گنجور

 
ناصرخسرو

بسم الله الرحمن الرحیم: حمد و سپاس مر آفریدگاریرا که عالم پیدا را از عالم ...

آغاز کتاب: آگاهی دهیم جویندگان سر نامتناهی را آنکه ایزد ...

گفتار اول: گویم که چون مردم را از عنایت آلهی نصیبی آمد که ...

گفتار دویم: گوئیم هر کس دعوی همی کند از خلق که طریق حق آنست ...

گفتار سویم: نخست باید که مومن علم را بداند که چیست تا چون ...

گفتار چهارم: چون باز نمودیم که نخست چیزیکه پدید آمد امر بازیست ...

گفتار پنجم: گویم نیست مارا اندر آنچه گوئیم قوتی و حولی و چون ...

گفتار ششم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که علت عالم کثیف آن ...

گفتار هفتم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که هر چیزیکه او موجود شده ...

گفتار هشتم: گوئیم بتوفیق الله تعالی که چون مردم از دو گوهر ...

گفتار نهم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که بقای عالم جسمانی اندر ...

گفتار دهم: گوئیم بتوفیق ایزد سبحانه و تعالی که نادانان و ...

گفتار یازدهم: گوییم که این گواهست از بنده مر خدای‌تعالی را پس ...

گفتار دوازدهم: گویم بتوفیق خدایتعالی کلیمه اخلاص که لا اله الا ...

گفتار سیزدهم: گوئیم ایزد تعالی بفرمود مر رسول خویش را تا خلق را ...

گفتار چاردهم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که بکلیمه اخلاص پیدا شود ...

گفتار پانزدهم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که آبدست در نماز است ...

گفتار شانزدهم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی جنابت از جماع واجب شود از ...

گفتار هفدهم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که تیمم آبدست بخاک اندر ...

گفتار هژدهم: و جز آن روا نیست از بهر آنکه آن دلیل است بر دعوت ...

گفتار نوزدهم: و نماز جملگی بر سه رویست و آن فریضه است و سنت و ...

گفتار بیستم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که نماز کردن دلیلست بر ...

گفتار بیست و یکم: گوئیم بتوقیق خدایتعالی آنچه بمارسیده است از روایت ...

گفتار بیست و دویم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که نماز آدینه دلیل است بر ...

گفتار بیست و سویم: و عید روزه گشایان دلیل است بر اساس از بهر آنکه ...

گفتار بیست و چهارم: گوئیم بتوفیق ایزد تعالی که این عیددلیل است بر ...

گفتار بیست و پنجم: آن دو رکعت نماز است بده رکوع و چهار سجود واندر هر ...

گفتار بیست و ششم: گوئیم بتوفیق ایزد تعالی که این نماز را بانگ نماز ...

گفتار بیست و هفتم: گوییم به توفیق خدای تعالی که نماز کننده چون به ...

گفتار بیست و هشتم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که اندر دادن زکوه پاکیزه ...

گفتار بیست و نهم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که اندر عالم خرید و فروخت ...

گفتار سی ام: گوئیم بتوفیق ایزد سبحانه و تعالی که بر سه نوع ...

گفتار سی و یکم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که روینده آنست که زیادت ...

گفتار سی و دویم: گوئیم که زکوه فطر بر سر مردم است و زکوه مال بر ...

گفتار سی و سوم: گوئیم که روزه را بتازی صوم گویند و صوم باز ...

گفتار سی و چهارم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که حج کردن قصد کردن است ...

گفتار سی و پنجم: گوئیم که چون جسد مردم ازینعالم بود و نفس مردم از ...

گفتار سی و ششم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که مردم گوهریست لطیف بر ...

گفتار سی و هفتم: گوییم به‌توفیق خدای‌تعالی که حیض زنان خونی است که ...

گفتار سی و هشتم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که حقیقت استبرا خالی کردن ...

گفتار سی و نهم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که خبر است از رسول علیه ...

گفتار چهلم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی و بجود ولی زمان علیه ...

گفتار چهل و یکم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که فرق نیست میان مرد که ...

گفتار چهل و دویم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی و نور خداوند شریعت علیه ...

گفتار چهل و سوم: گوییم به توفیق خدای‌تعالی که پرسیدند از رسول صلی ...

گفتار چهل و چهارم: گوئیم بجود ولی زمان علیه السلام مر تابعان خاندان ...

گفتار چهل و پنجم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که حدیث دجال میان امت ...

گفتار چهل و ششم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که نکاح ظاهر آنست که زنی ...

گفتار چهل و هفتم: گوئیم بتوفیق خدا یتعالی که بر بنده طاعت خدای بر ...

گفتار چهل و هشتم: گوئیم بتویق خدایتعالی که جهاد کردن واجب است بر ...

گفتار چهل و نهم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که این قول بوقت افتادن ...

گفتار پنجاهم: (گوئیم) که صلوه دادن بر رسول فرمان برداریست مر ...

گفتار پنجاه و یکم: گوئیم بتوفیق خدایتعالی که رسول مصطفی صلی الله ...