گنجور

 
باباطاهر

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «وجودم آتشینه چون ننالم» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
ج
چ
د
ر
ز
س
ش
ف
گ
ل
م
ن
و
ه
ی

دوبیتی شماره ۱: ببندم شال و می‌پوشم قدک را - بنازم گردش چرخ و فلک را

دوبیتی شماره ۲: تن محنت کشی دیرم خدایا - دل با غم خوشی دیرم خدایا

دوبیتی شماره ۳: اگر یار مرا دیدی به خلوت - بگو ای بی‌وفا ای بی‌مروت

دوبیتی شماره ۴: ته که ناخوانده‌ای علم سماوات - ته که نابرده‌ای ره در خرابات

دوبیتی شماره ۵: دلی دیرم خریدار محبت - کز او گرم است بازار محبت *(منتسب به چند نفر)

دوبیتی شماره ۶: محبت آتشی در جانم افروخت - که تا دامان محشر بایدم سوخت

دوبیتی شماره ۷: نپرسی حال یار دلفکارت - که هجران چون کند با روزگارت

دوبیتی شماره ۸: اگر دل دلبر و دلبر کدام است - وگر دلبر دل و دلرا چه نام است

دوبیتی شماره ۹: شب تاریک و سنگستان و مو مست - قدح از دست مو افتاد و نشکست

دوبیتی شماره ۱۰: نفس شومم بدنیا بهر آن است - که تن از بهر موران پرورانست

دوبیتی شماره ۱۱: شیرمردی بدم دلم چه دونست - اجل قصدم کره و شیر ژیونست

دوبیتی شماره ۱۲: بود درد مو و درمانم از دوست - بود وصل مو و هجرانم از دوست

دوبیتی شماره ۱۳: نمی‌دانم دلم دیوانه کیست - کجا آواره و در خانه کیست

دوبیتی شماره ۱۴: ته دوری از برم دل در برم نیست - هوای دیگری اندر سرم نیست

دوبیتی شماره ۱۵: یکی برزیگرک نالان درین دشت - به خون دیدگان آلاله می‌کشت

دوبیتی شماره ۱۶: خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت - خرم آنانکه این آلالیان کشت

دوبیتی شماره ۱۷: بهار آیو به صحرا و در و دشت - جوانی هم بهاری بود و بگذشت

دوبیتی شماره ۱۸: سیاهی دو چشمانت مرا کشت - درازی دو زلفانت مرا کشت

دوبیتی شماره ۱۹: عزیزا کاسه چشمم سرایت - میان هر دو چشمم جای پایت

دوبیتی شماره ۲۰: من آن رندم که گیرم از شهان باج - بپوشم جوشن و بر سر نهم تاج

دوبیتی شماره ۲۱: ته که می‌شی بمو چاره بیاموج - که این تاریک شوانرا چون کرم روج

دوبیتی شماره ۲۲: اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ - اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

دوبیتی شماره ۲۳: ز دست دیده و دل هر دو فریاد - که هر چه دیده بیند دل کند یاد

دوبیتی شماره ۲۴: گیج و ویجم که کافر گیج میراد - چنان گیجم که کافر هم مویناد

دوبیتی شماره ۲۵: دو چشمم درد چشمانت بچیناد - مبو روجی که چشمم ته مبیناد

دوبیتی شماره ۲۶: دلم بی وصل ته شادی مبیناد - ز درد و محنت آزادی مبیناد

دوبیتی شماره ۲۷: بیته یارب به بستان گل مرویاد - وگر روید کسش هرگز مبویاد

دوبیتی شماره ۲۸: یکی درد و یکی درمان پسندد - یکی وصل و یکی هجران پسندد

دوبیتی شماره ۲۹: الهی گردن گردون شود خرد - که فرزندان آدم را همه برد

دوبیتی شماره ۳۰: نهالی کو سر از باغی برآرد - ببارش هر کسی دستی برآرد

دوبیتی شماره ۳۱: غریبی بس مرا دلگیر دارد - فلک بر گردنم زنجیر دارد

دوبیتی شماره ۳۲: خور از خورشید رویت شرم دارد - مه نو ز ابرویت آزرم دارد

دوبیتی شماره ۳۳: غم عشقت بیابان پرورم کرد - فراقت مرغ بی‌بال و پرم کرد

دوبیتی شماره ۳۴: شوانم خواب در مرز گلان کرد - گلم واچید و خوابم را زیان کرد

دوبیتی شماره ۳۵: دل عاشق به پیغامی بسازد - خمار آلوده با جامی بسازد *(منتسب به چند نفر)

دوبیتی شماره ۳۶: دگر شو شد که مو جانم بسوزد - گریبان تا بدامانم بسوزد

دوبیتی شماره ۳۷: هر آنکس عاشق است از جان نترسد - یقین از بند و از زندان نترسد

دوبیتی شماره ۳۸: بلا رمزی ز بالای ته باشد - جنون سری ز سودای ته باشد

دوبیتی شماره ۳۹: پسندی خوار و زارم تا کی و چند - پریشان روزگارم تا کی و چند

دوبیتی شماره ۴۰: دلا خوبان دل خونین پسندند - دلا خون شو که خوبان این پسندند

دوبیتی شماره ۴۱: مرا نه سر نه سامان آفریدند - پریشانم پریشان آفریدند

دوبیتی شماره ۴۲: خوشا آنانکه سودای ته دیرند - که سر پیوسته در پای ته دیرند

دوبیتی شماره ۴۳: چو آن نخلم که بارش خورده باشند - چو آن ویران که گنجش برده باشند

دوبیتی شماره ۴۴: خوشا آنانکه هر از بر ندانند - نه حرفی وانویسند و نه خوانند

دوبیتی شماره ۴۵: خوشا آنانکه تن از جان ندانند - تن و جانی به جز جانان ندانند

دوبیتی شماره ۴۶: خوشا آنانکه پا از سر ندونند - مثال شعله خشک و تر ندونند

دوبیتی شماره ۴۷: خوشا آنانکه هر شامان ته وینند - سخن با ته گرند با ته نشینند

دوبیتی شماره ۴۸: خوشا آنان که با ته همنشینند - همیشه با دل خرم نشینند

دوبیتی شماره ۴۹: لاله کاران دگر لاله مکارید - باغبانان دو دست از گل بدارید

دوبیتی شماره ۵۰: مو آن رندم که نامم بی‌ قلندر - نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر

دوبیتی شماره ۵۱: تویی آن شکرین لب یاسمین بر - منم آن آتشین دل دیدگان تر

دوبیتی شماره ۵۲: گلش در زیر سنبل سایه پرور - نهال قامتش نخلی است نوبر

دوبیتی شماره ۵۳: دمی بوره بوین حالم ته دلبر - دلم تنگه شبی با مو بسر بر

دوبیتی شماره ۵۴: به روی ماهت ای ماه ده و چار - به سرو قدت ای زیبنده رخسار

دوبیتی شماره ۵۵: دیم آلاله‌ای در دامن خار - واتم آلالیا کی چینمت بار؟

دوبیتی شماره ۵۶: دلم زار و دلم زار و دلم زار - طبیبم آورید دردم کرید چار

دوبیتی شماره ۵۷: سه درد آمو بجانم هر سه یکبار - غریبی و اسیری و غم یار

دوبیتی شماره ۵۸: ز دل نقش جمالت در نشی یار - خیال خط و خالت در نشی یار

دوبیتی شماره ۵۹: الاله‌ی کوهسارانم تویی یار - بنوشه‌ی جوکنارانم تویی یار

دوبیتی شماره ۶۰: بی تو تلواسه دیرم ای نکویار - زهر در کاسه دیرم ای نکویار

دوبیتی شماره ۶۱: فلک! زار و نزارم کردی آخر - جدا از گلعذارم کردی آخر

دوبیتی شماره ۶۲: اگر شیری اگر میری اگر مور - گذر باید کنی آخر لب گور

دوبیتی شماره ۶۳: اگر شیری اگر ببری اگر گور - سرانجامت بود جا در ته گور

دوبیتی شماره ۶۴: دلا اصلا نترسی از ره دور - دلا اصلا نترسی از ته گور

دوبیتی شماره ۶۵: جره بازی بدم رفتم به نخجیر - سبک‌دستی بزد بر بال من تیر

دوبیتی شماره ۶۶: بوره بلبل بنالیم از سر سوز - بوره آه سحر از مو بیاموز

دوبیتی شماره ۶۷: جدا از رویت ای ماه دل افروز - نه روز از شو شناسم نه شو از روز

دوبیتی شماره ۶۸: مو که سر در بیابانم شو و روز - سرشک از دیده بارانم شو و روز

دوبیتی شماره ۶۹: بی ته سر در بیابانم شو و روز - سرشک از دیده بارانم شو و روز

دوبیتی شماره ۷۰: غم و درد مو از عطار واپرس - درازی شب از بیمار واپرس

دوبیتی شماره ۷۱: خداوندا بفریاد دلم رس - کس بی کس تویی مو مانده بیکس

دوبیتی شماره ۷۲: گلی که خود بدادم پیچ و تابش - باشک دیدگانم دادم آبش

دوبیتی شماره ۷۳: قضا رمزی زچشمان خمارش - قدر سری ز زلف مشگبارش

دوبیتی شماره ۷۴: به قبرستان گذر کردم کم وبیش - بدیدم قبر دولتمند و درویش

دوبیتی شماره ۷۵: شب تار است و گرگان میزنند میش - دو زلفانت حمایل کن بوره پیش

دوبیتی شماره ۷۶: فلک نه همسری دارد نه هم کف - بخون ریزی دلش اصلا نگفت اف

دوبیتی شماره ۷۷: دلی دیرم ولی دیوانه و دنگ - ز دستم شیشه ناموس بر سنگ

دوبیتی شماره ۷۸: وای آن روجی که در قبرم نهند تنگ - ببالینم نهند خشت و گل و سنگ

دوبیتی شماره ۷۹: دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ - زده آئینه هر نام بر سنگ

دوبیتی شماره ۸۰: حرامم بی ته بی آلاله و گل - حرامم بی ته بی آواز بلبل

دوبیتی شماره ۸۱: مو ام آن آذرین مرغی که فی‌الحال - بسوجم عالم ار برهم زنم بال

دوبیتی شماره ۸۲: خدایا داد از این دل داد از این دل - نگشتم یک زمان من شاد از این دل

دوبیتی شماره ۸۳: خدایا خسته و زارم ازین دل - شو و روزان در آزارم ازین دل

دوبیتی شماره ۸۴: بشم واشم که تا یاری گره دل - به بختم گریه و زاری گره دل

دوبیتی شماره ۸۵: چرا دایم بخوابی ای دل ای دل - ز غم در اضطرابی ای دل ای دل

دوبیتی شماره ۸۶: مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل - بمو دایم به جنگی ای دل ای دل

دوبیتی شماره ۸۷: چرا آزرده حالی ای دل ای دل - همه فکر و خیالی ای دل ای دل

دوبیتی شماره ۸۸: مرا درد آموه و درمان چه حاصل - مرا وصل آموه و هجران چه حاصل

دوبیتی شماره ۸۹: دلا غافل ز سبحانی چه حاصل - مطیع نفس و شیطانی چه حاصل

دوبیتی شماره ۹۰: ز بوی زلف تو مفتونم ای گل - ز رنگ روی تو دلخونم ای گل

دوبیتی شماره ۹۱: دلا پوشم ز عشقت جامه نیل - نهم داغ غمت چون لاله بر دیل

دوبیتی شماره ۹۲: غمم غم بی و همراز دلم غم - غمم همصحبت و همراز و همدم

دوبیتی شماره ۹۳: دو زلفانت گرم تار ربابم - چه میخواهی ازین حال خرابم

دوبیتی شماره ۹۴: مو آن محنت کش حسرت نصیبم - که در هر ملک و هر شهری غریبم

دوبیتی شماره ۹۵: مو آن دل داده یکتا پرستم - که جام شرک و خود بینی شکستم

دوبیتی شماره ۹۶: مو آن بحرم که در ظرف آمدستم - چو نقطه بر سر حرف آمدستم

دوبیتی شماره ۹۷: من آن مسکین تذرو بی‌پرستم - من آن سوزنده شمع بی‌سرستم

دوبیتی شماره ۹۸: به روی دلبری گر مایلستم - مکن منعم گرفتار دلستم

دوبیتی شماره ۹۹: به عشقت ای دلارا نگروستم - نوید وصل تو تا نشنوستم

دوبیتی شماره ۱۰۰: بشو یاد تو ای مه پاره هستم - بروز از درد و غم بیچاره هستم

دوبیتی شماره ۱۰۱: اگر آئی بجانت وانواجم - وگر نائی به هجرانت گداجم

دوبیتی شماره ۱۰۲: الهی ار بواجم ور نواجم - ته دانی حاجتم را مو چه واجم

دوبیتی شماره ۱۰۳: دلم دردین و نالین چه واجم - رخم گردین و خاکین چه واجم

دوبیتی شماره ۱۰۴: نمیدانم که رازم با که واجم - غم و سوز وگدازم با که واجم

دوبیتی شماره ۱۰۵: به آهی گنبد خضرا بسوجم - فلک را جمله سر تا پا بسوجم

دوبیتی شماره ۱۰۶: نذونی ای فلک که مستمندم - وامو پر بد مکه که دردمندم

دوبیتی شماره ۱۰۷: مو که چون اشتران قانع به خارم - جهازم چوب و خرواری ببارم

دوبیتی شماره ۱۰۸: بوره ای روی تو باغ بهارم - خیالت مونس شبهای تارم

دوبیتی شماره ۱۰۹: همه شو تا سحر اختر شمارم - که ماه رویت آیو در کنارم

دوبیتی شماره ۱۱۰: شوان استارگان یک‌یک شمارم - براهت تا سحر در انتظارم

دوبیتی شماره ۱۱۱: از آن انگشت نمای روزگارم - که دور افتاده از یار و دیارم

دوبیتی شماره ۱۱۲: از آن دلخسته و سینه فگارم - که گریان در ته سنگ مزارم

دوبیتی شماره ۱۱۳: غم عالم همه کردی ببارم - مگر مو لوک مست سر قطارم

دوبیتی شماره ۱۱۴: کافرم گر منی آلاله کارم - کافرم گر منی آبش بدارم

دوبیتی شماره ۱۱۵: هزاران ملک دنیا گر بدارم - هزاران ملک عقبی گر بدارم

دوبیتی شماره ۱۱۶: غم عشق تو مادرزاد دیرم - نه از آموزش استاد دیرم

دوبیتی شماره ۱۱۷: ز دست چرخ گردون داد دیرم - هزاران ناله و فریاد دیرم

دوبیتی شماره ۱۱۸: مو از قالوا بلی تشویش دیرم - گنه از برگ و باران بیش دیرم

دوبیتی شماره ۱۱۹: مو از جور بتان دل ریش دیرم - ز لاله داغ بر دل بیش دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۰: ز عشقت آتشی در بوته دیرم - در آن آتش دل و جان سوته دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۱: بسر شوق سر کوی ته دیرم - به دل مهر مه روی ته دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۲: هزاران غم بدل اندوته دیرم - هزار آتش بجان افروته دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۳: زعشقت آتشی در بوته دیرم - در آن آتش دل و جان سوته دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۴: دلی نازک بسان شیشه دیرم - اگر آهی کشم اندیشه دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۵: زهجرانت هزار اندیشه دیرم - همیشه زهر غم در شیشه دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۶: مو آن رندم که عصیان پیشه دیرم - بدستی جام و دستی شیشه دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۷: بسر غیر ته سودائی ندیرم - بدل جز ته تمنائی ندیرم

دوبیتی شماره ۱۲۸: بغیر ته دگر یاری ندیرم - به اغیاری سر و کاری ندیرم

دوبیتی شماره ۱۲۹: همه عالم پر از کرده چه سازم - چو مو دلها پر از درده چه سازم

دوبیتی شماره ۱۳۰: بدل درد غمت باقی هنوزم - کسی واقف نبو از درد و سوزم

دوبیتی شماره ۱۳۱: فلک بر هم زدی آخر اساسم - زدی بر خمره نیلی لباسم

دوبیتی شماره ۱۳۲: بشم واشم ازین عالم بدر شم - بشم از چین و ما چین دورتر شم

دوبیتی شماره ۱۳۳: قدح بر گیرم و سیر گلان شم - بطرف سبزه و آب روان شم

دوبیتی شماره ۱۳۴: خدایا واکیان شم واکیان شم - بدین بیخانمانی واکیان شم

دوبیتی شماره ۱۳۵: ز وصلت تا بکی فرد آیم و شم - جگر پر سوز و پر درد آیم و شم

دوبیتی شماره ۱۳۶: سر کویت بتا چند آیم و شم - ز وصلت بی نوا چند آیم و شم

دوبیتی شماره ۱۳۷: مو که مست از می انگور باشم - چرا از نازنینم دور باشم

دوبیتی شماره ۱۳۸: به این بی آشنایی برکیاشم - به این بی خانمانی برکیاشم

دوبیتی شماره ۱۳۹: بیا یک شو منور کن اطاقم - مهل در محنت و درد فراقم

دوبیتی شماره ۱۴۰: شبی نالم شبی شبگیر نالم - ز جور یار و چرخ پیر نالم

دوبیتی شماره ۱۴۱: مو که آشفته حالم چون ننالم - شکسته پر و بالم چون ننالم

دوبیتی شماره ۱۴۲: مو کز سوته دلانم چون ننالم - مو کز بی حاصلانم چون ننالم

دوبیتی شماره ۱۴۳: دلم زار و حزینه چون ننالم - وجودم آتشینه چون ننالم

دوبیتی شماره ۱۴۴: وای ازین دل که نی هرگز بکامم - وای ازین دل که آزارد مدامم

دوبیتی شماره ۱۴۵: بیته بالین سیه مار به چشمم - روج روشن شو تار به چشمم

دوبیتی شماره ۱۴۶: بیته گلشن چو زندان بچشمم - گلستان آذرستان بچشمم

دوبیتی شماره ۱۴۷: دلا از دست تنهایی به جانم - ز آه و ناله خود در فغانم

دوبیتی شماره ۱۴۸: قلم بتراشم از هر استخوانم - مرکب گیرم از خون رگانم

دوبیتی شماره ۱۴۹: مو آن دلداده بی خانمانم - مو آن محنت نصیب سخت جانم

دوبیتی شماره ۱۵۰: به خنجر گر برآرند دیدگانم - در آتش گر بسوزند استخوانم

دوبیتی شماره ۱۵۱: مو آن آزرده بی خانمانم - مو آن محنت نصیب سخت جانم

دوبیتی شماره ۱۵۲: فلک کی بشنود آه و فغانم - به هر گردش زند آتش به جانم

دوبیتی شماره ۱۵۳: کنون داری نظر گو واکیانم - ز جورت در گدازه استخوانم

دوبیتی شماره ۱۵۴: تو خود گفتی که مو ملاح مانم - به آب دیدکان کشتی برانم

دوبیتی شماره ۱۵۵: مو آن رندم که پا از سر ندونم - سراپایی به جز دلبر ندونم

دوبیتی شماره ۱۵۶: دلم دور است و احوالش ندونم - کسی خواهد که پیغامش رسونم

دوبیتی شماره ۱۵۷: سر کوه بلند چندان نشینم - که لاله سر بر آره مو بچینم

دوبیتی شماره ۱۵۸: خوشا روزی که دیدار ته وینم - گل و سنبل ز رخسار ته چینم

دوبیتی شماره ۱۵۹: شبی خواهم که پیغمبر ببینم - دمی با ساقی کوثر نشینم

دوبیتی شماره ۱۶۰: بوره روزی که دیدار ته وینم - گل و سنبل به دیدار تو چینم

دوبیتی شماره ۱۶۱: گلستان جای تو ای نازنینم - مو در گلخن به خاکستر نشینم

دوبیتی شماره ۱۶۲: به صحرا بنگرم صحرا ته وینم - به دریا بنگرم دریا ته وینم

دوبیتی شماره ۱۶۳: خوش آنساعت که دیدار ته وینم - کمند عنبرین تار ته وینم

دوبیتی شماره ۱۶۴: الهی دشمنت را خسته وینم - به سینه اش خنجری تا دسته وینم

دوبیتی شماره ۱۶۵: اگر جسمم بسوزی سوته خواهم - اگر چشمم بدوزی دوته خواهم

دوبیتی شماره ۱۶۶: بیا سوته دلان گردهم آئیم - سخنها واکریم غم وانمائیم

دوبیتی شماره ۱۶۷: نمیدانم که سرگردان چرایم - گهی نالان گهی گریان چرایم

دوبیتی شماره ۱۶۸: ز حال خویشتن مو بیخبر بیم - ندونم در سفر یا در حضر بیم

دوبیتی شماره ۱۶۹: بوره یکدم بنالیم و بسوجیم - از آنرویی که هر دو تیره روجیم

دوبیتی شماره ۱۷۰: عزیزا ما گرفتار دو دردیم - یکی عشق و دگر در دهر فردیم

دوبیتی شماره ۱۷۱: بیا تا دست ازین عالم بداریم - بیا تا پای دل از گل برآریم

دوبیتی شماره ۱۷۲: بوره کز دیده جیحونی بسازیم - بوره لیلی و مجنونی بسازیم

دوبیتی شماره ۱۷۳: بوره سوته دلان با ما بنالیم - زدست یار بی پروا بنالیم

دوبیتی شماره ۱۷۴: ته سر ورزان مو سودای ته ورزان - گریبان بلرزان وا ته لرزان

دوبیتی شماره ۱۷۵: برندم همچو یوسف گر به زندان - و یا نالم ز غم چون مستمندان

دوبیتی شماره ۱۷۶: دلم از دست ته نالانه نالان - اندرون دلم خون کشته پالان

دوبیتی شماره ۱۷۷: گلی کشتم باین الوند دامان - آوش از دیده دادم صبح و شامان

دوبیتی شماره ۱۷۸: خوشا آنان نه سر دارند نه سامان - نشینن هر دو پا پیچن به دامان

دوبیتی شماره ۱۷۹: بوره ای دل بوره باری بشیمان - مکه کاری کز آن گردی پشیمان

دوبیتی شماره ۱۸۰: بوره منت بریم ما از کریمان - بکشیم دست از خوان لئیمان

دوبیتی شماره ۱۸۱: زدست مو کشیدی باز دامان - ز کردارت نبی یک جو پشیمان

دوبیتی شماره ۱۸۲: اگر مستان مستیم از ته ایمان - وگر بی‌پا و دستیم از ته ایمان

دوبیتی شماره ۱۸۳: ز یاد خود بیا پروا کنیمان - ازو کو التجا وا که بریمان

دوبیتی شماره ۱۸۴: پشیمانم پشیمانم پشیمان - کاروانی بوینم تا بشیمان

دوبیتی شماره ۱۸۵: مو آن اسپید بازم سینه سوهان - چراگاه مو بی سر بشن کوهان

دوبیتی شماره ۱۸۶: دلم تنگه ندانم صبر کردن - ز دلتنگی بوم راضی بمردن

دوبیتی شماره ۱۸۷: الهی سوز عشقت بیشتر کن - دل ریشم ز دردت ریشتر کن

دوبیتی شماره ۱۸۸: آنکه بی خان و بی مانه منم من - آنکه بر گشته سامانه منم من

دوبیتی شماره ۱۸۹: اگر دستم رسد بر چرخ گردون - از او پرسم که این چون است و آن چون

دوبیتی شماره ۱۹۰: دلا چونی دلا چونی دلا چون - همه خونی همه خونی همه خون

دوبیتی شماره ۱۹۱: بعالم کس مبادا چون من آئین - مو آئین کس مبو در دین و آئین

دوبیتی شماره ۱۹۲: بیا جانا دل پردرد مو بین - سرشک سرخ و روی زرد مو بین

دوبیتی شماره ۱۹۳: بیته یک شو دلم بی‌غم نمی‌بو - که آن دلبر دمی همدم نمی‌بو

دوبیتی شماره ۱۹۴: وای از روزی که قاضیمان خدا بو - سر پل صراطم ماجرا بو

دوبیتی شماره ۱۹۵: دلی دیرم که بهبودش نمی‌بو - سخنها میکرم سودش نمی‌بو

دوبیتی شماره ۱۹۶: سری دارم که سامانش نمیبو - غمی دارم که پایانش نمیبو

دوبیتی شماره ۱۹۷: دلی دیرم دمی بیغم نمی‌بو - غمی دیرم که هرگز کم نمی‌بو

دوبیتی شماره ۱۹۸: بوره جانا که جانانم تویی تو - بوره یارا که سلطانم تویی تو

دوبیتی شماره ۱۹۹: به والله که جانانم تویی تو - بسلطان عرب جانم تویی تو

دوبیتی شماره ۲۰۰: شبی دیرم زهجرت تار تارو - گرفته ظلمتش لیل و نهارو

دوبیتی شماره ۲۰۱: نصیب کس مبو درد دل مو - که بسیاره غم بی‌حاصل مو

دوبیتی شماره ۲۰۲: نیا مطلق بکارم این دل مو - بجز خونابه اش نه حاصل مو

دوبیتی شماره ۲۰۳: بهارم بی خزان ای گلبن مو - چه غم کنده ببو بیخ و بن مو

دوبیتی شماره ۲۰۴: امان از اختر شوریده مو - فغان از بخت برگردیده مو

دوبیتی شماره ۲۰۵: نوای ناله غم اندوته دونو - عیار قلب خالص بوته دونو

دوبیتی شماره ۲۰۶: مکن کاری که پا بر سنگت آیو - جهان با این فراخی تنگت آیو

دوبیتی شماره ۲۰۷: بی ته اشکم ز مژگان تر آیو - بی ته نخل امیدم نی بر آیو

دوبیتی شماره ۲۰۸: شبی کان نازنینم در بر آیو - گذشته عمرم از نو بر سر آیو

دوبیتی شماره ۲۰۹: بدل چون یادم از بوم و بر آیو - سر اشگم بی‌خود از چشم تر آیو

دوبیتی شماره ۲۱۰: خوش آن ساعت که یار از در در آیو - شو هجران و روز غم سر آیو

دوبیتی شماره ۲۱۱: غم عشق تو کی بر هر سر آیو؟ - همایی کی به هر بوم و بر آیو؟

دوبیتی شماره ۲۱۲: بی ته هر شو سرم بر بالش آیو - چو نی از استخوانم نالش آیو

دوبیتی شماره ۲۱۳: نسیمی کز بن آن کاکل آیو - مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

دوبیتی شماره ۲۱۴: سحرگان که بلبل بر گل آیو - بدامان اشک چشمم گل گل آیو

دوبیتی شماره ۲۱۵: صدای چاوشان مردن آیو - بگوش آوازه جان کندن آیو

دوبیتی شماره ۲۱۶: بیته گلشن به چشمم گلخن آیو - واته گلخن به چشمم گلشن آیو

دوبیتی شماره ۲۱۷: عزیزا مردی از نامرد نایو - فغان و ناله از بیدرد نایو

دوبیتی شماره ۲۱۸: کجا بی جای ته ای بر همه شاه - که مو آیم بدانجا از همه راه

دوبیتی شماره ۲۱۹: غم عشقت ز گنج رایگان به - وصال تو ز عمر جاودان به

دوبیتی شماره ۲۲۰: غم و درد دل مو بی حسابه - خدا دونه دل از هجرت کبابه

دوبیتی شماره ۲۲۱: مو را درد دلم خو کرده واته - ندونی درد دل ای بیوفا ته

دوبیتی شماره ۲۲۲: دل مو دایم اندر ماتم ته - بدل پیوسته بی‌درد و غم ته

دوبیتی شماره ۲۲۳: بدنیا مو نوینم کام بی ته - بدس هرگز نگیرم جام بی ته

دوبیتی شماره ۲۲۴: دو چشمم را ته خون پالا کنی ته - کلاه عقلم از سر وا کنی ته

دوبیتی شماره ۲۲۵: دلی دیرم چو مرغ پا شکسته - چو کشتی بر لب دریا نشسته

دوبیتی شماره ۲۲۶: قضا پیوسته در گوشم بواجه - که این درد دل تو بی علاجه

دوبیتی شماره ۲۲۷: دلت ای سنگدل بر ما نسوجه - عجب نبود اگر خارا نسوجه

دوبیتی شماره ۲۲۸: دلم از دست خوبان گیج و ویجه - مژه بر هم زنم خونابه ریجه

دوبیتی شماره ۲۲۹: نذونم لوت و عریانم که کرده - خودم جلاد و بیجونم که کرده

دوبیتی شماره ۲۳۰: سرم چون گوی در میدان بگرده - دلم از عهد و پیمان بر نگرده

دوبیتی شماره ۲۳۱: شدستم پیرو برنائی نمانده - بتن توش و توانائی نمانده

دوبیتی شماره ۲۳۲: مرا عشقت ز جان آذر برآره - زپیکر مشت خاکستر برآره

دوبیتی شماره ۲۳۳: عزیزان موسم جوش بهاره - چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

دوبیتی شماره ۲۳۴: غمم بیحد و دردم بی شماره - فغان کاین درد مو درمان نداره

دوبیتی شماره ۲۳۵: دل مو بیتو زار و بی قراره - بجز آزار مو کاری نداره

دوبیتی شماره ۲۳۶: مو را ای دلبر مو با ته کاره - وگرنه در جهان بسیار یاره

دوبیتی شماره ۲۳۷: زغم جان در تنم در گیر و داره - سرم در رهن تیغ آبداره

دوبیتی شماره ۲۳۸: سرم بالین تنم بستر نداره - دلم جز شوق ته در سر نداره

دوبیتی شماره ۲۳۹: سر سرگشته‌ام سامان نداره - دل خون گشته‌ام درمان نداره

دوبیتی شماره ۲۴۰: هر آن دلبر که چشم مست دیره - هزاران دل چو ما پا بست دیره

دوبیتی شماره ۲۴۱: دلم میل گل باغ ته دیره - درون سینه‌ام داغ ته دیره

دوبیتی شماره ۲۴۲: دلم میل گل روی ته دیره - سرم سودای گیسوی ته دیره

دوبیتی شماره ۲۴۳: سرم سودای گیسوی ته دیره - دلم میل گل روی ته دیره

دوبیتی شماره ۲۴۴: غمت در سینه مو خانه دیره - چو جغدی جای در ویرانه دیره

دوبیتی شماره ۲۴۵: مو که یارم سر یاری ندیره - مو که دردم سبکباری ندیره

دوبیتی شماره ۲۴۶: سحرگاهان که اشکم لاوه گیره - زآهم هفت چرخ آلاوه گیره

دوبیتی شماره ۲۴۷: دل مو غیرته دلبر نگیره - بجای جوهری جوهر نگیره

دوبیتی شماره ۲۴۸: دل ارمهرت نورزه بر چه ارزه - گل است آندل که مهر تو نورزه

دوبیتی شماره ۲۴۹: درخت غم به جانم کرده ریشه - به درگاه خدا نالم همیشه

دوبیتی شماره ۲۵۰: هزاران دل بغارت برده ویشه - هزارانت دگر خون کرده ویشه

دوبیتی شماره ۲۵۱: پریشان سنبلان پرتاب مکه - خمارین نرگسان پرخواب مکه

دوبیتی شماره ۲۵۲: به والله و به بالله و به تالله - قسم بر آیه نصر من الله

دوبیتی شماره ۲۵۳: درین بوم و برانم پرورش نه - شوانم جا و روزانم خورش نه

دوبیتی شماره ۲۵۴: دلی همچون دل نالان مو نه - غمی همچون غم هجران مو نه

دوبیتی شماره ۲۵۵: چو مو یک سوته دل پروانه‌ای نه - به عالم همچو مو دیوانه‌ای نه

دوبیتی شماره ۲۵۶: بدنیا مثل مو دل سوته‌ای نه - بدرد سوز غم اندوته‌ای نه

دوبیتی شماره ۲۵۷: به کس درد دل مو واتنی نه - که سنگ از آسمون انداتنی نه

دوبیتی شماره ۲۵۸: سحرگاهان فغان بلبلانه - بیاد روی پر نور گلانه

دوبیتی شماره ۲۵۹: نوای ناله غم اندوته ذونه - عیار قلب و خالص بوته ذونه

دوبیتی شماره ۲۶۰: دلم از دست تو دایم غمینه - ببالین خشتی و بستر زمینه

دوبیتی شماره ۲۶۱: چه باغ است اینکه دارش آذرینه - چه دشت است اینکه خونخوارش زمینه

دوبیتی شماره ۲۶۲: اگر شاهین بچرخ هشتمینه - کند فریاد مرگ اندر کمینه

دوبیتی شماره ۲۶۳: دیم یک عندلیب خوشنوائی - که می‌نالید وقت صبحگاهی

دوبیتی شماره ۲۶۴: فلک در قصد آزارم چرائی - گلم گر نیستی خارم چرائی

دوبیتی شماره ۲۶۵: سر راهت نشینم تا بیایی - در شادی به روی ما گشایی

دوبیتی شماره ۲۶۶: تو آری روز روشن را شب از پی - شده کون و مکان از قدرتت حی

دوبیتی شماره ۲۶۷: ته کت نازنده چشمان سرمه سائی - ته کت زیبنده بالا دلربایی

دوبیتی شماره ۲۶۸: عزیزان از غم و درد جدایی - به چشمانم نمانده روشنائی

دوبیتی شماره ۲۶۹: به هر شام و سحر گریم بکوئی - که جاری سازم از هر دیده جوئی

دوبیتی شماره ۲۷۰: ز کشت خاطرم جز غم نروئی - ز باغم جز گل ماتم نروئی

دوبیتی شماره ۲۷۱: الهی دل بلا بی دل بلا بی - گنه چشمان کره دل مبتلا بی

دوبیتی شماره ۲۷۲: غم عالم نصیب جان ما بی - بدور ما فراغت کیمیا بی

دوبیتی شماره ۲۷۳: وای آن روزی که قاضی مان خدا بی - به میزان و صراطم ماجرا بی

دوبیتی شماره ۲۷۴: صفاهونم صفاهونم چه جا بی - که هر یاری گرفتم بی‌وفا بی

دوبیتی شماره ۲۷۵: عاشق آن به که دایم در بلا بی - ایوب‌آسا به کرمان مبتلا بی

دوبیتی شماره ۲۷۶: بدام دلبری دل مبتلا بی - که هجرانش بلا وصلش بلا بی

دوبیتی شماره ۲۷۷: جهان بی‌وفا زندان ما بی - گل غم قسمت دامان ما بی

دوبیتی شماره ۲۷۸: بسوی باغ و بستان لاله وابی - همه موها مثال ژاله وا بی

دوبیتی شماره ۲۷۹: زمشک‌تر سیه‌تر سنبلت بی - هزاران دل اسیر کاکلت بی

دوبیتی شماره ۲۸۰: بدریای غمت دل غوطه‌ور بی - مرا داغ فراقت بر جگر بی

دوبیتی شماره ۲۸۱: مدامم دل براه و دیده تر بی - شراب عیشم از خون جگر بی

دوبیتی شماره ۲۸۲: ز آهم هفت گردون پر شرر بی - زمژگانم روان خون جگر بی

دوبیتی شماره ۲۸۳: خوشا آندل که از خود بیخبر بی - ندونه در سفر یا در حضر بی

دوبیتی شماره ۲۸۴: شبم از روز و روز از شو بتر بی - دل آشفته‌ام زیر و زبر بی

دوبیتی شماره ۲۸۵: چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی - که یکسر مهربانی دردسر بی

دوبیتی شماره ۲۸۶: مدامم دل پر از خون جگر بی - چو شمع آتش بجان و دیده تر بی

دوبیتی شماره ۲۸۷: دل از دست غمت زیر و زبر بی - بچشمان اشکم از خون جگر بی

دوبیتی شماره ۲۸۸: هر آن باغی که نخلش سر بدر بی - مدامش باغبون خونین جگر بی

دوبیتی شماره ۲۸۹: شوم از شام یلدا تیره‌تر بی - درد دلم ز بودردا بتر بی

دوبیتی شماره ۲۹۰: دل تو کی ز حالم با خبر بی - کجا رحمت باین خونین جگر بی

دوبیتی شماره ۲۹۱: خوشا آندل که از غم بهره‌ور بی - بر آندل وای کز غم بی‌خبر بی

دوبیتی شماره ۲۹۲: هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی - دلش از درد دنیا ریشتر بی

دوبیتی شماره ۲۹۳: هر آنکس با تو قربش بیشتر بی - دلش از درد هجران ریشتر بی

دوبیتی شماره ۲۹۴: خور آئین چهره‌ات افروته‌تر بی - بجانم تیر عشقت دوته‌تر بی

دوبیتی شماره ۲۹۵: زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی - تیر عشقت بجانم روته‌تر بی

دوبیتی شماره ۲۹۶: چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی - مرا وصل تو آرام دلک بی

دوبیتی شماره ۲۹۷: دلا راهت پر از خار و خسک بی - گذرگاه تو بر اوج فلک بی

دوبیتی شماره ۲۹۸: شب تار و بیابان پرورک بی - در این ره روشنایی کمترک بی

دوبیتی شماره ۲۹۹: دلا راه تو پر خار و خسک بی - درین ره روشنایی کمترک بی

دوبیتی شماره ۳۰۰: زشورانگیزی چرخ و فلک بی - که دایم چشم بختم پر نمک بی

دوبیتی شماره ۳۰۱: دلم بلبل صفت حیران گل بی - درونم چون درخت پی بگل بی

دوبیتی شماره ۳۰۲: قدم دایم ز بار غصه خم بی - چو مو محنت کشی در دهر کم بی

دوبیتی شماره ۳۰۳: قدم دایم زبار غصه خم بی - چو مو خونین دلی در دهر کم بی

دوبیتی شماره ۳۰۴: به لامردم مکان دلبرم بی - سخنهای خوشش تاج سرم بی

دوبیتی شماره ۳۰۵: نپنداری که زندان خوشترم بی - سرم بو گوی میدان خوشترم بی

دوبیتی شماره ۳۰۶: گر آن نامهربانم مهربان بی - چرا از دیدگانم خون روان بی

دوبیتی شماره ۳۰۷: دلم از سوز عشق آتش بجان بی - بکامم زهر از آن شکر دهان بی

دوبیتی شماره ۳۰۸: جهان خوان و خلایق میهمان بی - گل امروز مو فردا خزان بی

دوبیتی شماره ۳۰۹: خدایی که مکانش لامکان بی - صفابخش جمال گلرخان بی

دوبیتی شماره ۳۱۰: هزاران لاله و گل در جهان بی - همه زیبا به چشم دیگران بی

دوبیتی شماره ۳۱۱: ز بیداد فلک یارون امان بی - امان جستن روز آخرزمان بی

دوبیتی شماره ۳۱۲: سخن از هر چه واجم واتشان بی - حدیث از بیش و از کم واتشان بی

دوبیتی شماره ۳۱۳: خوشا آنانکه الله یارشان بی - بحمد و قل هو الله کارشان بی

دوبیتی شماره ۳۱۴: چه واجم هر چه واجم واته‌شان بی - سخن از بیش و از کم واته‌شان بی

دوبیتی شماره ۳۱۵: سیه بختم که بختم واژگون بی - سیه روجم که روجم سرنگون بی

دوبیتی شماره ۳۱۶: من آن شمعم که اشکم آتشین بی - که هر سوته دلی حالش همین بی

دوبیتی شماره ۳۱۷: زدست عشق هر شو حالم این بی - سریرم خشت و بالینم زمین بی

دوبیتی شماره ۳۱۸: دو چشمانت پیاله پر ز می بی - خراج ابروانت ملک ری بی

دوبیتی شماره ۳۱۹: گلان فصل بهاران هفته‌ای بی - زمان وصل یاران هفته‌ای بی

دوبیتی شماره ۳۲۰: الاله کوهساران هفته ای بی - بنفشه جو کناران هفته‌ای بی

دوبیتی شماره ۳۲۱: بهار آیو به هر شاخی گلی بی - بهر لاله هزاران بلبلی بی

دوبیتی شماره ۳۲۲: همه دل ز آتش غم سوتنی بی - بهرجان سوز هجر افروتنی بی

دوبیتی شماره ۳۲۳: بدنیای دنی کی ماندنی بی - که دامان بر جهان افشاندنی بی

دوبیتی شماره ۳۲۴: یقینم حاصله که هرزه گردی - ازین گردش که داری برنگردی

دوبیتی شماره ۳۲۵: مو را نه فکر سودایی نه سودی - نه در دل فکر بهبودی نه بودی

دوبیتی شماره ۳۲۶: اگر دردم یکی بودی چه بودی - وگر غم اندکی بودی چه بودی

دوبیتی شماره ۳۲۷: از آن روزی که ما را آفریدی - به غیر از معصیت چیزی ندیدی

دوبیتی شماره ۳۲۸: به‌مو واجی چرا ته بیقراری - چو گل پرورده باد بهاری

دوبیتی شماره ۳۲۹: همه روزم فغان و بیقراری - شوان بیداری و فریاد و زاری

دوبیتی شماره ۳۳۰: خدایا دل ز مو بستان به زاری - نمی‌آید ز مو بیمارداری

دوبیتی شماره ۳۳۱: مرا دیوانه و شیدا ته دیری - مرا سرگشته و رسوا ته دیری

دوبیتی شماره ۳۳۲: نگارینا دل و جانم ته دیری - همه پیدا و پنهانم ته دیری *(منتسب به چند نفر)

دوبیتی شماره ۳۳۳: مسلسل زلف بر رخ ریته دیری - گل و سنبل به‌هم آمیته دیری

دوبیتی شماره ۳۳۴: به‌رویت از حیا خوی ریته دیری - دو ابرویت به‌ناز آمیته دیری

دوبیتی شماره ۳۳۵: سمن زلفا بری چون لاله دیری - ز نرگس ناز در دنباله دیری

دوبیتی شماره ۳۳۶: غم اندر سینه مو خانه دیری - چو ویرانه که بوم آشانه دیری

دوبیتی شماره ۳۳۷: کشیمان ار به‌زاری از که ترسی‌؟ - برانی گر به‌خواری از که ترسی‌؟

دوبیتی شماره ۳۳۸: کشم آهی که گردون پر شرر شی - دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی

دوبیتی شماره ۳۳۹: دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی - خرابه خانه‌ام ویرانه‌تر شی

دوبیتی شماره ۳۴۰: الهی ای فلک چون مو زبون شی - دلت همچون دل مو غرق خون شی

دوبیتی شماره ۳۴۱: دل بی عشق را افسردن اولی - هر که دردی نداره مردن اولی

دوبیتی شماره ۳۴۲: در اشکم به‌دامان ریته اولی - خون دلم ز چشمان ریته اولی

دوبیتی شماره ۳۴۳: دل ار عشقت نداره مرده اولی - روان بی درد عشق افسرده اولی

دوبیتی شماره ۳۴۴: اگر دل دلبری دلبر کدامی - وگر دلبر دلی دل را چه نامی

دوبیتی شماره ۳۴۵: کسی که ره به فریادم برد نی - خبر بر سرو آزادم برد نی

دوبیتی شماره ۳۴۶: شبی ناید ز اشکم دیده تر نی - سرشکم جاری از خون جگر نی

دوبیتی شماره ۳۴۷: دل شاد از دل زارش خبر نی - تن سالم ز بیمارش خبر نی

دوبیتی شماره ۳۴۸: ته که دور از منی دل در برم نی - هوایی غیر وصلت در سرم نی

دوبیتی شماره ۳۴۹: دلی چون مو به غم اندوته‌ای نی - زری چون جان مو در بوته‌ای نی

دوبیتی شماره ۳۵۰: ز دل مهر تو ای مه رفتنی نی - غم عشقت به‌هر کس گفتنی نی

دوبیتی شماره ۳۵۱: مو آن باز سفیدم همدانی - لانه در کوه دارم سایبانی

دوبیتی شماره ۳۵۲: گرم خوانی ورم رانی ته دانی - گرم در تش بسوزانی ته دانی

دوبیتی شماره ۳۵۳: هر آن کالوند دامان مو نشانی - دامان از هر دو عالم در کشانی

دوبیتی شماره ۳۵۴: بیته یکدم دلم خرم نمانی - اگر رویت بوینم غم نمانی

دوبیتی شماره ۳۵۵: من دل سوته را لایق ندونی - که در دیوان عشاقت بخونی

دوبیتی شماره ۳۵۶: بمیرم تا ته چشم‌تر نبینی - شرار آه پر آذر نبینی

دوبیتی شماره ۳۵۷: به قبرستان گذر کردم صباحی - شنیدم ناله و افغان و آهی

دوبیتی شماره ۳۵۸: به نادانی گرفتم کوره راهی - ندانستم که می‌افتم به چاهی

دوبیتی شماره ۳۵۹: ته که خورشید اوج دلربایی - چنین بیرحم و سنگین دل چرایی

دوبیتی شماره ۳۶۰: نگار تازه خیز ما کجایی - بچشمان سرمه ریز ما کجایی

دوبیتی شماره ۳۶۱: ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی - ته که یارم نه‌ای پیشم چرایی

دوبیتی شماره ۳۶۲: ز دل بیرون نبجتم ناله نایی - ز مژگان تر مو ژاله نایی

دوبیتی شماره ۳۶۳: عزیزون از غم و درد جدایی - به چشمونم نمانده روشنایی

دوبیتی شماره ۳۶۴: پی مرگ نکویان گل نرویی - دگر رویی نه رنگش بی نه بویی

دوبیتی شماره ۳۶۵: مو احوالم خرابه گر تو جویی - جگر بندم کبابه گر تو جویی

دوبیتی شماره ۳۶۶: به جز این مو ندارم آرزویی - که باشد همدم مو لاله‌رویی

 
sunny dark_mode