گنجور

 
ابن حسام خوسفی حافظ شیرازی
ابن حسام خوسفی » استقبالهای ابن حسام از حافظ
 

در بخش اول شعرهایی را فهرست کرده‌ایم که در آنها ابن حسام خوسفی مصرع یا بیتی از حافظ را عیناً نقل قول کرده است:


 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱

  حافظ (بیت ۷): حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ - متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

  ابن حسام خوسفی (بیت ۵): نظر ابن حسام از ماسوی بردند و او را بین - «مَتی ما تَلقَ مَن تَهوی دَع الدنیا وَ اهمِلها»


 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴

  حافظ (بیت ۹): غلام همت آنم که باشد - چو حافظ بنده و هندوی فرخ

  ابن حسام خوسفی (بیت ۷): غلام همت آنم که پیشش - نسنجد حشمت دنیا به یک جو


 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵

  حافظ (بیت ۱): شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد - زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

  ابن حسام خوسفی (بیت ۱۰): به آشکار بده می به دست ابن حسام - «شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد»


 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۸ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۳

  حافظ (بیت ۲): جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است - هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

  ابن حسام خوسفی (بیت ۴): مجاز،قنطره ی راه اهل تحقیق است - هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق


 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹

  حافظ (بیت ۳): ز چشم من بپرس اوضاع گردون - که شب تا روز اختر می‌شمارم

  ابن حسام خوسفی (بیت ۵): درازی شب هجران ز من پرس - که شب تا روز اختر می شمارم


 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶

  حافظ (بیت ۳): می‌ترسم از خرابی ایمان که می‌برد - محراب ابروی تو حضور نماز من

  ابن حسام خوسفی (بیت ۱): ای قامت بلند تو عمر دراز من - محراب ابروی تو محل نماز من


 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶

  حافظ (بیت ۱): این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی - وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی

  ابن حسام خوسفی (بیت ۵): در وجه می صافی سجاده من بفروش - کاین خرقه که من دارم در رهن و شراب اولی


 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶

  حافظ (بیت ۱): این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی - وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی

  ابن حسام خوسفی (بیت ۶): این نامه بی ناموس در خم می اندارید - کاین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی


 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹

  حافظ (بیت ۷): چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد - مخموریت مباد که خوش مست می‌روی

  ابن حسام خوسفی (بیت ۴): چشمت به فتنه خانه ی مردم خراب کرد - نتوان دگر بهانه بر آخر زمان نهاددر بخش دوم مجموعه شعرهایی از دو شاعر را که توأماً هموزن و همقافیه هستند در گروههای مجزا فهرست کرده‌ایم: 1. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۷ : به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق - به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ : شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد - زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵ : بیا بیا که در این خظه ی خراب آباد - نگشت بی تو دمی این دل خراب آباد


 2. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۲۹ : به من سلام فرستاد دوستی امروز - که ای نتیجهٔ کلکت سواد بینایی

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۱ : به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی - خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳ : شب وداع و غم هجر و درد تنهایی - دل شکسته و محزون کجا شکیبایی


 3. ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ : به امیدی که بگشاید ز لعل یار مشکل ها - خیال آن لب میگون چه خون افتاده در دلها


 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ : چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست - سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ : مپیچ در سر زلفش که سر به سر سوداست - مرو به جانب کویش که در به در غوغاست


 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ : شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست - صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸ : به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست - که مونس دم صبحم دعای دولت توست


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲ : خیال ابرویت ار سجده می کنم پیوست - خیال کج نرود طین سر خیال پرست


 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰ : آن پیک نامور که رسید از دیار دوست - آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ : دیدم نبشته از قلم مشکبار دوست - خطی سیه چو سنبل تر بر غذار دوست


 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴ : اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست - زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳ : دلم فریفته آن شمایل عربیست - که شکل و شیوه او را هزار بوالعجبیست


 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸ : شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت - فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸ : صبا حکایت زلف مرا پریشان گفت - سیاهکاری شوریده باز نتوان گفت


 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷ : روشنی طلعت تو ماه ندارد - پیش تو گل رونق گیاه ندارد


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ : جز خم زلفت دلم پناه ندارد - جانب دلها چرا نگاه ندارد


 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴ : خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود - به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸ : مرا هوای تو هرگز زسر به در نرود - خیال چشم سیاه تو از نظر نرود


 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ : ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود - وین راز سر به مهر به عالم سمر شود


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵ : یاد لبت کنم دهنم پرشکر شود - نام رخت برم همه عالم قمر شود


 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸ : هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز - ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹ : منم که دیده به دیدار دوست کردم باز - چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۳ : صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز - کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸ : زبس که می کند آن چشم فتنه بر من ناز - به جان رسید دل از عشوه های آن طناز

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۱ : چو زلف دوست بباید شبی سیاه و دراز - که با خیال رخت در درون پرده ی راز


 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ : دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز - دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ : دلم فدای تو باد ای نسیم عنبر بیز - به دستگیری افتاده ای چو من برخیز


 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳ : سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش - که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰ : دانی چه گفت سالک خمّار خانه دوش - بشنو نصیحت از نفس پیر می فروش


 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰ : دلم رمیده شد و غافلم من درویش - که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۵ : به جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش - به کردگار رها کرده به مصالح خویش


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ : دلا چو شیوه ی رندی نمی رود از پیش - بجوی گنج سلامت ز کُنج خانه ی خویش


 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۸ : مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق - گرت مدام میسر شود زهی توفیق


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۳ : به وقت گل چو به کف برنهی شراب رحیق - بنوش جام مروّق به یاد لعل رفیق


 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۹ : اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک - از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ : هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک - گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۶ : چو خاک تا نشود تخته ی من اندر خاک - ز لوح سینه نگردد رقوم عشق تو پاک


 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۳ : شَمَمتُ روحَ وِدادٍ و شِمتُ برقَ وصال - بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ : برفتی از نظر و از نظر نرفت خیال - به افتراق مبدّل شد اتفاق وصال


 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۵ : به وقت گل شدم از توبهٔ شراب خجل - که کس مباد ز کردار ناصواب خجل


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱ : ایا ز تاب جمال تو آفتاب خجل - ز عطر سنبل زلف تو مشک ناب خجل


 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۶ : ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم - از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۲ : گر چه بس منفعل از شرم گناه آمده ایم - تکیه بر مرحمت لطف اله آمده ایم


 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰ : بالابلند عشوه گر نقش باز من - کوتاه کرد قصه زهد دراز من


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶ : ای قامت بلند تو عمر دراز من - محراب ابروی تو محل نماز من


 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵ : به جان پیر خرابات و حق صحبت او - که نیست در سر من جز هوای خدمت او


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۹ : نگار من که میان بسته ام به خدمت او - هزار شکر که مستظهرم بهمَّت او


 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۹ : زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی - خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ : بر گرد مه ز غالیه پرگار می کشی - بر طرف روز نقش شب تار می کشی


 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ : این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی - وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ : آن زلف مشَّوش وش اندر خم و تاب اولی - وآن نرگس خوش منظر مخمور و خراب اولی


 25. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱ : ما برفتیم، تو دانی و دل غمخور ما - بخت بد تا به کجا می برد آبشخور ما


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ : ای سهی قامت گلبوی صنوبر بر ما - سایه سرو قدت دور مباد از سر ما