گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی
 

بخش ۱ - در ستایش خداوند

بخش ۲ - در سبب نظم کتاب

بخش ۳

بخش ۴ - آغاز داستان سلامان و ابسال

بخش ۵ - ظاهر شدن آرزوی فرزند بر شاه

بخش ۶ - تدبیر کردن حکیم در ولادت فرزند پس از نکوهش شهوت و زن

بخش ۷ - صفت چوگان باختن سلامان

بخش ۸ - در صفت کمانداری و تیراندازی وی

بخش ۹ - در صفت جود و سخا و بذل و عطای وی

بخش ۱۰ - ظاهر شدن عشق ابسال بر سلامان

بخش ۱۱ - تاثیر حیلت‌های ابسال در سلامان

بخش ۱۲ - تمتع یافتن سلامان و ابسال از صحبت یکدیگر

بخش ۱۳ - آگاه شدن شاه و حکیم از کار سلامان و ابسال

بخش ۱۴ - نصیحت کردن شاه و حکیم سلامان را و جواب گفتن وی

بخش ۱۵ - تنگ شدن کار بر سلامان از ملامت بسیار و گریختن با ابسال

بخش ۱۶ - در دریا نشستن سلامان و ابسال و به جزیره‌ای خرم رسیدن

بخش ۱۷ - آگاه شدن شاه از گریختن سلامان و دیدن او در آیینهٔ گیتی‌نمای

بخش ۱۸ - رسیدن سلامان پیش پدر و اظهار شعف کردن وی

بخش ۱۹ - تنگدل شدن سلامان از ملامت پدر و در آتش رفتن با ابسال

بخش ۲۰ - بازماندن سلامان از ابسال و زاری کردن بر دوری وی

بخش ۲۱ - عاجز شدن شاه از تدبیر کار سلامان و مشورت با حکیم

بخش ۲۲ - منقاد شدن سلامان حکیم را

بخش ۲۳ - وصیت کردن شاه سلامان را

بخش ۲۴ - مراد ازین قصه تنها صورت قصه نیست

بخش ۲۵ - در بیان مقصود