گنجور

 
صفایی جندقی
 

۱- تاریخ ولادت میرزا ابراهیم صفائی فرزند شاعر: صفائی را عطا گردید دوش از صعوه مولودی - سپاس آورد از جان و دل اکرام خدائی را

۲- تاریخ رحلت مرحومه مرشد زن میرزا اسماعیل هنر: زین سرای فنا چو رخت رحیل - بست مرشد به سوی ملک بقا

۳- تاریخ ولادت علی نقی فرزند میرزا مهدی هنر فرزند اسماعیل هنر: به هنر شد عطا دگر خلفی - که ستایش بر اوست عین هجا

۴- تاریخ وفات مرحومه مغفوره خوش زندگانی مادر ابراهیم خان دامغانی: چو خیرالنسا بیگم افشاند دست - سوی جده ی خویش خیرالنسا

۵- تاریخ ولادت دختر میراز فتح الله کیوان: میرزا فتح الله آذین بخش آئین سخن - دختری حورامنش طلعت گشودش از حجاب

۶- تاریخ سور پرسرور حاجی میرزا مهدی: قدوة الحاج میرزا مهدی - در کرم طاق و با مکارم جفت

۷- مرد سید شجاع و هرکه شنید: مرد سید شجاع و هرکه شنید - شکر آینده حمد ماضی گفت

۸- شد ز آب مهدی آباد آب حیوان شرمسار: شد ز آب مهدی آباد آب حیوان شرمسار - که نهان از دیده ی مردم به ظلمات اندر است

۹- چو عثمان این عصر میرزاعلی: چو عثمان این عصر میرزاعلی - به سوی سقر رفت هرکس شنفت

۱۰- پیشوای اهل باطل چون دگر اشباه خویش: پیشوای اهل باطل چون دگر اشباه خویش - بیش و کم در عمر خود یک حرف حق نشنید و رفت

۱۱- سگی به سوی سقر شد که پاک ساخت زمین را: سگی به سوی سقر شد که پاک ساخت زمین را - هم از عموم کثائف هم از شمول شئامت

۱۲- سالوس مرز جی به سقر رفت و زین سفر: سالوس مرز جی به سقر رفت و زین سفر - کفران کید وکینه کاوش به خاک خفت

۱۳- تاریخ وفات میر صفی جرمقی: چون میر صفی به ملک باقی - از دار فنا نمود رحلت

۱۴- تاریخ ورود آقا سید هاشم گیلانی به جندق: چو سید هاشم آن دریای مواج - که هر موجیش بحری بی کران است

۱۵- تاریخ وفات آخوند ملامحمد حسن بهرام: پیر ذاکر چو اوفتاد از بام - سوی رضوان دواسبه لنگ برفت

۱۶- تاریخ مرگ ماماچه و مشاطه جندق در یک روز: از مردن ماماچه و مشاطه ی این مرز - کو ترک نما مادر گیتی ره و هر هفت

۱۷- تاریخ تولد دختر سید احمد: دختری زاد سید احمد را - با من این مژده دوش خاتمه گفت

۱۸- تاریخ وفات صالحه بیگم زواره ای: به فردوس شد بیگم از کربلا - خبر چو از وفاتش صفائی شنفت

۱۹- تاریخ بنای بالاخانه و برج بهجت: ز مشکوی بهشت آئین یغما - صفائی را رسید اینک بشارت

۲۰- تاریخ وفات پیر جوان بخت مرحوم مبرور میرزا عبدالحسین طاب ثراه: پیر پاکیزه رای پاک ضمیر - فخر اهل وفا به جنت رفت

۲۲- تاریخ تولد اسدالله منتخب السادات: رفت بر میرزا حبیب انعام - خلفی وین به محض جود آمد

۲۳- منت ایزد را که باز از معده ی این مرز و بوم: منت ایزد را که باز از معده ی این مرز و بوم - همچو... اخراج شد میرزا شقی مولای یزد

۲۴- تاریخ انجام حوض حاجی محمد در خور: ساخت حاجی محمد خوری - حوضی امیدم آنکه ناجی باد

۲۵- تاریخ موقوفه های یغما که صفائی ساخته و یغما قطعه شعر را سروده است: خداوند غنی را عجز و فقر و خجلت یغما - نواگستر نیاز آور به مشتی آب و خاک آمد

۲۶- به دستور شهزاده ز امعای ملک: به دستور شهزاده ز امعای ملک - نمدمال چون سنده اخراج شد

۲۷- شخص شقاق و شیطنت شد به جهنم از جهان: شخص شقاق و شیطنت شد به جهنم از جهان - شکر خدا که زین قضا دولت دین فزوده شد

۲۸- شکر لله که در قلمرو دین: شکر لله که در قلمرو دین - کشوری ز ارتداد خالی شد

۲۹- تاریخ وفات آقا زین العابدین سمنانی: در ماتم زین عابدین آه - تن با تب و تاب توأم آمد

۳۰- تاریخ وفات ابوالحسن یغما پدر شاعر: اوستاد سخن ابوالحسن آنک - بی سخن یک تنش نظیر نبود

۳۱- تاریخ تولد خاور سلطان دختر شاعر: رسید امشب به جندق مژده از خور - که یزدانم به رأفت دختری داد

۳۲- تاریخ ولادت ابوالحسن یکی از فرزندان شاعر: خلفی دیگرم ز مکمن غیب - پای در معرض شهود نهاد

۳۳- تاریخ فوت نور جهان ملقب به «عارضه» یکی از همسران شاعر: تا ز بر خوانده شود روزمه ی رحلت وی - پای خط نفی کن از جمع و بگو عارضه مرد

۳۴- تاریخ ولادت سلیمان خوری: دی سلیمان به حلق داودی - با من آورد راز دل انشاد

۳۵- تاریخ ولادت میرزا عبدالحسین کیوان نبیره ی شاعر: گشود چهره چو عبدالحسین فتح الله - سؤال کرد پدر از صفائیش مولود

۳۶- تاریخ ولادت عزت دختر شاعر: زین طفل تازه کش نام عزت نسا نمودیم - کاشانه ی مرا باز فر و بهایی آمد

۳۷- دوش در واقعه سلطان زمان فخر زمن: دوش در واقعه سلطان زمان فخر زمن - مالک مملکت روی زمینم فرمود

۳۸- تاریخ ولادت میرزا فتح الله کیوان نواده ی شاعر: خلفی فرخ افضل از خورشید - دوش فضل خدا به کیوان داد

۳۹- تاریخ ولادت دختر حاجی محمد خوری: عطا فرمود حق دختی نزدحاجی محمد را - که مضمونی به مولودش مرا بس خوش نمودآمد

۴۰- تاریخ ولادت دختر دستان: دختی آمد جناب دستان را - که به حسنش جهان ندیده ندید

۴۱- تاریخ ولادت محمود یکی از پسران شاعر: این پسر کانجام عمر آمد مرا دارم امید - بهرش اسباب سعادت جاودان موجود باد

۴۲- تاریخ وفات آقا میرزا خلیل: خلیل آن مرد دانشمند آگاه - ز مرز جسم زی اقلیم جان شد

۴۳- تاریخ وفات مرحوم مصطفی: مصطفی از جهان چو رخت رحیل - بست و بگشود پا به سیر معاد

۴۴- تاریخ وفات میرزا ابوالحسن: میرزا ابوالحسن چو رحل رجوع - برد زین تنگنا مکان به معاد

۴۵- تاریخ وفات میرزا عبدالحسین جندقی: رفت عبدالحسین و جندق را - ساخت از مرگ خویش حزن آباد

۴۶- تاریخ وفات سه طفل آمنه در چند روز فاصله: چو مرد آمنه رحمت کند خدای او را - چهار طفل یتیمش چه لطمه ها خوردند

۴۷- مولود ابوالقاسم پسر آقا سید محمدباقر: دوش آمد جناب آقا را - پوری از جود کردگار جواد

۴۸- تاریخ تعمیر میدان فرخی به اهتمام مردم: میدان فرخی شد از نوبنا که یارب - دست حوادث دور جاوید از آن دور

۴۹- تاریخ ولادت ساره خاتون دختر شاعر: به مولود این ساره خاتون که راست - به زیبائی آمد دو کیهان عروس

۵۰- تاریخ رحلت محمدشاه قاجار: گشت چون شه را ز دنیا رو به عقبی - باد جای اندر جوار کردگارش

۵۱- تاریخ وقف و نصب تاج مهد علیا در حرم امام رضا در مشهد: مهد علیا مام خسرو ناصر الدین شاه راد - آنکه زیبد خادمش خاقان و دربان قیصرش

۵۲- وه وه از در برید فرخ فال: وه وه از در برید فرخ فال - با خبرهای خوش رسید اینک

۵۳- شتافت قاضیک لعنتی به سوی درک: شتافت قاضیک لعنتی به سوی درک - ز عذب عیش خوش افتاد در عذاب الیم

۵۴- تاریخ رحلت ملاباشی: داغ ملاباشی آن دانشورم - سوخت دل در سینه ی غم پرورم

۵۵- تاریخ وفات مرحوم مبرورفاضل آگاه میرزا حبیب الله طاب الله ثراه: در سوگ حبیب الله محروم به هم - کردند به سر خاک سیه دیر و حرم

۵۶- تاریخ وفات سید شجاع جندقی: چو سید شجاعم وداع جهان کرد - ز پیکر توان کرد و طاقت وداعم

۵۷- تاریخ اتمام دکان صباغی وفائی فرزند شاعر - ۱۳۰۸ق: چون یافت انجام این دکان، تا سالمه بادش عیان - کردم بیان از قول آن دکان صباغی منم

۵۸- قاضی ... مرد و این خبر را: قاضی ... مرد و این خبر را - صد مژده ز مرد و زن شنفتیم

۵۹- تاریخ ولادت رباب، یکی از دختران شاعر: به مولود این دخت با فر و تابم - که در نام فرخنده آمد ربابم

۶۰- تاریخ درگذشت میرزا عباس مستوفی متخلص به ارم برادر زاده ی یغمای جندقی: از مرگ تو، من تنها نه به غم - یک سلسله را انداخت به هم

۶۱- تاریخ وفات میرزا ابراهیم جندقی: زین بند بلا چو میرزا ابراهیم - برهید و به بقعه ی بقا گشت مقیم

۶۲- تاریخ وفات یارجانی و درمان دردهای نهانی من همخوابه مهربانم نیسان: نیسان که به چهره بود باغ دل من - روزان و شبان نور چراغ دل من

۶۳- تاریخ اتمام آسیای همزئوی خور: آسیائی از نو احداث آمد اندر همزئو - ز اهتمام آنکه وصفش بسته واصف را زبان

۶۴- مفتی شفتی شقی شد به جهنم از جهان: مفتی شفتی شقی شد به جهنم از جهان - مرد و فزود مرگ او رونق شرع و رنگ دین

۶۵- چون خان شکم گنده گندیده دهن: چون خان شکم گنده گندیده دهن - از ساحت سمنان به سقر سخت سکن

۶۶- تاریخ وفات امیر شمشیر خان عامری: شد به خاک از وضع دوران کو نظیرش در صفات - قرن ها نارد برون یک تن ز خاک این چرخ دون

۶۷- تاریخ وفات میرزا زین العابدین جندقی: شیخ شاکر جامع علم و عمل - پیر صابر صاحب عین الیقین

۶۸- مولود پسر میرزا عبدالحسین: میرزا عبدالحسین آن مرد راد - زیور دل زیب دین و آزین زین

۶۹- مولود دختر آقامحمد: آورد هما چو رو به گل گشت جهان - شد صحن جهان ز حسن وی شرم جنان

۷۰- تاریخ ولادت ملا ابوالحسن پسر آخوند مرحوم: ای ابوالحسن آسایش و آسیب روان - اسباب سرور فاش و اندوه نهان

۷۱- تاریخ وفات میرزا سید محمد جندقی: میرزا سید محمد زد علم - از طلسم جسم در اقلیم جان

۷۲- مولود دختر میرزا سیدمحمد: منت ایزد را که محض مکرمت بی من و مزد - شدکرامت میرزا را دختری دلبند جان

۷۳- تاریخ هلاک مصطفی عم زاده ی شاعر: به داغ مصطفی ملهوف ناکام - سزد گر اشک باریمان چو باران

۷۴- تاریخ اتمام خانه وبنای سید هاشم گیلانی در جندق: سیدهاشم ای ادیب حکیم - ای کمالت منزه از نقصان

۷۵- تاریخ مرگ سید محسن: آن سخت روی سست راکش دین هوس آئین هوا - از فرخی در نینوا چون سوی نیران کرد رو

۷۶- تاریخ وفات نوروز علی خان مزینانی: چون بست رخت رحلت از این تیره خاکدان - خان زین جهان به جانب جنت گرفت ره

۷۷- در هجو میرزا آقا: شاه مردان شیر یزدان را شبی دیدم به خواب - گفتم ای از سر ذاتت هیچ کس آگاه نه

۷۸- جعفر آباده ای شد سوی نیران و نیست: جعفر آباده ای شد سوی نیران و نیست - نفی چنین ناکسان درخور افسوس و آه

۷۹- تاریخ وفات آسیابان جندق: آسیابان جندق از پس شصت - ناوک مرگ را شد آماده

۸۰- تاریخ وفات آخوندملاقربانعلی جندقی: صاحب دین و دل آخوندآنکه الحق - بود در جندق به عصر خود یگانه

۸۱- منت ایزد را که خالی گشت و پاک: منت ایزد را که خالی گشت و پاک - کفش اصفاهان ز ریگ شیره ئی

۸۲- در دوزخ جاودان مقیم افتادی: در دوزخ جاودان مقیم افتادی - ز امید برآمدی به بیم افتادی

۸۳- تاریخ تولد محمد جعفر ساغر فرزند هنر: شد موهبت جناب هنر را ز کتم غیب - پوری پسنده باز ز الطاف ایزدی

۸۴- تاریخ تولد کبری دختر خاور دختر زاده شاعر: فضل یزدان بر علی اصغر نظر فرمود و داد - دختری چون مهر در طلعت به پیکر چون پری

۸۵- تاریخ تعمیر برج صفای امام قلی خان در سمنان: فخر امرا راد امام آنکه ز رفعت - بنیان جلات راست بی واسطه بانی

۸۶- تاریخ رحلت فتحعلی شاه: فتحعلی شه راد گیتی خدای اعظم - کش آفتاب زیبد برخاک جبهه فرسای

۸۷- تاریخ ولادت رحمه الله یکی از پسران شاعر: گه شعله ی جان و گاه باغ المی - گه مرهم ریش و گاه داغ دلمی

۸۸- سید صفی ز ری به سقر چون نهاد روی: سید صفی ز ری به سقر چون نهاد روی - قاضی نمود در غمش آغاز وای وای

۸۹- تاریخ وفات میرزا محمد خان سپهسالار: چو ناکام ای سپهسالار ایران - به عقبی رخت از دنیا کشیدی

۹۰- تاریخ ولادت عبدالکریم یکی از پسران شاعر: پوری از اکرام رب اکرم افتادم کرامت - چو از مه مولود نیمی رفت و باقی بود نیمی

۹۱- تاریخ ولادت حسینقلی فرمان نبیره ی یغما: فر یزدان کرد بر فرمان عطا - پوری آزرم ملک رشک پری

۹۲- تاریخ دیگر در همین موضوع: چو فضل خداداد پوری نژه - به فرمان چو مه در ضیا گستری

۹۳- تاریخ ولادت دختر دستان: دختی کرم نمود به دستان کریم پاک - کز وی مبرهن است کمالات دختری

۹۴- تاریخ فوت محمد علی خطر پسر کوچک یغما و برادر صفائی (۱۳۰۲ق): خطر چون برد بیرون از جهان رخت - بر احوال غریبش سوختم سخت

۹۵- ماده تاریخ فوت حاجی ملاجلال کاشی: حاجی ملا جلال کاشی - بیگانه ز دین ز علم ناشی

۹۶- تاریخ مرمت کلی آب انبار جندق (۱۳۱۲ق): داشت یغما قصد خطبی همه ثواب - خواست آب انبار را پاس از خراب