گنجور

 
ابوعلی عثمانی

شیخ الامام ابوعلی حسن بن احمد عثمانی از شاگردان زین‌الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری است که کتاب رسالهٔ قُشیریه یا الرسالة القشيرية في علم التصوف از او را به فارسی برگردانده است.

متن رسالهٔ قشیریه از روی نسخهٔ آماده شده به همت همراهان وبگاه تصوف ایرانی به گنجور اضافه شده است.

دیگر صفحات مرتبط با ابوعلی عثمانی در این پایگاه: