1. بنام خدا
  میدانیم که مقصود از کارهای عبادی نزدیک شدن به خداست مثلا نماز برای نزدیک شدن به خدا انجام میشود این معنی میرساند که ما از خدای خود دور افتاده ایم وحال باید برای تقرب کاری بکنیم
  سرآغاز مثنوی همین دوری وجدائی مطرح شده است وبراستی اگر ما جدائی خود را درک نکنیم چگونه میتوانیم در امر تقرب بکوشیم مولوی این جدائی را از ژرفای دل متوجه بوده ورنج ناشی از آنرا
  بدرستی احساس کرده وخواسته حقیقت رابه ما هم انتقال دهد ومثنوی خود را با این مقدمه جالب شروع کرده است وجا دارد سرآغاز مثنوی را با توجه کافی بخوانیم
  اگر خواسته باشیم با مولوی همنوا شویم ودور افتادگی خود را همچون نائی که از نیستان اصلی بریده شده در یابیم کافیست توجه کنیم که همه رنجهای روانی فعلی ما وآنچه در گذشته کشیده ایم ناشی از دوری ما از پروردگامان بوده است وتمثیل نای بریده شده از نیستان برای همه ما مصداق دارد ما در زندگی اجتماعی از همان ابتدای کودکی به غیر خدا وابسته شده ایم وخدا پرستی ما هم غالبا از همین وابستگی برآمده وچه بسا کار ساز نیست ولذا توجه به آثار مولوی وامثال مولوی که مارا راهنمائی میکنند برای همگان ضروری است اگر کسانی به آثار مولوی توجه ندارند ویا به او خوشبین نیستند با اندکی دقت ممکن است متوجه شوند یا نظرشان تغییر کند وآنها که به مولوی ارادت دارند خوب است عنایت کنند که در راهی بی پایان قرار درارند وبه آنجه میدانند اکتفا نکنند

  Comment by Anonymous — فروردین ۲۷, ۱۳۸۷ @ ۶:۳۷ ق.ظ

 2. بایاد خالق جانها
  هرکسی کودور ماندازاصل خویش
  باز جوید روزگار وصل خویش
  اصل خویش یعنی یگانگی خویش وتمامیت خویش وارزش والای خویش وخلاصه فطرت الهی خویش که در ااتصال به مبدا است
  آیا چه چیز هائی ماراازاین اصل دور کرده است اگر بدانیم امیدی به سعادت ورستگاری وجود دارد
  اگر قدری توجه کنیم شاید دریابیم که یگانگی ما در پای شریکان افتاده وبجای اینکه خودمان باشیم یکی از دیگران شده ایم یکی از دیگران بودن یعنی درمیان نبودن اصل خویش وتمامیت وجود مادر پای نیاز روانی به دیگران محو گردیده وفطرت الهی ما درپای طبیعت ما ومکتسبات دیرینه ما از تجلی باز ایستاده ورشته ارتباط وعشق ما به مبدا هستی زنگ زده وعایق گشته است
  برای رسیدن به حقیقت ناچاریم تامل کنیم وبا صبر وحوصله موانع ومشکلات را ببینیم آنچه انسان را از اسارت میرهاند مشاهده احوال خویش با بی طرفی است که اصطلاحا خود شنا سی گفته میشود وگرنه خواندن مثنوی مولوی وآثار دیگربرای ما چندان سودمند نخواهد بود
  در حدیثی مشهور داریم که “طلب العلم فریضه”ودر حدیثی از امام صادق ع درتحف العقول آمده است که مقصود از علمی که طلب آن واجب است علم النفس میباشد
  وعلم النفس همان اگاهی به احوال خود وشناختن
  مکتسبات مزاحم وشرطی شده است این آگاهی میتواند رهاننده باشد
  تصور میرود آنچه در حاشیه ابیات مولوی گفتنی است راهگشائی برای توجه کردن وفهم مقصود اوست وکار مهم شارحان آثارش باید این باشد وگرنه بزرگنمائی مولوی وارزشیابی او ونظر یه سازی در مورد اوچنانکه غالبا معمول است مفید واقع نمیشود

  Comment by Anonymous — فروردین ۲۸, ۱۳۸۷ @ ۶:۳۷ ق.ظ

 3. بنام خدا
  به نظر میرسد اگر تمام ابیات سرآغاز مثنوی در اینجا نوشته شده بود بهتر بود

  Comment by فضل الله شهیدی — فروردین ۳۰, ۱۳۸۷ @ ۶:۳۲ ق.ظ

 4. بنام او
  بشنوازنی چون حکایت میکند
  وزجدائیها شکایت میکند
  دراین بیت مشهوروابیات بعد آیا کدام جدائی درنظراست که به نی بریده شده از نیستان تشبیه شده است ؟ آیا معنی این جدائی درهبوط اولیه انسان در این دنیا ست یا اینکه مقصود آن جدائیها ئی است که از عوامل محیط اجتماعی وتربیتی حاصل میشودوفرد را از اصل خود یاخویشتن خویش خالی واز غیرخود پر میسازد؟اگر مورد اخیردر نطر باشد موافق حدیثی ازپیامبرگرامی اسلام است که همه کودکان با فطرت پاک متولد میشوند وبعد والدین آنان را به آئین خود درمیآورند(ازفطرت دورمیسازند) وچون ابیات مقدمه مثنوی گواه آنستکه انسان ازاصل خوددور مانده است ودرمطالب مثنوی وآثارعرفانی دیگرتاکید شده که آدمی باید اصل خودرا بازیابد وبه خدا برسد بنظرمیرسد معنای دومی قاعدتا وعملا باید مورد توجه باشد وگرنه چنانچه معنی اول صرفا در نظرباشد چاره ای نمیتوان اندیشید
  بعضی گفته اند چون طفل متولد میشود موجودی جهانی است یعنی هم نفس با کل عالم وجود ومبدا هستی میباشد وبعد در محفظه وقفسی ازحالات دیگران ومقتضیات محیط زندگی وارد میشود وروحیه بازودریجه فطرت اوبسته میشود وتبدیل به موجودی محلی ومحدود به نام ونشان ومرام خاص توام با بیم توهم میگردد ونیزمیدانیم که عرفا ومرشدان در روان انسان قفس وقالبهای فکری سراغ دارند وبرشکستن آنها وآزادشدن یا بت شکنی تاکید میکنند خود مولوی گوید:
  ازهزاران کس یکی خوش منظراست
  که بداند کو به صندوق اندراست..
  یا به طفلی در اسیری اوفتاد
  یا زاول او زمادر بنده زاد..
  دائما محبوس وعقلش در صور
  ازقفس اندر قفس دارد گذر.الخ.
  اسیر بودن یا در قفس بودن بمنزله جدائی از واقعیت واصل خویش است پس باحتمال زیاد ابیات مزبوروامثال آن توضیحی درمورد”شکایت از جدائی ها” وچبود آن بدست میدهد که یک جدائی چاره پذیراست

  Comment by ف-ش — شهریور ۲۷, ۱۳۸۷ @ ۷:۳۴ ق.ظ

 5. اول دفتر به نام ایزد دانا . . . . . صانع پروردگار حی توانا
  اکبر و اعظم خدای عالم و آدم . . . . . صورت خوب آفرید و سیرت زیبا
  . ………
  سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت . . . . . ور نه کمال تو وهم کی رسد آن جا

  بسی حیف است که این ستایش زیبا را از استاد سخن حکیم سعدی (ره) تا به آخر درج نکند ولکن ذکر آن طویل ساختن مطالب دیگرست که در اینجا میرود. ( کلیه این اشعار را میتوان در اینجا مطالعه نمود.)

  http://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh1/

  اما بعد:

  نویسنده قبل از هر چیز مایل است حضرت مولوی را از دریچه ای دِیگر و با اقتباس به اشعار خود او با دوستداران او آشنا کند. سپس شرح کوتاهی که دفتر هفتم از مثنوی چنانچه برقم نگارش آمدی در کدام وادی دوستداران خود را از برای تفرج؛ بتفرش بردی.

  او خود میگوید.

  هرکسی از ظن خود شد یار من . . . . . . از درون من نجست اسرار من

  پس خواننده را چنانچه این گفتار خوش نیاید آنرا حمل بظن نویسنده دارد.

  این مطالب بمرور زمان و با LINK به دیگر قسمتهای مجموعه گنجور خواهد بود. چنانچه دوستان عزیر نظرات دیگری در نحوه ارئه داشته باشند ؛ با درج نظرات خود؛ قبل از شروع نویسنده را راهنمائی فرمائید.

  Comment by گمنام — شهریور ۳۰, ۱۳۸۷ @ ۴:۱۷ ب.ظ

 6. دوستان عزیز لطفآ به حاشیه غزل شماره ۱ مراجعه فرمائید.
  .
  /http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1

  Comment by گمنام — مهر ۴, ۱۳۸۷ @ ۴:۲۰ ب.ظ

 7. http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1/

  Comment by گمنام — مهر ۴, ۱۳۸۷ @ ۴:۲۲ ب.ظ

 8. بنام او پیرامون قربت وغربت در سرآغازمثنوی
  این بیت جالبی است درباره قرب: ( دراین مجموعه نیا مده است)
  نوراو در یمن ویسر و تحت وفوق برسر وبر گردنم مانند طوق
  مشکل است که کسی به این درجه از تقرب برسد که نور یار را در راست وچپ وبالا وپائین مانند طوقی در اطراف خود احساس کند ولی مسلما اهل سلوک ومعرفت این احوال را تجربه کرده اند.
  ازاین بیان میتوانیم در یابیم که معنای قرب ( خلاف جدائی که درآغاز مثنوی عنوان شده است )جنبه مکانی ندارد واینطور نیست که چیزی به چیز بزرگترازجهت فاصله نزدیک یا دور گرددالبته اینرا همه میدانیم ودر بیت بالا هم مشخص است ولی جادارد بیشتردران تامل کنیم.
  همه ما در زندگی دنیائی در احاطه هوا وجاذبه زمین ونیز در احاطه فضای خانواده ومحل کار ومحل سکونت شهری یا روستائی وکشوری وبطور کلی محاط در طبیعت وجامعه هستیم واصولادر این فضاها نفس میکشیم واحساس وجود میکنیم و فکر وذکرمان راجع به همین چیزهاست واحساسات ماچه بدانیم یاندانیم اسیراین شرایط است ولی عارف واصل ازاین شرایط عدول میکند و اجساس میکند که در احاطه آن عاملی است که بر همه این فضاها وچیزها محیط است یعنی خود را در احاطه پروردگار ونوراومیبیند در این حال از اسارت فضاهاو چیزهای تیره دیگر خارج وسبکبال میگردد
  آینه کز زنگ آلایش جداست پرشعاع نور خورشید خداست
  در قرآن هم آمده است” بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون”و برداشت میشود که مکتسبا ت انسان زنگاردلش میگردد پس تا ثیرات نامساعد محیط تربیتی واجتماعی وغیره که اشاره شد همین زنگا رها را درآینه وجودماایجاد می نماید.
  رو تو زنگار از رخ او پاک کن بعد از آن آن نوررا ادراک کن
  پس معنای تقرب به خداکه گفتیم جنبه زمانی مکانی ندارد تو جیهیش این میتواند باشد که انسان از حصارتاثیرات تربیتی و اجتماعی بدرآید ونورحق در دل وجانش بتابد وبه جای عوامل جزئی مثل فضای اجتماعی وملی وفرهنگی وغیره که محیط برانسان است وباعتبارآنها غریبانه احساس وجود میکند خدا را محیط بر خود ببیند وباعتباراواحساس وجود کند مولونا میگوید:
  قرب نز پائین به بالا جستن است قرب حق از حبس هستی رستن است
  در این بیت مقصود از” حبس هستی” احساس هستی مجازیست که با تکیه به دون الله یا عوامل جزئی نامبرده پیدا میشودو عرفا آنرا “نیستی هست نما” نامیده اند چرا که هستی حقیقی و با شکوهی را ورای احساس هستی معمولی در ارتباط با خدا در مواقعی تجربه کرده اند ومعنی عشق با همین احساس اصیل هستی تجلی پیدا میکند عشفی که به قول مولوی” طبیب جمله علتهای ما” و”افلاطون وجالینوس ما” است ودر شرح آن “هم قلم بشکست وهم کاغذ درید”
  برای امثال ما که ازاین حالات وتجربیات اهل معرفت محرومیم همین قدر که اشارات آنهارا با ذوق سلیم وحوصله مورد توجه قراردهیم وبیزارنباشیم برایمان خالی از ارزش نیست وممکنست محرک ومشوقی برای رهائی از اسارتها ورسیدن به رستگاری باشد اگرآشنائی با این مسائل مهم نبود اینهمه آثارعرفانی ومعرفتی پدید نمی آمد.

  Comment by ف-ش — مهر ۱۴, ۱۳۸۷ @ ۵:۵۰ ب.ظ

 9. دربیت ۱۱ پرده هایش نوشته اند دربعضی مآخذ
  دربیت ۱۶ آنکه به جای آنک …
  بیت ۲۹ چونکه به جای چونک …
  بیت ۲۹ رابه اینصورت هم نوشته اند
  چونکه گل رفت و گلستان شد خراب
  بوی گل را از که جوئیم از گلاب
  ظاهرا بر متن ترجیح دارد
  بیت ۳۴ آینه نوشته اند شاید تفاوت مربوط به اختلاف مآخذ باشد

  پاسخ: احتمالاً مطابق فرموده، تفاوتها مربوط به تفاوت مآخذ است. در هر صورت جهت جلوگیری از اختلاط نقلهای مختلف نقل اصلی را دست نزدیم و نقل شما را در حاشیه باقی گذاشتیم. ضمن آن که «آنک» و «چونک» می‌تواند ناشی از تفاوت رسم‌الخطی باشد نه اختلاف در اصل کلمات.

  Comment by Anonymous — مهر ۱۶, ۱۳۸۷ @ ۵:۵۰ ب.ظ

 10. به نام آفریدگار

  یکی از بنیادی ترین اصول عرفان اسلامی مسئله وحدت وجود است. مولانا و ابن عربی و سایر بزرگان عرفان روی این اصل سخنان زیادی گفته و توضیحاتی داده اند.
  این وحدت به دو صورت شکل می گیرد حلول یا اتحاد.
  حلولیه معتقدند خدا در ما حلول می کند و اتحادیه متحد شدن با خدا را غایت قرار داده اند.
  به نظر حقیر وحدت وجود نوعی خیالپردازی جنون آمیز می باشد زیرا آفریدگار می بایسشت فراتر از صفات و مخلوقات خود باشد و اتحاد او با مخلوقاتش عملا غیر ممکن است.

  Comment by بهرام فرهمندنژاد — آذر ۲۸, ۱۳۸۸ @ ۹:۰۶ ق.ظ

 11. بیایید این بیت را این گونه بخوانیم:
  نی حدیث راهِ پرخون می‌کند
  قصه‌های عشق، مجنون می‌کند
  این نی است که از راه پرخون حدیث می‌کند و سخن می‌گوید و این قصه‌های عشق است که انسان را دیوانه می‌سازد.

  Comment by رضا — دی ۱۷, ۱۳۸۸ @ ۸:۴۲ ب.ظ

 12. با سلام و درود بر دوستان گرامی
  می خواستم اعلام کنم که در بیت اول مثنوی معنوی مولانا اشتباهی رخ داده که خواهشمندم تصحیح بشه.
  بشنو از نی چون حکایت می کند.
  از جدایی ها شکایت می کند.
  نوشته ی صحیح آن است.
  با تشکر

  پاسخ: با تشکر، نقل مورد نظر شما بدل است و اشتباهی رخ نداده. مشکل تفاوت نسخه‌هاست. تغییری داده نشد.

  Comment by شایان — دی ۲۷, ۱۳۸۸ @ ۱۰:۴۶ ب.ظ

 13. به نام خدا
  در برخی از نسخ و تصحیحات، بیت اول این گونه آمده است:
  بشنو این نی چون حکایت می کند…. از جدایی ها شکایت می کند. به نظر می رسد این روایت به حقیقت نزدیک تر باشد چرا که مثنوی را می توان سراسر شرح حکایت های جان شریفی چون مولانا برای مشتاقان دانست. در واقع مولانا خود را به نی تشبیه کرده است. کما اینکه در جای دیگری نیز فرموده است: با لب دمساز خود گر جفتمی… همچو نی من گفتنی ها گفتمی

  Comment by مهدی — اسفند ۴, ۱۳۸۸ @ ۱۲:۴۸ ب.ظ

 14. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن
  مصلحی تو ای تو سلطان سخن

  به بیت اول توجه کنید بسیاری این بیت را اشتباه می خوانند می نویسند : (بشنو از نی) که اشتباه است عبارت درست (بشنو این نی است) که تمامی معنی را عوض می کند قسمت اول بشنو از نی ؛ نی می تواند منظور همان ساز نی باشد ولی در حقیقت نی شخص مولاناست که راوی این کتاب است : بشنو این نی چون ….

  Comment by رضا — تیر ۱۸, ۱۳۸۹ @ ۴:۲۴ ب.ظ

 15. سراغاز مثنوی معنوی که به نی نامه معروف است شامل یاداوریهای وی درباره توجه به این کتاب است که محتوایی عارفانه دارد

  Comment by صادق بهرامیان — دی ۲۹, ۱۳۸۹ @ ۱۲:۴۲ ب.ظ

 16. سلام میشه در مورد این ابیات اول مثنوی کمی روشنائی بتین .؟؟ بسیاری سایت ها و کتاب های مثنوی به عوض (بشنو این نی چون شکایت می کند ) …نوشته اند (بشنو از نی چون حکایت می کند/// … یا در جای دیگری شما نوشتین ( در نفیرم مرد و زن نالیده اند ) در حالیکه در بسیاری کتاب های مثنوی ( از نفیرم مرد و زن نالیده اند) نوشته اند ، نه اینکه در نفیرم مرد و زن نالیده اند…؟ کدام یک درست است ؟

  بشنو این نی چون شکایت می‌کند

  از جداییها حکایت می‌کند

  کز نیستان تا مرا ببریده‌اند

  در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

  Comment by Ahmad Shahab Shokohmand — بهمن ۱۱, ۱۳۸۹ @ ۴:۲۹ ب.ظ

 17. می‌پرسند کدام یک درست است:

  بشنو از نی چون حکایت می‌کند / وز جدایی‌ها شکایت می‌کند
  یا
  بشنو این نی چون شکایت می‌کند / از جدایی‌ها حکایت می‌کند

  جواب معمول این است که در نسخه های مختلف این اختلاف به وجود آمده است.
  اگثر به این استدلال راضی نمی‌شوند و درست آن را می‌خواهند و حق هم دارند.
  اختلاف معنی می‌تواند زیاد باشد، بستگی دارد که چقدر در آن دقت بکنیم و باریک شویم. همچنین می‌تواند نزدیک باشد، بستگی دارد که چگونه آن را تعبیر و تفسیر بکنیم. بستگی دارد که در میدان سخن بمانیم و یا به میدان معنی برویم.
  ۱۸ بیت اولیه مثنوی یعنی تا × در نیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه، والسلام × داستانی دارد که در اکثر کتاب‌های مربوط به مثنوی آمده است.
  در این ۱۸ بیت ۸ بار واژه نی مستقیم به کار رفته است و چندین بار نیز به شکل تشبیه و مجاز و کنایه به کار گرفته شده است. علاوه بر نکته‌های فوق، فن هنری دیگر ادبی (‌به اصطلاح صنعت ادبی) که به کار رفته است و اکثراً نادیده گرفته می‌شود در بیت ۶ است ، و آن جستن است که می‌توان آن را به دو شکل خواند : جَستن یا جُستن .
  این فن هنری را در صنایع ادبی می‌گویند ایهام. در ایهام یک واژه معنی دوگانه می یابد: یکی معنی دور و دیگری معنی نزدیگ. اول معنی نزدیک به ذهن خواننده می‌آید و هنگامی که به کنه آن پی می‌برد معنی دومی و عمیق‌تر آن را در می یابد.
  ممکن است مولوی منظوری چنین ایهام انگیز نداشته است ولی در گذشت روزگاران چنین ایهامی بر این واژه در این بیت سایه انداخته است. در هر دو حال با ذوق شعری می‌آید و آن را زیبا‌تر ساخته است.
  دلایل فراوانی از متن مثنوی می‌توان آورد که منظور اصلی مولوی جّستن یعنی جهیدن است . یعنی هر کسی از ظن خود یار من می‌شود ولی اسرار من در درون من است و از درون من به این آسانی ها نمی جهد.
  درست است که در بین نسخه ها اختلاف‌های زیادی وجود دارد ولی در این ۱۸ بیت آن‌قدر افزونگی redundancy وجود دارد که در نهایت معنی پایمال نمی گردد. چه بگوییم بشنو این نی … و یا بشنو از نی.
  من خودم بشنو این نی را دوست دارم، چون بشنو از نی یک شی در بین اشیای دیگری را القاء می‌کند ولی بشنو این نی، جانی را در بین جان ها به میان می‌آورد و تفاوت خیلی زیاد است.

  Comment by رسته — بهمن ۱۸, ۱۳۸۹ @ ۲:۱۸ ب.ظ

 18. اگر امکان دارد شرح مثنوی آفای کریم زمانی را نیز ضمیمه کنید .

  Comment by نا شناس — اسفند ۵, ۱۳۸۹ @ ۵:۱۲ ق.ظ

 19. بیت اول حکایت می کند و شکایت می کند جایجا نوشته شده است.

  Comment by Anonymous — اسفند ۲۵, ۱۳۸۹ @ ۶:۱۱ ق.ظ

 20. بشنو این نی چون شکایت میکند از جداییها حکایت میکند
  منظور از ان میشه۱) جدایی از نیستان در نظر گرفت۲)ان کسی این نی راساخته و در ان دمیده که منظور همان گزینه ۲ حق تعالی است و گزینه ۱اشاره دارد به همان خاک وگلی که انسان از ان ساخته شده و چون ذات انسان از مرگ بدش میاد گزینه یک مناسب تر است

  Comment by ناشناس7 — آبان ۱۰, ۱۳۹۰ @ ۱۰:۲۶ ب.ظ

 21. دوستان درستش همین هست:

  بشنو این نی چون شکایت می‌کند
  از جداییها حکایت می‌کند

  کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
  در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

  مولانا:من ز جان جان شکایت می کنم / من نیم شاکی روایت می کنم

  برای توضیحات در مورد دو بیت اول به سخرانی دکتر عبدالکریم سروش با عنوان “قیامت عشق” مراجعه کنید
  لینک دانلود سخنرانی قیامت عشق:http://www.mediafire.com/?bub9ua1er1mktqb

  Comment by محمد — آذر ۳, ۱۳۹۰ @ ۱۱:۱۷ ب.ظ

 22. شرحِ حکایتِ جانسوزِجدائی واشتیاق وصال یارودیار است که اکثریت قریب به اتفاق شعراء وادباوعرفا ء درطول تاریخ باداشتن عقائد وادیان مختلف وبا فرهنگ های متفاوت همه وهمه رامتحول کرده ودرآنان روح ملکوتی دمیده وذوق سرودن شعر روح نواز وپدیدآوردن نثربرفراز و تآلیف متون عرفانی پررمزوراز ایجادکرده است واین همان عشق است که به زندگی روح میدهد وبه انسان هاامید ؛ بنظر می رسد این قدرمشترک همه انسانها است که ازیک نیستان ویک ریشه نشات گرفته اند ؛ از درد فراق وآتش هجران پیوسته درسوزوگدازند ونیز تمام آنان ،دربدست آوردن یارودیار هم داستان وهمراهند ؛ پس چه خوب است عالمان وآگاهانِ عالم تلاش کنند انسان هارامتوجه این مشترکات بنیادین نموده ؛ به هم نزدیک کرده وآنان راازاختلاف وپراکند گی نجات دهند ودرنتیجه همه برمحور خدای ِواحد متحد بشوند .

  سوزوگدازتمام نوابغ جهان ؛ وعشق آتشین همه عشاق به نام عالم امکان ؛ وجمیع آثار منثورومنظوم مسموع ومنقوش جاودان که بامناظر زیبای طبیعت هم گون وهم نوا وهم خوان هستند، همه وهمه ریشه دراین حکایت هجران وآرزوی یارودیار، انسان دارند.

  داستان طولانی شیرین وفرهاد وافسانه جاودانه وامق وعذرا وقِّصه پُرغُصّه لیلی ومجنون وزندگی آموزندة مولاناوشمس تبریزی وهزاران هزار واقعیت دیگر تاریخ بشر همه ازسرچشمه « دردجدائی دیارواشتیاق به وصال یار» جاری می شوند

  Comment by حسین علیزاده — آذر ۴, ۱۳۹۰ @ ۱۰:۲۶ ب.ظ

 23. درود

  بند بگسل باش آزاد ای پسر
  چند باشی بند سیم و بند زر

  {مولوی ابتدا ۱۸ بیت نی نامه را سروده و در بیت هجدهم والسلام گفته بود، حسام الدین یکی از مریدان خاص مولوی از او می خواهد که آنچه به عنوان معارف از عرفان و دین به آن ها می آموزد، به صورت شعر بگوید مثل سنایی و عطار، مولوی این ۱۸ بیت را از دستار خود باز می کند و می خواند، حسام الدین شیفته این اشعار می شود، از مولوی میخواهد ادامه این اشعار را بسراید، مولوی هم با مرید خاص خود حسام الدین و دیگر مریدان قرار میگذارد که بسراید و آنان بنویسند و اگر در جلسه ای حسام الدین غایب بود، سرودن هم تعطیل می شد. در سال ۶۶۲ ه ق یعنی ۲ سال بعد از شروع سرودن مثنوی، که زن حسام الدین از دنیا میرود و حسام الدین در جلسات مثنوی حاظر نمی شود، سرودن مثنوی متوقف می شود و در سال ۶۶۴ دوباره آغاز می گردد و تا سال ۶۷۲ غروب خورشید مولوی ادامه می یابد. “ای پسر” دقیقا حسام الدین است که مورد خطاب مولوی است و در واقع ۲۶ هزار بیت مثنوی تفسیر همان ۱۸ بیت نی نامه است!!}
  عباس براری_مولف کتاب ادبیات پیش خیلی سبز

  Comment by Anne — آذر ۲۵, ۱۳۹۰ @ ۶:۰۸ ب.ظ

 24. درود

  اینی که “رضا” گفت درسته؟
  نی حدیث راهِ پرخون می‌کند
  قصه‌های عشق، مجنون می‌کند

  ؟؟؟

  تو دبیرستان این طور برامون معنی کردن: نی از قصه های عاشقان سخن می گوید.

  کدومش درسته؟

  Comment by Anne — آذر ۲۶, ۱۳۹۰ @ ۱:۳۴ ب.ظ

 25. آیا کسی میتواند این شعر را برای من معنی کند

  Comment by sohrab — دی ۱۰, ۱۳۹۰ @ ۴:۲۴ ق.ظ

 26. خدا نگه دارتان باشه ۲ماه دنبال این شعر بودم

  Comment by زهرا رستمی — بهمن ۲۵, ۱۳۹۰ @ ۶:۲۷ ب.ظ

 27. سلام واقعا انسان با خواندن شعر های مولوی به یک فضای عرفانی خاصی بزنید.عرفان مدیر سایت شعر و طرب

  Comment by عرفان — اسفند ۲۷, ۱۳۹۰ @ ۱۰:۱۱ ق.ظ

 28. سلام خدمت همه دوستان.اکه کسی هست که مثل من از خوندن ابیات مولانا چیزی بجز لذت بردن از لحن و اهنگ یا لذت از اینکه داره شعر یه شاعر و عارف بزرگ رو میخونه چیزی عایدش نمیشه.تمنا میکنم حتما کتاب تفکر زائد نوشته محمد جعفر مصفا رو بخونه.هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش/ما همه لاشیم با چندین تلاش.والله المستعان

  Comment by عمر — فروردین ۲۹, ۱۳۹۱ @ ۳:۲۳ ب.ظ

 29. با توجه به این که نی شخص مولانا م باشد ظاهرا بشنو این نی صحیح می باشد

  Comment by رضا — اردیبهشت ۶, ۱۳۹۱ @ ۱۲:۴۳ ب.ظ

 30. salaams
  First of all thank you for such an amazing website. I have read this poem many times in Farsi and English. I have the Nicholson’s English translation and it’s not the same as you have on your site. For example in the his English translation of the first line he says. ” Listen to the reed how it tells a tale, complaining of separation. Which the is taken from the Farsi line
  بشنوازنی چون حکایت میکند
  وزجدائیها شکایت میکند

  why do’t you have it this way if this is based on Nicholson’s edition. thank you
  Feraidoon from California

  Comment by feraidoon — تیر ۵, ۱۳۹۱ @ ۱۲:۵۲ ق.ظ

 31. همچو نی زهری و تریاقی کی دید
  همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید

  به تظر میرسد که در هر دو بیت به جای “کی” لغت “که” صحیح است. من در یک مثنوی دیگر هم استفاده از “که” را میبینم.

  بحث بیتهای اول در مورد اینکه کدام شکل ابیات اول مثنوی صحیح است خود بحث جالبی است. به نظر من ان شکل که متداول بوده همان است که بیشتر نویسندگان حاشیه اینجا نوشته اند. ولی شاید این هم معجزه زبان فارسی و هم معجره مولوی است که هز یک از اشکال جایگزین که در اینجا امده هم میتواند صحیح باشد.

  Comment by فرخ — آذر ۱۹, ۱۳۹۱ @ ۹:۳۷ ب.ظ

 32. متاسفانه من تمرین کافی در مطالب ادبی تدارم و متوجه شدم که توشته فوق خود غلط است! لذا تصحیح میکنم : مصرع صحیح است. بیت غلط!

  Comment by فرخ — آذر ۲۰, ۱۳۹۱ @ ۱:۲۶ ق.ظ

 33. مثنوی معنوی درحقیقت جهان اشعارست که خاصیتش بیش ازجذب کننده ودارای قدرت فوق العاده روشن کننده موضوعات مختلف زنده گی است

  Comment by کرامت الله سائس — اسفند ۳, ۱۳۹۱ @ ۶:۵۰ ب.ظ

 34. سلام :با مطالعه نظریات شما دوستان دراین سایت آشنا شدم هیچکدام مورد قبول واقع نشد ,راهنمایی
  تادمت به دم عارف صمدانی نرسد محال است از این شعرها وراه رسیدن به خداوند تباک وتعالی را پیدا کنی جز وقت گذرانی چیزی دستگیرتان نمیشود با تشکرو

  Comment by Anonymous — اسفند ۱۸, ۱۳۹۱ @ ۸:۲۵ ق.ظ

 35. بیت:
  عشق جان طور آمد عاشقا. طور مست و خر موسى صاعقا
  اشاره به چه داستانى دارد؟

  Comment by نوشین — فروردین ۱۴, ۱۳۹۲ @ ۶:۵۷ ق.ظ

 36. در جواب به دو دوست عزیز سهراب (٢٥)و عمر(٢٨):
  با توجه به تجربه ى شخصى خودم براى درک بهتر معنایى مثنوى بهتر است با شرح وتفسیر یکى از بزرگان در این راه قدم بگذارید و کم کم
  خود شما به تدریج با زبان مولاناى عزیز آشنا میشوید .
  مثلاً سى دى هاى تفسیر مثنوى دکتر ناصر مهدوى به نام شرح اشتیاق بسیار براى من قابل فهم و گیرا بود و فکر میکنم به راحتى درهاى شناخت بهتر افکار مولانا را به روى هر کس باز میکند البته این شناخت
  معنایى اشعار و آشنایى با مثنوى براى کسب کمالات و طى طریق عرفان
  واقعى کافى نیست و به قول مولاناى عزیز که در همان ابتداى مثنوى
  میفرماید:
  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق…………
  یعنى همراه واقعى مثنوى کسى است که فراق را درک کرده و مشتاق وصال باشد ……

  Comment by نوشین — فروردین ۱۴, ۱۳۹۲ @ ۷:۴۰ ق.ظ

 37. بشنو از نی چون حکایت میکند
  از جدایی ها شکایت میکند
  …………………………
  درست می فرمایند بعضی نسخ بشنو [این نی] نوشته ولی اجازه بفرمایید بدلایلی چند حقیرهمان را که ازکودکی و از روی نسخۀ چاپ سنگی نیکلسون ازبرکرده و دوزانو درمحضرمرحوم پدرم ودوستان ایشان که خدایشان بیامرزاد همه ازاستادان بلند پایۀ دانشگاه بودند در۶۰ سال پیش ازاین نشسته و میخواندم ومورد تحسین واقع میشدم بگویم که علت دگرش شاید این باشد که به دلم بیش ترمی چسبد و بشنو این نی قدری قریب می نماید و از همه گذشته این کتاب مستطاب را که ۲۵۸۵۷ بیت است وحقیردرطول این ۶۰ سال اخیرپنج بار آنرا ختم کرده و هزاران بارازجایی چون فال حافظ بازکرده وحدود ۱۰ الی ۱۲ ۱۲ هزاربیت ازابیات مهم آنرا ازبردارد و در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران نیزدرمحضرهریک ازبزرگان که که به تلمذ نشسته همواره بشنو از نی دیده و شنیده همان گونه بخواند که عادت برآن دارد…بشنو از نی….
  …………………………..
  این بیت را بلحاظ ظاهری میتوان به دوگونه خواند
  بشنو از نی چون حکایت میکند
  چون = چگونه وازچه
  اما پاسخ درمصرع بعد است ، ازجدایی ها شکایت میکند .
  حکایت نی شکایت ازجدایی هاست
  ۱- نی چیست؟
  ۲- شکایت به که می برد
  ۳- جدایی ها ازچه وازکه وازکجا وازکی(چه زمان)
  این نی ازکدام جدایی ها شکایت میکند
  …………………………
  نی یعنی چه ؟
  دوحرف نون ویا که ترکیب نی را میسازد درزبان پارسی به دو معنی آمده :
  نِی = بکسرنون به معنی سازیست که ازنیستان میبرند ودرونش خالی است یا مجوف است [ اگرکه پرازشکرباشد خود داستان دیگریست اما فعلاً فرض را برخالی بودن آن میگزاریم وگویا هفت سوراخ میکنندش [ مطمئن نیستم ] وهرچه ازیک سوی آن بدمند [ می دمند فوت نمیکنند ] ازسوی دیگرهمان صوت برمیخیزد
  نی = بسکون نون ویا = بمنی نه ، پاسخ منفی نبودن نیستی
  نی گرت زخمی رسد آیی چوچنگ اندرخروش
  ادامه دارد

  Comment by حمید رضا گوهری — اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۰۲ ق.ظ

 38. ادامۀ تفسیرو بیان معنی سه بیت اول مثنوی مولوی ازحمید رضا گوهری :
  چنانکه دربالا بعرض رسید واژه [ نی ] متشکل از نون ویا درزبان پارسی به دومعنی آمده است یکی بکسرنون ودیگری به سکون نون که معانی آنها گفته شد ، اولی همان سازمشهوراست که ازدرون خالیست ودیگری به معنی نَه معادل NO
  انگلیسی .
  ماهی ازسَرکَنده گردد نی زدُم [ ماهی ازطرف سرش حرکت میکند نه ازدَم [ کنده گشتن = حرکت کردن - ازجای کندن - روبه جلوجهیدن ]
  مولوی درمصراع اول ازهردومعنی واژه [ نی ] بهره میبرد و همه کس میداند که اومیخواهد بگوید بشنوازمن ، اما منی که نیستم منی که هم نِی ام وهم نی ام . نِی به مفهوم آن ساز مشهور که ازدرون خالیست ازخود آوایی ندارد وهرچه ازیکسویش بدمند ازسمت دیگربیرون میاید . ومن نمیدانم چه کس این سخن ها والفاظ ازدهان من میگوید ونی به معنی نه ونیستی ونفی یا منی که نیستم ، منی که فنای درحق ام. دوستان عزیزباید بدانند که مثنوی را مولوی خود قران پارسی نام داده [ فیه مافیه] واین کتاب مستطاب نزدیک ترین کتابیست که بقران وحتی به سبک قران ازبسیاری جهات نبشته شده حتی بلحاظ ظاهری ، همچنانکه قران را حضرت مصطفی بفرمود وکاتبان وصحابه نبشتند ، مثنوی را نیرمریدان وکاتبان مثنوی اززبان اومی شنیده اند ومی نوشتند و بهتراست همین جا خدمت دوستداران مولوی ومثنوی عرض کنم که برای درک مفاهیم بلند مثنوی باید قران بدانند چنانکه اگرقران مجید را ازمثنوی حذف کرده وجدا سازید چیززیادی باقی نخواهد ماند . پس همچنانکه قران را جزبا قران نمی توان درک ومعنی وتفسیرکرد ، مثنوی را هم تنها بکمک خود مثنوی میتوان تفسیروبیان کرد . پس اگرچه که حقیربابضاعت اندک خود سعی درتفسیرومعنی فقط ۳ بیت اول مثنوی دارد اما بناچار و برای فهم همین مقدارنیزازباقی حکایات وابیات مثنوی استفاده میکنم تا مقصود خویش را وآنچه به ذهن من میرسد را بتوانم بعرض دوستان برسانم . سخن ازنی بود که مقصود خود مولویست اما به دومعنی یکی آن سازمجوف وازدرون خالی که ازنیستان می برند و دیگری به معنی آنکس که نیست وخود هم نمیداند این الفاظ را چه کی دروجود نیست وخالی وفنا شدۀ او می سراید . همگی حکایت نحوی وکشتی بان را درمدرسه خوانده ایم وتا آنجا میدانیم که آن مرد نحوی [ کسی که صرف ونحو زبان عربی میداند ] برکشتی سوارشد وخواست باصطلاح امروز پُز بدهد وبه کشتی بان گفت صرف و نحو بلدی گفت نه وگفت نیم عمرت برفناست وطوفان شد وکشتی درحال غرق سدن بود که کشتی بان بازبه اصطلاح بچه های امروزه خواست حال آن مرد نحوی را بگیرد و از او پرسید شنا کردن میدانی گفت نه پس گفت کل عمرت ای نحوی فناست . میدانیم که مولوی قصه گونیست وحکایت بهرخواب کودکان نمیگوید وحتی تا آنجا که خود گفته ازشعروشاعری هم بیزاراست . لذا پس ازاین قصه میگوید که :
  آب دریا مرده را برسرنهد
  مرد زنده کی زدریا وارهد
  ومقصودش آنست که برای وصول به معشوق ازلی اپتدا باید مرد وفنا شد تا دریای عظمت حق اورا بساحل رساند وگرنه تا وقتی که زنده ای که هرچه هم دست وپا بزنی بقعرآبها وموجهایش گرفتارخواهی شد ، اما این مردن به آسانی مرگ جسمانی نیست و مقاماتی دارد که قدم اولش دل بریدن ازدنیای ماده وهرچه دراوهست باشد
  ازمقامات تبتل تا فنا
  پله پله تا ملاقات خدا
  [تبتل = ازدنیا بریدن ]
  پس چنانچه ملاحظه میشود [ بشنو این نی ] نه تنها غلط است که خلاف نظرمولویست که ازچیزی سخن میگوبد که نیست وازدرون خالیست و به مقامات فنا رسیده ، وگفتن[ بشنو این نی ] ازاین معنی سخن میراند که بالاخره یک چیزی هست ، این نی اشاره بوجود چیزی دارد اما بشنوازنی معلوم نیست که چیست وکیست گرچه همه میدانیم که نی خود مولوی است اما اوفنای درحق است ونیست وآنچه میگوید هم سخن او نیست وخود نمیداند ازکیست وازکجاست .
  ادامه دارد

  Comment by حمید رضا گوهری — خرداد ۵, ۱۳۹۲ @ ۷:۲۵ ق.ظ

 39. بشنو از نی چون حکایت میکند معنی های بسیاری دارد یکی اینکه من مولانا توخالیست و از چیزی نمانده است دوم اینکه او مورد دمش کسی دیگر ست مانند نای که در ان دمند به خاطر فنفخت فیه من روحی یعنی خدای میگوید این داستان رابه قول ملا هادی سبزواری و یا بقول دانشمند رازور امروز جناب یسنا تبریزی حکایت نرجمیک مانی است وان کسی بود که با مانی همراه بود و سخن در دهان مانی می گذاشت و اینجا نرجمیک مولانا سخن می گوید ، عبدالرحمن جامی هم نگاه زیبایی دارد ، اما نرجمیک پهلویست رویهمرفته یعنی مردهمراه اگر بازش نخواهیم بکنیم

  Comment by امین کیخا — خرداد ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۵۵ ب.ظ

 40. همچنان است که می فرمایید جناب امین و صد چندان است که فرمودید . جایی خوانده بودم ملا هادی سبزواری ازاپتدای زمستان تا روز اول فروردین هرسال را درمحفل خصوصی شاگردانش به بیان وتفسیرمعنی فقط ۳ بیت اول مثنوی می پرداخت و روز پایان اسفند ماه کتاب را می بست . پس عجب نباشد که اگرهمۀ عمری را تنها مصروف خواندن ودرک معانی والای این کتاب مستطاب کرد وبازهم هیچ ندانست ونفهمید .

  Comment by حمید رضا گوهری — خرداد ۲۰, ۱۳۹۲ @ ۶:۱۰ ق.ظ

 41. مشکلات املائی زیاد دارد :
  مثلاً : بشنو از نی را بشو این نی نوشته انند.

  Comment by محمد نادر — خرداد ۲۳, ۱۳۹۲ @ ۸:۴۷ ق.ظ

 42. محمد نادرعزیزترازجان ازعرض من رنجه مشو شما سروکارزیادی گویا با چاپخانه واشتباهات تایپ کردن نداشته ای چرا که اگردقت فرمایی جمله ای که خود مرقوم فرموده ای اشتباهاتش ازآنچه اشتباه میخوانی صد چندان است عزیزدل من شما فرموده ای :
  بشنوازنی را [ بشو ] این نی نوشته [ انند ]
  …..
  حقیرگرچه قصدش بیان معنی واصطلاحاً تفسیر سه بیت اول مثنوی بیش نیست که چنانچه عرض کرده ام ازکل این کتاب مستطاب جهت این منظوربهره خواهم برد ، اما برخی سخنان دوستان مرا برآن داشت تا اپتدا شرح بیشتری درمعرفی مثنوی بعرض برسانم که این یک کتاب معمولی نیست وبا هیچ کتابی درجهان [ راست میگویم درکل ادبیات جهان ] غیرازقران قابل مقایسه نیست . من برخی ازنسخ خطی معتبرمثنوی دیده ام که درآغاز بسم الله الرحمن الرحیم ندارد وبرخی شارحان ازجمله بدیع الزمان فروزانفر قدس سره فرموده اند که ۱۸ بیت نی نامۀ آغازکتاب خود معنی بسم الل…. میدهد اما حقیررا نظردیگریست که هربیت وهرمصراع این نی نامه یعنی بسم الل…. مثلا مصرع اول میگوید [ بشنو ] که یک فعل امری است وبشنو با بفرما بسیارنزدیک است ودرپای سفره برای دعوت ازشخص دیگرمیگوییم بفرما وگاه میگوییم بسم الله که معنی همان دعوت را میدهد پس بشنوازنی یعنی بسم الله الرحمن الرحیم .
  سخن کوتاه میکنم که این مبحث درهمه جا نگنجد وازجمله یخش هایی است که مولوی خطاب به ما که خواننده اش هستیم گاهی همچنان با ملاطفت رفتارنمیکند وزبان بسیارتیزی دارد . مثلاً میفرماید:
  نی نگویم زانکه خامی توهنوز
  در بهاری و ندیدستی تموز [ تموزبه مرداد ماه گویند که اوج گرمای تابستان است ]
  بیهوده نیست که درهمان دفتراول تکلیفش را با خواننده روشن میکند که :
  نکته ها چون تیغ پولاد است تیز
  گر نداری تو سپر وا پس گریز
  شاید همه کس این عرض مرا که نصیحتی بیش نیست برنتابد اما حقیر به همه کس توصیه نمیکند که اپتدا به ساکن وهنوزقران نخوانده وحداقل سواد عربی وپارسی را نیافته ، دست بسوی این کتاب ببرد چون خود لطمه خواهد خورد .
  چه کس خوش دارد که به او بگویند :
  [ ومولوی میگوید ]
  ” گوش خربفروش ودیگرگوش خر
  ” هر سخن را در نیابد گوش خر
  دربیت ماقبل براستی مقصود مولوی از[سپر] آراستن ذوق و طبع آدمی به آموختن علوم لدنی است که جزازطریق قران بدست نیاید
  عزیزان من مولوی یک شاعرویک انسان عادی ومعمولی نیست . البته که مقام حافظ وسعدی درادبیات ما بسیاراست اما او با این دونابغۀ شعروادب وعرفان هم قابل قیاس نیست . دوستان قطعاً توجه دارند که کمیت به تنهایی شرط نیست اما بدانند که تعداد غزل های مولوی درحرف میم ویا ازمجموع غزلیات حافظوسعدی بیشتراست . دوستی بیت زیررا اینچنین میخواند ومعنی هم میکند که :
  نی حدیث راهِ پرخون میکند
  قصه های عشق ، مجنون میکند!! ومیفرماید اولی راهِ پرخون است ودومی عشق ، مجنون میکند یعنی داستان های عشقی آدم را دیوانه میکند . من قصد جسارت ندارم ولی هرکس با الفبای وزن وقافیه درشعرآشنا باشد میداند که اگرآن [ راهِ پرخون ] است
  بیگمان دومی هم [ عشقِ مجنون ] باید باشد وهست . ازطرف دیگرمگرما درزبان فعلی به صورت [ مجنون کردن ] داریم وشما کجا دیده یاشنیده ای کسی بگوید : مرا مجنون کرد یا تورا مجنون کرد ، مجنون یک اسم است ونه فعل آنهم اسم سوم شخص مفرد . کسی که عاشق لیلی بوده است .
  سخنان مولوی ازشمشیرگاهی تیزتروبران تراست و انسان نا آزموده را بی تاب میکند مثلاً
  ترک خواب وغفلت خرگوش کن
  غرۀ آن شیر ، ای خر! گوش کن
  ادامه دارد

  Comment by حمید رضا گوهری — تیر ۲۷, ۱۳۹۲ @ ۱۰:۴۷ ب.ظ

 43. حقیررا زود ترازموعد به دبستان گذاشتند وچیززیادی ازکودکستان بیادم نیست الا آنکه نامش [ برسابه ]بود وکلاس اول دبستان را درتهران درمدرسۀ درّی که چسفیده به خانه مان درمحلۀ عودلاجان تهران بود طی کردم وبعلت شغل پدردرتابستان بعد عازم تبریزشدیم ونیمی ازکلاس دوم را دردبستان سعدی تبریزگذرانده بودیم که پدررا به اصفهان مامورکردند ونیم دیگرکلاس دوم درنصف جهان گذشت وآمدیم کلاس سوم را شروع کنیم که پدرعازم شیرازشد !! القصه آنچه میخواهم عرض کنم دریکی ازاین ۳ شهربزرگ ایران ودرطول ۳ کلاس اول برمن رفت ودرست نمیدانم کدام کلاس وحتی کدامیک ازاین سه شهربزرگ بود . کلاس ادبیات فارسی بود و دربخشی ازکتاب آمده بود :
  بشنوازنی چون حکایت میکند
  الخ …
  معلم که اهل دل بود توضیحاتی درمورد مولوی ومثنوی فرمود وسپس گفت : کدامیک ازشما میداند که مثنوی را چگون دردستگاه موسیقی مثنوی بخواند ؟!
  خوب معلومست حقیرکه پستانک دردهان مثنوی می شنیدم ومثنوی میخواندم وای بسا قسمتی ازآنرا ازبرداشتم دست بالا کردم وچون درردیف های جلونشسته بودم متوجه نشدم که تنها شاگرد کلاس بودم که چنان غلطی کرد .
  معلم که گل ازگلش شکفته بود با خوشرویی گفت بخوان پسرجان بخوان
  من خجالتی ازهمه جابی خبرهم که دودانک صدایی هم دارم زدم زیرآواز که
  بشنوازنی چون……….. که کلاس با خندۀ ۷۰-۸۰ نفرشاگرد منفجرشد وزمانی طول کشید تا معلم عصبانی با فحش وبد وبیراه بتواند کلاس را آرام کند و ازمن بخواهد که ازنوبخوانم . حقیرهم که اشک پهنۀ صورتم را فرا گرفته بود نمیتوانستم بخوانم ودیگرهرگزجزدرتنهایی وبرای دل خود مثنوی نخوانم

  Comment by حمید رضا گوهری — تیر ۳۰, ۱۳۹۲ @ ۶:۳۱ ق.ظ

 44. درعجبم که چرا کسی پاسخ این نوشین خانم ما را نمیدهد که آن بیت مورد نظراشاره به درخواست موسی درکوه طور دارد که میخواست خداوند خود را به او بنگراند [ نشان دهد ] ونتیجه این شد که آتشی احتمالاً دراثرصاعقه ای افروخته شد وکوه [ که مطمئن نیستم همان کوه معروف سیهون است یانه] شکاف برداشته شد . مولوی بدفعات براین قصه که هم درتورات وزبوروهم درقران آمده درمثنوی اشارت دارد .

  Comment by حمید رضا گوهری — مرداد ۴, ۱۳۹۲ @ ۱۰:۴۷ ق.ظ

 45. حمید درود به تو با ( بنگراندت )بسیار نغز بود

  Comment by امین کیخا — مرداد ۴, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۰۴ ق.ظ

 46. زبان بریده به کنجی نشسته صم ٌ بُکم
  به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

  ازبرخی نظریات دوستان چنان آزرده شده برخود پیچیدم که بی اختیاراین بیت سعدی بزبانم آمد که حالا که نگاه میکنم می بینم برای این مقصود بسیارزیاد است وعذر میخواهم ، اما میخواهم بدانید که این بزرگان گاه زبانشان ازشمشیرتیزتراست وملاحظۀ هیچ چیزرا هم نمیکنند . حالا موادر مدّ نظررا درست بخاطرندارم که کدام بود وقصد جسارت وتوهین هم درکار نه ! اما ، آخردوستان عزیز سخن که اززبان وقلم بدر رود همچون تیریست که بازگشتیش نیست . اصلاً مولوی ومثنوی بکنار فرض کنید بندۀ حقیرچنین بیتی بگوید :
  نِی حدیث راهِ پرخون میکند
  قصه ها ی عشق ، مجنون میکند
  والله خاک دردهانم خواهند کرد !
  آخرشعر هم دوستان فن وهنراست وعلاوه برداشتن توانایی ذاتی وقریحه وذوق خدادادی ، برای خودش مثل هرهنردیگرقواعدی وقوانینی و دستوری و دانستنی هایی دارد که باید آموخت ، دوستان عزیزمن تصورمیکنند مولوی ازشکم مادرمثنوی گو بدرآمد ، شاید بهتراست بدانید که او پس ازآن همه که درطول حیات ۷۰ ساله اش براورفت که شرح آن خود مثنوی دیگرمیخواهد درطول ۱۰ سال باقیماندۀ عمرخویش شروع بسرودن مثنوی کرد . آنوقت چگونه انتظار دارید که او بفرماید :
  قصه های عشق ، مجنون میکند !!
  آنهم با این معنی که بخواهد بگوید
  قصه های عشق ، انسان را دیوانه میکند !!
  آخردوبیت را با هم مقایسه بفرمایید
  نِی حدیث راهِ پرخون می کند
  حدیث کردن یعنی روایت کردن - گفتن
  راهِ پرخون یعنی راه عشق
  مصراع دوم تکرارمصرع اول است
  راهِ پرخون = عشق
  عشقِ مجنون = راهِ پرخون
  شعر دوستان وزن دارد وقافیه
  دراین بیت[ میکند ] وزن است
  راهِ پرخون وعشقِ مجنون هم قافیه
  یعنی چه که قصه های عشق ، انسان را دیوانه میکند ؟! مگرفعلی همچون مجنون کردن هم داریم
  مجنون اسم است نه فعل
  حال درتاریخ چون شخصی به اسم مجنون ازعشق لیلی دیوانه شده است ومثل حقیرزده است بسرش ! دیوانه شدن بنوعی با مجنون شدن گره خورده است اما معنی اش این نیست مجنون یعنی دیوانه یا بالعکس . دوستان اگرفردا مرا نزد روانپزشک ببرند چه خواهند گفت . آیا میفرمایید آقای دکتراین حمید رضا گوهری ما که روزگاری شخص صحیح ومعقولی بود ازدیروزتا حالا [ مجنون ] شده است !! اگرمن جای آن دکتربودم فورا ً می پرسیدم پس لیلی کجاست ؟!!
  آقا قصه های [راه ِ پرخون]
  و حدیث [ عشق ِ مجنون ] هر دو یک معنی دارد .

  Comment by حمید رضا گوهری — مرداد ۴, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۴۰ ق.ظ

 47. برای آنکه برخی دوستان کتاب مستطاب مثنوی را با مثلاً ادیسۀ هومر مقایسه نفرمایند وبدانند که ادبیات پارسی آنچنان عظیم و بیکرانه است که تنها یک نمایشنامه رستم وسهراب شاهنامه اش کل ادیسه وایلیاد را می بلعد .
  عزیزان تصورنکنند این سخن ها گزافه است
  ببینید کل ادبیات نژاد انگلوساکسون بریک نام می نازد و آن کسی نیست جزجناب شکسپیر
  این جناب که بگمانم ۵۰۰ - ۴۰۰ سال پیش میزیسته ۲۷ - ۲۸ اثراعم ازشعرورمان ونمایشنامه وغیره دارد که ۲۰ دانه ازآنها بتصدیق شکسپیرین ها ونه من حقیرمزخرف است و ازاین میان ۷ - ۸ نمایشنامه دارد که برخی ازآنها براستی نشان ازنبوغ دارد . اگرحافظۀ حقیر خرابکاری نکند اینها هملت است و ژولوس سزار است ومکبث است واتلّو است ورومئوژولیت و دیگرچه.. این شد ۵ تا .. نه دو سه تا دیگرهم هست . حتماً هست . القصه حقیر دردوران نوسنگی که تا زه با فوق لیسانس درجیب ازجزیرۀ سرد ومه آلود انکریز!! بازگشته بودم و [ چه فخری برعالم وآدم داشتم ازاین تکه پاره ها که سالهاست همان جای خود برگزیده اند که باید [ درکوزه] { ما بالاخره نفهمیدیم این [ب] کذایی ازکجا آمد و[در] را به [درب] بدل کرد . جناب کیخا مددی } آری یادش بخیر آنروزهای جوانی که سعی میکردیم انگلیسی را عین ملکه بریتانیا حرف بزنیم وخدایمان ازاین بابت پیترسلرز بود [ خالق نقش کاراگاه کلوزو و بامزه ترین فیلمش پارتی بود که درنقش یک هندی به انگلیسی سخن میگفت وانسان روده بر میشد ازخنده ] عجیب است که حقیرهرچه درشعرازبرکردن درقوتی تمامست واما دراسم یاد گرفتن ازمخ آزاد !! [ باورکنید اسم خودم را هم گاهی ندانم چیست ] مَخلص آنکه این هفت هشت نمایشنامۀ شکسپیررا به هرجان کندنی بود به دوزبان خواندم و اینک به ضرس قاطع عرض میکنم که اگرچه برخی ازجملات او که بفارسی هم ترجمه پذیرنیست ازنبوغی تابناک حکایت میکند ، اما با این همه یک نمایشنامه رستم وافراسیاب همۀ آنها را یک جای میبلعد . حال که این سخن سازشد بد نیست ازشاعربزرگ ایران شاملو یاد کنم که ما یک عمرآنچه روح عموی هملت به اوگفته بود آنجا که میگوید:
  That’s the question
  را ترجمه کرده بودند وما هم میخواندیم
  مسئله اینست[ یا چیزی شبیه به این ]
  تا اینکه آن بزرگمرد شعرنوی پارسی بفرمود :
  [ مطلب ازاین قراراست ]
  وچه استادانه .
  غرض ازاین سخنان این بود که ای پارسی زبانان ! فخرکنید وبنازید بر پارسی خویش که درجهان یگانه است وبی بدیل .

  Comment by حمید رضا گوهری — مرداد ۴, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۳۸ ب.ظ

 48. جناب آقای گوهری،

  ضمن تشکر از توضیحات بسیار آموزنده جنابعالی.

  من فکر می‌کنم که سوال اصلی‌ در قرار گرفتن جای صحیح “حکایت” و “شکایت” است.
  That’s the question

  به نظر شما کدام درست است: از جداییها شکایت یا حکایت می‌کند.

  می‌گویند که مولانا اصولا شکایت نمیکند و مثال میاورند که: من نیم شاکی‌ روایت می‌کنم. مرسی‌

  Comment by سپیدار — مرداد ۸, ۱۳۹۲ @ ۱:۰۸ ب.ظ

 49. درود به تو سپیدار حمید رضا خوشنود می شود از همپرسگی در این باره و وقتی روی خط باشد حتما خواهد نوشت برایتان .

  Comment by امین کیخا — مرداد ۸, ۱۳۹۲ @ ۱:۳۲ ب.ظ

 50. بنام ایزد لایزال .
  خلقت خداوند وآفرینش انسان عبارت از شناخت خداوند سبحان ورزاق عالم وعالم غیب است.وهدف از عبادت انسان عبارت از نزدیکی آن به خداوند کریم است.زمانیکه انسان ازاصل خویش دورماند.وازشناخت پروردگار فاصله گرفت.ومن عرفه نفسه عرفه ربه را درنظرنگرفت مجبور است بخاطر شناخت خویش به روزگار خویش مراجعه کند. ودراینجا ازجدایها شکایت میکند عبارت از همان روح که درجسم انسان است وازاصلیت خویش باز مانده وخودراگم کرده وان روح که منتظر دیدار الهی است.آن شکایت میکند.

  Comment by اکرم پیغامی — مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۱۰ ب.ظ

 51. بنام ایزد لایزال .
  خلقت خداوند وآفرینش انسان عبارت از شناخت خداوند سبحان ورزاق عالم وعالم غیب است.وهدف از عبادت انسان عبارت از نزدیکی آن به خداوند کریم است.زمانیکه انسان ازاصل خویش دوا

  Comment by اکرم پیغامی — مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۲۰ ب.ظ

 52. بنام خالق توانا.شکایت عبارت از همان شکایتی که است.روح انسان که منتظر ان دیدار الهی است.واز اصل خویش باز مانده همان شکایت است.

  Comment by اکرم پیغامی — مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۲۴ ب.ظ

 53. بازگشت دوباره گنجور را که نتیجه زحمات آقای حمیدرضا است به ایشان وهمه دوستان یکدل ویکرنگ تبریک وشادباش عرض میکنم
  حمیدرضای ثانی ملقب به شمس الحق . الحمد ولولی الحمد .
  بعدالتحریر : ازفرصت استفاده کرده به جناب امین کیخا دانشمند برجسته سلام میگویم . دلم برای نوشته های دلاویزتان تنگ شده . دراین چند روز رنجوری گنجور ودرغیاب دوستان تنها دلخوشی که موجب آرامش بود تماس با جناب حمیدرضای عزیزازطریق ایمیل بود وهردو ازاینکه ادرس ایمیل شما را دراختیارنداشتیم اندوهگین بودیم . اگربرایتان ممکن است اجازه بدهید که این ارتباط سه گانه باشد . جناب حمید رضای عزیز ازجانب حقیراختیارتام دارند که ادرس حقیررا به حضرتعالی منتقل فرمایند . به امید فرداهای خوب .
  سعدی به روزگاران مهری نشسته بردل
  بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران

  Comment by شمس الحق — مهر ۱۲, ۱۳۹۲ @ ۸:۰۳ ب.ظ

 54. با درود به شمس الحق جوانبخت و پیرفرهنگم درود به شما و به حمید رضای تلاشگر که باز گوی و میدان دری تاختن را آمودند . گمان کردم که مرا در فیس بوک خواهید یافت و پیامی برایتان نیز گذاشتم روی صفحه فیس بوک گنجور اما … ، آری بی انکه پنهان کنم آری بی شما دوستان دشوار بود . کتاب خواندم سراسر روزها اگر مایه دانشفروشی به شمار نیاید . خوب به نیکروزی و خوشگزاری می اغازیم با درود به همه دیگرانی که من کهتر همه تان هستم .

  Comment by امین کیخا — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۳:۳۱ ق.ظ

 55. امین کیخا ! دانشمند بی بدیل گنجور بدانند که حقیر در فیس بوک ومشابهاتش حضور ندارد بدلایلی که جای طرحش اینجا نیست . محض استحضارتان عرض شد ای عزیز . حمید رضای ثانی .

  Comment by شمس الحق — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۷:۲۹ ق.ظ

 56. ادرس بنده هم نیز با هر بار متن نوشتن برای حمید رضا جان فرستادم .

  Comment by امین کیخا — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۹:۱۷ ق.ظ

 57. خدمت سپیدارعزیز سلام میکنم واگرچه پاسخ ایشان یکبارداده ام بخاطراهمیت موضوع دوباره وبه تأکید تکرارمیکنم که شکل صحیح این بیت اینست که درزیر میاید وحقیر آن را وامدار نسحه چاپ سنگی نیکلسون هستم که درجوانی ازبرکردم ، مضافاً نزدیک به سی سال همان را تدریس نموده ام در مکانی که موی را ازماست میکشند و اگر خطایی درکارم می بود درطول این زمان دراز قطعا نه تنها متذکرآن میشدم که اعتبار شخصی ام به مخاطره جدی می افتاد :
  بشنو ازنی چون حکایت میکند
  از جدایی ها شکایت میکند
  اصافه میکنم هرگونه تغییر درهریک ازکلمات این بیت و جابجایی شان نه تنها معنی شعر را دگرگون می سازد که به فلسفه مولوی ومثنوی او لطمه ای غیر قابل جبران وارد می کند .

  Comment by شمس الحق — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۴:۰۱ ب.ظ

 58. حال که سپیدارعزیز موضوع اشتباه بیت اول مثنوی را متذکرشدند خوشترآن باشد که یکی دو غلط املایی دیگرنیزکه دراین قطعه دیده میشود با اجازه حمیدرضای گرامی تصحیح شود والبته هم سپیدارو هم دوستان دیگرخواننده بدانند که اینگونه اشتباهات دراین قطعه ویا درکل مثنوی ناگزیر وناگریز است بخاطر تعدد بسیار نسخ این کتاب مستطاب
  علاوه برآنچه درخصوص بیت اول دربالا عرض شد ، اینک معروض میدارد مصرع دوم بیت دوم نیزباید ” ازنفیرم بجای درنفیرم تصحیح شود چنین است در بیت یازدهم که پرده هایش بجای پرده ها اش تصحیح شود وبیت ۲۲ نیز مصرع دوم وشکل صحیح آن اینست ” اوزحرص وجمله عیبی پاک شد ” بجای ” اوزحرص وعیب کلی پاک شد ” .

  Comment by شمس الحق — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۴:۴۳ ب.ظ

 59. باسلام به حمیدرضای عزیزمایلم توجه شان را به اظهارنظر جناب امین کیخا مورخ ۱۳ مهر در خصوص درج ادرسشان درپاره ای موارد جلب کنم .
  حمیدرضای کهتر و احقر

  Comment by شمس الحق — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۵:۵۴ ب.ظ

 60. بنظرم مولانا۸۰۰سال پیش چیزهایی را می دید که ما بعد از گذشته این همه سال ازدیدن آن هاعاجز هستیم او به دنبال عشق حقیقی بود ویک عاشق حقیقی تنها با برگشت به اصل خودمی تواند به معشوق خود برسدواین تنها با فنا امکان دارد ومولانابه همین دلیل فنا شدن را انتخاب کردتا برای همیشه به خداوندگار خودبرسدوما او رادرک نخواهیم کرد مگر اینکه فنا شویم ولی چه کسی حاضر است از این جهان ودر حقیت از جهنم بهشت نما بگذردوبه بهشت جهنم نما وارد شود وبسوزد وبخندد

  Comment by دریا — مهر ۲۸, ۱۳۹۲ @ ۱۰:۵۴ ب.ظ

 61. درود برتو دریا جان وبر نکته سنجی موشکافانه ات که جان سخن مولوی ومثنویش را دریافتی وبر آن انگشت نهادی . آنچه فرمودی خلاصه ای از تفسیر سه بیت اول مثنویست . آن بزرگ درجایی از مثنویش می فرماید :
  ازمقامات تبتل تا فنا / پله پله تا ملاقات خدا
  اولین قدم و پله درطریقت و سلوک بریدن از دنیا است و تبتل به همین معنیست .
  Tabattol = ازدنیا بریدن

  Comment by شمس الحق — مهر ۲۹, ۱۳۹۲ @ ۳:۲۰ ق.ظ

 62. اینه ات دانی چرا غماز نیست
  زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست

  اولین بار که این بیت را خواندم خشکم زد وگمان کردم مولانا ختابش بر من است
  با اینکه قبل از خواندن مثنوی با مولانا و اشعارش کاملا مخالف بودم

  Comment by محمد کاظم — آبان ۸, ۱۳۹۲ @ ۹:۲۱ ب.ظ

 63. محمد کاظم جان
  دقیقاً به همانگونه است که فرمودی و مخاطب مولوی در این بیت و صد ها بیت دیگر مثنوی من وشماییم . کل ابیات مثنوی ۲۵۸۵۷ بیت است وبسیار مایلم بدانم چرا با او واشعارش مخالف بوده ای که اگر چنین بوده است شما در همه جهان یک استثنا هستی و قابل بررسی و تحقیق .

  Comment by شمس الحق — آبان ۹, ۱۳۹۲ @ ۲:۰۰ ق.ظ

 64. شمس الحق عزیز

  دلبل مخالفتم داستانهای بیهوده ای که اطرافیان تعریف میکردند بود.مانند ارتباط مولانا با شمس تبریز.البته از یک نگاه پست وحیوانی.
  و اولین داستان از مثنوی که شنیدم همان داستان از زن وکدو بود وان داستان در سنین جوانی در ذهن من ماند تا سالها که ان شعر ابتدایی .اینه ات داتی چرا غماز نیست.
  و از ان تاریخ شروع کردم به علامت گذاری ونوشتن نکته های حکیمانه که یکباره به خود امدم ومتوجه شدم تقریبا تمام مثنوی را بنویسم .

  Comment by محمد کاظم — آبان ۱۵, ۱۳۹۲ @ ۹:۵۴ ب.ظ

 65. مقصود مولوی از کلمه نی در بیت اول چیست؟
  تشابه نی به انسان در چیست ؟
  حالا چرا نی؟ و چرا بغیر از نی هیچ شیئ یا وسیله دیگری نباشد؟
  لطفا راهنمائی کنید

  Comment by mahdi — آبان ۱۶, ۱۳۹۲ @ ۵:۱۶ ب.ظ

 66. آقا مهدی عزیز سلام بر شما به قول انگلیسی جماعت :
  ! Welcome to the club
  به باشگاه خوش آمدی !
  آنچه شما می خواهی نه کاریست که از حقیر بر نیاید که تخصص و حرفه ام همین است ، اما انجام آن در اینجا بلا اشکال نیست که اگر قرار بر این باشد که این معنی کلمه “نی” در آن بیت اول مثنوی را در این فرصت تنگ بر شما بگشایم باید که حاشیه نویسان گنجور دست از کار فرو شویند و من بمانم و شما تا حدود ۵ ماه باقیمانده از سال جاری شمسی را حقیر بنویسد و شما بخوانی که اگر چه هیچ چیز مرا از این بیشتر خرسند نمی سازد ، اما شدنی و عملی نیست چرا که فرصت بس تنگ است و مهلت کوتاه . پس دوست عزیز شما را رجوع می دهم به آنچه که در دست است از تفاسیر مثنوی از جمله تفسیر عظیم ۱۲ جلدی بدیع الزمان فروزانفر . اما ابیات مندرج در گنجور با اصل آن که معتبر ترین نسخه چاپ سنگی نیکلسن است تفاوت عمده دارد و این تفاوت را گریزی نیست و ناگزیر است چرا که نسخ دستنویس مثنوی بسیار است و آنچه در نسخه ای که عرض شد آمده بدین صورت است :
  بشنو از نی چون حکایت میکند / از جدایی ها شکایت میکند
  آنچه که حضرتعالی در هیچ یک از تفاسیر مثنوی نخواهی یافت این معنیست که مختص به حقیر است و درین فرصت آنرا خدمت شریفتان عرض میکنم تا چه قبول افتد و چه ….
  واژه [ نی ] بصورت نوشتاری در زبان پارسی به دو معنی آمده است بشرح زیر :
  ۱- نِی بکسر نون و سکون یا به معنی همان ساز مشهور که از نیستان می بُرند و گویا هفت سوراخ می کنند و از درون خالیست [ مُجَوّف است ] و هرچه از یک سو در آن بدمند از سوی دگر برون می آید [ می دمند فوت نمی کنند ] و این شیی علاوه بر آنکه نسبت به ساز های دیگر سیمی و غیر آن سازی خاص است [ که وارد این مبحث طولانی نمی شوم ] نشانه و نماد وجود شخص مولوی و یک عارف کامل واصِل است که از خودی و مَنی گذشته و فنای در حقّ است و از خود سخن نمی گوید و همچون نی هر چه در او بدمند از سوی دیگر بیرون میدهد .
  ۲ - نی به سکون نون و سکون یا به معنی نه!
  مولوی در این بیت از هر دومعنی این واژه بهره برده است . در معنی اخیر وجود خود را نفی کرده است و میفرماید که آنچه میگوید سخن او نیست و او خود نمی داند که این ابیات و اشعار را چه کس بر دل و بر زبان او می نشاند . مولوی شاعر نیست و از شعر و شاعری بیزار است . او در کتاب نثرش فیه ما فیه به این مضمون اشاره ای روشن دارد که در خاندان او شعر و شاعری مرسوم نبوده است و کاری نیکو بشمار نمی آمده است .

  Comment by شمس الحق — آبان ۱۷, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۲۲ ق.ظ

 67. استمداد از مثنوی شناسان
  حقیر خود هرگز هیچ یک از تفاسیر و شروح مثنوی را مورد استفاده قرار نداده ام و معتقدم هرکس باید برآنچه که خود از این کتاب مستطاب برداشت میکند تکیه زند . بعبارت دیگر هر کسی از ظن خود یار آن شود و تحت تأثیر شروح و تفاسیر دیگران قرار نگیرد . با این همه می دانستم تفسیری عظیم از بدیع الزمان فروزانفر موجود است که گویا در ۱۲ مجلد تألیف شده است ، لیکن اخیراً از یک دوست لهستانی که دست به ترجمۀ مثنوی زده است و گاه ازحقیر پرسش هایی میکند و ضمناً از شرح مثنوی بقلم کریم زمانی هم بهره می برد و در پاسخ بتده که چرا از تفسیر فروزانفر سود نمی جوئی گفت که تفسیر بدیع الزمان فروزانفر تنها شامل قسمتی از دفتر اول مثنویست و عمر آن مرحوم کفاف پرداختن به بیش از آنرا نداده و آنچه بنام تفسیر فروزانفر در دست است همین قدر است و بس . به این جهت برآن شدم که از همه مثنوی شناسان و پژوهندگان مثنوی و دیگر مطلعین درخواست کنم اگر در این زمینه اطلاعاتی دارند از ارائۀ آن در همین صفحه دریغ نفرمایند .

  Comment by شمس الحق — آذر ۱۶, ۱۳۹۲ @ ۷:۲۵ ق.ظ

 68. شمس الحق جان خواستم بگویم دور من را خط بکشید و این دامگه ای است که دانایان بدان پای نگزارند !

  Comment by امین کیخا — آذر ۱۶, ۱۳۹۲ @ ۲:۱۷ ب.ظ

 69. ای مرغان زیرکسار دوستی را به شمس الحق یاری نرسانید که اگر کارشناش مثنوی باشید شمس الحق می داند و شما و این دامگه نه هر شستی است و نه هر نشپیلی !

  Comment by امین کیخا — آذر ۱۶, ۱۳۹۲ @ ۲:۲۲ ب.ظ

 70. ونشپیل چه باشد ؟

  Comment by شمس الحق — آذر ۱۶, ۱۳۹۲ @ ۲:۵۸ ب.ظ

 71. نشپیل را یک بار منجیک به کار برده است و معنی قلاب ماهی گیری می دهد و البته چون منجیک بی فحش روزگارش نمی گذشته خوب مثال را هم نمی شود نوشت ! شمس الحق کوچک نوازی می کنید

  Comment by امین کیخا — آذر ۱۶, ۱۳۹۲ @ ۱۰:۰۱ ب.ظ

 72. ۲۵۶۷۶تعدادابیات مثنوی

  Comment by Anonymous — آذر ۲۱, ۱۳۹۲ @ ۶:۱۷ ب.ظ

 73. جناب Anonymous ! سلام بر شما
  تعداد ابیات مثنوی حسب نسخۀ نیکلسن ۲۵۸۵۷ بیت است بشرح زیر :
  دفتر اول ۴۰۸۱ بیت
  دفتر دوم ۳۸۷۶ بیت
  دفتر سوم ۴۸۶۳ بیت
  دفتر چهارم ۳۸۸۰ بیت
  دفتر پنجم ۴۲۳۸ بیت
  دفتر ششم ۴۹۱۹ بیت
  ——–
  جمع ۲۵۸۵۷ بیت
  نسخۀ رینولد نیکلسن کاشف مثنوی با اجماع نظر کارشناسان امر معتبرترین نسخ موجود است و این امر با عنایت به کشف مثنوی توسط او منطقیست لذا تفاوت و کسری ۸۵۷ - ۶۷۶ = ۱۸۱ بیت نسخۀ مورد توجه حضرتعالی بسیار زیاذ است . مزید استحضار بعرض میرسانم مثنوی کتابی ناتمام است بنا بدلایل مطروحۀ زیر :
  ۱- کتاب بایستی در ۷ دفتر نوشته میشد که ۶ دفتر است
  ۲- دفتر ششم دفتری ناتمام است
  ۳- حکایت آخر دفتر ششم حکایتی ناتمام است چرا که موضوعش قصه سه شاهزاده است و حدیث پسر اول و دوم گفته میشود ولی پسر سوم ناگفته میماند
  ۴- مولوی طی ۱۰ سال پایانی عمر خود از ۷۰ الی ۸۰ سالگی مثنوی را سرود ولی ناتمام بودن کتاب بدلیل مرگ وی نبوده و او با مرگی ناگهانی مثل سکته از جهان نرفته است بلکه چند ماه در بستر مرگ خفته است و طی این مدت چند غزل بلند بالا نیز سرود از قبیل: رو سر بنه ببالین تنها مرا رهاکن که گفته میشود خطاب به فرزند خود سلطان ولد سروده که از او پرستاری کرده و هم کاتب سروده های آخرین اوست ، با این حساب این پرسش مطرح است که چرا او دفتر ششم را تمام نکرد یا حد اقل حکایت آخرین را تکمیل ننمود در حالیکه میتوانست . اکثر محققین بر این باورند که او عمداً این کار را کرذ تا با ساختار کتابش هم حرفی بزند و اینست آن سخن که سیر الی الله کاری تمام شدنی است ولی سیر فی الله پایان ناپذیر است .

  Comment by شمس الحق — آذر ۲۱, ۱۳۹۲ @ ۹:۱۸ ب.ظ

 74. سلام
  فکر کنم بیت اول بشنو از نی…
  در صورتی که نوشته شده بشنو این نی….

  Comment by ابراهیم ش — بهمن ۱۱, ۱۳۹۲ @ ۱:۰۹ ق.ظ

 75. فکر میکنم بیت اول بشنو از نی … درست است همچنان در نسخه های چاّپ سنگی بشنو از نی ذکر شده است و در ادامه مصر دوم بیت اول
  از جدایی ها حکایت میکند آمده نه شکایت …

  Comment by خالد — بهمن ۲۹, ۱۳۹۲ @ ۴:۱۳ ب.ظ

 76. ﺳﻼﻡ
  اﺯﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ
  اﻳﻦ ﻓﻘﻴﺮ ﺭا اﺯ ﺩﻋﺎﻱ ﺧﻴﺮﺗﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ

  Comment by ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ — اسفند ۱۱, ۱۳۹۲ @ ۶:۴۹ ب.ظ

 77. سلام
  بشنو از نی درسته

  Comment by آنا — فروردین ۳۰, ۱۳۹۳ @ ۶:۵۷ ب.ظ

 78. این شرح از جناب خواجه ایوب در کتاب اسرار الغیوب می باشد.

  متن کتابک: بشنو از نى چون حکایت مى‌کند از جدائیها شکایت مى‌کند
  بشنو خطاب عامّ است، و در تصدیر کتاب به این خطاب اشارتى است لطیف به تقدیم علم الیقین که ثمرۀ شنیدن است بر عین الیقین و سبق شریعت بر طریقت و حقیقت؛ چنانچه در حدیث کریم وارد شده است که الشریعة اقوالى و الطریقة افعالى و الحقیقة احوالى و المعرفة اسرارى. و مولانا عبد الرحمن جامى قدّس سرّه السّامى در شرح بیتین فرموده که نى را با و اصلان کامل و کاملان مکمل که از خود و خلق فانى گشته و به حق باقى شده مناسبتى تمام است امّا از روى اسم زیرا که  ١ این کلمه در بعضى مواضع به معنى نفى استعمال مى‌یابد و ایشان نفى وجود عارضى خود کرده‌اند و به عدمیّت اصلى خود بازگشته؛ امّا از روى ذات زیرا که همچنان‌که نى از خود تهى شده است و هر چه به وى مضاف است از نغمات و الحان فى الحقیقة صادر از صاحب وى است نه از وى؛ همچنین این طایفۀ علیّه بالکلیّه از وجود خود خالى شده‌اند و هر چه بدیشان منسوب است از افعال و اخلاق و اوصاف از حضرت حق سبحانه و تعالى است که در ایشان ظاهر شده است و ایشان را جز مرتبۀ مظهریّت بیش نیست  ٢ .

  کیست نى آن‌کس که گوید دم‌به‌دم من نیم جز موج دریاى قدم
  از وجود خود چو نى گشتم تهى نیست از غیر خدایم آگهى
  فانى از خویشم من و باقى به حق شد لباس هستیم یکباره شق
  آرمیدم با حق و از خود رمید آن دهم بیرون که حق در من دمید
  با لب دمساز خویشم گشته جفت مى‌نیارم بر لب الاّ آنچه گفت
  یابد از بانگم کلام حق ظهور خواه فرقان خواه انجیل و زبور
  رقص چرخ و انجم از ساز من است قدسیان را سبحه ز آواز من است
  هر که دور افتاد با بخت نژند مى‌کنم آگاهش از بانگ بلند
  و آنکه او در صفّ نزدیکان نشست راز مى‌گویم به گوشش پست پست
  [ب  ٢ ]گاه شرح محنت هجران دهم بیدلان را داغها بر جان نهم
  گاه آرم مژدۀ قرب و وصال بخشم اهل ذوق را صد وجد و حال
  هم شرایع را بیان من مى‌کنم هم حقایق را عیان من مى‌کنم
   ١ ) -ن: زیرانکه
   ٢ ) -پ: نظم
  ….

  یا آنکه مراد از نى، نى قلم بوده باشد که استعاره کرده باشند   براى انسان

  Comment by مهدی — اردیبهشت ۵, ۱۳۹۳ @ ۱۰:۰۳ ب.ظ

 79. بیت ۱ بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند
  بیت ۲ مصراع ۲ از نفیرم مرد وزن نالیده اند
  بیت۴ هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش …

  Comment by متینه — اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۳ @ ۹:۵۶ ب.ظ

 80. من نمیگویم که آن عالی جناب
  هست پیغمبر، ولی دارد کتاب
  مثنوی معنوی مولوی
  هست قرآنی به لفظ پهلوی
  مثنوی او چو قرآن مدل
  هادی بعضی و بعضی را مضل
  – شیخ محمود شبستری

  اگرچه بخشهای بزرگی ار مثنوی تفسیر قرآن است، ولی به نظر من عارف معروف شیخ محمود در حق مثنوی کوتاهی کرده است، چون مثنوی به معنا بسی والاتر از قرآن است. جوهره مثنوی عشق است، ولی از ” حرف عشق در دفتر” خبری نیست! بعید هم نیست شیخ چون بسیاری دیگر میدانسته ولی از بیان آن معذور بوده است.
  به نظر میرسد از معدود شباهتهای مثنوی با قرآن آغاز آنها باشد، با اختلافی ظریف. پنج آیه نخستین قرآن در سوره علق به معنا، گیرایی، و بلاغت سرامد سایر آیات قرآن مینمایند، درست همانند هیجده بیت نخستین مثنوی که از نظر احساس، معنا، گیرایی و شیوایی و … از سایر ابیات مثنوی بالاتر می ایستند.
  دیگر اینکه قرآن و مثنوی هر دو با فعل امر آغاز میشوند: یکی بخوان و دیگری بشنو. بخوان یک فعل امر اجباری است، باید بخوانی. ولی بشنو اگرچه فعل امر است، اما امریست اختیاری. میتوانی گوش کنی، میتوانی گوش نکنی. مثنوی دعوت میکند به شنیدن، و پندت میدهد. در قران چنین آزادی عملی وجود ندارد. پیام قرآن دعوت نیست، اجبار است.

  دیگر نکته درخور توجه این است که مولوی مثنوی را نه با نام خدا آغاز کرده است و نه به رسم، با ستایش پیغمبر و خلفا.

  Comment by فرهاد — اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۳ @ ۱۱:۱۰ ق.ظ

 81. باسپاس از اساتید گرامی بالاخص جناب حمید خان جهت توضیحات مبسوطشان لذت ابیات چندچندان شد

  Comment by بیداد — تیر ۱۲, ۱۳۹۳ @ ۵:۱۲ ب.ظ

 82. روزها گر رفت گو رو باک نیست تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست

  جسارت نباشه بدلیل صورت صحیح وزن آنکه درست میباشد

  Comment by بیداد — تیر ۱۲, ۱۳۹۳ @ ۵:۲۲ ب.ظ

 83. تصحیح قبل به استناد نسخه نیکلسون چاپ لیدن هلند بود

  Comment by بیداد — تیر ۱۲, ۱۳۹۳ @ ۵:۲۵ ب.ظ

 84. به کجا رسیده مولانا که چنین اشعاری سروده است!؟ خدایا به ما توفیق فهم مولانا را عطا کن…

  Comment by سعید — مرداد ۲۴, ۱۳۹۳ @ ۲:۲۳ ب.ظ

 85. یا حق ،بشنو از نی چون حکایت میکن کز جداییها شکایت میکند ،حضرت مولانا در اینجا میخواد فراغ رو مخواد یاد بده ،ازفراغ آب ها تیر شو زد و گنده وتیره شود باد جان افزا مخم گردد وبا آتشی خاکستری گردد حبا

  Comment by بی نام — مهر ۱۲, ۱۳۹۳ @ ۸:۱۹ ب.ظ

 86. انسان وقتى به دنیا پا میگزارد .وروى خشت می افتد از زندان عدم به زندان وجود پا میگزارد.

  Comment by مهران — آبان ۲, ۱۳۹۳ @ ۸:۱۷ ب.ظ

 87. بشنو از نی چون حکایت می‌کند
  از چدایی ها شکایت می‌کند
  کز نیستان تا مرا ببریده اند
  در نفیرم مرد و زن نالیده اند
  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
  تا بگویم شرح درد اشتیاق
  مولوی، مثنوی معنوی خود را قرآن پارسی می نامند. چنانکه اگر قرآن را از مثنوی حذف کنند چیزی از مثنوی نمی ماند.
  مولوی تمام مثنوی را نهفته در مثنوی ابتدای آن(بشنو از…..) میداند. در اینجا من می خواهم شرحی را برای آن بیارم که تابحال کسی نیاورده است. شرحی که با اشک چشمانم آمیخته شده است:
  آقا جان حکایت نی، حکایت کربلای توست. حکایت کربلای تو از زبان همان نی ای است
  که او را از نیستان ببریده اند و سر مبارک تو و یاران با وفایت را بر آن نهادند. نی از جدایی سراز بدن حکایت می کند ومرد و زن از حکایت این جدایی تا قیامت می نالند.

  Comment by محمدرضا خیراندیش — آبان ۱۰, ۱۳۹۳ @ ۱۰:۲۲ ق.ظ

 88. آغاز سخن مولانا از عشق است پس بخاطر بیاوریم این قول را که ” اوّل ماخَلَقَ الله الهَوی ” و ” هوی ” در لسان عرب به معنای عشق است.

  Comment by مهسا رضایی — آبان ۱۰, ۱۳۹۳ @ ۸:۳۸ ب.ظ

 89. اصل خویش همان مبدا است اما چیزهایی که مارا از اصل خویش دورمی کند برایم جای سوال است.

  Comment by سارا — آبان ۱۲, ۱۳۹۳ @ ۱۰:۴۲ ب.ظ

 90. ؛؛؛فرهاد: چون مثنوی به معنا بسی والاتر از قرآن است؛؛؛

  فرهاد جان؛ پسر بابا؛ نازنین؛ آیا معنی قرآن به به تمامی دریافته ای و تفسیر مثنوی را پشت سر گذاشته ای که در این جایگاه نشسته و چنین فتوا می دهی ایراد بر این و آن می گیری؟

  Comment by مبتدی — دی ۱, ۱۳۹۳ @ ۱۱:۲۶ ب.ظ

 91. با سلام
  همان گونه فرخ نوشته در بیت:همچو نی زهری و تریاقی کی دید
  همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید کی غلط است و که درست است چون هم با “کی” وزن و آهنگ شعر به هم میخورد و خوانش آن مشکل می شود و هم اینکه در نسخه های بسیار دیکر” که” آمده. لطفاً اصلاح فرمائید.

  Comment by فرهاد پیرمرد — دی ۱۱, ۱۳۹۳ @ ۹:۵۴ ق.ظ

 92. با سلام به بزرگان این وادی و درگه و سلام به آقای حمید رضا گوهری
  میدانیم که مولانا با زبان و کلماتی ساده و حتی عامیانه بسیا

  Comment by فرهاد پیرمرد — دی ۱۱, ۱۳۹۳ @ ۱۱:۰۹ ق.ظ

 93. بشنو از نی صحیح است

  Comment by ساسان — دی ۱۵, ۱۳۹۳ @ ۱۱:۵۷ ق.ظ

 94. سلام
  هیچگاه نبوده که از فرط عصبانیت حتی شرایط آدم کشتن داشته ام اما با خواندن این بخش از مولانا مثل آب سرد نرم و آرام نشده ام.
  همیشه بهترین احوالات را برایش ارزومندم کاش بود تا فقط و فقط به یک سوال من جواب میداد.

  Comment by miharba — بهمن ۱۵, ۱۳۹۳ @ ۱۲:۴۵ ب.ظ

 95. بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند صحیح تر نیست راستش ما یه استاد داریم میگه بایر بگین چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند نظر خودمم همینه

  Comment by زهرا — اسفند ۱۰, ۱۳۹۳ @ ۱۰:۲۳ ق.ظ

 96. با سلام

  بدون آنکه بخواهیم از واقعیت های زندگی فردی و جمعی در این دنیای خاکی و مادی فاصله بگیریم و دغدغه های حق و باطل و امانت و خیانت و عدالت و ظلم و هر آنچه که در زندگی انسانی وجود دارد را نادیده بگیریم چند نکته را به عرض می رسانیم.

  شاید شما نیز این را تایید نمایید که در زندگی خود واکنش های متفاوت به شرایط عینی یکسان نشان داده ایم. به این معنا که در دو موقعیت گوناگون که تقریبا مشابه بوده اند واکنش درونی و بیرونی ما متفاوت بوده است. به نظر می رسد که
  جدایی این نی ( به کسر نون ) و یا اتصال این نی به نیستان عامل مهمی در این واکنش متفاوت به یک وضعیت مشابه باشد.
  اما در باره عشق : سال ها این واژه را می شنیدم و از کنار آن عبور می کردم و مدتی در پی معنای آن بودم. در یک سال اخیر معنای

  Comment by Anonymous — اسفند ۱۵, ۱۳۹۳ @ ۱۱:۱۱ ق.ظ

 97. با سلام
  بدون آنکه بخواهیم از واقعیت های زندگی انسانی فاصله بگیریم و اموری مانند حق و باطل و امانت و خیانت و عدالت و ظلم را نادیده بگیریم نکاتی به عرض می رسند.
  شاید شما نیز در زندگی این را تجربه نموده اید که در شرایط مشابه واکنش های درونی و بیرونی متفاوتی را نشان داده اید. به این معنا که در دو موقعیت گوناگون که تقریبا مشابه بوده اند واکنش ما به این دو موقعیت متفاوت و یا متضاد بوده است. به نظر می رسد که اتصال این نی ( به کسر نون ) به نیستان و یا جدایی این نی از نیستان عامل مهمی در نوع واکنش ما به شرایط بیرونی است.
  اما در باره عشق : سال ها این واژه را می شنیدم و از کنار آن عبور می کردم. مدتی به دنبال معنای آن بودم و در سال اخیر به
  این برداشت رسیدم که عشق در قربانی شدن مختارانه در پای ذات مقدس ربوبی بروز و ظهور می یابد و رسیدن به این مرحله کار و تلاش زیادی می طلبد و با ادعای صرف ممکن نیست. به گفته بزرگان راهی پر خون است و عاشقی شیوه رندان بلاکش است و
  به نقل از قرآن ” ان مع العسر یسری ” و راه عشق هر چند که دشوار است به آسانی ختم می شود و گره گشای مشکلات خواهد بود.
  اما نباید به بهانه عشق عقل را که آن نیز موهبتی از آن ذات مقدس است قربانی نمود و باید مرز بین این دو و رابطه بین آنها را
  بدرستی شناخت و در زندگی فردی و جمعی هر یک را در جای خود بکار گرفت.

  Comment by Anonymous — اسفند ۱۵, ۱۳۹۳ @ ۱۱:۳۴ ق.ظ

 98. با سلام
  بدون آنکه بخواهیم از واقعیت های زندگی انسانی فاصله بگیریم و اموری مانند حق و باطل و امانت و خیانت و عدالت و ظلم را نادیده بگیریم نکاتی به عرض می رسند.
  شاید شما نیز در زندگی این را تجربه نموده اید که در شرایط مشابه واکنش های درونی و بیرونی متفاوتی را نشان داده اید. به این معنا که در دو موقعیت گوناگون که تقریبا مشابه بوده اند واکنش ما به این دو موقعیت متفاوت و یا متضاد بوده است. به نظر می رسد که اتصال این نی ( به کسر نون ) به نیستان و یا جدایی این نی از نیستان عامل مهمی در نوع واکنش ما به شرایط بیرونی است.

  Comment by Anonymous — اسفند ۱۵, ۱۳۹۳ @ ۱۱:۵۱ ق.ظ

 99. فرهاد خان ! چرا فرمایشتان ناتمام ماند ، نکند شما هم همچون خالق مثنوی به این کار علاقمند شده اید .
  دوست آشنای ناشناس ! [ این دیگر از خود حقیر است !!] راستش را بخواهید مقصودتان را درنیافتم ، ممکن است قدری بیشتر توضیح بدهید ؟!

  Comment by شمس الحق — اسفند ۱۶, ۱۳۹۳ @ ۵:۰۴ ب.ظ

 100. با سلام و ارادت
  صحبت از شکایت و حکایت بود و نظرات مختلفی که عنوان شد . عرض بنده اینست که : زمانی اضافه “از” استفاده میشودکه موردشکایت از(مفعول مستقیم) جاندار صحبت شده باشد مثال”من از فلان شخص شکایت دارم ” ولی هرگز از مفعولی که ذیروح نباشد نمیتوان شکایت کرد . مثال بیانات حضرت علی در مورد خواب شخصی که شکایت از جرمی که در خواب توسط دیگری نسبت به او واردشده بود . میفرمایند پس حکم در خصوص این مطلب روی سایه فرد به اصطلاح مجرم قابل اعمال میباشد .
  پس فقط و فقط به این صورت صحیح است و اگر کسی در قصد مبهم نمایاندن این موضوع باشد بداند که سخت در اشتباه است و به روایتی قدرت تشخیص مستقلانه ای را در خود نمیبیند :
  بشنو از نی چون شکایت میکند-از جدائیها حکایت میکند
  اصولأ آوای نی آوای شکایت از ناملایمات حاکم بر زمانه
  است و به همین دلیل است که بسیار دلنشین و شنیدنی است .
  با تشکر

  Comment by قدرت ا.. احمدی نژاد قزوینی — اسفند ۲۸, ۱۳۹۳ @ ۱:۴۴ ب.ظ

 101. جسم خاک از عشق بر افلاک شد
  کوه در رقص آمد و چالاک شد
  در جایی دیگر می فرماید :
  باده ات از کوه سکونت برد
  عیب مکن گر که وقاریم نیست
  مولانا تا قبل از دیدار شمس مانند کوه موقر و سنگین در میان مردم رفت و امد می کرد .
  ریشه واژه وقار وقر به معنای سنگینی است و سنگینی انسان را به زمین میخکوب می کند و سرنوشت سکونت در زمین را برایش رقم می زند .
  اما وقتی باده دیدار شمس را نوشید همان بر او رفت که بر کوه طور رفت و در برابر نیروی عشق متلاشی شد و چون ذرات غبار به پرواز درامد .

  Comment by روفیا — خرداد ۳, ۱۳۹۴ @ ۵:۵۷ ب.ظ

 102. سلام واقعا زیبا و پر معنیه اشعار مولانا درود بر روح بزرگوارش

  Comment by کمال — خرداد ۳, ۱۳۹۴ @ ۱۰:۳۵ ب.ظ

 103. بنی آدم سرشت از خاک دارد

  اگر خاکی نباشد آدمی نیست

  Comment by اخسیکتی — خرداد ۲۳, ۱۳۹۴ @ ۱۰:۱۶ ب.ظ

 104. سلام
  چرا در شعر مولوى پخته نماد واستعاره از عارف کامل
  و خام نماد و استعاره از انسان هاى سطحى است؟؟

  Comment by فرهاد — مرداد ۱۲, ۱۳۹۴ @ ۶:۱۰ ب.ظ

 105. فرهاد گرامى،
  البته این مختص مولانا نیست که همه عرفا از پختگى گویند، و شاید این به آن علت باشد که هیچکدام از عرفا نبوده که خود زمانى پیشتر از پختگى خام نمى بوده.
  (در ضمن شراب تازه و یا خام، و شراب جا افتاده یا کهنه نیز نمونه دیگرى از این اشارات است.)
  بهترین نمونه خود مولاناست که پیش از ملاقات شمس با آنکه استاد بود و تدریس مى کرد، خبرى از آن عالَم دیگر نداشت مگر تخیلات و تفکرات که از عالَمى عقلانیست.
  در ضمن چرا پختگى و نه عالِم بودن؟ عالِم کسیست که عقل و دانشش به مدارج عالى رسیده، ولى عرفا از ناتوانى عقل در فهم و ادراک آن “آنى” گفته اند. پختگى مى رساند که اینان از محدودیت عقل گذشته و به “آن” رسیده اند.
  امید که بیان قاصر جوابگوى پرسش شما بوده باشد.

  Comment by بابک — مرداد ۱۳, ۱۳۹۴ @ ۲:۴۶ ق.ظ

 106. بسیاری “بشنو این نی چون شکایت میکند” را درست میدانند، بر پایه این منطق که این نی خود مولوی است.
  اما اگر این مصرع “بشنو از نی چون شکایت میکند” نوشته شود، این شکایتِ هر “نی” ای و یا همه “نی” هاست، در واقع حکایتِ نه تنها مولوی، بلکه همه انسانها.
  و این هماهنگی بیشتری با بقیه شعر دارد، چرا که در چندین بیت، مانند بیت چهارم، “هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش”، مولوی همه انسانها را به آنچه درباره خودش بیان می کند، اضافه کرده.
  از اینها گذشته، به نظر من “بشنو از نی چون شکایت میکند” بسیار شاعرانه تر و هنرمندانه تر است.
  با سپاس

  Comment by حمید کائنی — شهریور ۳, ۱۳۹۴ @ ۹:۰۰ ق.ظ

 107. سلام.این همه نظر…اوووو.خواهشمندم آن نظراتی را که فقط ناب و به درد بخورند را بر جای گذارید و آن هایی که بی مورد و تکراری و ناقص و غیر معتبر هستند رو حذف کنید .باتشکر.

  Comment by علی — شهریور ۱۱, ۱۳۹۴ @ ۱۲:۵۱ ق.ظ

 108. توی بیت اول باید جای شکایت و حکایت رو عوض کنید

  Comment by علی — آبان ۸, ۱۳۹۴ @ ۱:۴۱ ب.ظ

 109. درودبر شمس الحق عزیزکه سایه اش همچون اسمش ارامشی سایه افکنده بر دل حقیرمی باشد . وجود مستدام

  Comment by رضا — آذر ۶, ۱۳۹۴ @ ۷:۲۱ ق.ظ

 110. با سلام اساتید عزیز گوهری و سمش الحق دو ست داشتنی در صورت امکان در باب اعیان از نگاه حاج ملا هادی و جامی جمع را مستفیض نمایید . با تشکر

  Comment by رضا تنها — آذر ۶, ۱۳۹۴ @ ۹:۳۰ ق.ظ

 111. با سلام و تبریک یلدای ۱۳۹۴
  در بیت دوازدهم نوشته اید:
  همچو نی زهری و تریاقی «کی» دید
  همچو نی دمساز و مشتاقی «کی» دید
  بنده به نسخه تصحیح شده نیکلسون مراجعه کردم، به این صورت بود:
  همچو نی زهری و تریاقی «که» دید
  همچو نی دمساز و مشتاقی «که» دید
  کاملا واضح است که «کی» اشتباه است و در وزن هم مشکل ایجاد می کند.
  لطفاً تصحیح شود.

  Comment by علی مهدوی فر — آذر ۳۰, ۱۳۹۴ @ ۱۱:۵۸ ب.ظ

 112. آقای مهدوی فر گرامی
  گویا مولانا اغلب به جای ” که “ در نوشتار امروز ” کی “ بکار می برده است ، شما هم همان ”که “ بخوانید
  گنجور از نسخه ی نیکلسون برداشت نکرده ،
  با درود

  Comment by س،م — دی ۱, ۱۳۹۴ @ ۴:۱۶ ق.ظ

 113. به زبان خود میگوییم
  “حرف”،”واژه”،”کلمه”،”جمله” در ذهن هر موجودی “معنا” و “تصویری” دارد
  هر کسی میتواند بی نیاز از راهنما و معنا به “مفهوم،درک،(یا هر چه که اسمش را میگذارید)” مثنوی معنوی، قرآن مجید برسد اما بدون تصویرسازی ، بدون فکر، بدون دخالت ذهن!
  همانطور که میشود در سکوت رازی رو شنید
  همانطور که خورشید بی منت، نور و گرما و “حقیقتی را که دارد”را از هیچکس دریغ نمیکند
  (دقت کنید) همانطور که گوهری، کیخا،شمس الحق گفتند
  قصدشان هر چه باشد ، راه و طریقتشان هر چه که باشد به کسی راهی نشان نداده و فقط چراغی روشن کرده اند، راه را خودت بیاب!
  همانطور که مولانا میگوید : تا نمردی، نبردی
  با زیرکی و فکر و خیال و ذهن و تقلید و تفسیر دیگران نمیشود به “حقیقت” رسید.

  Comment by نور — دی ۴, ۱۳۹۴ @ ۳:۴۷ ب.ظ

 114. نه اینکه من صاحب نظر باشم . ولی از مقایسه مثنوی با قرآن و چسباندن معانی قرآنی و ارتباط آنها ، واقعا کلافه میشوم
  من قرآن شناس و قرآندخوان نیستم ، فکر نمیکنم شاملو هم قرآن شناس بود ، ولی مثنوی را برای دل خودم و به اندازه فهم خودم میخوانم و میفهمم
  مثلا در مورد ، هر که او را دور ماند از اصل خویش
  در زمانی که قرآن و اسلام در گوشت و پوست و خون مردم نفوذ کرده بود ، نمیتواند معنای شناخت قرآن و شناخت دوباره اله را داشته باشد
  چرا نمیشود آنرا به دور ماندن از اصل انسانیت معنی کرد که مذهبیون مردم را از آن دور کرده بودند
  افرادی که تفسیر قرآن را تنها در حیطه فهم علما میدانند ، تعجبی هم ندارد که بقیه را نفهم و از درک معانی مثنوی عاجز بدانند
  آقایی که میگویی مثنوی بدون قرآن هیچ است ، اگر اینگونه بود اصلا مثنوی گفته نمیشد . دیگر با وجود قرآن چه اصراری بود که به مولانا برای سرودن مثنوب داشته باشند
  اصلا خود شما چرا با علم و دانش فهم قرآن ، مثنوی میخوانید
  اینهمه بزرگان و علاقمندان غیر مسلمان که مثنوی میخوانند ، آیا چشمشان به قرآن خورده است ؟
  این دکان مشتری زیادی دارد ، ولی مثنوی خودش برای خودش یک سوپر مارکت است و احتیاجی به آوردن جنس از این بقالی های کوچک ندارد

  Comment by متفکر — دی ۱۵, ۱۳۹۴ @ ۵:۲۹ ب.ظ

 115. متفکر، مطمئن هستی که نامت متفکر است؟
  چرا باید با پیش فرض های غلط نسبت به هر چیز قضاوت کرد؟
  نه این نظردهنده ها که خود سراینده ی مثنوی، مثنوی اش را وامدار قرآن می داند.
  شما چرا از این پیوستگی قرآن و مثنوی هراس دارید؟

  Comment by ناشناس — دی ۱۶, ۱۳۹۴ @ ۲:۵۲ ق.ظ

 116. با عرض سلام و خسته نباشید
  در بیت همچو نی زهری و تریاقی که دید صحیح است اما کی دید نوشته شده . همچنین در مصرع دوم نیز کی دید بجای که دید آمده اشت.باتشکر

  Comment by سید محسن امین سعادت — بهمن ۱۸, ۱۳۹۴ @ ۸:۴۷ ق.ظ

 117. آیا مصرع سوم از بیت دوم
  از نفیرم مردو زن نالیده اند درست است یا در نفیرم؟!

  Comment by سید محسن امین سعادت — بهمن ۱۸, ۱۳۹۴ @ ۸:۵۵ ق.ظ

 118. سید ، حقیر فکر می کند مهم تر از ، از یا در، ان اتشی است که مولانای عزیزدر دل انسان روشن می کند.
  اتش است این بانک و نای ونیست باد
  هرکه این اتش ندارد نیست باد

  Comment by رضا تنها — بهمن ۲۰, ۱۳۹۴ @ ۸:۰۳ ق.ظ

 119. با سلام و احترام به شما ، قبل از اینکه بنده حاشیه بر شعر ژرفا و عمیق حضرت مولانا بنویسیم باید عرض کنم نه ادیب هستم نه فلسفه میدانم نه هنرشناس هستم ونه روانشناس هستم و نه جامعه شناس هستم و نه همچون مولانا در این زمانه مرید مرادی همچون شمس دارم ونه….بنده متالورژ هستم و با استاندارها آشنائی دارم و میدانیم حقیقت محض فلان آلیاژی که در ساخت فلان قطعه ای که برای فرمان خودرو و یا جلوبندی و…به کار میرود چیست و سعی میکنم با همه وجود و دانشی و تجربه ای آموختم به شعر مولانا توجه کنم که آن عارف پاک و مردبزرگ و افشاء کننده ریا کاری ، نادانی ، جهالت ، خرافات و…میگوید.

  هرکسی از ظن خود شد یار من
  از درون من نجست اسرار من
  سر من از نالهٔ من دور نیست
  لیک چشم و گوش را آن نور نیست
  تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
  لیک کس را دید جان دستور نیست

  و همانا ظن بنده متالورژ ، وجدانم ، شرفم ، ایمانم ، و….خدایم که خدای همه پاکی ها و خوبی ها و تنظیم دهنده و نظام دهنده همه هستی است که در ذارات آن و کلیات آن هیچ بی نظمی وجود نداراد
  به بنده متالورژ در فطرتی در خود من به ودیعه گذاشته نهیب میزند که در ساخت آلیاژ ی میخواهی طراحی کنی و بسازی منطبق بر نظم کمال آفریننش باشد و کیفیت منطبق بر حقوق حق الناس داشته باشد ….

  Comment by سید رحمت الله انصاری — بهمن ۲۹, ۱۳۹۴ @ ۸:۵۵ ق.ظ

 120. خانم مهسا رضایی،
  آنچه در قرآن در باره آفرینش ذکر شده است این است (هود ۷): وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلا.
  اشاره ای به “هوی” ندارد. آن جمله را شما از کجا آورده اید؟
  آنچه در میان برخی به لسان عرب شایع است این است: أول ما خلق الله عز وجل الریح (یعنی الهواء) که با آن هوی که شما فرمودید متفاوت است :)
  دیگر اینکه “هوی” به معنی عشق نیست، به معنی هوس است. اگر چه کشش بین عاشق و معشوق ممکن است در هوی و عشق یکسان باشد، اما در هوی هدف لذت بردن عاشق است، ولی در عشق هدف معشوق است.

  Comment by فرهاد — خرداد ۴, ۱۳۹۵ @ ۷:۲۸ ب.ظ

 121. جناب مبتدی، از اینکه اینجانب را “پسر بابا” خطاب کردید لبخندی بر لبان من نشست … سپاس از این بنده نوازی. اما در باره پرسشهایتان، اگر بگویم آری، آنگاه “فتوای” مرا می‌پذیرید؟ بدیهیست که نه. بنابرین پرسش شما اثباتی نیست، بلکه انکاریست. من به عشق شما به مصحف احترام میگذارم. برای کسی‌ که عاشق است نمی‌توان از نقصان معشوق گفت.

  جناب شمس الحق، شما که تفسیر سه بیت از مثنوی برایتان سه ماه طول می‌کشد، چگونه انتظار دارید من در باب مقایسهٔ مثنوی و قران اینجا بنویسم؟ گفتار شمس را بیاد بیاورید که به مولوی‌ میگفت “ما نوشته‌های تو را با قران نیامیزیم”. به گفته خود مولوی‌: … پس سخن کوتاه باید والسلام.

  Comment by فرهاد — خرداد ۴, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۴۵ ب.ظ

 122. لطفن مثل یک انسان واقعی رجوع کنید به سخنان گوهر بار حضرت فیلسوف حکیم و عارف این قرن ما دکتر ابراهیمی دینانی تا بمعنای واقعی این بیت برسید…

  Comment by یوسف — خرداد ۱۹, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۴۰ ب.ظ

 123. بشنو این نی چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند (۱)

  بیت بالا آغاز ابیات مستقل هجده گانه ای است که دفتر اول مثنوی با آن آغاز شده است و از قدیم به “نی نامه” معروف بوده است. می گویند مرید و خلیفه محبوب مولوی، حسام الدین معروف به چلبی (وفات ۶۸۳) شبی در خلوت به مولانا پیشنهاد کرد که خود اثری از نوع الهی نامه سنائی، یعنی همان حدیقه الحقیقه، پدید آورد، و مولانا بلافاصله از گوشه دستارش کاغذی بیرون کشید، که ابیات نی نامه بر آن نوشته شده بود. با آنکه کار به همین جا ختم نشد و در اثر اصرار و مطالبه صادقانه حسام الدین تعداد ابیات مثنوی مولانا به بیست و پنج هزار و ششصد و هشتاد و پنج بیت رسید، شاید بتوان گفت تمام ابیات بعدی مثنوی در همه شش دفتر آن تفسیر گونه ای بر همان هجده بیت آغازین باشد.

  پس از این مقدمه کوتاه بپردازیم به شرح بیت نخست مثنوی. این بیت به شکلهای دیگری نیز آمده است.
  از جمله اینکه : بشنو این نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند
  اما بنا بر نسخه های نزدیک به زمان مولانا همان شکلی که در ابتدا آمده است صحیح است.
  منظور از “نی” در این بیت خود مولاناست که حکایت روح سالک عارف را در غربتکده دنیا و قصه جدایی ها را بیان می کند. مولانا بارها در جاهای دیگر مثنوی نیز خود را به نی و چنگ تشبیه کرده است.

  ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی زاری از ما نه، تو زاری می کنی
  ما چو ناییم و نوا در ما ز توست ما چو کوهیم و صَدا در ما ز توست

  (ابیات ۶۰۲ و ۶۰۳ دفتر اول مثنوی)

  آنچه این نی را به صدا در می آورد همان عشق است.

  آتش عشق است کاندر نی فتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد

  (بیت ۱۰ دفتر اول)

  این نی از انواع مختلف جدایی ها، سخن می گوید. جدایی انسان از خدا، جدایی جهان مادی از حقایق الهی، جدایی مردم از یکدیگر و ….
  در این جا بد نیست به این نکته که بعضی از مولوی شناسان معاصر گفته اند نیز اشاره کنم که همانگونه که در آینده بیشتر روشن خواهد شد، مولانا عارفی است که نه اهل شکایت از معشوق است و نه حتی اهل سپاسگزاری از او.
  چون اساساً شکر و شکایت از دیگری در جایی مطرح می شوند که دوگانگی در کار باشد، اما در جایی که عاشق، خودی در برابر معشوق برای خود نمی بیند چطور می تواند شاکر یا شاکی باشد؟

  این ثنا گفتن ز من ترک ثناست کاین دلیل هستی و هستی خطاست

  (بیت ۵۲۱ دفتر اول)

  منصور حلاج نیز گفته است: الهی تو می دانی که عاجزم از شکر تو، جای من شکر کن خود را، که شکر آن است و بس.(تذکره الاولیا ص ۵۸۸)

  و نیز مولانا در جای دیگر می گوید:

  چون بگرید زار بی شکر و گله افتد اندر هفت گردون غلغله

  (بیت ۱۵۸۷ دفتر اول)

  در داستان طوطی و بازرگان هم که شکایت ازجانِ جان یعنی خدا را در یک مصرع بیان می کند بلافاصله می گوید نه من شاکی نیستم بلکه تنها روایت می کنم.

  من ز جانِ جان شکایت می کنم من نیم شاکی روایت می کنم

  (بیت ۱۷۹۱ دفتر اول)

  لذا شاید اصلاً بهتر باشد که مصرع اول بیت فوق با علامت سوال نوشته شود و به حالت استفهام انکاری خوانده شود، یعنی می گوید: من از خداوند شکایت کنم؟ نه، هرگز، من فقط روایت می کنم.
  و از اینگونه موارد در مثنوی بسیار است که هیچگونه دوگانگی را بین عاشق و معشوق بر نمی تابد. بر خلاف خواجه شیراز، حافظ، که هم از معشوق شکایت می کند و هم به شکرش می پردازد.

  ز ان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت

  (دیوان حافظ)

  البته حافظ نیز تنها در یک مورد بر خلاف این نظریه کلی اش سخن گفته است که می توان آن را حمل بر استثنا نمود، آنجا که می گوید:

  لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ عشقبازان چنین مستحق هجرانند

  (دیوان حافظ)

  این را هم به خاطر داشته باشید که در این مورد استثنایی نیز تنها گله و شکایت از معشوق منع شده است نه شکر و سپاسگزاری.
  پس با این توضیحات که کمی هم به درازا کشید باید بگوییم که در بیت اول نی نامه مثنوی نیز مولانا در واقع مرادش از شکایت در مصرع اول همان حکایت کردن در مصرع دوم است و این با اندیشه های مولانا هماهنگ تر می نماید.

  کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند (۲)

  در شرح این بیت نیز بعضی از کاتبان مثنوی به جای عبارت “در نفیرم” عبارت “از نفیرم” را ثبت کرده اند که مسلماً غلط می باشد.
  مولانا در این بیت می خواهد بگوید که تا زمانیکه ما از نیستان حقیقت جدا هستیم و دچار هجران گشته ایم، ناله همه انسانها، مرد و زن را در نفیر من خواهی شنید.

  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق (۳)

  شرحه شرحه یعنی چاک چاک، و سینه شرحه شرحه یعنی دلی که از درد و رنج فراق پاره پاره شده است، و تنها اینگونه دل است که می توان با او از درد هجران و درد اشتیاق به بازگشت به اصل خویش با او سخن گفت. چون اساسا اینگونه مباحث حرف دل است و دل درد آشنا آن را می فهمد. حتی گاهی نیازی به سخن گفتن هم نمی باشد، و یا گاهی لفظی مناسب حال پیدا نمی شود با این حال می توان با دل درد آشنا به گونه ای دیگر سخن گفت، آنچنان که مولانا در جای دیگر می گوید:

  غیر نطق و غیر ایما و سِجِل صد هزاران ترجمان خیزد ز دل

  (بیت ۱۲۱۶ دفتر اول)

  و یا :

  حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هرسه با تو دم زنم

  (بیت ۱۷۴۰ دفتر اول)

  *****************************************************

  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش (۴)

  هر که از اصل خود دور مانده است سعی می کند به روزگار وصال خود باز گردد. البته این تکاپو برای وصال برای کسانی اتفاق می افتد که اصل خویش را شناخته باشند و بدانند که از آن دور افتاده اند، به عبارت دیگر کسانی که “درد اشتیاق” داشته باشند. همانگونه نیز که آیه و نشانه هم برای کسی آیه و نشانه است که به دنبال گم شده ای باشد و بداند گم شده اش چیست.

  من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم (۵)

  مولانا برای اینکه همدم و همرازی پیدا کند و درد فراق و درد اشتیاق را با او در میان بگذارد به سراغ همه می رود. بعضی از شارحان مثنوی از جمله استاد فروزانفر، “بد حال” را به معنی کسی دانسته اند که احوال قلبی و روحانی او نازل است و به کمال نرسیده، و در مقابل “خوش حال” کسی است که واردات قلبی عالی دارد. (رجوع کنید به شرح مثنوی شریف، ج ا، ص ۱۱)

  هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من (۶)

  نظر غزالی راجع به موسیقی این است که موسیقی در واقع چیزی به انسان اضافه نمی کند بلکه آن چیزی را که در وجود اوست، تحریک می کند و به جنبش می آورد. شبیه این نظر را مولانا درباب می و شراب نیز دارد یعنی می گوید اگر آدم عاقل “می” بنوشد نکوفر می شود، ولی اگر فرد بد خویی شراب بنوشد بدتر می شود. پس در واقع می خواهد بگوید “می” تنها واقعیت آدم را ظاهر و عریان می کند ولی چون اغلب مردم بنا به گفته مولانا بد و ناپسند هستند خداوند “می” را بر همه حرام کرده است.

  نه همه جا بی خودی شر می کند بی ادب را می چنان تر می کند
  گر بود عاقل، نکوفَر می شود ور بود بدخوی بدتر می شود
  لیک اغلب چون بَدند و ناپسند بر همه می را مُحَّرم کرده اند

  (دفتر چهارم ابیات ۲۱۵۹-۲۱۵۷)

  در اینجا نیز ناله نی “بدحالان” را به خیالات مادی و مبتذل خود سرگرم و خشنود می کند و “خوش حالان” را در راه حق و معرفت پیش می برد و هر یک از آن دو گروه از ظن خود و بر اساس زمینه های ذهنی خود، از بانگ نی خوششان می آید و آن را همراه خود می دانند.

  سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست (۷)

  مولانا در این بیت می گوید که جان کلام و سر سخن او در همین ناله نی که ناله خود اوست بیان می شود اما هر کسی که این ناله را می شنود آن راز را در نمی یابد. اصولا وقتی صحبت از سرّ و رازی می شود معنایش لزوما آن نیست که آن راز هرگز بیان نشده است بلکه بسیار پیش می آید که آن راز بیان شده است ولی گوش شنوایی وجود ندارد، در واقع آنکه منکر رازی باشد حتی اگر آن را بشنود برایش فرقی با حرفهای عادی ندارد. راز را فقط راز دان می فهمد و بس.

  راز جز با رازدان انباز نیست راز اندر گوش منکر راز نیست

  (دفتر ششم بیت ۸)

  تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دیدِ جان دستور نیست (۸)

  به عنوان مثال جسم و جان به هم پیوسته اند و هیچ یک از دیگری پوشیده و نهفته نیست، ولی کسی که اسیر جسم و زندگی مادی است اجازه دیدن “جان” را ندارد. پس بین راز مولانا و ناله نی که همان ناله مولانا می باشد نیز چنین رابطه ای برقرار است و چشم و گوش ظاهری جسم نی را می بیند و ناله آن را می شنود اما راز آن را در نمی یابد.

  آتش است این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد، نیست باد (۹)

  این بانگ نی و یا در واقع سخن مولانا نتیجه جریان باد یا نَفَس نیست، بلکه آتشی است که از عشق بر می خیزد. هر کسی که آتش چنین عشقی در درونش نباشد، نابود باد.

  آتش عشق است کاندر نی فتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد (۱۰)

  سوز و گدازی که در ناله این نی وجود دارد بخاطر عشقی است که وجود آن را پر کرده است. ناله این نی بیانگر احوالات عاشقانه خود مولاناست، همچنانکه خود او در اول قصه کنیزک و پادشاه اشاره می کند که :

  بشنوید ای دوستان! این داستان خود، حقیقت نقد حال ماست آن

  (دفتر اول بیت ۳۵)

  در مصرع دوم بیت دهم نیز می گوید “می” هم که “می” می شود و به جوشش در می آید بخاطر وجود عشق در آن است، و اصلا بدون عشق هیچ حرکت و جوششی معنا نمی یابد. در دفتر پنجم نیز همین معنا را به عبارت دیگری گفته است:

  باده کاندر خُنب می جوشد نهان ز اشتیاق روی تو جوشد چنان

  (دفتر پنجم ۳۵۷۴)

  نی، حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید (۱۱)

  ناله نی با هر عاشق دور افتاده از معشوقی همدم می شود. ناله ها و آوازهای نی باعث می شود که افراد آنگونه که هستند خود را بنمایانند، در نتیجه پرده صورت پرستان را می درد و آنها را رسوا می کند، اما برای آنکه عاشق حق است و در آرزوی وصال حق، نی پرده های حجاب را از پیش چشمان او می درد تا عاشق به معشوق خود نظر کند.

  همچو نی، زهری و تریاقی که دید؟ همچو نی، دمساز و مشتاقی که دید؟ (۱۲)

  آواز نی باعث رسوایی صورت پرستان و معرفت عاشقان حقیقت می شود، پس برای گروهی همچون زهر و برای گروهی دیگر حکم پادزهر را دارد.
  نی که لب خود را بر لب نوازنده خود می گذارد، دمساز و همدم او می شود و مانند یک عاشق هجران کشیده مشتاق رسیدن به وصال است.

  نی، حدیث راهِ پرخون می کند قصه های عشقِ مجنون می کند (۱۳)

  نی سخن از راه پرخون و پرخطر می کند که به فنای عاشق می انجامد. نی داستان عاشقان مجنون صفت روزگاران را بیان می کند. حافظ شیرازی نیز معتقد است که در راه عشق چاره ای جز جان سپردن، وجود ندارد.

  راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست آنجا جز این که جان بسپارند چاره نیست

  (دیوان حافظ)

  اما بد نیست به این مطلب هم اشاره کنم که تجربه های عشقی مولانا و حافظ با یکدیگر متفاوت بوده اند از جمله این که به نظر می آید حافظ در تجربه عشقی خود ابتدا آن را شیرین یافته است و بعدا به سختی و تلخی رسیده است، همچنانکه می گوید:

  چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد

  (دیوان حافظ)

  و یا اینکه:

  الا یا ایها الساقی اَدِر کاساً و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

  (دیوان حافظ)

  اما تجربه مولانا بر عکس بوده است، یعنی اول عشق را تلخ و مشکل و خونی دیده است ولی شجاعت ورزیده و دلیری به خرج داده است و بعد دریافته است که این لقمه چقدر شیرین است. او در دفتر سوم مثنوی می گوید:

  عشق، از اول چرا خونی بود؟ تا گریزد آن که بیرونی بود

  (دفتر سوم ۴۷۵۴)

  یا به تعبیر دیگر قصه عشق مولانا همان قصه مسجد مهمان کش در مثنوی است که بعدا به شرحش خواهیم رسید.

  محرم این هوش جز بیهوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست (۱۴)

  فقط کسی که در اثر مستی فرا عقلی حق، هوش ظاهری خود را از دست داده است توانایی درک این هوش را که همان توانایی درک معرفت الهی است دارد. چنین کسی همانگونه که گوش سخن زبان را می شنود اسرار حق را می شنود.
  لازم به ذکر است که در مستی های معمولی و دنیوی فرد مست عقل خود را زایل می کند و به مرتبه دون عقل می رسد اما در مستی های حقیقی که فرد مست حق می شود به مرحله بالاتر از عقل معمولی دست می یابد.

  در غم ما، روزها بیگاه شد روزها، با سوزها همراه شد (۱۵)

  بیگاه شدن یعنی سپری شدن و به پایان رسیدن. روزها با سوزهای زیاد می آیند و می روند اما غم دل عاشق هجران کشیده به جای خود باقیست.

  روزها گر رفت، گو: “رو، باک نیست تو بمان، ای آنکه چون تو پاک نیست” (۱۶)

  اگر روزها می روند باکی نیست، اما تو ای معشوقِ پاک و منزه بمان. به هر حال ما چه بخواهیم و چه نخواهیم روزهای عمر سپری می شوند و ما نیز غیر از همین عمر گذرا چیزی نداریم، پس چه خوب است که با دادن عمر گذرا و رفتنی به موجودی پاک و ماندنی که همان حضرت حق است دست یابیم.

  هر که جز ماهی ز آبش سیر شد هر که بی روزی است روزش دیر شد (۱۷)

  منظور از ماهی همان عاشق صادق است و آب در اینجا همان جذبه حق است که عاشق صادق همواره در آن شناور است و از آن سیر نمی شود و ملول نمی گردد. اما هر کسی از این جذبه حق محروم و بی نصیب (بی روزی) باشد، عمرش (روزش) می گذرد و به هیچ چیز مفیدی دست نمی یابد.

  در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید، والسّلام (۱۸)

  پخته همان ماهی بیت قبل یعنی عاشق صادق حق است و خام همان فرد محروم و بی روزی از معرفت حق که نمی تواند حال پختگان را درک کند پس بهتر است سخن را کوتاه کرد و خاموش شد.
  می گویند مولانا این ۱۸ بیت آغازین مثنوی را به خط خود نوشته بود و از این پس را به خواهش حسام الدین چلبی گفته است و همو نوشته است.

  Comment by محمدِ قنبر — خرداد ۲۱, ۱۳۹۵ @ ۲:۲۴ ق.ظ

 124. ایول به مولانا
  زیبا!!!!!!!

  Comment by کمال — خرداد ۳۱, ۱۳۹۵ @ ۱:۴۱ ق.ظ

 125. گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی
  امتحان کن که نه کمتر زمی انگورم

  با سلام
  در مورد بیت:
  بشنو این نی چون شکایت می‌کند اگر در این و از بیت گیر کنیم ،از اصل دور میشویم که همانا اصل گفته های مولانا میباشد و قاعده های عرفانی مولونا رو رعایت نکردیم که :
  ما برون را ننگریم و قال را
  ما درون را بنگریم و حال را
  نی دارای چندین معنی میباشد:
  ۱/نی همان ساز نی
  ۲/نی مثنوی معنوی
  ۳/نی استعاره از انسان خالی از همه تعلقات
  ۴/نی چوب نی که از نیستان بریده شده
  ۵/نی خود مولانا هم هست
  در فضای تمثیل های مثنوی شما خود به نتایجی خواهید رسید که بسیار زیبا و لذت بخش خواهد بود
  بر شما خواندنش.
  با تشکر

  Comment by سید محسن — تیر ۲, ۱۳۹۵ @ ۱:۵۸ ق.ظ

 126. بشنو از نی چون حکایت می کند / از جدایی ها شکایت می کند
  کز نیستان تا مرا ببریده اند / از نفیرم مرد و زن نالیده اند
  برطبق نسخه چاپ سنگی رینولد الین نیکلسون
  برخی از دوستان محترم با استناد به بیت زیر :
  من ز جان جان شکایت می کنم / من نیم شاکی روایت می کنم
  که آن را جزیی از حکایت طوطی و بازرگان فرض نموده اند ، شکایت از جدایی ها را که حکایت اصلی نی است مردود می دانند .
  باید عرض کنم بیت مذکور اگرچه در طی داستان طوطی و بازرگان آمده است ، اما بواقع تفسیر قول حکیم سنایی از دو بیت زیر است :
  به هرچ از راه وا مانی چه کفر آن حرف چه ایمان
  به هرچ از دوست دور افتی چه زشت آن نقش چه زیبا
  که بیت ۱۸۲۶ دفتر اول است وبه هیچ وجه سخن مولوی نیست .
  این بیت را در گنجور می توانید در دفتر اول بخش ۹۱ ، بیت شماره ۱۹ ملاحظه فرمایید .
  متشکرم .

  Comment by شمس الحق — تیر ۲, ۱۳۹۵ @ ۱۰:۰۷ ب.ظ

 127. چون نباشد عشق را پروای او
  او چو مرغی ماند بی‌پر وای او
  من تا جایی ک بتونم فکر میکنم در مورد اشعار مولانا و سعی میکنم در حد دانش خودم ب معنی ون پی ببرم ب عنوان مثال درک من از این بیت ب آخرش اشاره میکنم ک میگه تون مثل مرغی میمونه ک پر نداره خیلی عمیقه ماه هاست با این بیت زندگی میکنم میگه اون بعد رفتنش! مثل مرغی بدون پر موند وای او.
  بیت آخر هم ب نظرم منظورش اینه ک میدونی چرا آیینه صورتت رو غماز (اشاره های ابرو و صورت) نشون نمیده برای اینکه غم اندوه از صورتت برداشته نشده. دوستان من ادبیات نخوندم ب من ایراد نگیرید اگه تفاسیرم درست نیست راهنمایی کنید

  Comment by بهنام — تیر ۲۴, ۱۳۹۵ @ ۵:۲۹ ب.ظ

 128. با عرض سلام و ادب
  شعر بسیار زیبا مولانا را درج فرمودین تشکر میکنم
  بیت اول اشتباه شده
  جای حکایت و شکایت رو اصلاح بفرمایید
  تشکر

  Comment by جواد — مرداد ۲, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۵۷ ق.ظ

 129. بسیار دوست داشتنى

  Comment by میلاد — مرداد ۹, ۱۳۹۵ @ ۵:۵۵ ق.ظ

 130. اول و آخر یار
  با استناد بر شواهد تاریخی مثنوی معنوی بعد از دیدار با شمس تبریزی تالیف شده است، یعنی زمانی که مولوی به آگاهی و روشنی رسیده و از خرد و بلوغ فکری کاملی برخوردار بوده است. اما اگر “نی” اشاره به انسان کامل و آگاه دارد، پس چه جای جدایی و شکایت است؟! آوردن واژه “شکایت” و “جدایی” نشان از خامی مولوی می باشد. حتی با فرض اینکه هجده بیت نخست دفتر اول مربوط به دوران خامی مولوی می باشد، لیک مولوی تا پایان عمر فرصت این را داشته تا نسبت به بازنگری ابیات (بخصوص بیت آغازین مثنوی) اقدام کند و درصدد تصحیح آن برآید. شکایت از هر آنچه که هست، شکایت از اوست چرا که هر چه هست اوست. در مقام تسلیم، شکایت عین کفر است. از طرف دیگر دیدن هر جدایی نشان از نادانی است. عالم اگرچه که به کثرت می نماید اما یکپارچه در وحدت محض است. دیدن جدایی ناشی از دیدن کثرت است چرا که جدایی در وحدت راه ندارد. عالم و افلاک و هر آنچه در آن است از ازل یکی بوده و یکی هست و یکی خواهد بود. همواره او در ما و ما در او حضور داریم و هر جدایی نشان از نگاه کوته بین ماست. بسیاری از عرفا از جدایی سخن به میان آورده اند اما چون منسوب به دوران خامی ایشان است هیچ خرده ای بر آنان وارد نیست، اما مثنوی معنوی مجموعه ای به غایت نیکوست که با معانی بسیار ژرف همراه است و از دسته کتبی می باشد که کمتر خرده بر آن وارد است و با توجه به اینکه مولوی در زمان سرودن ابیات مثنوی مردی حقیقت بین بوده، انتظار است که سخن به غفلت آورده نشود. حال اینکه هدف از آوردن این شرح هرگز عیب جویی و تحقیر جایگاه مولوی نبوده و نیست، بلکه تاکید دو چندان بر این مهم است که از هیچ کسی بت ساخته نشود چرا که حتی بزرگترین عرفا و اندیشمندان نیز در بعضی موارد از سر غفلت سخن خام به میان آورده اند زیرا که هر انسانی هر چند هم بلند پایه و آگاه باشد گاه گاهی از خطا مبرا نیست!

  Comment by هیچ — مرداد ۳۱, ۱۳۹۵ @ ۱۲:۳۹ ق.ظ

 131. شکایت لزوما نشانه ی خامی نیست.
  می تواند علت های دیگری داشته باشد مثل دلال و ناز و غیره. عارفانی هستند که در آغوش معشوق ازل و ابدند ولی شکوه شان گوش فلک را کر کرده است.
  در وصل اند و شاکی…
  درست است که بزرگان هم ممکن است خطا کنند و فقط معصومان از خطا به دور اند، ولی نمی توان زود بزرگان را تخطئه نمود.
  معذرت می خواهم.

  Comment by بی باک — مرداد ۳۱, ۱۳۹۵ @ ۲:۲۳ ق.ظ

 132. با درود؛ متاسفانه با اینکه مسئولین محترم سایت گرانبهای گنجور تقاضا کرده اند فقط در موردابیات حاشیه نوشته شود ولی بعضی دوستان برای اثبات “من بیشتر میدانم” های خیالی به نوشتن حاشیه اقدام میکنند, گل سر سبد این دست اساتید آقا و یا خانم شمس الحق میباشد که ردپایشان در همه جا از مولوی و عطار و سعدی و حافظ باقیست؛
  استاد گرانمایه! چرا اجازه نمیدهید هر کسی ازظن خودش بشود یار ابیاتی که میخواند؟!خود مولوی میفرماید : ندانمهای بسیار است لیکن نمیدانم ؛ حال به گمانم معجزه ای اتفاق افتاده که شما در همه چیز سررشته دارید و همه چیز را میدانید!!!

  Comment by بیرنگ — مهر ۴, ۱۳۹۵ @ ۷:۵۲ ب.ظ

 133. بی رنگ عزیز
  بهتر است حاشیه های ایشان را بادقت مطالعه کنید
  ایشان ۱۰ تا ۱۲ هزار بیت مثنوی را از حفظ است
  انگلیسی را عین ملکه انگلیس حرف می زند و مهمتر ازهمه پستانک در دهان مثنوی می شنیده و می خوانده است( البته برای خواندن پستانک را از دهان در می آورده است.

  Comment by رنگارنگ — مهر ۷, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۴۱ ب.ظ

 134. جناب رنگارنگ عزیز
  چه کمالاتی را ذکر نمودید!!
  شمس الحق راستین میفرماید:
  به ستم خود را عارف میکنند ؛یکی همه جهذ میکند تا بپوشاند یکی مویها باز می اندازد و می سترد و هزار شیوه و شور میکند تا شناخته شود , داند آنکه دلش خردمند است! آن کو و این کو؟

  Comment by بیرنگ — مهر ۸, ۱۳۹۵ @ ۵:۱۵ ق.ظ

 135. در بیت هرکه جز ماهی از آبش سیر شد

  منظور مولانا آنست که در طریق عاشقی ماهی باید بود لحظه ای از یاد خداوند غفلت شایسته یعاشق و مومن حقیقی نیست

  Comment by محمد — مهر ۲۱, ۱۳۹۵ @ ۱۰:۲۳ ق.ظ

 136. جسم خاک از عشق برافلاک شد
  کوه دررقص آمد وچالاک شد
  منظور مولانا از مصرع اول اشاره داردبه معراج جسمانی حضرت ختمی مرتبت(ص)که شرح آن خود دانیدودرمصرع دوم اشاره دارد به تجلی ذات حضرت حق بر کوه طور ومتلاشی شدن آن.ومولانا هر دو مورد رابه واسته خواست وعشق خدا می داندونیک میدانیم که جهان تجلیگه خواست واراده خداوندی است.

  Comment by غلامرضا مقبلی قرایی — آذر ۱۲, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۴۸ ق.ظ

 137. به واسطه

  Comment by غلامرضا مقبلی قرایی — آذر ۱۲, ۱۳۹۵ @ ۳:۰۱ ب.ظ

 138. جسارتا چند نکته در حد بی سوادی خودم در مورد چند حاشیه عنوان می کنم
  شمس الحق عزیز
  فرمودید مثنوی بین سالهای ۷۰-۸۰ سالگی مولوی و طی ده سال پایانی عمر ایشون گفته شد. مولوی ۶۸ سال عمر کرد که با احتساب وقفه دو ساله بین دفتر اول و دوم جمعا چهارده سال پایانی عمر مولوی به مثنوی اختصاص پیدا کرد. یعنی سال ۶۵۸ نظم مثنوی شروع میشه و تا سال ۶۶۰ دفتر اول تموم میشه. ۶۶۰ تا ۶۶۲ به علت فوت همسر حسام الدین و شرایط روحی نامساعدش وقفه ای ایجاد میشه و از ۶۶۲ تا ۶۷۲ که پایان عمر مولویه نظم مثنوی ادامه پیدا میکنه.

  در مورد برداشت (و نه تفسیر) شخصیتون از کلمه «نی» در مفهوم نفی باید عرض کنم که هرچند در مورد برداشت های شخصی شاید چندان جای مباحثه نباشه ولی در صورت امکان شاهدی ارائه کنید. به نظر میرسه نه در متن نه در شخصیت مولوی نه در زبانش و نه در هیچ جای دیگه قرینه ای که ما رو به التفات مولوی و اشاره آگاهانه اش به مفهوم «نفی» از کلمه «نی» برسونه پیدا نمیشه. تنها یک راه برای برداشت شما وجود داره و اونم توجه به ویژگی بصری کلمه «نی» و بار مفهومی منفی اون هس که این طرز نگاه هیچ جایگاهی در زبان مولوی نداره. اینجور خلاقیت های رندانه از حافظ و سعدی و … بر میاد و البته اوجش هم در حافظ دیده میشه. مولوی عمدتا در زمینه ایجاد موسیقی کلام از امکانات زبانی استفاده کرده و به ندرت به جنبه های رندانه معنایی از این دست توجه داشته، حتی در مثنوی که بسیار شسته رفته تر از غزلیات هس و در شرایط پایدارتری گفته شده. به هر حال اگر شاهدی برای برداشتتون دارید علاقه مندم بدونم.

  میلاد عزیز که از شکایت مولوی در مثنوی شکایت داشتی، عرض کنم که:
  شکایت سه نوعه. اول شکایت از غیر به یار. این نوع شکایت شرک محسوب میشه. چون شما داری به یار میگی «غیر»ی هم هست و من از اون غیر نزد تو شکایت می کنم. دوم شکایت از یار به غیر که خیانته. شما علاوه بر اینکه «غیر» رو هم میبینی از یار که محرمه پیش غیر که نامحرمه شکایت میکنی.
  و اما سوم شکایت از یار به یار که اصلِ اصلِ اصلِ عشقه. شکایت مولوی در مثنوی از این نوعه. اینجا شما کسی رو غیر از یار نمیبینی. به یار میگی اگر شکایتی هم هست باز به خودت میگم که در عالم کسی جز تو نیست. شک نداشته باش که مثنوی اوج پختگی عشقه. عشقی که به تکامل رسیده. مثنوی بزرگ شده ی غزلیات شمسه. مولوی رشد کرده و به متانتی رسیده که در دوران غزلیات که دوران بی قراریه از اون بی بهره بود.
  یه نکته هم درباره همین اضافه کنم که دلیل (یا حداقل یکی از دلایل) آغاز متفاوت مثنوی مولوی نسبت به منظومه های مشابه مثل مثنوی های عطار و سنایی همینه که مولوی دیگه «نیست». اینطور مرسوم بود که منظومه ها رو با حمد خدا و پیامبر و خلفای راشدین و … شروع میکردن. لازمه حمد اینه تو باشی که بتونی حمد خدا رو بگی ولی مولوی «نیست». مولوی میگه «من نیستم». مولوی تبدیل به نی شده که رو لب معشوق نشسته و این معشوقه که در نی می دمه و مثنوی رو به وجود میاره.
  حرف در این مورد زیاده. عذر میخوام که طولانی شد.

  Comment by ... — آذر ۱۴, ۱۳۹۵ @ ۱:۳۹ ب.ظ

 139. +
  عذر میخوام، هیچِ عزیز که از شکایت مولوی شکایت داشتی…

  ضمنا شمس الحق عزیز، شرح مثنوی فروزانفر ۱۲ جلده که فک میکنم ۳ جلدشو خود فروزانفر نوشته و عمرشون کفاف نداد که تموم کنه. دکتر شهیدی، شاگردشون این کارو ادامه داده و به ۱۲ جلد رسونده. البته اختلاف کیفیت ۳ جلد اول با بقیه مجموعه قابل توجهه.
  قابل توجه ترین شرح موجود، همین شرحه که نکات عرفانی، کلامی و فلسفی مهمی رو توضیح داده که به نظرم برای درک بهتر مثنوی لازمه.

  Comment by ... — آذر ۱۴, ۱۳۹۵ @ ۲:۴۳ ب.ظ

 140. در جواب ان دوستمان که گفته:
  عشق جان طور آمد عاشقا. طور مست و خر موسى صاعقا
  اشاره به چه داستانى دارد؟

  سوره اعراف ایه ۱۴۳ را مشاهده کنید.

  Comment by مجید امیری — دی ۸, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۳۸ ب.ظ

 141. بیا اولش این شکلیه
  بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند
  شما جای حکایت و شکایت رو اشتباه گذاشتید

  Comment by آرام — دی ۱۰, ۱۳۹۵ @ ۱:۰۸ ب.ظ

 142. خدمت دوستان سلام : فرض کنید که شما یک مساله حل نشده ریاضیات را حل کنید . و بدانید که همه ریاضیدانان تا کنون دنبال حل آن بوده اند. خوب شنا با چه شور و اشتیاقی آن را به جهانیان اعلام می کنید؟ مولانا نیز به راز اسارت انسان ژی برد . و در مقابل شارلاتانها و متقلبان و مدعیان دروغین فریاد بر آورد و به آدمیان گوشزد کرد : بابا این همه راهها که تو میروی رو به ترکستان است. بیچاره ول کن قصه را تو اسیری ، در زندانی ،فقط کافی است به این موضوع واقف شوی .آنگاه ناگهان از با نهایت به بی نهایت وصل نی شوی و خودت از خودت خند ه ات می گیرد. وای که چقدر شیرین است لحظه ی بینا شدن چشم آدمی ……………

  Comment by علی محمد — بهمن ۲۶, ۱۳۹۵ @ ۲:۴۸ ب.ظ

 143. چند سالی است صدای جادویی نی در موسیقی آوازی و به خصوص جواب آواز، کمتر به گوش می رسد..
  کاش آنقدر همت و توان داشتم که خود دست به کار شوم..
  امیدوارم به همت هنرمندان عاشق، بیش از این مهجور نماند..

  Comment by نادر.. — اسفند ۲۹, ۱۳۹۵ @ ۷:۱۷ ب.ظ

 144. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
  باز جوید روزگار وصل خویش
  اصالت براستی چیست؟
  بنده تا چندی پیش معنای درست این واژه را نمی دانستم تا به لطف استادان بخشی از این مفهوم بزرگ را دریافتم.
  اصالت یعنی گوهر بی همتایی که درون هر کس نهاده شده است، آن هدف ویژه ای که خداوندی که هرگز کار لغو و بیهوده ای نمی کند از آفرینش تک تک مخلوقات در نظر داشته است. اینجا اصل گویی در برابر واژه کپی یا نسخه دوم یا چندم آمده است.
  ما کی و کجا اصیل هستیم؟
  وقتی که آنچه از خود بروز می دهیم به چهره درونی و حقیقی مان نزدیک تر است، وقتی اسرار کمتری برای پنهان کردن داریم، در کنار دوستی که ما را با همه کم و کاستی هامان دوست دارد، آنجا که کمتر دست به خودسانسوری می زنیم، آنجا که لباس مور علاقه خود را می پوشیم و خوراک دلخواه خود را می خوریم و نگران قضاوت دیگران نیستیم، وقتی به سر کاری می رویم که در آن استعداد داریم، در آن کار خلاق هستیم، به شیوه ای نو و کارآمد و بهتر از دیگران و بهتر از کارهای دیگر خود آن را انجام می دهیم، خارج از محیط کار هم ذهنمان از اندیشیدن به مسایل پیرامون آن لذت می برد، اگر روزی بگویند این ماه همه حقوق می گیرند حتی اگر در محل کار خود حاضر نشوند و کاری نکنند ما باز هم کار می کنیم نه از روی عادت بلکه از انجامش لذت می بریم.
  وقتی نقاب های کمتری پوشیده ایم، ما برای هر همراه که در کنارمان است فورا یک نقاب از جیبمان در می آوریم و می پوشیم. شگفتا از نقاب های متعددی که می توانیم با خود حمل کنیم، در حضور برخی ناگزیر از پوشیدن نقاب های متعدد و چند منظوره هستیم، از یکی افکار سیاسی مان را پنهان می کنیم، از دیگری تمایلات جنسی مان، از همسرمان کارت بانکی مان و از دوست دخترمان همسرمان را، حافظیم در محفلی و دردی کشیم در مجلسی، مخلص کلام ما خودمان نیستیم، از این روست که ناراحت و غمگینیم، ما تظاهر به چیزی میکنیم که نیستیم، لذا اگر مورد تحسین قرار بگیریم نیز راضی و خرسند نمی شویم، چون در درون به خوبی می دانیم آن موجودی که مورد تحسین قرار گرفته من حقیقی ما نیست، بلکه یک نقاب است، یک موجود دیگر است، ما در دوستی هامان ارضا نمی شویم، من حقیقی ما تنها و بی کس است، برای وقت گذرانی خواهان دوست هستیم، تا مبادا با خودمان تنها شویم…
  البته که همه ما ناگزیر از پوشیدن نقاب در اجتماع های گوناگون هستیم، این از ضروریات زندگی اجتماعی برای حفظ امنیت و تامین منافع ماست، ولی توسن سرکش این نیاز نیز چون بسیاری از نیازهای دیگر بشری راه را گم می کند، نقاب های غیر ضروری را دور بیندازیم، با پوشیدن حداقل نقاب ها از حداکثر یگانگی درون و بیرونمان لذت ببریم، یک یا دو دوست داشته باشیم که در کنارشان از همه نقاب ها بی نیاز باشیم و از عشق شان سیراب شویم:
  دو یار زیرک و از باده کهن دو منی
  آخر ما از اصل خویش دور مانده ایم، ما در فراق خود می سوزیم، ما روزگار وصل خویش را می جوییم، آینه بی زنگاری می خواهیم که ما را همان گونه که هستیم بپذیرد، با این دو یار همه نقاب ها را دور بریزیم و با دیگران نقاب های غیر ضروری را.

  Comment by روفیا — اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۹:۳۵ ب.ظ

 145. به حصر رفت!
  با این یک دو یار!

  Comment by روفیا — اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۹:۳۹ ب.ظ

 146. برخی از حاشیه هایم هرگز از حصر نرستند :
  عار نبود شیر را از سلسله
  نیست ما را از قضای حق گله
  شیر را بر گردن ار زنجیر بود
  بر همه زنجیر سازان میر بود

  Comment by روفیا — اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶ @ ۹:۴۳ ب.ظ

 147. روفیای گرامی
  این بیت بنام بدین گونه در یاد خانه من مانده است:
  هرکسی کو دور شد از اصل خویش
  دیر یابد !! روزگار وصل خویش.

  Comment by پریشان روزگار — اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶ @ ۱۲:۵۲ ق.ظ

 148. ا . آ:
  ▋ از گل کوزه ای می سازیم
  اما این خالیِ درونِ کوزه است
  که آب را در خود جای می دهد …
  مشغولِ هستی ایم
  در حالی که این نیستی است که به کار ما می آید .

  «تائو ت چینگ»
  ……………………………………………………
  ● واژه ی صمد معانی بسیاری دارد از جمله ” به معنى چیزى است که تو خالى نیست بلکه پُر است .
  ● سال ها پیش داشتم در مورد این فکر می کردم که چرا جلال الدین محمد بلخی “نی” را برای هجده بیتِ اول مثنوی به عنوانِ نمادِ مقصودش در نظر گرفته است . البته جاهایی خوانده بودم که چون نی ، درونش تُهی است بنابراین نایی - یعنی همان کسی که نی می زند - می تواند در آن بِدَمَد .

  ● یکی از آشنایان ما وقتی کسی را صدا می زند و از او پاسخی دریافت نمی کند با لحنی که کمی مزه یِ غَضَب می دهد می گوید : “مگه گوشات سوراخ نداره یا داره و توش قیر ریختن؟”
  ● اما نی گوش دارد ، آن هم از نوعِ بازش . برای همین وقتی با لبِ نایی جفت می شود می تواند از کلامِ او  باردار شود و یا به فَربِه بودنی این چنینی نه ، بلکه به فَربِه بودنی آن چنانی دست یابد .
  ● اما اگر نایی ، نایی نباشد ، یا به ظاهر باشد و به باطن ، فجرِ کاذب باشد ، چه پیامی دارد که شنیدنش به پایِ کلامِ صبحِ صادق برسد ؟ جز این نیست که مبلغی تاریکی به تاریکیِ پس اندازهای ما بیفزاید ؟
  نی اگر نی شد ، خالیِ درون اگر قابل شد ، با کلام صمد جان خواهد گرفت . صمد کیست ؟ آن که درونش پُر است ، پُرِ صادق ، نه پُرِ کاذب . پُرِ کامل نه پُرِ ناقص . صمد کیست؟ آن که برای به گردش در آمدن به نخِ نیازی آویزان نیست و نه محصولِ زایشی است و نه کسی را زاده است . او کسی است مثلِ هیچ کس ، که هیچ کسی مثلِ او نیست .
  ● شاید خالیِ نی ، تنها بتواند پُریِ صمد را تداعی کند که گفته اند : “تعرف الاشیاء باضدادها ” یعنی هر چیزی با ضدش شناخته می شود .
  رمضان سال ١٣٩۶ ـ احمد آذرکمان

  Comment by احمد آذرکمان — تیر ۴, ۱۳۹۶ @ ۵:۱۳ ق.ظ

 149. تو بمان! ای آنک چون تو پاک نیست…

  Comment by نادر.. — تیر ۴, ۱۳۹۶ @ ۶:۱۶ ب.ظ

 150. شاد باش ای عشق خوش سودای(عشقی که موجب دیوانگی میشود دیوانگی ماورای عقل نه دون عقل - همچنین نام دارویی است سیاه رنگ ( علت اسم سودا نیز همین است ) که به کسی که دچار مالی خولیا می شد مدادند …بهر حال سودا اینجا نیک و فارغ از عقل بودن و منترل بدن به دست دل افتان است ) ما
  ای طبیب جمله علتهای ما ( همه امراض ما یکی است و یک درد از نظر مولوی ام الامراض است . و آن هم خودخواهی است …دوای خودخواهی عاشقی و عشق است ..
  ای دوای نخوت (عشق دوای کبر و تکبر و غرور ) و ناموس( دوای کلاس گذاشتن و ناز و کرشمه و سر به زیر نبودن) ما
  ای تو افلاطون و جالینوس ما

  Comment by احمد کشاورزی — تیر ۱۴, ۱۳۹۶ @ ۲:۱۶ ب.ظ

 151. جناب آقای فرهاد
  باید خدمت بزرگوار خودم عرض کنم مثنوی را نکو شناختی و قدر دانستی ولی از شناخت قرآن ماندی.

  Comment by حاجی سیسی — تیر ۲۴, ۱۳۹۶ @ ۱۱:۰۰ ب.ظ

 152. شاعر در بیتهای دوم ، سوم و… به روشنی از درد و رنج جدایی سخن میگوید ؛ مثنوی شناسان ما در باره جابجایی شکایت و حکایت جامه می درانند؟؟؟

  Comment by بی سواد — تیر ۲۶, ۱۳۹۶ @ ۳:۴۹ ق.ظ

 153. سلام و درود
  تو یکی از نسخ خطی این شعر رو خوندم لیکن بیت زیر که تو اون نسخه بود در اشعار شما مشاهده نمیشه
  *** کرنبودی ناله نی را اثر نی جهان را پر نکردی از شکر ***
  ممنون میشم این بیت رو بعد از بیت
  محرم این هوش جز بیهوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست
  اضافه فرمائید
  باتشمر از گنجور

  Comment by سعید ابراهیم نژاد — تیر ۳۰, ۱۳۹۶ @ ۱۲:۱۴ ب.ظ

 154. سلام٬ در مورد اختلاف نسخه ها دقت کنید (بشنو از نی یا بشنو این نی وغیره) که دانشمندان عالیمقام و گرانمایه در مورد سالها تحقیق کرده اند و مقارن ترین به صحیح را انتخاب کرده اند. ما و شما با فکر و کوتاه و عجولانه نباید مردم را به تشویش بیندازیم و گفتار الهامی مولانا را به ذوق خود زیر و رو بکنیم. لظفا در هر موردی که فکر میکنید نسخه دست داشته شما شاید اشتباه داشته باشد به نسخه های معتبر تصحیح شده توسط عالمان ادبیات دری و تصوف مراچعه بکنید.

  Comment by آسمند — مرداد ۱, ۱۳۹۶ @ ۱:۵۹ ب.ظ

 155. احمد آذرکمان گرامی
  از quotation ی که از تایوت چینگ آوردید لذت بردم. چقدر نزدیک به این مفهوم در بخش ۱۴۹ دفتر اول مثنوی به چشم می خورد :
  آینهٔ هستی چه باشد نیستی
  نیستی بر گر تو ابله نیستی
  هستی اندر نیستی بتوان نمود
  مال‌داران بر فقیر آرند جود
  برای پر شدن نخست باید خالی بود!
  خلا => ملا
  می گویند بزرگترین درسی که شمس به مولانا داد همین درس خالی شدن بود، از آن همه معارف و علوم که هر آدمی را دچار توهم پری و تُخَمه شدن و محروم از یادگیری جهانی می کند که هر لحظه نو می شود!
  این صمد هم چیزی شبیه ملاء است، نیروی سیالی که بر همه چیز و همه کس در همه مکان ها و زمان ها احاطه و اشراف دارد! حتی بر نی توپر!
  هیچ چیز از بی نهایت بی شکی
  چون نمی ماند کجا ماند یکی؟

  Comment by روفیا — مرداد ۱, ۱۳۹۶ @ ۵:۱۹ ب.ظ

 156. هوالله

  درود و سلامتی بر همگان !
  درست همین است:
  بشنو از نی چون حکایت میکند / از جدایی ها شکایت میکند.

  Comment by ذکراالله ((مجددی)) — شهریور ۱۴, ۱۳۹۶ @ ۱:۴۹ ق.ظ

 157. سلام (صرفاً جهت اطلاع)

  بیت ۸ مصراع ۲:

  لیک کس را دید جان دستور نیست

  اگه می خواید معنی این مصراع رو بدونید باید بگم که فکر کنم اینجا منظور از جان همون جن باشه آخه داخل عربی به جن، جان هم گفته میشه حالا دیگه معنی این مصراع مشخص شد البته این نظر منه ممکنه یکی دیگه معنی بهتری برای این مصراع داشته باشه

  Comment by امپرور — شهریور ۱۹, ۱۳۹۶ @ ۸:۰۲ ق.ظ

 158. امپرور جان،
  اگر اینگونه است که آوردى، آنگاه خدا به دادمان رسد و دادتان…
  ولى به گمان من که ظن قریب به یقین است، جان در اینجا همان روح و روان است؛ نه بیش و نه کم…
  ضمن اینکه پرسشى دارم بابت نام شما:
  آیا اِمپِرور است؟ که همان اِمپِراطور خودمان باشد و آمده از اِمپِرادُر رومیان؟
  یا آمپروَر؟ یعنى آنکه وراى آمپر است و گه گاهى خداى ناکرده آمپرش مى پرد؟

  Comment by بابک چندم — شهریور ۱۹, ۱۳۹۶ @ ۱:۴۹ ب.ظ

 159. سلام در بیت اول لطفا حتما اصلاح کنید
  جای (((شکایت و حکایت))) عوض شده و معنا رو کاملا دگرگون کرده . مرسی

  Comment by pourya — مهر ۲۷, ۱۳۹۶ @ ۸:۲۵ ق.ظ

 160. دوستان در خصوص قرایت بیت اول اشکال وارد کردن. در خصوص نحوی قرایت بیت اول قبلا جایی مفصل نوشتم. اینجا به اختصار میگم:
  بشنو این نی چون شکایت می کند
  “این نی” یعنی نیی که در حضور مولانا نواخته میشه. “شکایت می کند” در معنی اصلی خودشه. یعنی “ناله می کند” . شکی در عربی یعنی نالیدن بیمار.
  پس مصراع اول،یعنی: ببین این نی چونه ناله نیکند
  از جدایی ها حکایت می کند
  فاعل بیت همپن “ناله ی نی” هست. “حکایت می کند” یعنی حاکی و نشاندهنده. یعنی اواز ناله مانند نی نشان از جدایی هاست.
  دو وجه اینجا لازمه ذکر بشه: اولا قابلیت اپاز نی ناشی از جدایی اون از نیستلنه. تا نی از نیستان بریده و جدا نشه ناله ای هم سر نمیده. پس اواز نی نشان جداییه. دوم، نی همنشین هر که از،یاری بریده و همینکه عاشق فراق کشیده ای اوازی خزین به نی میدمه نشانه جدایی ها و فراق هاست.

  Comment by فرزاد اقبال — مهر ۲۸, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۴۰ ق.ظ

 161. به نظر من اصل و منشا مخالفت دوستان با این قرایت بیت اول مثنوی که نسخ اقدم ضبطش کردن نامانوس بودن “شکایت کردن این نی” و “حکایت کردن از جدایی ها” باشه. چرا که امروزه برای مخاطبان “حکایت کردن نی” و “شکایت کردن از جدایی ها” ملموس تره.
  لذا برای این غربت زدایی ابتدا توجه مخاطبان رو به اصل معنی “شکایت” ارجاع دادم. شکایت مترادف ناله حزین و اواز سوزناکه مثل ناله بیمار. و اصلا اینجا بمعنی معترض،بودن و سخن از نارضایتی گفتن نیست. مولانا در غزلی این شکایت و با ناله همردیف کرده:
  نای به نه دهان همی آرد صبح ناله ای
  چنگ ز چنگ هجر تو کرد حزین شکایتی
  و متذکر شدم که فعل شکایت کردن اصلا با بیماری تناسب داره. مثلا تشکی یعنی مریض شد. یا الشکوا یعنی بیماری. بر این اساس بارها در متون نثر پیش از مولانا مثل تاریخ بیهقی بارها “نالان” رو به معنای بیمار بکار برده. و همچنین در اشعار فردوسی ناله مترادف شکوه و شکایت بکار رفته:
  چرا بینی از من همی نیک و بد
  چنین ناله از دانشی کی سزد؟
  حالا این ناله علاوه بر دادن صنعت تشخیص به نی، در معنی آوای ادوات موسیقی و نغمه و آواز هم هست (دهخدا. ذیل ناله) و مولانا به این وجه در بیتهای ۲ و ۵ و ۷ اشاره میکنه.
  مولانا در دیوان بارها با صفت “نالان” از آواز نی یاد میکنه

  Comment by فرزاد اقبال — آبان ۱, ۱۳۹۶ @ ۱۲:۱۴ ق.ظ

 162. حکایت کردن هم اصلا امری نشان دادنی بوده تا گفتنی. مثلا عرب میگه “حکی فلانا” یعنی خود را شبیه فلانی کرد. یا “حکی شیا” یعنی چیزی را تقلید کرد. و به نظر شخصی من حکایت کردن بر عکس روایت کردن احتمالا همراه با نشان دادن بوده مثل ادا و اطوار درآوردن (چیزی شبیه تئاتر امروزی). و خود مولانا در همین معنی میگه:
  چنانچه آب حکایت کند ز اختر و ماه
  ز عقل و روح حکایت کنند قالب ها
  پس وقتی میگه نی یا شکایت (ناله) نی، “از جدایی ها حکایت می کند” باید در معنای متداول دوره مولانا اون رو فهمید: ناله نی نشان دهنده فراق ها و دوری هاست.
  پس اینجا “این نی” فقط و فقط داره میناله و آواز سر میده. هیچ کاری جز عمل طبیعی خودش نمیکنه و این مولاناست که آواز اون رو به داره “حسن تعلیل” میکنه. یعنی مصراع دوم حسن تعلیلیه برای مصراع اول.
  چنانچه جایی دیگه میگه:
  خنده از لطفت حکایت میکند (یعنی خنده نشانه لطف توست)
  ناله از قهرت شکایت میکند (یعنی ناله بواسطه قهر تو می نالد)
  پس وقتی به این اقتضایات توجه می کنیم میبینیم اتفاقا صورت اولیه بیت درسته و نیازی به تغییر نداره.

  Comment by فرزاد اقبال — آبان ۱, ۱۳۹۶ @ ۷:۳۰ ق.ظ

 163. پس به تعبیر شخصی من معنی بیت اول اینجور میشه: گوش کن این نی چگونه ناله میکنه (و ببین که) اوازش نشان از فراق ها و دوری ها داره.
  در طول این همه مثنوی شناسی ما، همین تغییر کوچک “این نی” به “از نی” کل هجده بیت مثنوی و به تبع اون کل مثنوی رو از شرحی طبیعی و جزیی و علی معلولی به سمت تعابیر کلی و تاویلی و استعاری کشونده.

  Comment by فرزاد اقبال — آبان ۱, ۱۳۹۶ @ ۷:۳۹ ق.ظ

 164. کسی که مصراع اول رو اینجور میخونه: بشنو از نی چون حکایت می کند، برای “چون” بار معنایی لازم رو چی میدونه: بشنو از نی که حکایت می کند؟! بشنو از نی که چگونه حکایت می کند؟! بشنو از نی وقتی که حکایت می کند؟!
  میبینیم که بار معنای لازم اینه که “چون” رو در این قرایت بمعنی “هنگامی که / وقتی که” بگیریم و خود این بیت رو غریب و نامانوس میکنه.
  در بیت دوم هم “از نفیرم” ایهام داره: ۱/ به وسیله / از،طریق اواز من مرد و زن نالیده اند (مرد و زن در نقش نی نواز) ۲/ با شنیدن اواز من مرد و زن نالیده اند (مرد و زن در نقش مستمع)

  Comment by فرزاد اقبال — آبان ۱, ۱۳۹۶ @ ۹:۴۷ ق.ظ

 165. جناب فرزاد اقبال یه مورد اینکه با فرمایش شما موافقم یعنی الان که به گفتار شما تفکر کردم به نظر درست می اید .
  اما :
  قطعا خود شما یا من یا هرکسی نیز میتواند دلایلی به همین شکل هم بیاورد که {شکایت} در مصرع دوم درست هست نه مصرع اول .
  اگر این حرف من رو شما هم میپذیرید یک عرض کوچک کنم .
  یک مثال میزنم و یک درخواست میکنم .
  در خواست بنده این هستش که حالا که هر دو رو میشه از طریق ادبی دلایلی اورد و اثبات کرد که درست هست چه عالی میشه که بریم و اصل مطالب رو پیدا کنیم و بدون هیچ دستکاری یا تحلیل اصل ها رو اگر امکانش بود عرضه کنیم .
  تا مخاطب هر شاعر خودش برداشت کنه .
  مثال واضحی هست که خیانتی در دیوان حافظ شد و عده ای چون مفهوم این بیت رو نتونستن متوجه بشن یک مصرع خود در اوردی جایگزین کردن اما امروز منظور بیت برای ما روشن هست و میدونیم این درست هست که پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت
  نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم
  اما در بعضی از تصحیح ها گفتن
  پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت
  من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم
  در حالی که حافظ در اینجا کاری به جهان مادی نداره و داره میگه ما که خواهان خداییم بهشت رو نمیخواهیم و خود خدا رو میخوایم که بارها این موضوع در اشعار حافظ گفته شده مثلا : از در خویش خدایا به بهشتم نفرست
  که سر کوی تو از کون مکان مارا بس .
  باری منظورم این هست که سخن اهل دل رو نمیشه از باب ذهن خودمون تحلیل کنیم .
  اگر چه درک کامل و زیبایی ارایه دادین اما من نظرم این هست ای کاش میشد بریم و پیدا کنیم هر چیزی در اصل خودش چه بوده و بی غرض اون رو عرضه کنیم شاید به قول شما شکایت هم در مصرع اول بوده بهر حال بنده نمیدانم . متشکر از توجه و پاسخگویی شما

  Comment by پوریا — آبان ۲, ۱۳۹۶ @ ۵:۱۰ ق.ظ

 166. جناب پوریا
  ابتدا عرض کنم که ان “اصل خود” چیزی نیست که در کل مثنوی و اساس در واژه ها یافته شه. هر واژه ای حتی اگه از اون اصل بگه هم حجاب و راهزنی در راه وصاله نه راهنما.و هادی. کل مثنوی میگه اقا اگه من از اون اصل حرف میزنم اول از همه باید بدونی که هیچی حرفی برای کشف اون اصل فایده نداره و در اولین قدم باید “حرف و صوت و گفت را برهم” زنی و مثنوی و امثالهم رو بسوزونی که “علم عشق در دفتر نباشد”.
  پس انکه دغذغه اصل داره اینجا چه میکنه؟ مثنوی حاصل فراغ مولوی از اون اصله نه اشتغال بهش. ما از فراق اونها میخایم به وصال برسیم؟ هیهات.
  پس ما که اینجاییم دلخوش به واژگانیم و بر دوش کلمات باری نمیذاریم که میدونیم به مقصد نمیتونه برسونه.
  و اما روش من نه وابسته به نیت و قصد خود مولاناست و نه برداشتها و مقصودهای خوانندگانش. نکته اصلی شرح من توجه به متن و حالات دستوری و ادبی و درهم پویایی واژه ها در یکدیگر و صنایع هنری اونه والبته توجه به نسخ و قرایات گوناگون ابیات و توجه به ابهامات که علت تحریفاتند و سیر تحولات خوانش ها.

  Comment by فرزاد اقبال — آبان ۴, ۱۳۹۶ @ ۱۲:۲۰ ب.ظ

 167. و اما در خصوص شاهدی که از بیت حافظ اوردین.
  اتفاقا باب بحث همیشه باید گشوده باشه و هرگز نباید گفت دیگران مقصود از این بیت رو نفهمیدن و حالا ما میفهمیم. از قضا من اصلا برداشت شما از این بیت رو نمیفهمم و باهاش همدل نیستم. چون ظاهربیت از فروش نسیه بهشت به نقد دنیا میگه و “جویی” ذهن رو به مسکرات و مخمرات میبره که پدرم بهشت رو بواسطه خوردن گندم از دست داد و من هم که فرزند خلف همان پدرم بواسطه جو (مخمر جو) از دست میدهم.
  و اون مصراع شاهدی که اوردین “از در خویش خدایا (خدا را) به بهشتم نفرست” و اساسا غلط برداشت کردین. “خدایا یا خدا را” اینجا قسمه و مخاطب نیست. یعنی شاعر میگه: ای معشوق تو را به خدا قسم میدهم که مرا از کوی خود به بهشت نفرست. نه اینکه بگه: ای خدا مرا از درگاه خود به بهشت نفرست.

  Comment by فرزاد اقبال — آبان ۴, ۱۳۹۶ @ ۱۲:۳۱ ب.ظ

 168. سلام مجدد جناب اقبال . حقیقت انکه قصد نداشتم دیگر پاسخی بدم اما به احترام حافظ نشد که سکوت کنم .
  درست متوجه نشدم از پیامتون پس سوال میکنم از شما که ایا شما مخاطب حافظ رو عشق زمینی دیده اید ؟
  حال انکه معشوق خواجه حافظ خداوند است و می حافظ می از خم وحدت الهی ست نه الکل و…. .
  خم هاست از این باده خم هاست از ان باده
  تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی این را .
  این بیت شاهدی بر معنای حقیقی ه خم و می از دل عرفان ایران هستش .
  به امید آن که هرگز این می رو با آن می غلط نگیریم .
  بقول الهی قمشه ای اصلن اول می الهی بوده بعد اومدن روی الکل و این داستان ها هم نام می و خم و اینهارو استفاده کردن …

  درباره بیت منظورم این نیست که من میدونم و بقیه نمیدونن منظور بنده این بود که عرفای امروز میدونن که حافظ چه منظوری داشته اگر چه ادیب های گذشته که بر مسند تالیف نشسته بودند متوجه قصد حافظ نبودند .

  در اخر عرض کنم شما خودتون حرف زیبایی زدین که علم عشق در دفتر نباشد بعد بر اساس ارایه های ادبی تفسیر ارایه میدین و این تناقض اشکار هستش .

  بهر صورت بنده از شما عذر میخوام اگر نوشتار من نمیتونه لحن محترمانه ی منو برسونه و امیدوارم از این حقیر ناراحت نشید چون بنده هم از قول دو سه عارف کلام رو رسوندم که ازشون شنیده بودم و از خودم نبوده و نیست چون اطلاعات بنده در این حد نیست . و در ابتدا از شما که از من سررشته ی بیشتری دارید خواستم که اصل متون رو داشته باشیم و حفاظت کنیم تا با گذست زمان معانی باز بشه .
  زنده باد شما که بنده ی کم فهم رو تحمل کردین و پاسخ هم دادین و این شخصیت شما رو میرسونه که انسان محترمی هستین و با وجود اختلاف نظر باب بحث رو پیشنهاد کردین و بنده بابت هر کوتاهی در کلامم از شما عذر خواهی میکنم.

  Comment by پوریا — آبان ۷, ۱۳۹۶ @ ۳:۱۲ ق.ظ

 169. سلام بر شما یاران موافق.

  Comment by محمد رضا — آبان ۱۵, ۱۳۹۶ @ ۹:۳۸ ب.ظ

 170. نی نامه روایت مولانا از رابطه او با خالق خود است.هر یک از ما در حیاطی که خدا به ما هدیه داده روایتی داریم که خود باید روایتگر آن باشیم.
  روایت پیامبر ما با خدای خود با ( اقراء باسم ربک الذی خلق)آغاز شد و قرآن روایت اوست.روایت ابراهیم آتش بود و عشق. روایت عیسی.ع محبت بود و مهر ورزی به بندگان. روایت علی.ع نجواهای شبانه اش بود در چاه تنهایی های این جهان. روایت امام حسین.ع شهادت عاشقانه و عارافانه بود و روایت امام سجاد صحیفه. روایتگری حافظ با خدا را هم خود او گفت(ندانستم که این دریا چه خونین موجها دارد). روایتگری مولانا هم با نی نامه شروع شد که روایت فراغ است. و از پس آن مثنوی را نوشت که کتاب عشق است. مثنوی عشق نامه است و روایتگر آن از شوریدگی و سرمستی خود با خالق خود سخن گفت. و گفت که جز عشق روایت دیگری نیست(عاشقی گر زین سر و گر زان سر است** عاقبت ما را بدان سو رهبر است). روایت غزالی هم خدایی است که اورا گوشه نشین کرده بود و ترسان و پریشان حال اش کرده بود.
  روایت من و شما از رابطه مان با خدای خود چگونه است؟
  شب خوش . شاد باشید و به روایت خود بیاندیشید.

  Comment by محمد رضا — آبان ۱۵, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۲۱ ب.ظ

 171. سلاام

  Comment by محمد رضا — آبان ۱۵, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۲۲ ب.ظ

 172. فریاد هنرمندانه ای که هیچ چیز جز وصال به همانجا که به او تعلق داشته و آرامش نمیکند. بازگشت به مبدأ خود و دلتنگی و افسردگی از این شکاف و انفکاک…
  مورد خطاب و ناله و فریاد شاعر هم صاحب مبدأ و معاد یعنی خداست و هم همه کسانیست که به درد او مبتلا شده اند.

  Comment by حامد — آبان ۲۵, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۳۲ ق.ظ

 173. آتش است این بانگ نای و نیست باد
  هر که این آتش ندارد نیست باد
  مفسران معتبر مثنوی معنوی ، در همان نخستین هجده بیت آغاز آن در این بیت نشانی از
  نفرین مولانا در حق کسانی که میانه ای با عرفان ندارند ، دیده اند . اما بعید می نماید که
  عارفی تا بدین درجه بلند همت و عاشق ، اعلام کند هر کسی دم آتشین ندارد ،مستحق ِ
  نیستی باشد . به گمان من در این بیت “باد” دوم را باید از حالت دعایی بیرون آورد.
  می فرماید کسی که صاحب چنین دم آتشینی نباشد، قلم قضای الهی بر او چنان رفته
  که باد نباشد . یعنی استعداد مبدل شدن از آب حقایق الهی به باد که در سینه عارف به
  کلمه و فکر تبدیل می شود را در او ننهاده اند . وی همین معنی را در غزلی با مطلع :
  هیچ می دانی چه می گوید رباب
  ز اشک چشم و از جگر های کباب
  چنین بیان می کند :
  باد می‌نالد همی‌خواند تو را
  که بیا اندر پیم تا جوی آب
  آب بودم باد گشتم آمدم
  تا رهانم تشنگان را زین سراب
  نطق آن بادست کآبی بوده است
  آب گردد چون بیندازد نقاب

  Comment by روفیا — آذر ۱۹, ۱۳۹۶ @ ۲:۴۲ ق.ظ

 174. نه روفیای دروغین
  نیست باد به مانای نابود باد است
  ماستمالی نکنید
  مولوی بسیار الفاظ نا خوش آیند دارد که این یکی اندک است

  Comment by حسین، ۱ — آذر ۱۹, ۱۳۹۶ @ ۷:۵۰ ب.ظ

 175. سلام حسین، ۱ گرامی،
  به نظر من «نیست باد» در مصرع دوم به معنای «وجود نداشته باشد» است و نه اینکه «نابود شود».
  می گوید آتش عشق می باید از درونمان شعله ور شود و نیازی به عوامل بیرونی نیست، و سپس آرزو می کند که این جهان پر از انسانِ عاشق و خالی از انسانِ دور از عشق باشد، که یقینأ جهان بهتری خواهد بود.
  با سپاس و احترام به شما.
  اما درباره مصرع نخستِ بیت مورد بحث، امروزه می دانیم که شیوه زندگی پدر و مادر و نحوه برخورد با خود، یکدیگر، فرزندان، دیگران و این طبیعت است که بیش از هر عاملی تخم عشق و یا نفرت را در انسان می کارد.
  در بزرگسالی مولوی درست میگوید و از درون است که میتوان خود را تغییر داد که کاریست بس دشوار.
  بزرگانِ گذشته این آگاهی ها را نداشتند و کودک را به چشمِ انسان باشعور نگاه نمی کردند.
  باز امروز می دانیم که حتی احساساتِ مادر و نیز صداهایی که به گوش جنین در رَحَم مادر میرسند، عواملی هستند که در حال شکل دادن شخصیت جنین هستند. هر چه مادر در آرامش و شادی بیشتری باشد، راه برای عاشقتر بودن انسان بعدی هموارتر است.
  به قول نویسنده ای:
  انسان تا هشت سالگی، هر آنچه زندگی می کند را یاد می گیرد…
  و پس از هشت سالگی هر آنچه یاد گرفته را زندگی می کند.
  در ده فرمان آمده « پدر و مادرت را احترام بگذار»…
  اگر به جای آن آمده بود که «پدر و مادر به خود و فرزندان و دیگران احترام گذارند»، تا زمانِ مولوی جهان به صلح دست یافته بود و مولوی هم به آرزویش رسیده بود!

  Comment by حمید رضا۴ — آذر ۲۰, ۱۳۹۶ @ ۹:۵۷ ب.ظ

 176. هرکسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست احوال من
  سر من از ناله من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست

  دوستان نگران نباشید این خاصیت شعر شاعران بزرگه که گنجها رو به دست نا اهلش میدن تا اون رو حفظ کرده و به دست اهلش برسونن چنان الماسی که همچون تیله ای تراش داده شده و به دست بچه ای سپرده باشند، بچه ها با اون بازی می کنن و سرگرم میشن و از گزند سارقان و راهزنان در امان می مونه تا اینکه اهل علم یا معرفتی اون رو دیده و ازش بهره مند میشه.
  همان طور که قرآن عزیز می گه «اکثرهم لا یعقلون» ، «اکثرهم لا یعلمون» و «اکثرهم لا یومنون»، شما با غصه زیاد خوردن خودتون رو آزار ندید “خداوند نور خود را کامل می کند هرچند کافران را خوش نیاید”.

  Comment by علی پاکاری — دی ۲۳, ۱۳۹۶ @ ۱۱:۰۹ ق.ظ

 177. درود بر روان پاک مولانا

  هرچندیکه در همه مثنوی ها و تفاسیر آنها نوشته اند که : گر بریزی بحر را در کوزه‌ای
  چند گنجد قسمت یک روزه‌ای

  ولی به نظرم: چند گنجد قسمت یک کوزه ای معنای خوبتر و واضع تر دارد. بطور مثال اگر بحر را در پیاله بریزی به اندازه یک پیاله آب میگیرد، به همین ترتیب اگر بحر را کوزه بریزی به اندازه یک کوزه آب میگیرد. کی میداند که مقدار یک روزه آب چه مقدار یا چند لیتر است؟ برای هرکس و هر چیز تفاوت دارد. آب یکروزه گوسفند با گاو، شتر با فیل و آدم با پرنده فرق دارد. هر کدام به اندازه های متفات به آب نیاز دارند.

  Comment by بهزاد — بهمن ۱۳, ۱۳۹۶ @ ۹:۳۷ ب.ظ

 178. بهزاد جان
  گر بریزی بحر را در کوزه‌ای
  چند گنجد قسمت یک روزه‌ای
  در بیت قبل می گوید ای پسر
  آب کوزه را برای قسمت یک روزه ی انسان مثال آورده نه برای فیل
  زنده باشی

  Comment by حسین، ۱ — بهمن ۱۴, ۱۳۹۶ @ ۲:۱۳ ق.ظ

 179. به نام اصل که حقیقت است
  اولین گام برای بازگشت به اصالت، رهایی از اسارت نهان خود ساخته است اسارتی که بشر با هویت یابی تصنعی یا گلخانه ای به مرور بعد از زادگی با آمیختگی در محیط یا غیر به آن دچار می شود. هویتی که در اثر انعکاس شناخت ناقص غیر از ابعاد سطحی وجود، آن هم از ظن خودشان ساخته و شکل می گیرد همانطور که می فرماید:
  “هر کسی از ظن خود شد یار من
  از درون من نجست اسرار من”
  چرا که سایرین تنها با پاره ای از ابعاد سطحی وجود آشنا هستند و هرگز نمی توانند به اعماق درون رخنه کرده و از تن عبور کنند و جان را ببینند اما بنا فرموده مولانا:
  “تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
  لیک کس را دید جان دستور نیست”
  شکل گیری هویت کذب یا گلخانه ای موجب ایجاد وابستگی به مرکز شکل گیری آن یا همان گلخانه یا محیط یا غیر می شود. وارستگی از حصار وابستگی یا آزدی از این اسارت و بندگی نهان راه بازگشت به اصالت و حقیقت وجود بدون هیچ نقابی را میسر می کند و اینگونه راه برای وصل به آن (حال) یا به ابدیت کل باز می شود و با حضور همیشگی در آن جاودانه ابدی می گردد. اما دوری از آن همان فراق است و در فراق است که دنبال وصال است چنانکه می فرمایند:
  “هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
  باز جوید روزگار وصل خویش”
  چرا که فراق سراسر نابرآوردگی ست و با درد و رنج همراه است و این همان جمه علتهای ماست و شکایت در پی دارد همان که نی می کند؛ از جداییها شکایت می کند. اما راه درمانش عشق است با عشق است که شکایت به رضایت مبدَل می شود (گام دوم) همانطور که می فرمایند:
  “شاد باش ای عشق خوش سودای ما
  ای طبیب جمله علتهای ما ”
  و
  “جسم خاک از عشق بر افلاک شد
  کوه در رقص آمدو چالاک شد”

  Comment by محمدحسن خانی — خرداد ۲۷, ۱۳۹۷ @ ۲:۰۳ ب.ظ

 180. بنام او
  در نیابد حال پخته هیچ خام
  پس سخن کوتاه باید والسلام
  تو داستان زندگی ، اگه به درک یک موضوعی نرسیم ،حتی تشریح اون واسه بقیه آب در هاون کوبیدنه.و مخصوصا که حضرت مولانا اون موضوع رو با جسم و روحش لمس کرده.نجربه.زمانی که یه راهی رو رفتی میتونی ازش برا بقیه بگی.واون بقیه هم اگه اون راه رو نرفته باشن ، درکش براشون خیلی سخته و چه بسا نامفهوم.بنظرم اگه حالی بهتون دست میده و این حرفها گرم تون میکنه معلومه که یه راهی رو رفتین.تمام

  Comment by سید — خرداد ۲۹, ۱۳۹۷ @ ۹:۲۱ ق.ظ

 181. سلام. در بیت اول و دوم :
  بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند کزنیستان تا مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند صحیح ترین نسخه است و از نظر معنایی هم صحیح ترین صورت به نظر می رسد؛ در نظرهای ارائه شده هم گویا چند نفر تذکر داده اند ولی فرمودید بدل است و اصلاح نشده.با در نظر گرفتن اینکه ادبا همواره با بررسی همه نسخه بدل ها ، معتبر ترین و صحیح ترین آنها از نظر معنایی را در نظر می گیرند؛ بازهم بنده پیشنهاد می دهم اصلاح فرمایید تا دانشجویان و فرهنگ شناسانی که به این سایت مراجعه می کنند دچار خطا نشوند.ممنون

  Comment by منیر — تیر ۵, ۱۳۹۷ @ ۷:۱۴ ق.ظ

 182. کجایی استاد عزیز ک شنیدن حکایت های نی با صدای تو خوش است

  Comment by آربا والا — تیر ۶, ۱۳۹۷ @ ۲:۴۴ ق.ظ

 183. با سلام

  شرح کامل مثنوی معنوی در ۷ جلد برای فروش آماده شده است.

  یک نسخه هم در ۶ جلد میباشد.

  جهت خرید ۰۹۳۵۳۲۰۹۰۰۲

  Comment by حمید — مهر ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۱۰:۰۸ ب.ظ

 184. جمشید نیکفر نوشته:
  از اهل دل ها تمنا دارم سری به کانال مروج توحید . بزنند تا با مفسر مثنوی معنوی که توسط یکی از شاگردان استاد ایتالله حمید رضا مروج سبزواری ایجاد شده بزنند . . امیدوارم که فیض ببرید واستاد را از دعای خیر بهرمند سازید

  Comment by جمشید نیکفر — مهر ۲۶, ۱۳۹۷ @ ۱۱:۴۳ ق.ظ

 185. می خواستم بگم بیت اول اینطوریه
  بشنو از نی چون حکایت می کند
  از جداییها شکایت می کند

  Comment by حبیب — آبان ۱۵, ۱۳۹۷ @ ۵:۵۶ ب.ظ

 186. بشنواز نی چون حکایت می کند
  از جداییها شکایت می کند
  بیت اول شعری که گذاشتید به هیچ عنوان معنی نمیده

  Comment by حبیب — آبان ۲۰, ۱۳۹۷ @ ۶:۳۴ ب.ظ

 187. همانطوریکه خود مولانا فرموده هرکسی از ظن خود شد یار من برداشت های متفاوت باعث رنگارنگی در دنیا گشته و بازگشت به اصل یعنی همان وحدت وجود پس از کثرت ولی طبق منطق الطیر عطار تمام آنانکه در کثرت بودند به وحدت نخواهند رسید و تنها سی مرغ (البته به تمثیل) در وحدت به سیمرغ می رسند. پس بانگ نای که آتش عشق است هرکه ندارد به نیستی رهنمون می شود . شرط بقا عشقست ولی چه کسی واقعا عاشق است و عشق را دریافته است؟ تنها زمانی انسان به دریافت درستی از معنای عشق می رسد که خود را بشناسد و از منیت خود بمیرد و در او زنده شود .این مورد از آن معانی است که به درک و تمرین و استمرار نمیتوان بدان رسید و تنها عنایت ذات می طلبد و گوش شنوا (نه گوش خر) و جسمی که از جان آگاه است (تنها با تسلیم میسر است نه با ادعای فقر و خود کم بینی که مصداق کامل خودپرستی است.)حافظا تو خود حجاب خودی از میان برخیز مرگ اختیاری در صورتی میسر است که انسان به خودشناسی برسد و عکس آنچه که آموخته ایم خودشناسی به وجود عالیه خویش پی بردن نیست بلکه با تمام عقل و منطق و موجودیت خویش به این باور و ایمان قاطع میرسی که چیزی جز هیچ نیستیم و تسلیم و نظاره گر جریان ذات هستی در وجود بی وجود خویش می شویم .
  این راز مردن اختیاری یا همان فنا (و نه فنا فی الله که مقوله ای انحرافی و بازگشت به وجودی بی وجود است چرا که مقام الله در تصاحب ممکن الوجود است.)و پس از آن بقا (و نه بقای بالله ) که بقای در ذات است .
  بنابر این کلام شخصی که در آتش عشق و مستی و دیوانگی پخته گردیده در شخص خامی که هیچ تجربه ای از این معانی ندارد موثر نخواهد بود و والسلام .

  Comment by یکی — آبان ۲۱, ۱۳۹۷ @ ۱۱:۴۴ ب.ظ

 188. از اهل دل ها تمنا دارم سری به کانال تلکرامی مروج توحید . بزنند تا با مفسر مثنوی معنوی که توسط یکی از شاگردان استاد ایتالله حمید رضا مروج سبزواری ایجاد شده بزنند . . امیدوارم که فیض ببرید واستاد را از دعای خیر بهرمند سازید

  Comment by جمشید نیکفر — آبان ۳۰, ۱۳۹۷ @ ۱:۱۸ ب.ظ

 189. آیا از خود پرسیده اید چرا مثنوی و دیوان شمس مانند دیوان سایر شعرا با بسم الله و نیایش خداوند و نعت رسول و خلفا آغاز نمی شود ؟ اگر جواب صحیح را بیابید با مولانا آشناتر خواهید شد.
  ما با توایم و با تو نه‌ایم اینت بلعجب
  در حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بر دریم

  Comment by یغما — آذر ۱۲, ۱۳۹۷ @ ۳:۰۰ ب.ظ

 190. با سلام خدمت اساتید گرانقدر و سلام خاص بر استاد حمیدرضا گوهری
  که کلامشان بر دلم نشست و بهره ها بردم
  گرچه سواد زیادی ندارم ولی گویا علاقه به شعر را از نیاکانم به ارث برده ام و حرفی که با ذوق سلیم سازگار نباشد ناخودآگاه در وجودم ایجاد تنفر می نماید
  بطور مثال از نظراتی که گفته بودند
  قصه های عشق ، مجنون می کند
  راضی نشدم تا آنکه حق مطلب را استاد گوهری بزرگوار ادا نمودند
  چون از آن زمان که به یاد دارم این بیت را به شکل
  قصه های عشقِ مجنون می کند ، خوانده ام و فهمیده ام
  که نی حدیث راه پرخون و حدیث قصه های مجنون می کند
  چون حدیث کردن درست و قصه کردن نادرست می باشد
  لذا باید گفت حدیث همانطور که مربوط به عشقِ پرخون است شامل قصه های عشقِ مجنون نیز هست
  البته در مورد اینکه قصه کردن نادرست است یا درست ، از اساتید بزرگ می خواهم که راهنمائی فرموده و طریق صواب را نشان دهند که ادعائی نداریم و همچون نی میان تهی هستیم
  و به قول امام خمینی
  نیستم نیست که هستی همه در نیستی است

  Comment by سیدمسعود — آذر ۱۹, ۱۳۹۷ @ ۸:۲۱ ب.ظ

لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بنویسید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره