعویی که عین آن دعوی گواه صدق خویش است

بخش ۱۰۵ - سجده کردن یحیی علیه السلام در شکم مادر مسیح را علیه السلام

بخش ۱۰۶ - اشکال آوردن برین قصه

بخش ۱۰۷ - جواب اشکال

بخش ۱۰۸ - سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن

بخش ۱۰۹ - پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان

بخش ۱۱۰ - جستن آن درخت کی هر که میوهٔ آن درخت خورد نمیرد

بخش ۱۱۱ - شرح کردن شیخ سر آن درخت با آن طالب مقلد

بخش ۱۱۲ - منازعت چهار کس جهت انگور کی هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را

بخش ۱۱۳ - برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول علیه السلام

بخش ۱۱۴ - قصهٔ بط بچگان کی مرغ خانگی پروردشان

بخش ۱۱۵ - حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد کی در بادیه تنهاش یافتند