گنجور

 
رضاقلی خان هدایت

بخش ۱ - فردوس در شرح احوال و اقوال جمعی از عرفا و فضلا و حکما و فقرا و علما و شعرای متأخرین و معاصرین: آگه شیرازی

بخش ۲ - آگه شیرازی: و هو زبدة الموحدین مولانا آقاعلی اشرف. آن جناب ...

بخش ۳ - اسرار سبزواری سلمه الله تعالی: و هو فخرالمحققین و قدوة المتکلمین الحاج میرزا ...

بخش ۴ - اخگر کرمانی: اسم شریفش میرزا محمد یوسف. از سلسله میرزا حسین ...

بخش ۵ - آزاد کشمیری: مردی است معقول و نامش میرغلام رسول و به محمد علی ...

بخش ۶ - ایاز طالش: نامش ایاز بیک بود و ملازمت می‌نمود. به مرتبه ...

بخش ۷ - بسمل شیرازی: و هو قدوة العلما و زبدة الفضلا، کهف الحاج حاجی ...

بخش ۸ - بهار دارابی: اسمش میرزا محمد علی و به داراب جرد فارس به حکم ...

بخش ۹ - بهجت شیرازی: اسمش میرزا عبدالحمید بن مولانا عبدالغفار. والدش ...

بخش ۱۰ - تمکین شیروانی: و هو کهف الحاج حاجی زین العابدین بن ملا اسکندر ...

بخش ۱۱ - تسلیم اصفهانی: میرزا صادق نام داشته و چندی لوای سیاحت افراشته. ...

بخش ۱۲ - حسینی قزوینی: و هو فخر العارفین و زین الواصلین، کهف الحاج ...

بخش ۱۳ - حسرت همدانی: ازعلوم رسمیه بهره مند و به ترک و تجرید سربلند، از ...

بخش ۱۴ - حیران یزدی: اسمش میرزا محمد علی و از اکابر سادات اعلی درجات ...

بخش ۱۵ - حسن نهاوندی: و هو مولانا حسن بن محمد. مولد و منشاء ایشان ...

بخش ۱۶ - خاکی خراسانی: نام شریف آن جناب مولانا لطفعلی. والدش از اهل ...

بخش ۱۷ - خالد سلیمانیه: وهو فخرالعارفین و زین السالکین شیخ خالد و در ...

بخش ۱۸ - خاوری کوزه کنانی: اسمش میرزا معصوم و سلسله نسبش به شمس الدین تبریزی ...

بخش ۱۹ - خاکی شیرازی: اسم شریفش میرزا امین. فقیری است دردمند و سالکی ...

بخش ۲۰ - راز شیرازی: و هو زبدة العارفین، میرزا ابوالقاسم بن مرحوم ...

بخش ۲۱ - رحمت کوزه کنانی: اسم شریفش میرزا محمد. اصلش از کوزه کنان منمحال ...

بخش ۲۲ - رضاعلی شاه دکنی: از اماجد سادات رفیع الدرجات و از اکابر اولیای ...

بخش ۲۳ - رونق کرمانی: اسم شریف آن جناب میرزا محمد حسین بوده و در خدمت ...

بخش ۲۴ - رضای هراتی: از اهل هرات و ازمریدان جناب سید معصوم دکنی است. ...

بخش ۲۵ - زاهد گیلانی: از فضلا و عرفای معاصرین است ودر علوم عقلی و نقلی ...

بخش ۲۶ - ساغر شیرازی: و هو زبدة العلما و قدوة الفضلا تاج الحرمین ...

بخش ۲۷ - شهاب ترشیزی: اسم شریفش میرزا عبدالله و از کمالات صوری و معنوی ...

بخش ۲۸ - شکیب اصفهانی: اسمش میرزا محمد علی. تحصیل کمالات متداوله نموده. ...

بخش ۲۹ - شاهد ایزد خواستی: اسم شریفش آقامیرمؤمن. مولدش قریه ایزدخواست ...

بخش ۳۰ - شحنه خراسانی: وهو زبدة الامرا، محمد مهدی خان بن محمد حسن بیگ ...

بخش ۳۱ - صبای کاشانی: و هو ملک الشعرا و سلطان البلغا، افصح المتأخرین ...

بخش ۳۲ - صفایی نراقی: و هو کهف الفضلا و المعاصرین، ملا احمدبن ملا ...

بخش ۳۳ - صمد همدانی قدس سره: و هو قطب العلماء، مولانا شیخ عبدالصمد. از ...

بخش ۳۴ - صدقی کرمانی: اسمش میرزا صادق و در همه فنون کامل و بر همگنان ...

بخش ۳۵ - طبیب شیرازی: نام شریفش آقا عبدالله و از کمالات عقلیه و نقلیه ...

بخش ۳۶ - ظفر کرمانی: نام شریف آن جناب میرزا کاظم. خلف الصدق جناب عارف ...

بخش ۳۷ - عیانی جهرمی: اسمش احمدخان و اصلش از آن بذره نزهت بنیان. در ...

بخش ۳۸ - علی کرمانی: اسمش علیرضا و از طایفه ذوالعلا. موطنش قلعه عسکر ...

بخش ۳۹ - عارف اصفهانی: اسمش آقا محمدتقی. مردی است متورع و متقی. پیوسته ...

بخش ۴۰ - غالب طهرانی: نامش اسدالله خان و اصلش از آذربایجان. در سن شباب ...

بخش ۴۱ - فخری ایروانی قدس سره: اسمش میرزا عباس، الشهیر به حاجی میرزا آقاسی. خلف ...

بخش ۴۲ - فانی اصفهانی رحمة الله: اسم شریفش آقا سید رضا. خلف الصدق جناب آقا میر ...

بخش ۴۳ - قانع شیرازی: و هو شیخ محمد بن علی البحرانی والد آن جناب است. ...

بخش ۴۴ - قطب شیرازی: و هو قطب المحققین و فخرالالهیین سید محمد ...

بخش ۴۵ - کامل خراسانی: اسم شریفش ملامحمد اسماعیل و اصلش از قریه ارغد ...

بخش ۴۶ - کوثر همدانی: و هو قدوة المحققین و زبدة العارفین الحاج ...

بخش ۴۷ - کوثر هندوستانی: از اعاظم مشایخ سلسله علیه شطاریه است که به ...

بخش ۴۸ - محوی استرآبادی: و هو کهف الحاج الحرمین الشریفین حاج ملا محمد ...

بخش ۴۹ - محرم شیرازی: اسمش ضیاءالدین علی محمد. خلف الصدق جناب نورالدین ...

بخش ۵۰ - مظفر کرمانی قدس سره: و هو قدوة المحققین و زبدة العارفین میرزا ...

بخش ۵۱ - مجذوب همدانی قدس سره: و هو قدوةالمحققین و قطب العارفین الشیخ الکامل ...

بخش ۵۲ - منور رازی: اسمش میرزا الله ویردی. از جمله مریدان و اخلاص ...

بخش ۵۳ - محجوب ترشیزی: اسمش میرزا مرتضی و خلف الصدق میرزا عبدالله ...

بخش ۵۴ - معطر کرمانی علیه الرحمه: و هو مولانا محمد مهدی بن محمد شفیع. نسبتش به ...

بخش ۵۵ - مجمر اصفهانی رحمة الله علیه: وهو زبدة الفصحاء المعاصرین آقا سید حسین. سیدی ...

بخش ۵۶ - منظور شیرازی: نام شریفش آقامحمد ابراهیم. صاحب طبع سلیم. با ...

بخش ۵۷ - مظهر علی شاه تونی خراسانی: و هو سمی الخلیل و سید الجلیل سید ...

بخش ۵۸ - نادر مازندرانی: اسمش میرزا اسدالله. مولد و منشاء ایشان قریه شهر ...

بخش ۵۹ - نشاط اصفهانی: نام شریف آن جناب میرزا عبدالوهاب، موسوی انتساب و ...

بخش ۶۰ - نادری کازرونی: اسم شریف آن جناب حاجی میرزا محمد ابراهیم عاشقی ...

بخش ۶۱ - نغمه خراسانی: نامش میرزا عبدالوهاب و برادر زاده ملالطفعلی ...

بخش ۶۲ - نوری مازندرانی: و هو زبدة المحققین و افضل المدققین، الحکیم ...

بخش ۶۳ - نظر نایینی: اسمش میرزا محمد رحیم و از اکابر اهالی آن قصبه ...

بخش ۶۴ - نور علی شاه اصفهانی: خلف الصدق فیض علی شاه طبسی رحمة الله بوده و اصل ...

بخش ۶۵ - نظام کرمانی: و هو زبدة العلما و قدوة العرفا مولانا احمدبن ...

بخش ۶۶ - نیاز شیرازی: اسم شریفش آقا محمدرضا، خلف الصدق جناب شیخ ...

بخش ۶۷ - ناصر اصفهانی: اسمش میرزا محمد. مشهور به گل کار و ملقب به درویش ...

بخش ۶۸ - وصال شیرازی: و هو زبدة السالکین و العارفین وافصح المتأخرین ...

بخش ۶۹ - وحدت هندوستانی: اسم شریفش شیخ محمد و مناسب تخلصش، موحد. اصلش از ...

بخش ۷۰ - هاشم شیرازی قدس سره: و هو قدوة العارفین و شیخ المتاخرین آقامحمد هاشم ...

بخش ۷۱ - همدم شیرازی: آقا نجفعلی نام دارد. برادر کهتر منظور است. در ...

بخش ۷۲ - خلد - در خاتمه کتاب و ذکر حالات و مقالات مؤلف: بی خبر از احوال نهایت و بدایت ابن محمد هادی ...