گنجور

 
ابوالفضل بیهقی

بخش ۱ - رفتن سباشی سوی سرخس: چنین گفت‌ خواجه ابو الفضل دبیر مصنف کتاب که در ...

بخش ۲ - شکست سباشی: و روز پنجشنبه روزه گرفت امیر، رضی الله عنه، و ...

بخش ۳ - نامه بوالمظفر جمحی: و درین بقیت ماه رمضان هر روزی بلکه هر ساعتی خبری ...

بخش ۴ - آمدن سباشی به درگاه: و دیگر روز این‌ نامه وزیر رسید بسیار شغل دل و غم ...

بخش ۵ - مقام کردن لشکر در ستارآباد: و روز سه‌شنبه سیم ذی القعده ملطفه‌های بوسهل ...

بخش ۶ - آمدن ابراهیم ینال و طغرل به نیشابور: در روز شنبه هفتم ذی القعده ملطفه‌یی رسید از بو ...

بخش ۷ - جشن مهرگان و عید اضحی: و این اخبار بدین اشباع‌ که می‌برانم از آن است که ...

بخش ۸ - حرکت امیر از غزنین: تاریخ سنه ثلثین و اربعمائه‌

بخش ۹ - تدبیر رمانیدن بوری تگین: دیگر روز حرکت کرد امیر و نیک‌ براند و بولوالج ...

بخش ۱۰ - شرح حال علی قهندزی: شرح احوال علی قهندزی‌ و گرفتاری او

بخش ۱۱ - گریختن بوری تگین: و امیر از آنجا برخاست و سوی بلخ کشید. در راه نامه ...

بخش ۱۲ - گذشته شدن امیر سعید: روز شنبه نیمه این ماه نامه غزنین رسید بگذشته شدن ...

بخش ۱۳ - رفتن امیر سوی ترمذ و چغانیان: و امیر از بلخ برفت بر جانب ترمذ روز دوشنبه نوزدهم ...

بخش ۱۴ - جنگ مصاف در علی‌آباد: و روز پنجشنبه هفت روز مانده از ماه خبر رسید و ...

بخش ۱۵ - جنگ طلخاب: و امیر، رضی الله عنه، از بلخ حرکت کرد بدانکه ...

بخش ۱۶ - هزیمت سلجوقیان: و چون ماه رمضان بآخر آمد، امیر عید کرد، و خصمان ...

بخش ۱۷ - بازگشت هزیمتیان و تاختن دوباره: و دیگر روز سوم شوال سلطان برنشست و بتعبیه براند ...

بخش ۱۸ - سخن بونصر با امیر: [باز آمدن ترکمانان بجنگ‌]

بخش ۱۹ - فرستادن حاکم مطوعی به رسولی: [اقدام وزیر در مصالحه با ترکمانان‌]

بخش ۲۰ - نزول امیر به هرات: وزیر بازگشت و دیگر روز رسول را بخواند و خواجه بو ...

بخش ۲۱ - تدبیر فرستادن لشکر: ذکر رسیدن سلطان شهاب الدوله و قطب الملة ابی ...

بخش ۲۲ - غمناکی و نومیدی بونصر: و اوستادم را اجل نزدیک رسیده بود و درین روزگار ...

بخش ۲۳ - مذاکرات بوسهل و قاضی منصور: و گفتم درین قصه که در ادب مذاکرت رفت در آن مجلس، ...

بخش ۲۴ - آزردن بونصر از امیر: [مراسم جشن مهرگان‌]

بخش ۲۵ - گذشته شدن بونصر: [مرگ بو نصر مشکان‌]

بخش ۲۶ - استعفای بیهقی: و کار قرار گرفت و بو سهل میآمد و درین باغ بجانبی ...

بخش ۲۷ - رفتن امیر سوی پوشنگ: رفتن امیر مسعود، رضی الله عنه، از هرات بجانب پوشنگ‌

بخش ۲۸ - تاختن امیر سوی فراوه: و امیر تاختن کرد و سوی باورد بتاخت‌، و وزیر را با ...

بخش ۲۹ - رفتن امیر سوی نشابور: و امیر به نسا روزی چند مقام کرد و شراب خورد که ناحیتی خوش بود.

بخش ۳۰ - کارهای نشابور: و با بو سهل حمدوی امیر سر گران میداشت، و وی بدین غمناک و متحیر بودی.

بخش ۳۱ - خشکسال و قحط: [قحط و پریشانی‌]

بخش ۳۲ - بازپسین حیلت وزیر: امیر، رضی الله عنه، چون فرود سرای رفت‌ و خالی ...

بخش ۳۳ - رفتن به سوی مرو: و دیگر روز، الجمعه الثانی من شهر رمضان‌، کوس ...

بخش ۳۴ - نواختن امیر بگتغدی را: دیگر روز پنجشنبه هشتم ماه رمضان امیر برنشست با ...

بخش ۳۵ - هزیمت دندانقان: و نماز بامداد بکردند و کوس فروکوفتند و براندند. و ...

بخش ۳۶ - بر تخت نشستن طغرل: و منزل بمنزل امیر بتعجیل میرفت. سه پیک دررسید از ...

بخش ۳۷ - نامه امیر به ارسلان خان: ذکر نسخة الکتاب الی ارسلان خان‌

بخش ۳۸ - قصیده چهارم اسکافی: و در آن روزگار که بغزنین بازآمدیم با امیر، و کس ...

بخش ۳۹ - آمدن امیر به غزنین: و پیش تا امیر، رضی الله عنه، حرکت کرد از رباط ...

بخش ۴۰ - قصه امیر منصور نوح سامانی: چنان خواندم در اخبار سامانیان که چون امیر نوح بن ...

بخش ۴۱ - گسیل کردن لشکر به بلخ: و امیر مسعود، رضی الله عنه، چون دانست که غم ...

بخش ۴۲ - فرو گرفتن سالاران: و روز سه‌شنبه هفدهم ذی القعده امیر بر قلعت رفت، و ...

بخش ۴۳ - هزیمت آلتونتاش: و درین هفته امیر بمشافهه‌ و پیغام عتاب‌ کرد با بو ...

بخش ۴۴ - گسیل کردن امیر مودود به هیبان: سنه اثنی و ثلثین و اربعمائه‌

بخش ۴۵ - آخر العهد بلقاء الملک: حکایت جعفر بن یحیی بن خالد برمکی‌

بخش ۴۶ - نواختن امیر محمد: و روز پنجشنبه نوزدهم محرم بو علی کوتوال از غزنی ...

بخش ۴۷ - قصد عزیمت به هندوستان: و پس ازین پوشیده‌تر معتمدان فرستاد تا جمله ...

 
sunny dark_mode