گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میبدی

بخش ۱ - ۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

بخش ۲ - ۱ - النوبة الثانیة: الم بدانک این سورة البقره را فسطاط القرآن گویند ...

بخش ۳ - ۱ - النوبة الثالثة: «الم» التخاطب بالحروف المفردة سنة الاحباب فی ...

بخش ۴ - ۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی إن الذین کفروا ایشان که کافر ...

بخش ۵ - ۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی إن الذین کفروا حقیقت کفر در ...

بخش ۶ - ۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی إن الذین کفروا الآیة. از اول ...

بخش ۷ - ۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی و إذا قیل لهم... و چون که ...

بخش ۸ - ۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی و إذا قیل لهم آمنوا پیش از ...

بخش ۹ - ۳ - النوبة الثالثة: و إذا قیل لهم آمنوا الآیة ای خداوند ...

بخش ۱۰ - ۳ - النوبة الاولی‏: قوله تعالی: یا أیها الناس ای مردمان، ...

بخش ۱۱ - ۳ - النوبة الثانیة: یا أیها الناس علقمة بن مرثد شاگرد عبد ...

بخش ۱۲ - ۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی یا أیها الناس اعبدوا ...

بخش ۱۳ - ۳ - النوبة الاولی‏: قوله تعالی إن الله لا یستحیی الله ...

بخش ۱۴ - ۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی إن الله لا یستحیی اقوال ...

بخش ۱۵ - ۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی إن الله لا یستحیی أن ...

بخش ۱۶ - ۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی و إذ قال ربک للملائکة ...

بخش ۱۷ - ۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی و إذ قال هر جا که در قرآن و إذ ...

بخش ۱۸ - ۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی و إذ قال ربک للملائکة ...

بخش ۱۹ - ۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی و إذ قلنا للملائکة و گفتیم ...

بخش ۲۰ - ۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی و إذ قلنا معطوفست بر آیه پیش، و ...

بخش ۲۱ - ۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی و إذ قلنا للملائکة ...

بخش ۲۲ - ۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یا بنی إسرائیل ای فرزندان یعقوب ...

بخش ۲۳ - ۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی یا بنی إسرائیل ابتدای قصه بنی ...

بخش ۲۴ - ۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی یا بنی إسرائیل اشارتست بلطف و ...

بخش ۲۵ - ۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی و إذ نجیناکم و رهانیدیم شما ...

بخش ۲۶ - ۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إذ نجیناکم اذ ابتداء سخن ...

بخش ۲۷ - ۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إذ نجیناکم من آل ...

بخش ۲۸ - ۸ - النوبة الاولى: قول تعالی: و ظللنا علیکم الغمام و ...

بخش ۲۹ - ۸ - النوبة الثانیة: قوله: و ظللنا علیکم الغمام سدی و ...

بخش ۳۰ - ۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی و ظللنا علیکم الغمام ...

بخش ۳۱ - ۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی إن الذین آمنوا ایشان که ...

بخش ۳۲ - ۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی إن الذین آمنوا سدی گفت این ...

بخش ۳۳ - ۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إن الذین آمنوا و الذین ...

بخش ۳۴ - ۱۰ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و لقد علمتم و نیک دانسته‌اید ...

بخش ۳۵ - ۱۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و لقد علمتم الآیه، ابن عباس ...

بخش ۳۶ - ۱۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و لقد علمتم الذین ...

بخش ۳۷ - ۱۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إذ قتلتم نفسا و شما آنید ...

بخش ۳۸ - ۱۱ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إذ قتلتم نفسا ...

بخش ۳۹ - ۱۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إذ قتلتم نفسا قتل نفس از ...

بخش ۴۰ - ۱۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: أ و لا یعلمون نمیدانند ایشان ...

بخش ۴۱ - ۱۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: أ و لا یعلمون أن الله ...

بخش ۴۲ - ۱۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: أ و لا یعلمون أن الله ...

بخش ۴۳ - ۱۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إذ أخذنا میثاقکم و پیمان ...

بخش ۴۴ - ۱۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إذ أخذنا میثاقکم لا ...

بخش ۴۵ - ۱۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إذ أخذنا میثاقکم لا ...

بخش ۴۶ - ۱۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و لما جاءهم کتاب و چون ...

بخش ۴۷ - ۱۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و لما جاءهم کتاب من عند ...

بخش ۴۸ - ۱۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و لما جاءهم کتاب من عند ...

بخش ۴۹ - ۱۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: قل رسول من گوی إن کانت لکم ...

بخش ۵۰ - ۱۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی قل إن کانت لکم الدار ...

بخش ۵۱ - ۱۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: قل إن کانت لکم الدار ...

بخش ۵۲ - ۱۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ای ...

بخش ۵۳ - ۱۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا... ...

بخش ۵۴ - ۱۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا... ...

بخش ۵۵ - ۱۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: بلی‌ من أسلم وجهه لله ...

بخش ۵۶ - ۱۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: بلی‌ من أسلم الآیة... بلی ...

بخش ۵۷ - ۱۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: بلی‌ من أسلم وجهه ...

بخش ۵۸ - ۱۸ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و قالوا اتخذ الله ولدا ...

بخش ۵۹ - ۱۸ - النوبة الثانیة: قوله تعالی ، و قالوا اتخذ الله ...

بخش ۶۰ - ۱۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و قالوا اتخذ الله ولدا ...

بخش ۶۱ - ۱۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی و إذ ابتلی‌ إبراهیم بیاموزد ...

بخش ۶۲ - ۱۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إذ ابتلی‌ إبراهیم ربه بکلمات الآیة...

بخش ۶۳ - ۱۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إذ ابتلی‌ إبراهیم ربه ...

بخش ۶۴ - ۲۰ - النوبة الاولى: قوله تعالی و إذ قال إبراهیم گفت ابراهیم ...

بخش ۶۵ - ۲۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إذ قال إبراهیم... الآیة... ...

بخش ۶۶ - ۲۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إذ قال إبراهیم رب ...

بخش ۶۷ - ۲۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إذ قال له ربه یادگیر و یاد ...

بخش ۶۸ - ۲۱ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إذ قال له ربه أسلم ...

بخش ۶۹ - ۲۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إذ قال له ربه أسلم... ...

بخش ۷۰ - ۲۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: قولوا آمنا بالله گوئید ایمان ...

بخش ۷۱ - ۲۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: قولوا آمنا بالله الآیة... ...

بخش ۷۲ - ۲۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: قولوا آمنا بالله... الآیة... ...

بخش ۷۳ - ۲۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و کذلک همچنین جعلناکم ...

بخش ۷۴ - ۲۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و کذلک جعلناکم أمة ...

بخش ۷۵ - ۲۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و کذلک جعلناکم أمة ...

بخش ۷۶ - ۲۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: قد نری‌ تقلب وجهک فی ...

بخش ۷۷ - ۲۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: قد نری‌ تقلب وجهک فی السماء الآیة...

بخش ۷۸ - ۲۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: قد نری‌ تقلب وجهک فی ...

بخش ۷۹ - ۲۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: لکل وجهة و هر گروهی را سوئیست ...

بخش ۸۰ - ۲۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: لکل وجهة... الآیة... ای و لکل ...

بخش ۸۱ - ۲۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: لکل وجهة هو مولیها...

بخش ۸۲ - ۲۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: فاذکرونی مرا یاد کنید ...

بخش ۸۳ - ۲۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: فاذکرونی أذکرکم... مصطفی ...

بخش ۸۴ - ۲۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: فاذکرونی أذکرکم... ...

بخش ۸۵ - ۲۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إن الصفا و المروة من ...

بخش ۸۶ - ۲۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إن الصفا و المروة صفا سنک ...

بخش ۸۷ - ۲۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی إن الصفا و المروة من شعائر الله الآیة...

بخش ۸۸ - ۲۸ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إلهکم إله واحد خدای شما ...

بخش ۸۹ - ۲۸ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إلهکم إله واحد... الآیة... ...

بخش ۹۰ - ۲۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إلهکم إله واحد الآیة... ...

بخش ۹۱ - ۲۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و من الناس من یتخذ از ...

بخش ۹۲ - ۲۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و من الناس من یتخذ من ...

بخش ۹۳ - ۲۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و من الناس من یتخذ من ...

بخش ۹۴ - ۲۹ - النوبة الاولی‏: قوله تعالی: یا أیها الناس ای مردمان کلوا ...

بخش ۹۵ - ۲۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یا أیها الناس... الآیة... این ...

بخش ۹۶ - ۲۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یا أیها الناس کلوا مما ...

بخش ۹۷ - ۳۰ - النوبة الاولى: قوله تعالی: لیس البر نیکی و پارسایی نه همه ...

بخش ۹۸ - ۳۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: لیس البر أن تولوا وجوهکم الآیة...

بخش ۹۹ - ۳۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: لیس البر أن تولوا ...

بخش ۱۰۰ - ۳۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ای ...

بخش ۱۰۱ - ۳۱ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا... ...

بخش ۱۰۲ - ۳۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ...

بخش ۱۰۳ - ۳۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ای ...

بخش ۱۰۴ - ۳۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا کتب ...

بخش ۱۰۵ - ۳۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا کتب ...

بخش ۱۰۶ - ۳۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إذا سألک و چون پرسند ترا ...

بخش ۱۰۷ - ۳۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إذا سألک عبادی الآیة... ...

بخش ۱۰۸ - ۳۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إذا سألک عبادی عنی... ...

بخش ۱۰۹ - ۳۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و لا تأکلوا أموالکم مال ...

بخش ۱۱۰ - ۳۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و لا تأکلوا أموالکم الآیة ...

بخش ۱۱۱ - ۳۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و لا تأکلوا أموالکم ...

بخش ۱۱۲ - ۳۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و أتموا الحج و العمرة ...

بخش ۱۱۳ - ۳۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و أتموا الحج و العمرة ...

بخش ۱۱۴ - ۳۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و أتموا الحج و العمرة ...

بخش ۱۱۵ - ۳۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: فإذا قضیتم مناسککم چون ...

بخش ۱۱۶ - ۳۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: فإذا قضیتم مناسککم ...

بخش ۱۱۷ - ۳۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: فإذا قضیتم مناسککم ...

بخش ۱۱۸ - ۳۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و من الناس و از مردمان کسست ...

بخش ۱۱۹ - ۳۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و من الناس من یشری ...

بخش ۱۲۰ - ۳۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و من الناس من یشری ...

بخش ۱۲۱ - ۳۸ - النوبة الاولى: قوله تعالی کان الناس أمة واحدة مردمان ...

بخش ۱۲۲ - ۳۸ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: کان الناس أمة واحدة ...

بخش ۱۲۳ - ۳۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: کان الناس أمة واحدة ...

بخش ۱۲۴ - ۳۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یسئلونک ترا می‌پرسند ما ذا ...

بخش ۱۲۵ - ۳۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یسئلونک ما ذا ینفقون ...

بخش ۱۲۶ - ۳۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یسئلونک ما ذا ینفقون ...

بخش ۱۲۷ - ۴۰ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یسئلونک ترا می‌پرسند عن ...

بخش ۱۲۸ - ۴۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یسئلونک عن الخمر و ...

بخش ۱۲۹ - ۴۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یسئلونک عن الخمر و ...

بخش ۱۳۰ - ۴۰ - النوبة الاولی‏: قوله تعالی: و یسئلونک ترا می‌پرسند عن ...

بخش ۱۳۱ - ۴۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و یسئلونک عن المحیض مردی ...

بخش ۱۳۲ - ۴۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و یسئلونک عن المحیض قل ...

بخش ۱۳۳ - ۴۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: للذین یؤلون ایشانراست که ...

بخش ۱۳۴ - ۴۱ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: للذین یؤلون الآیة... ایلاء ...

بخش ۱۳۵ - ۴۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: للذین یؤلون من نسائهم ...

بخش ۱۳۶ - ۴۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: الطلاق مرتان آن طلاق که از آن ...

بخش ۱۳۷ - ۴۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: الطلاق مرتان الآیة... حکم طلاق ...

بخش ۱۳۸ - ۴۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: الطلاق مرتان الآیة.... ندب الی ...

بخش ۱۳۹ - ۴۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و الوالدات زایندگان مادران ...

بخش ۱۴۰ - ۴۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و الوالدات الآیة... زنان مطلقات ...

بخش ۱۴۱ - ۴۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و الوالدات یرضعن ...

بخش ۱۴۲ - ۴۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: حافظوا علی الصلوات بر استاد ...

بخش ۱۴۳ - ۴۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: حافظوا علی الصلوات ای واظبوا ...

بخش ۱۴۴ - ۴۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: حافظوا علی الصلوات الآیة... ...

بخش ۱۴۵ - ۴۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: من ذا الذی یقرض الله ...

بخش ۱۴۶ - ۴۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: من ذا الذی یقرض الله قرض ...

بخش ۱۴۷ - ۴۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: من ذا الذی یقرض الله ...

بخش ۱۴۸ - ۴۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و قال لهم نبیهم پیغامبر ...

بخش ۱۴۹ - ۴۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: قال لهم نبیهم إن آیة ...

بخش ۱۵۰ - ۴۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و قال لهم نبیهم إن ...

بخش ۱۵۱ - ۴۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: تلک الرسل آنک پیغامبران و ...

بخش ۱۵۲ - ۴۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: تلک الرسل الآیة... میگوید آنک ...

بخش ۱۵۳ - ۴۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: تلک الرسل فضلنا بعضهم ...

بخش ۱۵۴ - ۴۸ - النوبة الاولى: قوله تعالی: الله لا إله إلا هو خدای ...

بخش ۱۵۵ - ۴۸ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: الله لا إله إلا هو الآیة... ...

بخش ۱۵۶ - ۴۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: الله لا إله إلا هو الآیة... ...

بخش ۱۵۷ - ۴۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی: الله ولی الذین آمنوا ...

بخش ۱۵۸ - ۴۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: الله ولی الذین آمنوا ...

بخش ۱۵۹ - ۴۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: الله ولی الذین آمنوا ...

بخش ۱۶۰ - ۵۰ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إذ قال إبراهیم گفت ابراهیم ...

بخش ۱۶۱ - ۵۰ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إذ قال إبراهیم رب ...

بخش ۱۶۲ - ۵۰ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إذ قال إبراهیم رب أرنی ...

بخش ۱۶۳ - ۵۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا ای ...

بخش ۱۶۴ - ۵۱ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا لا ...

بخش ۱۶۵ - ۵۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا لا ...

بخش ۱۶۶ - ۵۲ - ‏النوبة الاولى: قوله تعالی: لیس علیک هداهم بر تو نیست ...

بخش ۱۶۷ - ۵۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: لیس علیک هداهم الآیة... سبب ...

بخش ۱۶۸ - ۵۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: لیس علیک هداهم جل الله ...

بخش ۱۶۹ - ۵۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و اتقوا یوما بپرهیزید از روزی ...

بخش ۱۷۰ - ۵۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و اتقوا یوما ترجعون فیه ...

بخش ۱۷۱ - ۵۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و اتقوا یوما ترجعون فیه إلی الله الآیة...

بخش ۱۷۲ - ۵۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: لله ما فی السماوات و ما فی ...

بخش ۱۷۳ - ۵۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: لله ما فی السماوات و ما فی ...

بخش ۱۷۴ - ۵۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: لله ما فی السماوات و ما فی ...

sunny dark_mode