گنجور

 
صفایی جندقی

شتافت قاضیک لعنتی به سوی درک

ز عذب عیش خوش افتاد در عذاب الیم

صفائی از پی مه‌روزهٔ هلاکش گفت

ابوحنیفه این مرز رفت سوی جحیم

 
sunny dark_mode