گنجور

 
وحشی بافقی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «صبح عید است و تماشاگه گیتی در شاه» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ه» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
ز
ش
ک
ل
م
ن
ه
ی

قصیده شماره ۱ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران: به میدان تاز و سر در آتشم ده باد جولان را

قصیده شماره ۲ - در ستایش پروردگار: راحت اگر بایدت خلوت عنقا طلب

قصیده شماره ۳ - در ستایش حضرت علی «ع»: ز بحر بسکه برد آب سوی دشت سحاب

قصیده شماره ۴ - در ستاش میرمیران: تفت رشک ریاض رضوان است

قصیده شماره ۵ - در ستایش میرمیران: آن را که خدا نگاهبان است

قصیده شماره ۶ - در ستایش میرمیران: بلبلی را که همین با گل بستان کار است

قصیده شماره ۷ - در ستایش میرمیران: شغلی که مطمح نظر کیمیاگر است

قصیده شماره ۸ - در ستایش امام دوازدهم «ع»: سپهر قصد من زار ناتوان دارد

قصیده شماره ۹ - در ستایش شاه طهماسب: آنکه جان بخش و جان ستان باشد

قصیده شماره ۱۰ - در ستایش میرمیران: الاهی تا زمین باد و زمان باد

قصیده شماره ۱۱ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران: دل و طبعی که من دارم اگر دریا و کان باشد

قصیده شماره ۱۲ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران: یک جهان جان خواهم و چندان امان از روزگار

قصیده شماره ۱۳ - در ستایش میرمیران: باد فرخنده عید و فصل بهار

قصیده شماره ۱۴ - در ستایش شاه غیاث الدین محمد میرمیران: عقل و دولت ساعت سعدی نمودند اختیار

قصیده شماره ۱۵ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران: ای بخت خفته خیز و نشین خوش به اعتبار

قصیده شماره ۱۶ - در ستایش عبدالله خان اعتمادالدوله: سد زبان خواهم که سازم یک به یک گوهر نثار

قصیده شماره ۱۷ - قصیده: باز وقت است که از آمدن باد بهار

قصیده شماره ۱۸ - قصیده: ای فلک چند ز بیداد تو بینم آزار

قصیده شماره ۱۹ - در ستایش میرمیران: لله الحمد کز حضیض خطر

قصیده شماره ۲۰ - در ستایش میرمیران: ای برسر سپهر برین برده ترکتاز

قصیده شماره ۲۱ - در ستایش شاهزاده آزاده شاه خلیل الله: حسن ترا که آمده خط گرد لشکرش

قصیده شماره ۲۲ - در ستایش پیغمبر اکرم«ص»: کسی مسیح شود در سراچه افلاک

قصیده شماره ۲۳ - در ستایش حضرت علی«ع»: تا به روی تو شد برابر گل

قصیده شماره ۲۴ - در ستایش حضرت علی«ع»: شاه انجم چو زرافشان شود از برج حمل

قصیده شماره ۲۵ - در ستایش امام هشتم«ع»: تا شنید از باد پیغام وصال یار گل

قصیده شماره ۲۶ - در ستایش میرمیران: ای تماشاییان جاه و جلال

قصیده شماره ۲۷ - در ستایش میرمیران: بر کسانی که ببینند به روی تو هلال

قصیده شماره ۲۸ - در ستایش بکتاش بیک: اگر مساعدت بخت نبود و اقبال

قصیده شماره ۲۹ - در ستایش خان‌احمد: نماز شام که سیمین همای زرین بال

قصیده شماره ۳۰ - در ستایش میرمیران: عید خرم تر از این یاد ندارد ایام

قصیده شماره ۳۱ - در ستایش میرمیران: ساقیا روز نشاط آمد و شد دور به کام

قصیده شماره ۳۲ - در ستایش علی«ع»: زلف پیش پای او بر خاک می‌ساید جبین

قصیده شماره ۳۳ - در ستایش میرمیران: بهار آمد و گشت عالم گلستان

قصیده شماره ۳۴ - در ستایش بکتاش بیگ حکمران کرمان: از آنرو شد به آبادی بدل ویرانی کرمان

قصیده شماره ۳۵ - قصیده: جهان چرا نبود در پناه امن و امان

قصیده شماره ۳۶ - قصیده: همچو گل در زیر گل باشید ای گلها نهان

قصیده شماره ۳۷ - در ستایش حضرت علی «ع»: بر زمین گشتیم تا زد جسم محزون آبله

قصیده شماره ۳۸ - در ستایش میرمیران: صبح عید است و تماشاگه گیتی در شاه

قصیده شماره ۳۹ - قصیده: چه در گوش گل گفت باد خزانی

قصیده شماره ۴۰ - در ستایش علی (ع): دلم دارد به چین کاکلش سد گونه حیرانی

قصیده شماره ۴۱ - در ستایش از شاه‌طهماسب: هزار شکر که بر مسند جهانبانی