گنجور

 
ابوالحسن فراهانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «هرگز دل شکسته ما شادمان نبود» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ز
ش
ل
م
ن
و
ه
ی

شماره ۱: چشم ترم به آب رسانیده آب را

شماره ۲: محنتی هر ساعت از تو پیش می آید مرا

شماره ۳: مخواه از دوستان ای دوست عذر کم‌نگاهی را

شماره ۴: از آن در سینه دارم دل که باشد درد و داغ آنجا

شماره ۵: ز گریه منع مکن دیده پر آب مرا

شماره ۶: بهر قتلم یک نفس بس نرگس جانانه را

شماره ۷: چون گرم گریه کردم چشم گهرفشان را

شماره ۸: سوختم ترسم که رویش دیده باشد بی نقاب

شماره ۹: مرا کناره ی جویی و یک سبوی شراب

شماره ۱۰: عشق گل گر آشکارا کرد بلبل باک نیست

شماره ۱۱: بی‌گل روی تو بر ما جام صهبا آتش است

شماره ۱۲: تار زلفت گر چو بخت تار با ما یار نیست

شماره ۱۳: منت ایزد را که سودای توام از سر نرفت

شماره ۱۴: ز یار شکوه عاشق به کفر نزدیک است

شماره ۱۵: گرنه دلجویی نمودی قامت دلجوی دوست

شماره ۱۶: نسبتی محراب ابرو را به هر محراب نیست

شماره ۱۷: لب ز کوثر تر نمی‌سازیم ما تا آتش است

شماره ۱۸: ز ضعف تن مژه‌ام را به هم رسیدن نیست

شماره ۱۹: یار شادان رفت و با خود جان ناشادم نبرد

شماره ۲۰: مطلب هرکس که بینی مالی و جاهی بود

شماره ۲۱: اگر خاک سر کویش که بر خونم شرف دارد

شماره ۲۲: مرا لب‌های آتشناک آن جانانه می‌سوزد

شماره ۲۳: تابم به تن از طره پیچان تو افتاد

شماره ۲۴: نمی‌خواهم کسی با نازنین من سخن گوید

شماره ۲۵: چو از کنار من آن غمگسار برخیزد

شماره ۲۶: دل به چین زلف بندم چین ابرو چون بپاید

شماره ۲۷: دوزم شکاف سینه چو دل جلوه گاه کرد

شماره ۲۸: در سینه ای که عشق درآمد هوس نماند

شماره ۲۹: به افسون بخت من چین از جبین یار نگشاید

شماره ۳۰: دیوار و در آلوده به خون جگرم کرد

شماره ۳۱: دردا که یار بر سر لطف نهان نماند

شماره ۳۲: هرگز دل شکسته ما شادمان نبود

شماره ۳۳: جان سپردیم و اسیریم درین دام هنوز

شماره ۳۴: از صبوری لاف زد خون دل ناشاد ریز

شماره ۳۵: بحمدالله که در قتلم تعلل کرد گیسویش

شماره ۳۶: به پیش آتش آهم زبانه آتش

شماره ۳۷: هرچند شمع مجلسی، ای دل خموش باش

شماره ۳۸: اگر سوسن صفت بودی زبانی در دهان گل

شماره ۳۹: ز مژگان پر برآوردست و سویش می‌پرد چشمم

شماره ۴۰: یاد آن روزی که یاری چون تو در برداشتم

شماره ۴۱: ما پای در گل از دل دیوانه خودیم

شماره ۴۲: باورم آید اگر گوید جفا کمتر کنم

شماره ۴۳: بر سر کوی تو روزی چند جا می‌خواستیم

شماره ۴۴: زهر چشم تندخویی کو که دل پرخون کنم؟

شماره ۴۵: مژده باد ای دل که باز آن شمع را پروانه‌ام

شماره ۴۶: سرو من آمد به باغ ای سرو، سربازی مکن

شماره ۴۷: یا رضای دوست باید یا رضای خویشتن

شماره ۴۸: مرا بیگانه ای بیگانه میگرداند از یاران

شماره ۴۹: دگر بر گریه قادر نیست چشم اشکبار من

شماره ۵۰: من گرفتم آفتاب از چارسو آید برون

شماره ۵۱: گرچه در آینه ممکن نبود جان دیدن

شماره ۵۲: خرم آن ساعت که نوسازد دلم پیمان تو

شماره ۵۳: بنشست دلم عمری چون گرد به راه او

شماره ۵۴: تا به گلشن رفته ای بلبل به فریاد آمده

شماره ۵۵: تا کی کنی آزار من زار شکسته

شماره ۵۶: خوشا روزی که یادی از من آواره می‌کردی

شماره ۵۷: گفتگویت می‌دهد یاد از عتاب تازه‌ای

شماره ۵۸: می‌خورم می از برای گریه مستانه‌ای

شماره ۵۹: تو چون هرگز غمی از خاطرم بیرون نمی‌کردی

شماره ۶۰: خوشم که با لب او آشنا نشد سخنی

شماره ۶۱: آفت صد دودمانی آتش صدخرمنی

sunny dark_mode