گنجور

 
صفایی جندقی

چو ناکام ای سپهسالار ایران

به عقبی رخت از دنیا کشیدی

اموردیگران فرصت ندادت

به فکر کار خویش اکنون فتیدی

ز نار و جنت آنچت گفته بودند

تمامش را به رأی العین دیدی

بر ما بود مشکوک آن سخن ها

کمابیش آنچه صدقش را رسیدی

به تاریخ وفاتت صرف امید

صفایی گفت از غم ها رهیدی