گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سوزنی سمرقندی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای سنایی تو کجایی که به خون تو دریم» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

الف
د
ر
ز
س
ش
ک
م
ن
و
ه
ی

شماره ۱ - باز باد اندر فتاد: از باد اندر فتاد این سرخ سر چیغوز را

شماره ۲ - ایام چو تو دلبر طناز نیابد: رخ تازه چو تو هیچ دگر تاز نیابد

شماره ۳ - نور رخ تو قمر ندارد: . . . ری دارم که خر ندارد

شماره ۴ - عاشقان پیش تو گر تحفه همه جان آرند: تاز زبازان که ترا پیش گروگان آرند

شماره ۵ - عالم سعد، احمد مسعود: شیدگانی سهمگین کولنگ و بی هنجار شد

شماره ۶ - ای کودکان: . . . ر من ای کودکان ز کار فرو ماند

شماره ۷ - چه باید کرد: مرا کر بدر . . . ن یار باید کرد

شماره ۸ - پسر عبد: ای مرز تو اندر خور . . . ر پسر عبد

شماره ۹ - آن شب که مرا بود می وصل به کف بر: امروز منم . . . ر و خدو کرده به کف بر

شماره ۱۰ - سوزنیم: سوزنیم، مرد باندازه . . . ر

شماره ۱۱ - سوزنیم: سوزنیم، موم دل و خاره . . . ر

شماره ۱۲: سوزنیم مرد باندام . . . ر

شماره ۱۳ - رای بر آنست که بیرون زنم: سوزنیم، مرد گرانمایه . . . ر

شماره ۱۴: یاقوتی کبیر فروش کباده خر

شماره ۱۵ - جواب شعر شرف: منم کلوخ خر افشار کنگ خشک سپوز

شماره ۱۶ - ابوالعباس ترشروی: بخواهم گفت وصف سرخ کناس

شماره ۱۷ - ریش دلبر: تاختن آورد بر بتان ختن ریش

شماره ۱۸ - تاختن آورد بر بتان ختن ریش: ای بهمه تن گناه کرده، مکن ریش

شماره ۱۹ - ای شادی روزی که برآری پسرا ریش: زنهار به هش باش که ناری پسرا ریش

شماره ۲۰ - شنیدست از کسی کز سنگ سیم آید همی بیرون: به چشم عاشقان آید سرین گرد گلرنگش

شماره ۲۱ - ای بلبل خیل تو طربناک: ای سرخ سطبر سخت رگناک

شماره ۲۲ - این غم عشق به پیرانه زیاری جستم: ای پسر تا بمیان پای تو در نگریستم

شماره ۲۳ - منم که روح علوم زمانه را بدنم: منم که از سر حمدان عقیق در یمنم

شماره ۲۴ - هرچند که از عشق تو در کوی ملامیم: هرچند که گنگیم و کلوکیم و لکامیم

شماره ۲۵ - صنما تا به کف عشوه عشق تو دریم: ای سنایی تو کجایی که به خون تو دریم

شماره ۲۶ - جلال الدین کیست؟: ز سیم ساده یکی کوه دیده ام بدو نیم

شماره ۲۷: ما فرش بزرگی به جهان باز کشیدیم

شماره ۲۸ - ای سنائی بیا: ای سنائی بیا و قد خم کن

شماره ۲۹ - آخر چه هست این؟: ای خصلت تو هشتن، آخر چه خصالست این

شماره ۳۰ - ای سنائی دم در این عالم قلندروار زن: ای پسر ریش آوریدی گل کش و دیوار زن

شماره ۳۱ - مرا عشقت بنامیزد بدان سان پرورید ای جان: چو زآب روی تو ریش چو آتش بردمید ای جان

شماره ۳۲ - کودکان تنگ قبا: این کودکان تنگ قبای فراخ . . . ن

شماره ۳۳: ای رسیده شبی بگازه من

شماره ۳۴ - تا سر من همی بود بر دوش: . . . ن ترک من، آن بت سیمین

شماره ۳۵ - ای گشته ز تابش و صفای تو: سهل است سنائیا سنای تو

شماره ۳۶ - روز از ما بگریخت: شمس برگشت ز چرخ، همچو زرین طبقو

شماره ۳۷ - گره زده سر زلفین دلگشای که چه: خوره شده بمیان پای من بپای که چه

شماره ۳۸ - دوش در خواب ترا دیدم: ریش با دوش رسید از بن گوش ای گنده

شماره ۳۹ - عقل و جانم برد شوخی آفتی بتیاره ای: تاز بازم ایر من در . . . ن هر زن باره‌ای

شماره ۴۰ - ای راه ترا دلیل مردی: ای مرز ترا دریده مردی

شماره ۴۱ - پرسند از او که چند هجا گفتی: ای سید کتب خانه برآشفتی

شماره ۴۲ - چرا ز روی لطافت بدین غریب نسازی: چرا ز راه لطافت بدین قضیب نیازی

شماره ۴۳: گاه آن آمد که شب برخوری شلغم زنی

شماره ۴۴ - گاه آن آمد بتا کاندر خرابی دم زنی: میخکی سازی کزین در دیگ شلغم میکنی

sunny dark_mode