گنجور

 
نظامی گنجوی
نظامی » خمسه » شرف نامه
 

بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

بخش ۲ - مناجات به درگاه باری عز شأنه

بخش ۳ - در نعت خواجه کاینات

بخش ۴ - در معراج پیغمبر اکرم

بخش ۵ - در سابقهٔ نظم شرفنامه

بخش ۶ - در حسب حال و انجام روزگار

بخش ۷ - در شرف این نامه بر دیگر نامه‌ها

بخش ۸ - تعلیم خضر در گفتن داستان

بخش ۹ - ستایش اتابیک اعظم نصرةالدین ابوبکربن محمد

بخش ۱۰ - فرو گفتن داستان به طریق ایجاز

بخش ۱۱ - رغبت نظامی به نظم شرف‌نامه

بخش ۱۲ - آغاز داستان و نسب اسکندر

بخش ۱۳ - دانش آموختن اسکندر از نقوماجس حکیم پدر ارسطو

بخش ۱۴ - پادشاهی اسکندر به جای پدر

بخش ۱۵ - تظلم مصریان از زنگیان پیش اسکندر

بخش ۱۶ - پیکار اسکندر با لشگر زنگبار

بخش ۱۷ - باز گشتن اسکندر از جنگ زنگ با فیروزی

بخش ۱۸ - سگالش نمودن اسکندر بر جنگ دارا

بخش ۱۹ - آیینه ساختن اسکندر

بخش ۲۰ - خراج خواستن دارا از اسکندر

بخش ۲۱ - شتافتن اسکندر به جنگ دارا

بخش ۲۲ - رای زدن دارا با بزرگان ایران

بخش ۲۳ - نامه دارا به اسکندر

بخش ۲۴ - پاسخ نامه دارا از جانب اسکندر

بخش ۲۵ - جنگ دارا با اسکندر

بخش ۲۶ - کشتن سرهنگان دارا را

بخش ۲۷ - نشستن اسکندر بر جای دارا

بخش ۲۸ - ویران کردن اسکندر آتشکده‌های ایران زمین را

بخش ۲۹ - خواستاری اسکندر روشنک را

بخش ۳۰ - به پادشاهی نشستن اسکندر در اصطخر

بخش ۳۱ - فرستادن اسکندر روشنک را به روم

بخش ۳۲ - رفتن اسکندر به جانب مغرب و زیارت کعبه

بخش ۳۳ - داستان نوشابه پادشاه بردع

بخش ۳۴ - بزم اسکندر با نوشابه

بخش ۳۵ - رفتن اسکندر به کوه البرز

بخش ۳۶ - گشودن اسکندر دز دربند را به دعای زاهد

بخش ۳۷ - رفتن اسکندر به دز سریر

بخش ۳۸ - رفتن اسکندر به غار کیخسرو

بخش ۳۹ - رفتن اسکندر به ری و خراسان

بخش ۴۰ - رفتن اسکندر به هندوستان

بخش ۴۱ - رسیدن نامهٔ اسکندر به کید هندو

بخش ۴۲ - رفتن اسکندر از هندوستان به چین

بخش ۴۳ - سگالش خاقان در پاسخ اسکندر

بخش ۴۴ - مناظرهٔ نقاشان رومی و چینی

بخش ۴۵ - مهمانی کردن خاقان چین اسکندر را

بخش ۴۶ - بازگشتن اسکندر از چین

بخش ۴۷ - رسیدن اسکندر به دشت قفچاق

بخش ۴۸ - رسیدن اسکندر به کشور روس

بخش ۴۹ - جنگ اول اسکندر با روسیان

بخش ۵۰ - جنگ دوم اسکندر با روسیان

بخش ۵۱ - جنگ سوم اسکندر با روسیان

بخش ۵۲ - جنگ چهارم اسکندر با روسیان

بخش ۵۳ - جنگ پنجم اسکندر باروسیان

بخش ۵۴ - جنگ ششم اسکندر با روسیان

بخش ۵۵ - جنگ هفتم اسکندر با روسیان

بخش ۵۶ - پیروزی یافتن اسکندر بر روسیان

بخش ۵۷ - رهائی یافتن نوشابه

بخش ۵۸ - نشاط کردن اسکندر با کنیزک چینی

بخش ۵۹ - افسانه آب حیوان

بخش ۶۰ - رفتن اسکندر به ظلمات

بخش ۶۱ - بیرون آمدن اسکندر از ظلمات

بخش ۶۲ - باز آمدن اسکندر به روم

بخش ۶۳ - در ستایش اتابک نصرةالدین