گنجور

 
صفایی جندقی

ترجیع‌بند: تا حمایت یکی است با پشتی - تیز بر ریش این شش انگشتی

sunny dark_mode