گنجور

 
عطار

اخطار: این کتاب از آثاری است که جعلی بودن انتساب آن به عطار تقریبا مسلم است (این پیوند را ببینید).


بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: گهنکارم ز فعل خود گنه کار

بخش ۲ - در نعت سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا علیه السلام و کسب فیوضات از آستان آن حضرت: شه من در خراسان چون دفین شد

بخش ۳ - در اشاره به کتب و تألیفات خود فرماید: به اول سه کتب تقریر کردم

بخش ۴ - مناجات: خداوندا دلم آزاد گردان

بخش ۵ - در تمثیل عیاران بغداد و خراسان فرماید: سخنها دارم از سر معانی

بخش ۶ - در آفرینش انسان و مبدأ و معاد او فرماید: ترا در علم معنی راه دادند

بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید: بدان خود را و خود را کن فراموش

sunny dark_mode