گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ناصرخسرو

بخش ۱ - زندگی در مرو: چنین گوید ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو ...

بخش ۲ - خواب ناصر خسرو: در ربیع الآخر سنه سبع و ثلثین و اربعمائه (۴٣٧) که ...

بخش ۳ - توبه و عزم سفر حج: روز پنجشنبه ششم جمادی الآخر سنه سبع و ثلثین و ...

بخش ۴ - عزم نیشابور و کسوف: و بیست و سیوم شعبان به عزم نیشابور بیرون آمدم و ...

بخش ۵ - زیارت شیخ بایزید بسطامی و طلب اهل علم: به راه کوان به قومس رسیدم و زیارت تربت شیخ بایزید بسطامی بکردم قدس الله روحه.

بخش ۶ - ری، کوه دماوند و نوشادر: و از بلخ تا به ری سیصد و پنجاه فرسنگ حساب کردم. و ...

بخش ۷ - قزوین، رییس علوی آن و صنعت کفشگری در قزوین: پنجم محرم سنه ثمان و ثلثین و اربعمایه (۴٣٨)، دهم ...

بخش ۸ - بقال خرزویل: دوازدهم محرم سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه (۴٣٨) از ...

بخش ۹ - شاه‌رود، سپیدرود و دریای آبسکون: چون از آن جا برفتیم نشیبی قوی بود، چون سه فرسنگ ...

بخش ۱۰ - شمیران در ولایت دیلم: اکنون با سر حکایت و کار خود شوم، از خندان تا ...

بخش ۱۱ - از شمیران تا تبریز: بیست و ششم محرم از شمیران برفتم، چهاردهم صفر را ...

بخش ۱۲ - قطران تبریزی: و در تبریز قطران نام شاعری را دیدم، شعری نیک می‌گفت، اما زبان فارسی نیکو نمی‌دانست.

بخش ۱۳ - مرند، خوی، برکری، وان، اخلاط و بطلیس: چهاردهم ربیع الاول از تبریز روانه شدیم، به راه ...

بخش ۱۴ - ارزن، میافارقین، نصریه: از آن جا به شهر ارزن شدیم، شهری آبادان و نیکو ...

بخش ۱۵ - آمد: ششم روز از دی ماه قدیم به شهر آمد رسیدیم. بنیاد ...

بخش ۱۶ - حران: و از شهر آمد به حران دو راهست، یکی را هیچ آبادانی ...

بخش ۱۷ - قرول و مرد عرب شصت ساله: از آن جا برفتیم، به شهری رسیدیم که قرول نام آن بود.

بخش ۱۸ - سروج، فرات، منبج، حلب: شنبه دویم رجب سنه ثمان و ثلثین و اربعمایه به سروج ...

بخش ۱۹ - جند قنسرین، سرمین، معمره النعمان و استوانه سنگینش: یازدهم رجب از شهر حلب بیرون شدیم، به سه فرسنگ دیهی بود جند قنسرین می‌گفتند.

بخش ۲۰ - ابوالعلاء معری: در آن شهر مردی بود که وی را ابوالعلاء معری ...

بخش ۲۱ - کویمات، حماة، آب عاصی: پانزدهم رجب سنه ثمان و ثلثین و اربعمایه از آنجا ...

بخش ۲۲ - عرقه، طرابلس و مردمان شیعه‌اش: از آنجا برفتیم، به شهری رسیدیم که آن را عرقه ...

بخش ۲۳ - طرابرزن، جبیل و بیروت: پس از این شهر برفتم همچنان بر طرف دریا روی سوی ...

بخش ۲۴ - صیدا: پس از آن به شهر صیدا رسیدیم هم بر لب دریا. نیشکر ...

بخش ۲۵ - صور: چون از آن جا پنج فرسنگ بشدیم به شهر صور رسیدیم. ...

بخش ۲۶ - عکه، عین‌البقر: و چون ما از آن جا هفت فرسنگ برفتیم به شهرستان عکه ...

بخش ۲۷ - زیارت قبور انبیای بنی اسرائیل: پس به دهی رسیدم که آن را پردة می‌گفتند، آن جا قبر ...

بخش ۲۸ - شهر طبریه: طول آن دریا به قیاس شش فرسنگ و عرض آن سه فرسنگ ...

بخش ۲۹ - حیفا: بعد از آن از آنجا برفتیم و به دیهی رسیدیم که آن ...

بخش ۳۰ - قیساریه، کفرسابا، کفر سلام: و از آنجا به شهری رسیدیم و آن را قیساریه خوانند و ...

بخش ۳۱ - رمله، خاتون، قریة العنب: روز یکشنبه، غره رمضان، به رمله رسیدیم، و از ...

بخش ۳۲ - بیت المقدس: خامس رمضان سنه ثمان و ثلثین و اربعمائه (پنجم ...

بخش ۳۳ - مسجد قدس و جوانب آن: گفتم که شهر بیت المقدس بر سر کوهی است و زمین ...

بخش ۳۴ - بیت اللحم: پس از بیت المقدس زیارت ابراهیم خلیل الرحمن علیه ...

بخش ۳۵ - سفر به حجاز: پس من از آن جا به بیت المقدس آمدم و از بیت المقدس ...

بخش ۳۶ - بازگشت به بیت المقدس: پنجم محرم سنه تسعه و ثلثین و اربعمایه هلالیه به ...

بخش ۳۷ - رمله، عسقلان، طینه، تنیس: پس از بیت المقدس عزم کردم که در دریا نشینم و به ...

بخش ۳۸ - قاهره: و ازتنیس به قسطنطنیه کشتی به بیست روز رود. و ما ...

بخش ۳۹ - صفت شهر مصر و ولایتش: صفت شهر مصر و ولایتش : آب نیل ازمیان جنوب و مغرب ...

بخش ۴۰ - اسکندریه و مناره آن: و از مصر تا اسکندریه سی فرسنگ گیرند. و اسکندریه ...

بخش ۴۱ - قیروان، سلجماسه و اندلس: و آن دریا همچنان می‌کشد تا قیروان. و از مصر تا قیروان صد و پنجاه فرسنگ باشد.

بخش ۴۲ - دریای قلزم: و از مصر چون به جانب مشرق روند به دریای قلزم رسند ...

بخش ۴۳ - جنوب مصر: و اگر از مصر به جانب جنوب بروند و از ولایت نوبه ...

بخش ۴۴ - صفت شهر قاهره: صفت شهر قاهره. چون از جانب شام به مصر روند اول به ...

بخش ۴۵ - صفت فتح خلیج: صفت فتح خلیج. بدان وقت که رود نیل وفا کند یعنی از ...

بخش ۴۶ - صفت شهر مصر، پوست پلنگی گاوها، مرغ خانگی بزرگ حبشیها، خرهای ابلق: صفت شهر مصر. بر بالایی نهاده و جانب مشرقی شهر کوه ...

بخش ۴۷ - آسایش در مصر: و در سنه تسع و ثلثین و اربعمایه سلطان را پسری آمد ...

بخش ۴۸ - صفت خوان سلطان و قیاس با بارگاه سلاطین عجم سلطان محمود و غزنوی و پسرش مسعود: صفت خوان سلطان. عادت ایشان چنین بود که سلطان در ...

بخش ۴۹ - سیر سلطان مصر: سیر سلطان مصر. امن و فراغت اهل مصر بدان حد بود که ...

بخش ۵۰ - بیرون شدن از مصر و صفت مدینة النبی: غره شهر ذی القعده از مصر بیرون شدم و بیستم ماه ...

بخش ۵۱ - مکه: یکشنبه ششم ذی الحجه به مکه رسیدیم. به باب الصفا ...

بخش ۵۲ - بازگشت به مصر: و من چون حج بکردم باز به جانب مصر برفتم که کتب ...

بخش ۵۳ - بازگشت به خانه، اسیوط، خشخاش و افیون: اکنون شرح بازگشتن خویش به جانب خانه به راه مکه حرسها الله تعالی من الافات از مصر بازگویم.

بخش ۵۴ - اخمیم، اسوان و نوبه: از آن جا به شهری رسیدم که آن را اخمیم می‌گفتند، ...

بخش ۵۵ - ضیقه: راه سوی مشرقی جنوبی بود. چون هشت فرسنگ برفتم ...

بخش ۵۶ - عیذاب: هشتم ربیع الاول سنه اثنی و اربعین و اربعمایه به ...

بخش ۵۷ - جده: گفتند شتر نجیب هیچ جای چنان نباشد که در آن بیابان ...

بخش ۵۸ - صفت شهر مکه شرفها الله تعالی: صفت شهر مکه شرفها الله تعالی : شهر مکه اندر میان ...

بخش ۵۹ - صفت زمین عرب و یمن: صفت زمین عرب و یمن : چون از مکه به جانب جنوب روند ...

بخش ۶۰ - صفت مسجد الحرام و بیت کعبه: صفت مسجد الحرام و بیت کعبه :گفته ایم که خانه کعبه ...

بخش ۶۱ - صفت کعبه: صفت کعبه :دری است از چوب ساج به دو مصراع و بالای ...

بخش ۶۲ - صفت اندرون کعبه: صفت اندرون کعبه :عرض دیوار یعنی ضخامتش شش شبر است ...

بخش ۶۳ - صفت گشودن در کعبه شرفهاالله تعالی: صفت گشودن در کعبه شرفهاالله تعالی. کلید خانه کعبه ...

بخش ۶۴ - عمره جعرانه: عمره جعرانه. به چهارفرسنگی مکه از جانب شمال جایی ...

بخش ۶۵ - پس از حج چهارم: نهم ذی الحجة سنه اثنی و اربعمایه حج چهارم به یاری ...

بخش ۶۶ - لحسا و طائف: پس از آن از اعرابی شتر کرایه گرفتم تا لحسا و ...

بخش ۶۷ - پس از طائف: از طائف برفتیم و کوه و شکستگی بود که می‌رفتیم و ...

بخش ۶۸ - اعراب بدوی و خوراک ایشان: قومی به عرب بودند که پیران هفتاد ساله مرا حکایت ...

بخش ۶۹ - فلج و مردم فقیر جنگ‌طلبش: از مکه تا آن جا صد و هشتاد فرسنگ بود. این فلج در ...

بخش ۷۰ - نقاشی ناصرخسرو و حیرت اعراب بدوی: مسجدی بود که ما در آن جا بودیم اندک رنگ و شنجرف و ...

بخش ۷۱ - به سوی بصره: پس آن عریان کتاب های من بر شتر نهادند و برادرم را ...

بخش ۷۲ - یمامه و مردمان زیدی مذهبش: به یمامه حصاری بود بزرگ و کهنه. از بیرون حصار ...

بخش ۷۳ - لحسا: لحسا شهری است بر صحرای نهاده که از هرجانب که بدان ...

بخش ۷۴ - بوسعیدیان شهر لحسا: در شهر بیش از بیست هزار مرد سپاهی باشد و گفتند ...

بخش ۷۵ - تا کسی دعوی بوسعیدی نکند: و چون سلطان برنشیند هر که باوی سخن گوید او را ...

بخش ۷۶ - حجرالاسود مغناطیس مردمان است!: و یکی از آن سلطانان در ایام خلفای بغداد با لشکر ...

بخش ۷۷ - خوراک مردمان لحسا: در شهر لحسا گوشت همه حیوانات فروشند چون گربه و سگ ...

بخش ۷۸ - حدود لحسا: و چون از لحسا به جانب مشرق روند هفت فرسنگی ...

بخش ۷۹ - نزدیک من بدویان با اهل لحسا نزدیک باشند به بی‌دینی: و به لحسا چندان خرما باشد که ستوران را به خرما ...

بخش ۸۰ - بصره: اکنون با سرحکایت رویم. از یمامه چون به جانب بصره ...

بخش ۸۱ - امیران پارسی بصره: و در آن وقت امیر بصره پسر با کالیجار دیلمی بود که ...

بخش ۸۲ - گرمابه‌بان ما را به گرمابه راه نداد: و چون به آن جا رسیدیم از برهنگی و عاجزی به ...

بخش ۸۳ - مشاهد امیرالمؤمنین علی(ع) در بصره: در بصره به نام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه ...

بخش ۸۴ - ادامه حکایت گرمابه و گرمابه‌بان: و بعد از آن که حال دنیاوی ما نیک شده بود هر یک ...

بخش ۸۵ - صفت مد و جزر بصره و جوی های آن: صفت مد و جزر بصره و جوی های آن : دریای عمان را ...

بخش ۸۶ - شهر ابله: و شهر ابله که بر کنار نهر است و نهر بدان موسوم ...

بخش ۸۷ -صفت اعمال بصره: صفت اعمال بصره : حشان، ثربه، بلاس، عقرمسیان، ...

بخش ۸۸ - پس از بصره: فی الجمله منتصف شوال سنه ثلث و اربعین و اربعمایه ...

بخش ۸۹ - آبادان: و به عبادان رسیدیم و مردم از کشتی بیرون شدند و ...

بخش ۹۰ - پس از آبادان: دیگر روز صبحگاهی کشتی در دریا راندند و بر جانب ...

بخش ۹۱ - مهروبان: و چون از خشاب بگذشتیم چنان که ناپدید شد دیگری بر ...

بخش ۹۲ - ارجان: گفتند به ارجان مردی بزرگ است و فاضل، او را شیخ ...

بخش ۹۳ - لردگان و لنجان: و اول محرم از آن جا برفتیم و به راه کوهستان روی ...

بخش ۹۴ - اصفهان: از آن جا برفتیم هشتم صفر سنه اربع و اربعین و اربع ...

بخش ۹۵ - از اصفهان تا طبس: بیست و هشتم صفر بیرون آمدیم، به دیهی رسیدیم که آن ...

بخش ۹۶ - طبس: طبس شهری انبوه است اگرچه به روستا نماید و آب اندک ...

بخش ۹۷ - پس از طبس: نهم ربیع الاول از رقه برفتیم و دوازدهم ماه به شهر ...

بخش ۹۸ - قاین: و بیست و سیوم شهر ربیع الاخر به شهر قاین رسیدیم. ...

بخش ۹۹ - سرخس، مروالرود، باریاب و سنگلان: دوم جمادی الاخر به شهر سرخس رسیدیم وا ز بصره تا ...

بخش ۱۰۰ - پایان سفر: از آن جا به راه سه دره سوی بلخ آمدیم و چون به ...

 
sunny dark_mode