گنجور

استقبالهای ابن حسام از حافظ

 
ابن حسام خوسفی
ابن حسام خوسفی
 

در بخش اول شعرهایی را فهرست کرده‌ایم که در آنها ابن حسام خوسفی مصرع یا بیتی از حافظ را عیناً نقل قول کرده است:


 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱

  حافظ (بیت ۷): حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ - متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

  ابن حسام خوسفی (بیت ۵): نظر ابن حسام از ماسوی بردند و او را بین - «مَتی ما تَلقَ مَن تَهوی دَع الدنیا وَ اهمِلها»


 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۹ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴

  حافظ (بیت ۹): غلام همت آنم که باشد - چو حافظ بنده و هندوی فرخ

  ابن حسام خوسفی (بیت ۷): غلام همت آنم که پیشش - نسنجد حشمت دنیا به یک جو


 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵

  حافظ (بیت ۱): شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد - زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

  ابن حسام خوسفی (بیت ۱۰): به آشکار بده می به دست ابن حسام - «شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد»


 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۸ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۳

  حافظ (بیت ۲): جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است - هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

  ابن حسام خوسفی (بیت ۴): مجاز،قنطره ی راه اهل تحقیق است - هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق


 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹

  حافظ (بیت ۳): ز چشم من بپرس اوضاع گردون - که شب تا روز اختر می‌شمارم

  ابن حسام خوسفی (بیت ۵): درازی شب هجران ز من پرس - که شب تا روز اختر می شمارم


 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶

  حافظ (بیت ۳): می‌ترسم از خرابی ایمان که می‌برد - محراب ابروی تو حضور نماز من

  ابن حسام خوسفی (بیت ۱): ای قامت بلند تو عمر دراز من - محراب ابروی تو محل نماز من


 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶

  حافظ (بیت ۱): این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی - وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی

  ابن حسام خوسفی (بیت ۵): در وجه می صافی سجاده من بفروش - کاین خرقه که من دارم در رهن و شراب اولی


 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶

  حافظ (بیت ۱): این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی - وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی

  ابن حسام خوسفی (بیت ۶): این نامه بی ناموس در خم می اندارید - کاین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی


 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۶ :: ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹

  حافظ (بیت ۷): چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد - مخموریت مباد که خوش مست می‌روی

  ابن حسام خوسفی (بیت ۴): چشمت به فتنه خانه ی مردم خراب کرد - نتوان دگر بهانه بر آخر زمان نهاددر بخش دوم مجموعه شعرهایی از دو شاعر را که توأماً هموزن و همقافیه هستند در گروههای مجزا فهرست کرده‌ایم: 1. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۷ : به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق - به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ : شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد - زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵ : بیا بیا که در این خظه ی خراب آباد - نگشت بی تو دمی این دل خراب آباد


 2. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۲۹ : به من سلام فرستاد دوستی امروز - که ای نتیجهٔ کلکت سواد بینایی

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۱ : به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی - خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳ : شب وداع و غم هجر و درد تنهایی - دل شکسته و محزون کجا شکیبایی


 3. ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ : به امیدی که بگشاید ز لعل یار مشکل ها - خیال آن لب میگون چه خون افتاده در دلها


 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ : چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست - سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ : مپیچ در سر زلفش که سر به سر سوداست - مرو به جانب کویش که در به در غوغاست


 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ : شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست - صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸ : به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست - که مونس دم صبحم دعای دولت توست


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲ : خیال ابرویت ار سجده می کنم پیوست - خیال کج نرود طین سر خیال پرست


 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰ : آن پیک نامور که رسید از دیار دوست - آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ : دیدم نبشته از قلم مشکبار دوست - خطی سیه چو سنبل تر بر غذار دوست


 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴ : اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست - زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳ : دلم فریفته آن شمایل عربیست - که شکل و شیوه او را هزار بوالعجبیست


 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸ : شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت - فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸ : صبا حکایت زلف مرا پریشان گفت - سیاهکاری شوریده باز نتوان گفت


 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷ : روشنی طلعت تو ماه ندارد - پیش تو گل رونق گیاه ندارد


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ : جز خم زلفت دلم پناه ندارد - جانب دلها چرا نگاه ندارد


 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴ : خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود - به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸ : مرا هوای تو هرگز زسر به در نرود - خیال چشم سیاه تو از نظر نرود


 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ : ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود - وین راز سر به مهر به عالم سمر شود


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵ : یاد لبت کنم دهنم پرشکر شود - نام رخت برم همه عالم قمر شود


 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸ : هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز - ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹ : منم که دیده به دیدار دوست کردم باز - چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۳ : صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز - کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸ : زبس که می کند آن چشم فتنه بر من ناز - به جان رسید دل از عشوه های آن طناز

  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۱ : چو زلف دوست بباید شبی سیاه و دراز - که با خیال رخت در درون پرده ی راز


 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ : دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز - دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ : دلم فدای تو باد ای نسیم عنبر بیز - به دستگیری افتاده ای چو من برخیز


 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳ : سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش - که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰ : دانی چه گفت سالک خمّار خانه دوش - بشنو نصیحت از نفس پیر می فروش


 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰ : دلم رمیده شد و غافلم من درویش - که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۵ : به جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش - به کردگار رها کرده به مصالح خویش


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ : دلا چو شیوه ی رندی نمی رود از پیش - بجوی گنج سلامت ز کُنج خانه ی خویش


 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۸ : مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق - گرت مدام میسر شود زهی توفیق


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۳ : به وقت گل چو به کف برنهی شراب رحیق - بنوش جام مروّق به یاد لعل رفیق


 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۹ : اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک - از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ : هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک - گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۶ : چو خاک تا نشود تخته ی من اندر خاک - ز لوح سینه نگردد رقوم عشق تو پاک


 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۳ : شَمَمتُ روحَ وِدادٍ و شِمتُ برقَ وصال - بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ : برفتی از نظر و از نظر نرفت خیال - به افتراق مبدّل شد اتفاق وصال


 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۵ : به وقت گل شدم از توبهٔ شراب خجل - که کس مباد ز کردار ناصواب خجل


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱ : ایا ز تاب جمال تو آفتاب خجل - ز عطر سنبل زلف تو مشک ناب خجل


 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۶ : ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم - از بد حادثه این جا به پناه آمده‌ایم


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۲ : گر چه بس منفعل از شرم گناه آمده ایم - تکیه بر مرحمت لطف اله آمده ایم


 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰ : بالابلند عشوه گر نقش باز من - کوتاه کرد قصه زهد دراز من


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶ : ای قامت بلند تو عمر دراز من - محراب ابروی تو محل نماز من


 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵ : به جان پیر خرابات و حق صحبت او - که نیست در سر من جز هوای خدمت او


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۹ : نگار من که میان بسته ام به خدمت او - هزار شکر که مستظهرم بهمَّت او


 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۹ : زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی - خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ : بر گرد مه ز غالیه پرگار می کشی - بر طرف روز نقش شب تار می کشی


 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ : این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی - وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ : آن زلف مشَّوش وش اندر خم و تاب اولی - وآن نرگس خوش منظر مخمور و خراب اولی


 25. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱ : ما برفتیم، تو دانی و دل غمخور ما - بخت بد تا به کجا می برد آبشخور ما


  ابن حسام خوسفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ : ای سهی قامت گلبوی صنوبر بر ما - سایه سرو قدت دور مباد از سر ما