گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سنایی غزنوی
سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » الباب الثامن ذکرالسطان یستنزل‌الامان
 

یمدح السلطان الاعظم مالک رقاب الامم سلطان سلاطین العالم یمین‌الدّولة و امین‌الملّة کهف‌الاسلام والمسلمین ابا الحارث بهرامشاه‌بن مسعود نوّراللّٰه مضجعه

اندر بدایت پادشاهی بهرامشاه

فی خصاله و فضیلته

فی صفة سهمه و اقباله

در بیداری از خواب غفلت گوید

فی تنبیه الملک و کلمة الحق بغیر المداهنة

خواب عبداللّٰه‌بن عمربن‌الخطّاب

حکایت زن دادخواه با سلطان محمود

حکایة فی عفوالملک و عدله

در وصف بدان گوید

حکایت در عدل سلطان

در خون ناحق ریختن حکایت مأمون

التمثّل فی عصمة قتل المظلوم

حکایت در حلم و بردباری نوشیروان

در عدل پادشاه و صفت آن

حکایت در عدل و سیاست و جود پادشاه

حکایت

فی معانی القاضی الجاهل الظالم

در کفایت و رای پادشاهی

حکایت اندر حلم و سیاست و تحمّل پادشاه از رعیت

حکایت در عفو پادشاه

اندر معنی بیداری ملوک و سلاطین و حفظ و بخشش ایشان

فی حفظ اسرارالملک و کفایته و کتمانه

در پند و نصیحت پادشاه گوید

در حلم پادشاه و احتمال از زیردستان

در عدالت و ستم ناکردن

حکایت اندر کار نادانی و بی‌سیاستی پادشاه

فی تقلیدالملک

در بینوایی و فقر دبیران گوید

اندر رادی و حسن سیرت پادشاه

در راستی میان جور و عدل

در تعهّد علمای دیندار

حکایت در آنکه پادشاه را دل در هوا نباید بستن

در عدل نمودن و ظلم کردن

در سیاست پادشاه

در حکم راندن پادشاه

مدح پادشاه به ترتیب کواکب و بروج دوازده‌گانه

فی صفة‌العلماء و امراء الدولة القاهرة و صفة غلمانه و جنده کثّرهم‌اللّٰه

ستایش امیرجلال‌الدولة ابوالفتح دولتشاه‌بن بهرامشاه ابن مسعود اناراللّٰه براهینهم

فی وصف‌الحال و تمام مدایح السلطان والوزراء والقضاة

اندر مدح وزراء و صدور و قضاة گوید

اندر مدح صدرالامام تاج‌الوزراء ابی‌محمدبن الحسن‌بن منصور گوید

در مدح نظام‌الملک ابونصر محمّدبن عبدالحمیدالمستوفی

مدح پادشاه به ترتیب کواکب و بروج دوازده‌گانه

اندر مدح اصحاب دیوان و ارباب قلم و مشایخ کثّرهم‌اللّٰه

در مدح اقضی‌القضاة جمال‌الدیّن ابوالقاسم محمودبن محمّدِالاثیری

در مدح اقضی‌القضاة نجم‌الدّین ابوالمعالی‌بن یوسف‌بن احمد الحدّادی

در مدح شیخ‌الامام جمال‌الدّین ابونصر احمدبن محمّدبن سلیمان الصغانی

در مدح صدرالدّین شمس‌الائمه ابوطاهر عمر

فصل دیگر در مدایح سلطان اعزّاللّٰه نصره