گنجور

سلمان ساوجی

نقل قول‌ها و شعرهای مرتبط سلمان ساوجی

موارد منتسب به شاعران دیگر
 1. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ :: حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۵۵

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵: گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود - گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

  حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۵۵: گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود - گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

 2. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ :: سید ذوالفقار شروانی (معاصر سلطان محمد خوارزمشاه)

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷: ای نور دیده باز گو جرمی که از ما دیده‌ای - تا بی‌گناه از ما چرا چون بخت بر گردیده‌ای؟

  سید ذوالفقار شروانی (معاصر سلطان محمد خوارزمشاه): تا بی‌گناه از ما چرا چون بخت بر گردیده‌ای؟ - تا بی‌گناه از ما چرا چون بخت بر گردیده‌ای؟

 3. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴ :: حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴: جز نقش تو در نظر نیامد ما را - جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱: جز نقش تو در نظر نیامد ما را - جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

 4. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰ :: حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰: من با کمر تو در میان کردم دست - پنداشتمش که در میان چیزی هست

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵: من با کمر تو در میان کردم دست - پنداشتمش که در میان چیزی هست

 5. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶ :: حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶: ای سایه سنبلت سمن پرورده، - یاقوت تو را در عدن پرورده،

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶: ای سایهٔ سنبلت سمن پرورده - یاقوت لبت درّ عدَن پرورده

 6. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹ :: حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹: ما هم که رخش روشنی خور بگرفت - گرد خط او دامن کوثر بگرفت

  حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸: ماهم که رخش روشنی خور بگرفت - گرد خط او چشمهٔ کوثر بگرفت

 7. سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۶۰ - غزل :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵

  سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۶۰ - غزل: برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است؟ - مرا فتاده دل از ره ترا چه افتادست؟

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵: برو به کارِ خود ای واعظ این چه فریادست - مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتادست؟


نقل قول‌های دیگر
 1. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰: چون مراد دل و جانم تویی از هر دو جهان - از تو دل برنکنم تا دل و جان است مرا

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵: از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد - می‌برم جور تو تا وسع و توانم باشد

 2. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵: گر خطایی کرده‌ام، خونم بریز - بی‌خطا کشتن چه می‌بینی صواب؟

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷: ماهرویا! روی خوب از من متاب - بی‌خطا کشتن چه می‌بینی صواب

 3. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵: روی خوبت، ماه تابان من است - ماه رویا! روی خوب از من متاب

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷: ماه رویا روی خوب از من متاب - بی خطا کشتن چه می‌بینی صواب

 4. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰: چگونه چشم تو مست است و زلفت، آشفته - چنان به روی تو آشفته‌ام به بوی تو مست

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰: چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست - که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

 5. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰: ندانم آنکه خبر هست از منت، یا نیست - که نیستم خبر، از هر چه در دو عالم هست

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰: چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست - که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

 6. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ :: سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷: گر بنده می‌نوازی، ور بند می‌کنی - ما بنده‌ایم، مصلحت ما، رضای توست

  سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶: گر بنده می‌نوازی و گر بنده می‌کشی - زجر و نواخت هر چه کنی رای رای توست

 7. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸ :: سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۳

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸: شام هجران تو را، خود سحری نیست پدید - صبح امید مرا، همنفس شامی هست

  سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۳: روز عمرم بزوال آمد وشب نیز رسید - شب هجران ترا خود سحری نیست پدید

 8. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ :: سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲: روز حسن دلبران را شام، هست - بامداد عاشقان را شام، نیست

  سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶: خوشتر از دوران عشق ایام نیست - بامداد عاشقان را شام نیست

 9. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ :: سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲: گر چه دورانی خوش است، ایام گل - خوشتر از دوران عشق، ایام نیست

  سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶: خوشتر از دوران عشق ایام نیست - بامداد عاشقان را شام نیست

 10. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ :: سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲: پیش ما باری ندارد هیچ کار - هر که صاحب درد و درد آشام نیست

  سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶: مستی از من پرس و شور عاشقی - و آن کجا داند که درد آشام نیست

 11. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱: رایگان چون سر و زر در قدمش می‌بازم - سر چرا بر من شوریده گران می‌دارد؟

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰: چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ - سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری

 12. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸: دام زلف تو به هر حلقه، طنابی دارد - چشم مست تو به هر گوشه خرابی دارد

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴: کی کند سوی دل خسته حافظ نظری - چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد

 13. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰: از آن طرف نپذیرد کمال او نقصان - وزین طرف شرف روزگار ما باشد

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲: از آن طرف نپذیرد کمال او نقصان - وزین جهت شرف روزگار ما باشد

 14. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ :: سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۹

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵: گر با تو بر سرو زر، دارد کسی نزاعی - من ترک سر بگویم، تا دردسر نباشد

  سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۹: ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد - غیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد

 15. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶: گر خلق برآنند که برانند ز شهرم - من نیز برانم که همه خلق برانند

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸: کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد - من نیز بر آنم که همه خلق بر آنند

 16. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵: آن که باشد که تو را بیند و عاشق نشود؟ - یا به عشق تو مجرد ز علایق نشود؟

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵: خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود - مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست

 17. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳ :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳: چون شوم خاک به خاکم گذری کن چو صبا - تا به بویت ز زمین رقص کنان برخیزم

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶: بر سر تربت من با می و مطرب بنشین - تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم

 18. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰ :: انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴ - فی‌الحکمة

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰: صبا چون نیست امکان تصرف در سر کویش - نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی!

  انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴ - فی‌الحکمة: نگر تا حلقهٔ اقبال ناممکن نجنبانی - سلیما ابلها لابلکه مرحوما و مسکینا

 19. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰ :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰: صبا چون نیست امکان تصرف در سر کویش - نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی!

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴: خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ - نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی

 20. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۸ :: سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۵

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۸: تو گر برگشتی از پیمان دل من - نگردد هرگز از حالی به حالی

  سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۵: خدایست آنکه ذات بی‌نظیرش - نگردد هرگز از حالی به حالی

 21. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۳

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵: از عمر ذوق وقتی، بودم که با تو بودم - ذوقی چنان ندارد، بی دوست زندگانی

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۳: ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی - دودم به سر برآمد زین آتش نهانی

 22. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۳

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵: چون مجمر از فراقت، دارم دلی پر آتش - دودم به سر بر آمد، زین آتش نهانی

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۳: ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی - دودم به سر برآمد زین آتش نهانی

 23. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۶

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶: هزار دیده چو پروانه بر جمال تو عاشق - غلام دولت آنم که شمع مجلس اویی

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۶: هزار دیده چو پروانه بر جمال تو عاشق - غلام مجلس آنم که شمع مجلس اویی

 24. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۴۱ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۴۱: بخت نیکت به منتهای امید - برساناد و چشم بد مرساد

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴: بخت نیکت به منتهای امید - برساناد و چشم بد مرساد

 25. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۴۲ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۴۲: بخت نیکت به منتهای امید - برساناد و چشم بدمرساد

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴: بخت نیکت به منتهای امید - برساناد و چشم بد مرساد

 26. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۵۱ :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۸

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۵۱: خجسته رای تو گویی ز روی لطف هنوز - نظر به حال پریشان ما نخواهد کرد

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۸: تو خود به صحبت امثال ما نپردازی - نظر به حال پریشان ما نیندازی

 27. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۵۹ :: سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۰ - درستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۵۹: دعای زنده دلانت رفیق باد و جلیس - همیشه تا که فلک قبله دعا باشد

  سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۰ - درستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه: دعای زنده دلانت رفیق باد و قرین - خدای عالمیانت نصیر باد و پناه

 28. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۶۱ :: سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۹

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۶۱: اسب سیاه تا رفت رنگی دگر نیامد - آری پس از سیاهی رنگی دگر نباشد

  سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۹: در روی هر سپیدی، خالی سیاه دیدم - بالاتر از سیاهی، رنگی دگر نباشد

 29. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۹۶ :: سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۱۷ - ظاهرا در مدح صاحب دیوان است

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۹۶: به حضرت تو رهی کرده خانه‌ای در خواه - به من رسید که دادی ولی به من نرسید

  سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۱۷ - ظاهرا در مدح صاحب دیوان است: چنانکه سیرت آزادگان بود کرمی - به من رسید که کردی ولی به من نرسید

 30. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان :: حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان : تو آفتاب ملکی و هر جا که می‌روی - دولت تو را چو سایه دوان است در قفا

  حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع: تو آفتاب ملکی و هر جا که می‌روی - چون سایه از قفای تو دولت بود دوان

 31. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان :: حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان : گر در میان تیر فتد عکس تیغ او - اعضای توامان شود از یکدگر جدا

  حافظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع: گر در خیال چرخ فتد عکس تیغ او - از یکدگر جدا شود اجزای توأمان

 32. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در مدح امیر شیخ حسن :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در مدح امیر شیخ حسن: بنفشه در شکن و پیچ راست می‌ماند - به حلقه‌ای که سر زلف یار بگشاید

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰: مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید - که حلقه‌ای ز سر زلف یار بگشاید

 33. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۲ - در مدح سلطان اویس :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۲ - در مدح سلطان اویس: عنایت تو روانی به یک نفس بخشد - کفایت تو جهانی به یک نظر گیرد

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳: دو چشم مست تو شهری به غمزه‌ای ببرند - کرشمه تو جهانی به یک نظر گیرد

 34. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۷۱ - در مدح دلشاد خاتون :: حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۷۱ - در مدح دلشاد خاتون: چراغ حسن تو را شمع روز پروانه - کمند زلف تو را باد صبح سرگردان

  حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷: چراغ روی تو را شمع گشت پروانه - مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه

 35. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۸۲ - در مدح سلطان اویس :: سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۸ - در ستایش صاحب دیوان

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۸۲ - در مدح سلطان اویس: هزار سال جلالی بقای عمر تو باد - شهور آن همه اردیبهشت وفروردین

  سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۸ - در ستایش صاحب دیوان: هزار سال جلالی بقای عمر تو باد - شهور آن همه اردی‌بهشت و فروردین

 36. سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۴ - اندرز به فرزند :: سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۲۸ - حکایت پادشاه غور با روستایی

  سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۴ - اندرز به فرزند : همی خواهم از داور کردگار - که چندان امانم دهد روزگار

  سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۲۸ - حکایت پادشاه غور با روستایی: که چندان امانم ده از روزگار - کز این نحس ظالم برآید دمار

 37. سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۱۰ - شب :: سعدی » بوستان » باب هشتم در شکر بر عافیت » بخش ۱۵ - حکایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان

  سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۱۰ - شب: شبی همچو روز قیامت دراز - پریشان چو موی بتان طراز

  سعدی » بوستان » باب هشتم در شکر بر عافیت » بخش ۱۵ - حکایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان: شبی همچو روز قیامت دراز - مغان گرد من بی وضو در نماز

 38. سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۱۲ - بوسه بر باد (۲) :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۹

  سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۱۲ - بوسه بر باد (۲): تو مشغول گنجی و شاهی و داد - تو دردی نداری، که دردت مباد!

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۹: تو دردی نداری که دردت مباد - از آن رحمتت نیست بر درد من

 39. سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۱۲ - بوسه بر باد (۲) :: سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۲۸ - حکایت پادشاه غور با روستایی

  سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۱۲ - بوسه بر باد (۲): ملک بازش از خاک ره بر گرفت - سرش را ببوسید و در بر گرفت

  سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۲۸ - حکایت پادشاه غور با روستایی: به دستان خود بند از او برگرفت - سرش را ببوسید و در بر گرفت

 40. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۳ - مستان الست :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱

  سلمان ساوجی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۳ - مستان الست: عشقت در غارت درون زد - با عشق تو در نمی‌توان بست

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱: از رای تو سر نمی‌توان تافت - وز روی تو در نمی‌توان بست

 41. سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۷۰ - رفتن جمشید به دژ خورشید و دیدن او :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۱

  سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۷۰ - رفتن جمشید به دژ خورشید و دیدن او: ز پیش دوستانم راندی ای دوست - بکام دشمنم بنشاندی ای دوست

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۱: به کام دشمنم ای دوست عاقبت بنشاندی - به جای خود که چرا پند دوستان نشنیدم

 42. سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۹۴ - دوبیتی :: سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۴

  سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۹۴ - دوبیتی: به استقبالت آمد بخت پیروز - شب قدر تو خواهد گشت نوروز

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۴: مبارکتر شب و خرمترین روز - به استقبالم آمد بخت پیروز

 43. سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱۰۴ - :: سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۲۳

  سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱۰۴ - : باش تا دست دهد دولت ایام وصال - بوی پیراهنش از مصر به کنعان شنود

  سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۲۳: باش تا دست دهد دولت ایام وصال - بوی پیراهنش از مصر به کنعان آید

 44. سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱۱۱ - شکایت از پیری :: سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۶۰

  سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱۱۱ - شکایت از پیری: به اقبال آمد این دولت به پایان - الهی عاقبت محمود گردان

  سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۶۰: الهی عاقبت محمود گردان - به حق صالحان و نیکمردان


sunny dark_mode