گنجور

 
جامی
 

بخش ۱ - آغاز سخن

بخش ۲ - در حمد و ستایش

بخش ۳ - در اثبات واجب الوجود

بخش ۴ - در بیان فضیلت عشق

بخش ۵ - در فضایل سخن

بخش ۶ - آغاز داستان و تولد یوسف

بخش ۷ - در صفت زیبایی زلیخا

بخش ۸ - در خواب دیدن زلیخا، یوسف را

بخش ۹ - بیدار شدن زلیخا از خواب و نهفتن اندوه خود از پرستاران

بخش ۱۰ - پرسیدن دایه از حال زلیخا

بخش ۱۱ - خواب دیدن زلیخا، یوسف را بار دوم

بخش ۱۲ - به خواب دیدن زلیخا، یوسف را بار سوم

بخش ۱۳ - آمدن رسولان شاهان چندین کشور به خواستگاری زلیخا

بخش ۱۴ - رفتن رسول از سوی پدر زلیخا به جانب عزیز مصر

بخش ۱۵ - فرستادن پدر، زلیخا را به مصر

بخش ۱۶ - دیدن زلیخا عزیز مصر را از شکاف خیمه

بخش ۱۷ - به مصر درآمدن زلیخا و نثار افشاندن مصریان بر وی

بخش ۱۸ - عمر گذراندن زلیخا در مفارقت یوسف

بخش ۱۹ - آغاز حسدبردن برادران بر یوسف

بخش ۲۰ - خواب دیدن یوسف که آفتاب و ماه و یازده ستاره او را سجده می‌برند

بخش ۲۱ - درخواست برادران یوسف از پدر که وی را با خود به صحرا برند

بخش ۲۲ - به صحرا بردن برادران یوسف را و به جاه افگندنش

بخش ۲۳ - بیرون آوردن کاروانیان یوسف را از چاه و بردن به مصر

بخش ۲۴ - دیدن زلیخا، یوسف را

بخش ۲۵ - خریدن زلیخا یوسف را به اضعاف، در حراج

بخش ۲۶ - خدمتگاری نمودن زلیخا، یوسف را

بخش ۲۷ - شرح دادن یوسف قصهٔ محنت راه و زحمت چاه را برای زلیخا

بخش ۲۸ - تمنا کردن یوسف شبانی را

بخش ۲۹ - مطالبه کردن زلیخا وصال یوسف را و استغنا نمودن یوسف از وی

بخش ۳۰ - فرستادن زلیخا، یوسف را به باغ

بخش ۳۱ - عرضه کردن کنیزان جمال خویش را بر یوسف و یکتاپرست کردن یوسف ایشان را

بخش ۳۲ - تضرع کردن زلیخا پیش دایه و راهنمایی او زلیخا را به ساختن عمارت

بخش ۳۳ - وصف آرایش کردن زلیخا

بخش ۳۴ - خانه هفتم

بخش ۳۵ - رسیدن عزیز مصر در همان دم و سال از یوسف و زلیخا

بخش ۳۶ - گواهی دادن طفل شیرخواره به بی‌گناهی یوسف

بخش ۳۷ - زبان به طعنهٔ زلیخا گشادن زنان مصر و به تیغ غیرت عشق دست ایشان بریدن

بخش ۳۸ - به زندان رفتن یوسف

بخش ۳۹ - احسان یوسف به زندانیان و تعبیر خواب ایشان و شاه مصر را کردن

بخش ۴۰ - بیرون آمدن یوسف از زندان و وفات عزیز مصر و تنهایی زلیخا

بخش ۴۱ - ابتلای زلیخا به محنت فراق بعد از وفات عزیز مصر

بخش ۴۲ - التفات نکردن یوسف به زلیخا در کفر و التفات به وی پس از توحید

بخش ۴۳ - عقد نکاح بستن یوسف با زلیخا

بخش ۴۴ - وفات یافتن یوسف و هلاک شدن زلیخا از مفارقت وی

بخش ۴۵ - در خاتمهٔ کتاب