گنجور

 
عطار

اخطار: این کتاب از آثاری است که جعلی بودن انتساب آن به عطار تقریبا مسلم است (این پیوند را ببینید).


بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: بنام کردگار فرد بی چون

بخش ۲ - در نعت حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله: ز بعد خالق کون و مکان را

بخش ۳ - در معراج حضرت خاتم صلی الله علیه و آله: شبی جبریل پاک آمد سوی خاک

بخش ۴ - در مناقب حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه: امیر دین و دنیا مرتضی دان

بخش ۵ - در مناقب حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السلام: چه گویم مدح میر دین حسن را

بخش ۶ - در اسرار عشق الهی فرماید: دلا اکنون شدی از خواب بیدار

بخش ۷ - در اسرار عشق و نموداری هیلاج فرماید: کمال عشق داند یافت عاشق

بخش ۸ - در سؤال کردن از هیلاج و جواب دادن او را: بدو گفتم که ای جان چیست نامت؟

بخش ۹ - جواب دادن منصور شیخ جنید را از حالات: بدو منصور گفت ای ذات بی‌چون

بخش ۱۰ - در فنا و در یافتن بقای کل فرماید: فناگرداند زین ره شیخ جان بین

بخش ۱۱ - جواب منصور در خطاب حق سبحانه و تعالی: چویارم این پیامم دوش گفتست

بخش ۱۲ - در نموداری اعیان و خورشید جان فرماید: جنیدا آفتاب جان عیان بین

بخش ۱۳ - در نموداری جان در اعیان فرماید: بتو پیداست جان ای غافل اینجا

بخش ۱۴ - در اعیان جان و در اعیان آن فرماید: حقیقت شیخ واصل یار این است

بخش ۱۵ - در کشف اسرار حق عزو جل: هر آن نقشی که بنموده است جانان

بخش ۱۶ - در حقایق و توحید کل فرماید: بجز هو نیست چیزی در حقیقت

بخش ۱۷ - در ذات و صفات و عین الیقین فرماید: کجائی تو که دربود و جودی

بخش ۱۸ - در بیخودی و مستی و کشف ذات فرماید: چو ساقی ازل جامی مرا داد

بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید: چنان مستم کنون در روی ساقی

بخش ۲۰ - در سلوک و وصول فرماید: چنین میدان اگر صاحب یقینی

بخش ۲۱ - در گوهر عقل و عشق گوید: دو جوهر دان تو عقل وعشق در خود

بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید: اگرچه سالک خوب ظریف است

بخش ۲۳ - در معنی و سقاهم ربهم شرابا طهورا فرماید: چو جام ما خوری اندر خرابات

بخش ۲۴ - در آنچه شریعت و حقیقت مراد یکی است: حقیقت این چنین دان در شریعت

بخش ۲۵ - در کشف حجاب و وصول دوست: اگر خود پرده برگیردزرویش

بخش ۲۶ - در نموداری یقین میان جان ودل و فرق در میان اینها: بجان و دل قدم زن اندرین راز

بخش ۲۷ - قال النبی صلی الله علیه و آله موتوا قبل ان تموتوا: ز موتوا قبل اگر آگاه کشتی

بخش ۲۸ - در خلوت و عزلت ودیدار الوهیت گوید: بکنج خلوت دل باش ساکن

بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید: ره مردان طلب کن تا بدانی

بخش ۳۰ - در اسرار دل و تفسیر قرآن مجید گوید: دلا قرآن نمودت جان جانان

بخش ۳۱ - حکایت: بزرگی گفته است این سر مرا باز

بخش ۳۲ - در صفت دل و اسرار توحید و حقایق فرماید: حقیقت ایدل اکنون چند گوئی

بخش ۳۳ - در حقیقت سر منصور و دریافتن اعیان گوید: چنین فرمود سلطان حقیقت

بخش ۳۴ - سؤال کردن شبلی از منصور: چو شد منصور بردار آن سرافراز

بخش ۳۵ - جواب دادن منصور شبلی را: جوابی داد او را آن زمان دوست

بخش ۳۶ - سؤال دیگر شبلی از منصور: محمددان وصال حق در اینجا

بخش ۳۷ - جواب دادن منصور شبلی را: جوابش داد آنگه شاه عشاق

بخش ۳۸ - در کشف اسرار و توحید کل گوید: نمودستی وصال خویش امروز

بخش ۳۹ - سؤال کردن سلطان بایزید از منصور از جان و جانان: حقیقت با یزید آن پیر عشاق

بخش ۴۰ - جواب گفتن منصور سلطان بایزید را قدس سره: جوابش داد شاه آفرینش

بخش ۴۱ - در نموداری سر توحید به هر نوع: تعالی الله منم منصور حلاج

بخش ۴۲ - در نموداری سر توحید حقیقت: حقیقت بایزید آن لحظه بگریست

بخش ۴۳ - جواب دادن منصور بایزید را: بدو منصور گفت ای راز دیده

بخش ۴۴ - در اسرار گفتن منصور بر سر دار: چو منصورم حقیقت عین نورم

بخش ۴۵ - سخن گفتن شیخ جنید و شیخ کبیر در کار منصور: جنید راهبر سلطان عشاق

بخش ۴۶ - جواب دادن شیخ کبیر مر شیخ جنید (قس) را: جوابش داد شیخ جمله عشاق

بخش ۴۷ - راز گفتن شیخ کبیر پاسخ جنید از کار منصور: حقیقت از شب اندر کشتی این راز

بخش ۴۸ - نکوهش کردن جاهل منصور را: یکی ز آن جمع نادان بوددر حال

بخش ۴۹ - جواب دادن منصور مدعی را: بخندید آن زمان منصور و این گفت

بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را: جنید راهبر گفت ای جهان بین

بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید: تو ای شیخ کبیر و قطب عالم

بخش ۵۲ - سؤال کردن شیخ جنید از منصور در حقیقت شرع: بدو آنگه جنید پاک دین گفت

بخش ۵۳ - جواب منصور شیخ جنید را (قس): بدو منصور گفت ای راز دیده

بخش ۵۴ - تحسین کردن جنید منصور را در اسرار عشق: جنیدا راهبر چون راز بشنید

بخش ۵۵ - سخن گفتن منصور با شیخ کبیر قدس سره: ز دار آنگاه منصور حقیقت

بخش ۵۶ - اسرارگفتن منصور با شیخ کبیر در اعیان: بگو شیخ کبیر کار دیده

بخش ۵۷ - در سر صفات بعیان عین الیقین فرماید: لقای خالق الخلق قدیمم

بخش ۵۸ - راز گفتن شیخ کبیر با شیخ جنید(قس) از هواداری منصور: چو شیخ این راز بشنید از خداباز

بخش ۵۹ - جواب دادن جنید شیخ کبیر را درنموداری منصور: جنیدش گفت ای خورشید آفاق

بخش ۶۰ - اسرارگفتن عبدالسلام درحضور منصور: سؤالی کرد از عبدالسلامم

بخش ۶۱ - اسرار گفتن عبدالسلام با شیخ جنید از حقیقت منصور: ورا عبدالسلام آنگه چنین گفت

بخش ۶۲ - پرسیدن عبدالسلام از حقیقت منصور: بدو گفتم که ای پیر سرافراز

بخش ۶۳ - جواب دادن شیخ جنید عبدالسلام را: جوابم داد و گفتا عبدالله

بخش ۶۴ - پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سر منصور: باو گفتم که او این دم کجایست

بخش ۶۵ - در نموداری شیخ کبیر با منصور: نظر کردم آنگهی در سوی منصور

بخش ۶۶ - سخن گفتن شیخ کبیر با منصور از نموداری قصاص: بدو گفتا که ای شیخ جهان بین

بخش ۶۷ - شیخ فریدالدین عطار قدس سره درنموداری خود و اسرار منصور فرماید: حقیقت رنج دل دیده است عطار

بخش ۶۸ - حکایت منصور و ختم کتاب: ترا گفت آنگهی سلطان معنی